Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Odbor organizačný

Vedúci odboru

Ing. Emil Kostelničák
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 280
e-mail: organizacne@msupoprad.sk

emil.kostelnicak@msupoprad.sk

Oddelenie evidencie obyvateľstva

Vedúca oddelenia:

Ing. Eva Ihnačáková, tel. 052/7167 211
e-mail: eva.ihnacakova@msupoprad.sk

Oddelenie evidencie obyvateľstva:

 • vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt,
 • vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.),
 • vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia,
 • spracováva charakteristiky na občanov mesta podľa dožiadania súdov, polície, prokuratúry a ďalších inštitúcií.

Oddelenie vnútornej správy

Vedúca oddelenia:

Ing. Mária Vallušová, tel. 052/7167 219
e-mail: maria.vallusova@msupoprad.sk

Oddelenie vnútornej správy:

 • vykonáva správu hmotného majetku MsÚ,
 • vedie evidencie hnuteľného majetku, potrebného k zabezpečeniu činnosti MsÚ a MsZ,
 • zabezpečuje materiálne vybavenie pre prácu MsÚ, MsZ a MsR,
 • spravuje hnuteľný majetok mesta,
 • zabezpečuje prevádzku telefónnej ústredne,
 • zabezpečuje chod MsÚ (na úseku údržby budov, upratovania priestorov, prevádzky motorových vozidiel a podobne),
 • zabezpečuje rozmnožovanie písomností, vedenie podateľne MsÚ a pod.,
 • zodpovedá za príjem, expedíciu a archiváciu všetkých písomností mesta a jeho orgánov,
 • zodpovedá za krátkodobý prenájom priestorov v budove MsÚ a ostatných zariadeniach MsÚ.

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Vedúci oddelenia:

Ing. Marek Budzák, tel. 052/7167 282
e-mail: marek.budzak@msupoprad.sk

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov:

 • vedenie evidencie a dokumentácie budov v majetku mesta,
 • výkon OBP a PO budov,
 • zabezpečenie údržby, opráv a technických revízií nehnuteľností v majetku mesta,
 • príprava, evidencia, aktualizácia nájomných zmlúv na nebytové priestory a kontrola ich dodržiavania,
 • uzatváranie zmlúv na dodávky vody, plynu a energií s dodávateľmi,
 • rozúčtovávanie nákladov za služby spojené s nájmom,
 • príprava predaja a vyhotovanie kúpnych zmlúv na odpredaj nebytových priestorov mesta,
 • odpredaj bytov,
 • činnosti súvisiace s výpočtom predpisu nájomného a služieb spojených s užívaním bytu, evidenciou a účtovaním platieb, vymáhaním nedoplatkov,
 • zabezpečovanie služieb spojených s užívaním bytov,
 • preberanie požiadaviek na údržbu a opravu bytov, zabezpečovanie a kontrola ich vykonania,
 • tvorba ročných vecných a finančných plánov opráv a údržby bytového fondu, vrátane revízií vybraných zariadení
 • zabezpečenie plnenia plánov, kontrola prác a fakturácie,
 • ďalšie súvisiace činnosti,
 • vybavuje agendu k nájmom komunálnych bytov, súhlasom k dohode o výmene bytu, k podnájmu bytu, k prechodu nájmu bytu, k zlúčeniu a rozdeleniu bytu, k stanoviskám na vyňatie a zaradenie do bytového fondu, k trvalému a dočasnému používaniu bytu na iné ako bytové účely,
 • vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie mestského bytu, zostavuje miestny zoznam uchádzačov o byt,
 • spracováva podklady pre návrh užšieho zoznamu žiadateľov na pridelenie mestského bytu,
 • pripravuje výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 • spolupracuje so správcami bytového fondu v otázkach ochrany a údržby bytového fondu mesta, dôvodoch k zrušeniu nájmu a podnájmu,
 • pripravuje podklady pre právne oddelenie na podania k zrušeniu nájmu a iné právne úkony,
 • udržuje evidenciu mestských bytov a nájomcov v aktuálnom stave,
 • vypovedá nájom z bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka,
 • šetrenia neoprávnených nájmov a podnájmov.

Oddelenie správy priemyselného parku

Vedúci oddelenia:

Peter Zavatzký, tel. 052/7167 270
e-mail: peter.zavatzky@msupoprad.sk

Oddelenie správy priemyselného parku:

 • zabezpečuje opravy a údržbu spoločných mimoareálových a vnútroareálových cestných komunikácií, chodníkov a parkoviska za oplotením,
 • zabezpečuje údržbu zelene – kosenie zelene minimálne 4 x ročne, uloženie, spracovanie a skladovanie pokosenej hmoty,
 • zabezpečuje opravu a údržbu rozvodov vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane revíznych šácht a požiarnych hydrantov v priemyselnom parku, ako aj na celej trase prípojok,
 • zabezpečuje opravu a údržbu zariadení vysokého a nízkeho napätia, trafostanice a verejného osvetlenia v priemyselnom parku a prípojky vysokého napätia až po rozvodňu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok,
 • zabezpečuje opravu a údržbu zariadení na strednotlakej prípojke plynoregulačnej stanici a vysokotlakej prípojke plynu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok,
 • zabezpečuje ochranu parku oplotením, existujúcim kamerovým systémom so záznamom na digitálny videorekordér, pultom centrálnej ochrany a strážnou službou s elektronickou signalizáciou narušenia perimetra,
 • zabezpečuje prevádzku dátovej centrály (telefón, internet),
 • zabezpečuje letnú a zimnú údržbu spoločných plôch parku,
 • zabezpečuje informačnú službu na vrátnici parku,
 • zastupuje objednávateľa pri opakovaných úradných skúškach a revíziách technických zariadení, ktoré sú súčasťou spoločných priestorov parku, a ktoré podliehajú legislatíve SR,
 • zabezpečuje činnosti pri odborných skúškach a revíziách v oblasti protipožiarneho zabezpečenia vyplyvajúcich z legislatívy SR,
 • zastupuje objednávateľa pri rokovaní s nájomcom v otázkach nájmu spoločných priestorov a ich technickej pripravenosti,
 • zabezpečuje požadovanú kapacitu rozvodu pitnej a požiarnej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, trafostanice, VN a NN rozvodov, plynoregulačnej stanice a slaboprúdových rozvodov,
 • zabezpečuje na základe písomnej požiadavky objednávateľa pred spustením prevádzky požadovaný a v žiadosti presne stanovený odber el. energie, plynu, vody, telekomunikačného signálu, dátového signálu a napojenie na dažďovú a splaškovú kanalizáciu.

 

 


 

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
649

 
 
 
2815

 
 
 
27

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 23.10.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 24.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 25.10.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 26.10.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 27.10.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.10.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 30.10.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29402034

23.10.2014
Úvodná stránka