Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Školy

DETSKÉ JASLE

Detské jasle

Ulica mládeže 2349/5
058 01 Poprad

Riaditeľka : Ing. Alena Palgutová
Telefón : 052/7730968
E-mail: jaslepoprad@gmail.com
Internet
: www.jaslepoprad.sk

 

MATERSKÉ ŠKOLY

Materská škola pri základnej škole 

Vagonárska ulica 1600/4
058 01 Poprad-Sp.Sobota

Zástupkyňa riaditeľky: Božoňová Alena
Telefón : 052/7769536;0910890506

E-mail: materska.skola@zsspsobota

Internet: www.zsspsobota.edupage.org

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Ulica J. Tranovského 3497/7
058 01 Poprad-Veľká

Zástupkyňa riaditeľa : PaedDr. Repašská Bibiána
Telefón : 052/7768548; 0910890489
E-mail: mstranovskeho@centrum.sk
internet: www.zsvelka.edupage.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Dostojevského ulica 2267/27
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľa : PhDr. Staneková Taťána
Telefón : 052/7741566; 0910890333
E-mail: stanekova@skolka-uslonika.sk
internet: www.skolka-uslonika.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Okružná ulica 765/49
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Harabinová Mária
Telefón : 052/7721547; 0910890334
E-mail: msokruzna@zsfranpp.sk
internet: msokruzna.wz.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Podtatranská ulica 136/4
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľky : Korbová Oľga
Telefón : 052/7729858; 0910890335
internet: www.mspodtatranska-sk80.webnode.sk
E-mail: mspodtatranska@gmail.com

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Tajovského ulica 3015/20
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľky : Hešová Eva
Telefón : 052/7731251;0910890469
internet: www.mstajovskeho.sk
E-mail: mstajovskeho@centrum.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Jarná ulica 3293/16
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľa : Fedorová Dana
Telefón : 052/7742320; 0910890336
internet: msjarna.edupage.sk
E-mail: msjarna.poprad@szm.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Záborského ulica 3248/13
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľa : Rybková Mária
Telefón : 052/7743496; 0910890337
E-mail: zaborskeho@gmail.com
internet: www.zaborskeho.edupage.org

 

Materská škola pri základnej škole- elokované pracovisko

Ulica mládeže 2349/5
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľa : Ambrozyová Eva
Telefón : 052/7730806; 0910890338
E-mail: msmladeze@gmail.com
Internet: www.msmladeze.webnode.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Ulica mládeže 2614/11
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľa : Mgr.Kovalčíková Martina
Telefón : 052/7742007;0910890339
E-mail: msmladeze2poprad@gmail.com
Internet: www.zsdostpp.edupage.org

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľky : Šifrová Vladislava, Bc.
Telefón : 052/7893221; 0910890453
E-mail: ms.letna.pp@gmail.com
Internet : www.spojenaskolapp.sk
 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Lidická ulica 3490/72
059 51 Poprad - Matejovce

Zástupkyňa riaditeľky : Mecanová Eva, Mgr.
Telefón : 052/7732092; 0911770164
E-mail: mslidicka@slovanet.sk
Internet: www.zsppmatejovce.edupage.org

 

Súkromná materská škola

Ul. Tranovského 9
058 01 Poprad
Zriaďovateľ: Nezisková organizácia Slniečko
Štatutárny zástupca: Jana Adamjaková
Riaditeľka: Renáta Gondová
Telefón: 0905719757
E-mail: slnieckono@post.sk

 

Súkromná materská škola Stella

Jarná 3168/13
058 01 Poprad

Riaditeľka: Mária Svitaňová

zriaďovateľ: Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy Stella

Štatutárny zástupca: Andrea Šuchaňová
Telefón: 052/77 30 216, 0911 875 006
Internet: www.smsstella.szm.com
E-mail: 1.smsstella@centrum.sk

 

Súkromná materská škola Centra pre rodinu

Ul. Tajovského 3015/20
058 01 Poprad

Zriaďovateľ: Centrum pre rodinu - Poprad, oz
Štatutárny zástupca: Ing. Beáta Spodná
Riaditeľka: Bc. Katarína Galovičová
Telefón: 052/468 3515, 0915972513
E-mail: rodinapp@centrum.sk

 

Súkromná materská škola -elokované pracovisko

Rovná 597/15

058 01  Poprad

 

Riaditeľka: Viera Krupová

Telefón: 052/7721 942, 0903 822 866

E-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk

Internet: www.lifeacademy.sk

 

Ponúka:

 • podchytenie a rozvíjanie jazykových zručnosti v anglickom jazyku,
 • kvalitnú predškolskú prípravu detí do anglickej základnej školy Life Academy,
 • profesionálnu starostlivosť aj v čase školských prázdnin,
 • celodennú, poldennú, ale aj jednodňovú starostlivosť o dieťa podľa potrieb rodičov,
 • dynamické a zážitkové formy učenia detí od ranného detstva až po predškolský vek,
 • bezpečené, podnetné a atraktívne prostredie.

 

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 

Spojená škola

Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

organizačné zložky:

 1. základná škola s materskou školou
 2. základná umelecká škola

a súčasti: školský klub detí

výdajná školská jedáleň


Riaditeľka : PaedDr. Viera Grohová
Telefón : 052/7895182

Fax: 052/7895181
E-mail : ssletnapoprad@gmail.com
Internet : www.spojenaskolapp.sk

Škola s celodennou starostlivosťou, ktorá:

 • ráno vzdeláva,
 • poobede umožňuje tvorivú sebarealizáciu.

Škola pre každého - škola na každý deň

umožňuje deťom a žiakom v materskej, základnej umeleckej škole - v troch školách pod jednou strechou - získanie stupňa vzdelania.

Ďalej ich učí:

 • zručnostiam potrebným pre život,
 • myslieť, aby dokázali prijímať v živote správne rozhodnutia,
 • používať nové médiá a programy priamo vo vyučovaní,
 • cudzie jazyky,
 • objavovať, efektívne sa učiť,
 • venuje sa intelektovo a umelecky nadaným deťom.

Popoludní otvára pre svojich žiakov:

 • školský klub, v ktorom si môžu napísať úlohy a športovať,
 • ZUŠ-ku, v ktorej sa môžu sebarealizvoať pomocou umenia,
 • štúdium v jazykovej škole - anglický, nemecký jazyk,
 • pestrú paletu krúžkov ,
 • knižnicu a študovňu.

 

Základná škola s materskou školou

Dostojevského ulica 2616/25
058 01 Poprad

Riaditeľ : Mgr. Vladimír Tobis
Telefón : 052/7732822
Fax : 052/7747059
E-mail : zsdostpp@gmail.com
Internet : www.zsdostpp.edupage.org

Profilácia:

 • jazykové triedy-Aj,Nj,Fr.j.
 • príprava žiakov na štúdium na 8.roč. gymnáziá
 • ekologické projekty
 • kooperačné projekty škôl EU

Školské športové stredisko

 • športová gymnastika - GY-TA

 

Základná škola s materskou školou

Ulica Fraňa Kráľa 2086/2
058 01 Poprad

Riaditeľ : PhDr. Richard Bekess
Telefón : 052/7722806
E-mail: zsvelka@zskralapp.edu.org
Internet: www.zsvelka.edupage.org

Profilácia:

 • vyučovanie NJ a AJ od 1. ročníka
 • kurz na získanie vzdelania poskytovaného ZŠ
 • športové triedy -futbal
 • starostlivosť o integrovaných žiakov a žiakov zarad. do špeciálnych tried

 

Základná škola s materskou školou

Francisciho ulica 832/21
058 01 Poprad

Riaditeľ : Mgr. Jagáč Miroslav
Telefón : 052/7722118, 052/7889061
E-mail: 1.zsfrancisciho@gmail.com
Internet: www.1zspp.edupage.org

Profilácia :

 • triedy s rozšíreným vyučovním matematických a prírodovedných predmetov
 • jazykové triedy - Aj


Školské športové stredisko

 • zjazdové lyžovanie
 • karate

 

Základná škola s materskou školou

Jarná ulica 3168/13
058 01 Poprad

Riaditeľ : Mgr. Košťálik Ján

Telefón : 052/7743910, 0911 774 391
E-mail : skola@zsjarnapp.edu.sk
Internet: www.jarna.edupage.org

Profilácia :

 • jazykové triedy – Aj, Nj od 1. ročníka,
 • športové triedy od 5. ročníka - klasické lyžovanie (beh na lyžiach)
  Školské športové stredisko
 • judo

 

Základná škola s materskou školou

Komenského ulica 587/15
058 01 Poprad

Riaditeľka : Mgr. Cervová Jarmila
Telefón : 052/7728108
E-mail: zssmskompp@gmail.com
Internet: www.komenskehopp.edupage.org 
Profilácia :

Škola s celodennou strostlivosťou, ktorá:

 •  doobeda vzdeláva
 • popoludní umožňuje tvorivú rebarealizáciu
 • triedy s rozšíreným vyučovaním športu so zameraním na basketbal chlapcov a dievčat od 5. ročníka 
 • yučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • vyučovanie cudzieho jazyka: angličtina, nemčina, ruština
 • projekty environmentálnej výchovy

Popoludní otvára pre svojich žiakov:

 • školský klub, v ktorom si môžu napísať úlohy aj šporotovať
 • pestrú paletu krúžkov 

Projekty:

 • Škola podporujúca zdravie, Rozvoj kontaktov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, Všade mám kamaráta, Návrat tretieho groša, Kocky zdravia, Radosť rozdávaním rastie, Strom života, Enviróza, Ekologická stopa.

 

Základná škola s materskou školou

Koperníkova ulica 1707/21
059 51 Poprad-Matejovce

Riaditeľka : Mgr. Husár Peter
Telefón : 052/7732010
E-mail: zsppmatejovce@centrum.sk
Internet: www.zsppmatejovce.edupage.org

Profilácia :

 • Školský vzdelávací program: MAŤKO (MŠ), MATEJKO(1. st.ZŠ), MATEJ (2.st.ZŠ) zameraný:
  • regionálnu výchovu, tvorivé dielne, dramatickú výchovu
  • prírodovedné predmety, IKT, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka
 • vyučovanie cudzieho jazyka v MŠ a v ZŠ od 1. ročníka
 • triedy s vyučovaním podľa osnov ŠZŠ
 • volejbal, gymnastika a stolný tenis
 • Projekty: Premena tradičnej školy na modernú, Otvorená škola, Zdravie v školách, Infovek - modernizácia pedagogického procesu, Zdravá škola, E-vzdelávanie ...

 

Základná škola s materskou školou

Tajovského ulica 2764/17
058 01 Poprad

Riaditeľka : PaedDr. Renáta Vlčková
Telefón : 052/7731375; 7893221
E-mail : zs.taj.pp@gmail.com
Internet: www.zstajovskehopp.edupage.org


Profilácia :

 • vyučovanie cudzieho jazyka v materskej škole
 • triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 3. ročníka
 • triedy so športovou prípravou so zameraním na volejbal od 5. ročníka
 • trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov v 9. ročníku

 

Základná škola s materskou školou

Vagonárska ulica 1600/4
058 01 Poprad

Riaditeľka : PaedDr. Oravcová Adriana
Telefón : 052/7769088
E-mail: skola@zsspsobota.sk
Internet: www.zsspsobota.edupage.org

Profilácia :

 • športové triedy-ľadový hokej, plávanie a ich prípravky
 • vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • projekty environmentálnej výchovy
 • špeciálne triedy - starostlivosť o začlenených žiakov

 

Súkromná základná škola - elokované pracovisko

Rovná 597/15

058 01  Poprad

Riaditeľka: PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.

Telefón: 052/7721 942, 0918 727 735

E-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk

Internet: www.lifeacademy.sk

 

Ponúka:

 • učenie, ktoré sa odohráva v pozitívnom prostredí, kde je to fyzicky, emocionálne a sociálne bezpečné a podnetné,
 • aktívne vitahnutie dieťaťa do vyučovacích aktivít, počas ktorých deti skôr spolupracujú, akoby navzájom súperili,
 • kontextové učenie anglického jazyka - prostredníctvom angličtiny vyučujú sa iné zručnosti alebo znalosti, nie samotnú angličtinu v izolácii,
 • odbornú a zodpovednú prípravu na vyučovanie v Detskom klube tak, aby dieťa odchádzalo zo školy už bez domácich úloh,
 • poobedňajšiu aktívnu jazykovú, záujmovú, športovú a umeleckú činnosť,
 • dynamické a zážitkové formy učenia, bádateľské aktivity, ročníkové projekty,
 • podporu nadania detí vo všetkých oblastiach,
 • prípravu na osemročné gymnázium Life Academy s rozšíreným vzdelávaním v anglickom jazyku.

 

Spojená škola

Dominika Tatarku 4666/7
Poprad

zabezpečuje výchovu a vzdelanie detí od 1. roč. ZŠ až po maturitu

Organizačná zložka:
Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
Riaditeľ: Mgr. Dušan Nebus
Telefón: 052/773 05 51
E-mail: gpdt@aminet.sk; gpdt@stonline.sk
Internet: www.ssdtpp.sk

projekt integrácie postihnutých žiakov

 • bezbariérová škola
 • na škole pracujú okrem kvalifikovaných učiteľov- špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa, fyzioterapeut
 • škola pripravuje žiakov na osemročné gymnázium
 • anglický jazyk od 1. roč. základnej školy

súčasti školy:

 • dve telocvične
 • posilovňa
 • bazén
 • sauna
 • hydromasážna vaňa
 • školská jedáleň

záujmové krúžky v škole

 

Cirkevná spojená škola

Organizačné zložky školy:

 1. Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
 2. Základná škola Štefana Mnoheľa
 3. Základná umelecká škola Janka Silana
 4. Školský klub detí pri ZŠ Š. Mnoheľa
 5. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole Základná škola Š. Mnoheľa


Profilácia:

 • Cirkevná spojená škola zabezpečuje kresťanskú výchovu, umelecké vzdelávanie a vzdelávanie žiakov od 1. ročníka základnej školy až po maturitnú skúšku na gymnáziu.

 

Základná škola Štefana Mnoheľa

Dlhé hony 3522/2
058 01 Poprad
Riaditeľ : Mgr. Bednárová  Zuzana
Telefón : 052/7721389
E-mail : zuzanab@scspp.sk
Internet : www.scspp.sk

Profilácia :

 • jazykové triedy – Aj, Nj,Fr.j.

 

Spojená škola

Partizánska 2
058 01 Poprad

Riaditeľka : PaedDr. Bystrá Paula
Telefón : 052/7729223
E-mail : specialna-zspp@stonline.sk
Internet: www.szspartpp.edu.sk

Profilácia: vzdelávanie deti s rôznym druhom a stupňom postihnutia. Triedy pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím: telesným, sluchovým a deti s autizmom.

Súčasti školy:

 • Špeciálna materská škola
 • Špeciálna základná škola
 • Školský klub detí
 • Praktická škola - odbor: služby a domáce práce

 

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

 

Základná umelecká škola

Štefánikova ulica 99/72
058 01 Poprad

Riaditeľka : Mgr. Kočišová Katarína
Telefón : 052/7722040; 052/7895111

E-mail : umeleckaskola@sinet.sk
Internet: www.zuspoprad.sk

Odbory : hudobný, výtvarný, literárno-dramatický,tanečný

 

Spojená škola

Základná umelecká škola
Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

Riaditeľka školy: PaedDr. Viera Grohová
Telefón:7895181

E-mail: spojenaskola@spojenaskolapp.sk
Internet: www.spojenaskolapp.sk

Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný

 

Cirkevná spojená škola

Základná umelecká škola Janka Silana
Dlhé hony 3522 /2

058 01 Poprad

Riaditeľ : Mgr.Bednárová Zuzana
Telefón : 052/7721389
E-mail :  zuzanab@scspp.sk
Internet : www.scspp.sk

Odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

 

STREDNÉ ŠKOLY

 

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Organizačná zložka:
Gymnázium
Dominika Tatarku 4666/7
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Nebus Dušan
Telefón : 052/7721663
Fax : 052/7724057


E-mail : gpdt@stonline.sk; gpdt@aminet.sk
Internet : www.ssdtpp.sk

 • štvorročné gymnázium
 • päťročné bilingválne gymnázium
 • osemročné gymnázium

zabezpečuje výchovu a vzdelanie detí od 1. roč. ZŠ až po maturitu

 

Gymnázium

Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad


Riaditeľ : PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
Telefón : 052/7721654
Fax : 052/7721654


E-mail : skola@stary-gympel.sk
Internet : www.stary-gympel.sk

Študijné odbory :

 • gymnázium
 • gymnázium so zameraním na matematiku a fyziku
 • osemročné gymnázium so zameraním na matematiku a fyziku

 

Cirkevná spojená škola

Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
Dlhé hony 3522/2
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Bednárová Zuzana
Telefón : 052/7721389
E-mail : zuzanab@scspp.sk
Internet : www.scspp.sk

Študijný odbor : 7902500 gymnázium so všeobecným zameraním

 

Stredná priemyselná škola

Mnoheľova 828/23
058 46 Poprad


Riaditeľ : Ing. Bašista Jaroslav
Telefón : 052/7723063
Fax : 052/7893601


E-mail : posta@spspp.sk
Internet : www.spspp.sk

Študijné odbory:

 • strojárstvo-grafické systémy,
 • mechatronika
 • staviteľstvo-pozemné staviteľstvo
 • staviteľstvo-stavebný manažment
 • elektrotechnika-priemyselná informatika
 • elektrotechnika-informačné a telekomunikačné systémy propagačná grafika
   

Local Cisco Networking Academy - vzdelávanie v oblasti počítačových sietí

 

Obchodná akadémia

Murgašova 94
058 22 Poprad


Riaditeľka : Ing. Iveta Račeková
Telefón : 052/7721635
Fax : 052/7765997


E-mail : oa@oapoprad.sk
Internet : www.oapoprad.sk

Študijný odbor 4 - ročné :

 • 6317 M obchodná akadémia
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu


Škola má potvrdenie o akreditácii pre vzdelávaciu aktivitu: "Účtovník v podmienkach Európskej únie"

 

Stredná zdravotnícka škola

Levočska 5
058 50 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Bednár Miroslav
Telefón : 052/7722704
Fax : 052/7721145

E-mail : skola@szspp.sk
Internet: www.szspp.sk

Študijný odbor:

 • 4-ročný : 53566 zdravotnícky asistent
 • 3-ročný : 53257 diplomovaná všeobecná sestra

Pomaturitné štúdium:

 • 1 -ročné: 53713 sanitár

Škola je členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR.
Ponúka zabezpečenie zdravotnej služby na kultúrne, športové a spoločenské podujatia.
Realizuje kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie.

 

Stredná odborná škola

Ul. Kukučínova 483/12
058 01 Poprad


Riaditeľka : Mgr. Beáta Bodišová
Telefón : 052/7880811
Fax : 052/7761600

E-mail : riaditel@souvag.sk  a sekretariat@sostpoprad.sk
Internet : http://www.sostpoprad.sk

Študijné odbory 4 - ročné:

 • 2682400 mechanik počítačových sietí
 • 3447400 grafik digitálnych médií
 • 2426400 programátor obrábacích a zváracích str. a zariadení
 • 8503401 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováč
 • 8503404 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - pasiar

Študijné odbory 3 - ročné:

 • 2433201 obrábač kovov - univezálne obrábanie
 • 2464207 strojný mechanik- zváranie
 • 2683204 elektromechanik pre stroje a zariadenia


Local Cisco Networking Academy - ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačových sietí.
Školiace stredisko pre robotizované pracoviská na zváranie firmy CLOOS.

 

Stredná odborná škola

Okružná 761/25
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Kuzmiak Vasiľ
Telefón : 052/7722428

E-mail : soustavpp@sinet.sk
internet: https://sospp.edupage.org

Študijné odbory : obchod a podnikanie

Učebné odbory: murár, stolár,tesár, maliar, inštalatér,technicko-administratívny pracovník,strojný mechanik pre oceľové konštrukcie, klampiar, montér suchých stavieb, štukatér, stolár

Študijné odbory v nadstavbovej forme: strojárstvo, stavebníctvo a technicko-ekonomický pracovník

 

Súkromná stredná odborná škola

Ul. SNP 1253
058 01 Poprad


Riaditeľ : Ing. Vencko Vladimír
Telefón : 052/7860 131,145
Fax : 052/7860 154,155

E-mail :  souvelka@souspp.edu.sk ; sekretariat@souspp.edu.sk
Internet : www.ssossnp.edupage. org

Študijné odbory 4. ročné:

 • kuchár, čašník,
 • mechanik elektrotechnik - od 3. ročníka zameranie na autoelektroniku, alebo silnoprúdovú elektrotechniku,
 • pracovník marketingu - cestovný ruch

Učebné odbory 3. ročné:

 • kuchár, časník,
 • cukrár,
 • predávač,
 • kaderník,
 • autoopravár - so zameraním od 2. ročníka na mechanika, elektrikára, karosára, lakovníka

Nadstavbové maturitné štúdium denné 2. ročné: spoločné stravovanie, dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava.

Štúdium je nespoplatňované.

Súkromná stredná odborná škola má vlastnú zváračskú školu s celoslovenskou pôsobnosťou pre základné kurzy zvárania el. oblúkom Z-E1, Z-M1, zváranie plameňom Z-G1, rezanie kyslíkom D-G2. Žiaci počas prípravy na povolanie majú možnosť získať zváračské oprávnenie na vyššie uvedené metódy-ako ďalšiu kvalifikáciu.
Možnosť periodického preskúšania z bezpečnostných ustanovení a STN 050601,STN 050610, STN 050630

 

SOŠ elektrotechnická

Hlavná 1400/1
059 51 Poprad-Matejovce


Riaditeľka : Ing. Anna Lorencovičová
Telefón : 052/7731696
Fax : 052/7731617

E-mail : skola@sosematej.sk
Internet : www.sosematej.sk

Študijné odbory:

5 - ročné :

 • 26 79 4/00 mechanik-mechatronik

4 - ročné:

 • 23 98 1/00 základy techniky
 • 2698407 mechanik v elektrotechnike - spotrebná elektrotechnika
 • 2698410 mechanik v elektrotechnike - silnoprúdové zariadenia
 • 2697 4 mechanik - elektrotechnik
 • 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • 2499404 mechanik v strojárstve - číslicovo riadené stroje
 • 6442400 obchodný pracovník

3 - ročné:

 • 26 83 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 26 83 2 15 elektromechanik - úžitková technika

2 - ročné nadstavbové štúdium:

 • 2675 4 elektromechanika
 • 2414 4 strojárstvo


Stredná odborná škola elektrotechnická vlastní medzinárodný certifikát IES. Je autorom a realizátorom viacerých medzinárodných projektov Leonardo da Vinci a projektu Comenius. Realizuje stáže - mobility študentov a pedagogických zamestnancov v zahraničí. Súčasťou školy je aj zváračská škola s dlhodobou tradiciou.

Partnerské školy:
Združená stredná škola Púchov
Integrovaná střední škola - centrum odborné prípravy - Valašské Meziříčí
ZESPÓL SZKÓL Brzesko - Poľská republika

 

Súkromná stredná odborná škola

Ulica 29. augusta 4812
058 01 Poprad

Riaditeľ : Ing. Beáta Mitická
Telefón : 0905298655

E-mail : riaditel@tatranskaakademia.sk
Internet : www.tatranskaakademia.sk

Zriaďovateľ školy : Tatranská akadémia n.o.

Študijné odbory 4 - ročné :

 • Právo a podnikanie
 • Informačné a digitálne technológie

Prednosti štúdia :

 • Možnosť štúdia na Local Cisco Networking Academy
 • Vlastný vzdelávací e-learningový portál
 • Účasť na prednáškach a videokonferenciách renomovaných odborníkov z praxe a vysokých škôl
 • Prepojenosť študijných programov na vysoké školy
 • Profesionalita učebných podmienok a vlastná príprava pre učiteľov a študentov zabezpečená notebookmi
 • Špecializované odborné počítačové učebne vybavené grafickými softwérami a zariadeniami pre vyučovanie počítačových sietí
 • Internetový informačný systém, elektronická žiacka knižka, čipové študijné preukazy
 • Nadaným študentom sú pripravené štipendia formou zliav zo školného. Výška závisí od prospechu, správania a účasti na vyšších odborných súťažiach, olympiádách …

 

Súkromné gymnázium
Rovná 597/15
058 01  Poprad

súčasť: Súkromné centrum voľného času
Riaditeľka: Mgr. Soňa Svienta
Telefón: 052/7721 942; 0918 473 448
E-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk
Internet: www.lifeacademy.sk

Ponúka:

 • moderné bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie,
 • uplatňovanie inovačných vyučovacích metód,
 • možnosť vzdelávať sa prostredníctvom iPadov,
 • prípravu na štúdium na vysokých školách u nás aj v zahraničí,
 • partnerský vzťah medzi učiteľmi a študentmi,
 • spoluprácu a podporu vzdelávania počas štúdia v zahraničí,
 • atraktívne formy odmeňovania študentov,
 • priestor pre aktívne zapájanie sa študentov do života školy.

 

VYSOKOŠKOLSKÉ DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ

UMB Banská Bystrica

Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej  fakulty Univerzity Mateja Bela
Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Vedúca inštitútu:  Ing. Bartková Lucia, PhD.
Zástupkyňa vedúcej: Ing. Závadská Zuzana, PhD.

Sekretariát: Ing. Lapšanská Martina

Telefón : 052/4262322
E-mail : martina.lapsanska@umb.sk
Internet : www.ef.umb.sk

                http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=59 


Študijný odbor : Ekonomika a manažment podniku /denné, esterné štúdium - Bc., Ing./

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Nábrežie Jána Pavla II. 15

058 01 Poprad

 

Študijný referent: PaedDr. Janka Bujalková

tel/fax: 044/432 6842 (+klapka 1820)

e-mail: janka.bujalková@ku.sk
Internet: www.pf.ku.sk

               

UNIVERZITNÉ VZDELÁVACIE CENTRUM MESTA POPRAD

Riaditeľ: prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Adresa:  Francisciho 910/8, 058 01  Poprad

Sekretariát: Ing. Mária Kožárová

Tel.: 044/432 6842 (+klapka 1860)

E-mail: maria.kozarova963@ku.sk

Univerzitné vzdelávacie centrum mesta Popad nadväzuje na činnosť Univerzitného inkubátora, ktorého vznik v roku 2013 bol iniciovaný podpisom Memoranda o spolupráci medzi univerzitami pôsobiacimi v meste Poprad, podnikmi so sídlom v Poprade a mestom Poprad. V budúcnosti má Univerzitné vzdelávacie centrum zabezpečovať aj aktivity pre občanov Popradu, ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave

Fakulta architektúry
Školiace pracovisko Poprad
Mnoheľova 828/23
058 01 Poprad

Vedúci detašované pracoviska: Ing. arch. Juraj Furdik, PhD.
Organizačný pracovník: Ing. arch. Martin Baloga
Telefón: 0918665034, 0918 665 033

e-mail: baloga@fa.stuba.sk
furdik@fa.stuba.sk
Internet: www.fa.stuba.sk


 

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 10.2.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka