Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Odbor organizačný

Vedúci odboru

Ing. Mária Vallušová -  dočasne poverená vedením
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 219
e-mail: organizacne@msupoprad.sk

maria.vallusova@msupoprad.sk

Oddelenie evidencie obyvateľstva

Vedúca oddelenia:

Ing. Eva Ihnačáková, tel. 052/7167 211
e-mail: eva.ihnacakova@msupoprad.sk

Oddelenie evidencie obyvateľstva:

 • vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt,
 • vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.),
 • vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia,
 • spracováva charakteristiky na občanov mesta podľa dožiadania súdov, polície, prokuratúry a ďalších inštitúcií.

Oddelenie vnútornej správy

Vedúca oddelenia:

Ing. Mária Vallušová, tel. 052/7167 219
e-mail: maria.vallusova@msupoprad.sk

Oddelenie vnútornej správy:

 • vykonáva správu hmotného majetku MsÚ,
 • vedie evidencie hnuteľného majetku, potrebného k zabezpečeniu činnosti MsÚ a MsZ,
 • zabezpečuje materiálne vybavenie pre prácu MsÚ, MsZ a MsR,
 • spravuje hnuteľný majetok mesta,
 • zabezpečuje prevádzku telefónnej ústredne,
 • zabezpečuje chod MsÚ (na úseku údržby budov, upratovania priestorov, prevádzky motorových vozidiel a podobne),
 • zabezpečuje rozmnožovanie písomností, vedenie podateľne MsÚ a pod.,
 • zodpovedá za príjem, expedíciu a archiváciu všetkých písomností mesta a jeho orgánov,
 • zodpovedá za krátkodobý prenájom priestorov v budove MsÚ a ostatných zariadeniach MsÚ.

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Vedúci oddelenia:

Ing. Marek Budzák, tel. 052/7167 282
e-mail: marek.budzak@msupoprad.sk

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov:

 • vedenie evidencie a dokumentácie budov v majetku mesta,
 • výkon OBP a PO budov,
 • zabezpečenie údržby, opráv a technických revízií nehnuteľností v majetku mesta,
 • príprava, evidencia, aktualizácia nájomných zmlúv na nebytové priestory a kontrola ich dodržiavania,
 • uzatváranie zmlúv na dodávky vody, plynu a energií s dodávateľmi,
 • rozúčtovávanie nákladov za služby spojené s nájmom,
 • príprava predaja a vyhotovanie kúpnych zmlúv na odpredaj nebytových priestorov mesta,
 • odpredaj bytov,
 • činnosti súvisiace s výpočtom predpisu nájomného a služieb spojených s užívaním bytu, evidenciou a účtovaním platieb, vymáhaním nedoplatkov,
 • zabezpečovanie služieb spojených s užívaním bytov,
 • preberanie požiadaviek na údržbu a opravu bytov, zabezpečovanie a kontrola ich vykonania,
 • tvorba ročných vecných a finančných plánov opráv a údržby bytového fondu, vrátane revízií vybraných zariadení
 • zabezpečenie plnenia plánov, kontrola prác a fakturácie,
 • ďalšie súvisiace činnosti,
 • vybavuje agendu k nájmom komunálnych bytov, súhlasom k dohode o výmene bytu, k podnájmu bytu, k prechodu nájmu bytu, k zlúčeniu a rozdeleniu bytu, k stanoviskám na vyňatie a zaradenie do bytového fondu, k trvalému a dočasnému používaniu bytu na iné ako bytové účely,
 • vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie mestského bytu, zostavuje miestny zoznam uchádzačov o byt,
 • spracováva podklady pre návrh užšieho zoznamu žiadateľov na pridelenie mestského bytu,
 • pripravuje výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 • spolupracuje so správcami bytového fondu v otázkach ochrany a údržby bytového fondu mesta, dôvodoch k zrušeniu nájmu a podnájmu,
 • pripravuje podklady pre právne oddelenie na podania k zrušeniu nájmu a iné právne úkony,
 • udržuje evidenciu mestských bytov a nájomcov v aktuálnom stave,
 • vypovedá nájom z bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka,
 • šetrenia neoprávnených nájmov a podnájmov.

Oddelenie správy priemyselného parku

Vedúci oddelenia:

Peter Zavatzký, tel. 052/7167 270
e-mail: peter.zavatzky@msupoprad.sk

Oddelenie správy priemyselného parku:

 • zabezpečuje opravy a údržbu spoločných mimoareálových a vnútroareálových cestných komunikácií, chodníkov a parkoviska za oplotením,
 • zabezpečuje údržbu zelene – kosenie zelene minimálne 4 x ročne, uloženie, spracovanie a skladovanie pokosenej hmoty,
 • zabezpečuje opravu a údržbu rozvodov vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane revíznych šácht a požiarnych hydrantov v priemyselnom parku, ako aj na celej trase prípojok,
 • zabezpečuje opravu a údržbu zariadení vysokého a nízkeho napätia, trafostanice a verejného osvetlenia v priemyselnom parku a prípojky vysokého napätia až po rozvodňu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok,
 • zabezpečuje opravu a údržbu zariadení na strednotlakej prípojke plynoregulačnej stanici a vysokotlakej prípojke plynu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok,
 • zabezpečuje ochranu parku oplotením, existujúcim kamerovým systémom so záznamom na digitálny videorekordér, pultom centrálnej ochrany a strážnou službou s elektronickou signalizáciou narušenia perimetra,
 • zabezpečuje prevádzku dátovej centrály (telefón, internet),
 • zabezpečuje letnú a zimnú údržbu spoločných plôch parku,
 • zabezpečuje informačnú službu na vrátnici parku,
 • zastupuje objednávateľa pri opakovaných úradných skúškach a revíziách technických zariadení, ktoré sú súčasťou spoločných priestorov parku, a ktoré podliehajú legislatíve SR,
 • zabezpečuje činnosti pri odborných skúškach a revíziách v oblasti protipožiarneho zabezpečenia vyplyvajúcich z legislatívy SR,
 • zastupuje objednávateľa pri rokovaní s nájomcom v otázkach nájmu spoločných priestorov a ich technickej pripravenosti,
 • zabezpečuje požadovanú kapacitu rozvodu pitnej a požiarnej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, trafostanice, VN a NN rozvodov, plynoregulačnej stanice a slaboprúdových rozvodov,
 • zabezpečuje na základe písomnej požiadavky objednávateľa pred spustením prevádzky požadovaný a v žiadosti presne stanovený odber el. energie, plynu, vody, telekomunikačného signálu, dátového signálu a napojenie na dažďovú a splaškovú kanalizáciu.

 

 


 

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 25.5.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.5.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.5.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 28.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.5.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.5.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.5.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Zašportujte si.

V stredu 27. mája 2015 môžu Popradčania využiť viaceré športoviská zdarma alebo s výraznými zľavami. Bližšie v aktualitách - šp. podujatia.

Zašportujte si, zabavte sa a pomôžte

10. júna 2015 ožije námestie sv. Egídia veľkou športovou, kultúrnou a charitatívnou akciou, výnos ktorej prispeje k zakúpeniu prístroja pre detské oddelenie NsP Poprad. Bežci na bežeckom páse od 10,00 h budú zbierať kilometre a všetci účastníci behu alebo prechádzky o 17,00 h zakúpením štartového čísla za 3,-€, dôchodcovia a mládež za 1,-€ prispejú k svojmu zdraviu a záchrane zdravia a životov malých pacientov. Podujatie obohatia známe hudobné skupiny a tombola štartových čísel so zaujímavými cenami.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

40130588

25.5.2015
Úvodná stránka