Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Namiesto námestia investície do ciest, parkovísk a ihrískVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad schválili zmenu schváleného rozpočtu na rok 2014, v rámci ktorej došlo k zrušeniu navrhovanej "Revitalizácie priestorov na Námestí sv.Egídia v Poprade" a jej nahradeniu novými investičnými akciami. Dôvodom je podľa poslanca Mariána Barillu, ktorý návrh predniesol,"spolitizovanie revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade a obštrukcie zo strany Občianskeho združenia PRE MESTO v stavebnom konaní". OZ poukazovalo na údajnú čiastkovosť, nesystémovosť a neefektívnosť navrhovaného riešenia. Od 12.6.2013, kedy sa na MsZ schvaľovali prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie k revitalizácii námestia a ktorého sa zúčastnil aj súčasný člen predsedníctva OZ, pritom na žiadnom  MsZ členovia predsedníctva OZ nepredstúpili pred volených zástupcov mesta s akoukoľvek predchádzajúcou požiadavkou týkajúcou sa revitalizácie námestia. Namiesto toho žiadali o zastavenie revitalizácie a na Stavebnom úrade v Štrbe podali námietky voči procesu vydania stavebného povolenia, ktoré tak dodnes vydané nebolo. "Je mi to ľúto, že to takto dopadlo, pretože Poprad mohol byť opäť o niečo atraktívnejší, presne v súlade s ich myšlienkami o oživení námestia. Pokiaľ berú tento výsledok za svoje víťazstvo, tak im blahoželám. Čas však ukáže, či išlo zástupcom OZ PRE MESTO o dobrú vec alebo o politiku,"uviedol primátor Popradu Anton Danko. Poslanci MsZ tak schválili zrušenie uvedenej investičnej akcie rozpočtovanej v objeme 2 000 000 € a jej nahradenie v rozpočte novými investičnými akciami:

- Rekonštrukcia MK Ul. J. Tranovského, Poprad – Veľká

- Stabilizácia MK a oporného múru Ul. Jesenského a B. Nemcovej

Poprad – Sp. Sobota

- Parkoviská na sídliskách JUH – II. etapa

v tom:

- Parkovisko Ul. Tomášikova vrátane PaPD

- Parkovisko Ul. Tajovského vrátane PaPD

- Parkovisko Ul. Moyzesova vrátane PaPD

- Parkovisko Ul. Šrobárova vrátane PaPD

- Parkovisko pri byt.domoch Erbium a Kobalt

- Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí vrátane PaPD

- Zabezpečenie statickej a dynamickej dopravy, vnútrobloky J. Curie, Banícka -

Vnútroblok Banícka J. Curie v Poprade

- Úprava vnútrobloku Dominika Tatarku v Poprade

- Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. 1600/4,

058 01 Poprad-Sp. Sobota – I. etapa vrátane PaPD celej rekonštrukcie

- Skateboardové ihrisko – Ul. Tajovského vrátane PaPD

- Preloženie zastávky MHD Sp. Sobota – Ul. Vagonárska vrátane PaPD

- Revitalizácia zelene a oddychových plôch, Ul. Štefánikova - BD Camélia

vrátane PaPD

Z celkového počtu desiatich nových investičných akcií v zmysle žiadosti skupiny poslancov MsZ má mesto vyhotovenú prípravnú a projektovú dokumentáciu (ďalej len „PaPD“) k štyrom stavbám, pri ostatných akciách je vyhotovenie PaPD súčasťou návrhu jednotlivých odhadovaných rozpočtov. Vybudovaním navrhovaných parkovísk na sídliskách JUH predpokladá odbor výstavby vytvorenie ďalších 135 parkovacích miest v tejto lokalite. Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. bola navrhovaná zo strany skupiny poslancov z dôvodu, že uvedená škola napriek svojmu športovému zameraniu doposiaľ nemala k dispozícii vonkajší športový areál. I. etapa rekonštrukcie zahŕňa vybudovania atletického oválu a in-line oválu. Celkový odhadovaný rozpočet navrhovaných nových investičných akcií zo strany skupiny poslancov MsZ do rozpočtu mesta Poprad na rok 2014 je vo výške 1 671 950 €, z toho 2 000 € tvoria bežné výdavky určené na reprografické práce súvisiace s verejným obstarávaním na zhotoviteľa jednotlivých stavieb.

Zostávajúce finančné prostriedky sú v návrhu zmeny rozpočtu použité na dofinancovanie už schválených investičných akcií pre rok 2014.Úspory kapitálových výdavkov súvisiace s ukončením verejného obstarávania na zhotoviteľa niektorých stavieb a rekonštrukcií (vo výške 548 350 € ) a zároveň zostávajúce nepoužité finančné prostriedky z akcie Revitalizácia priestorov na Námesti sv. Egídia v Poprade (328 050 €) ďalej budú použité čiastočne na dofinancovanie schválených investičných akcií na rok 2014.

Pôjde o tieto akcie:

- „Parkoviská na sídliskách JUH“ (ulice: Novomeského, Zimná,

Podjavorinská, Jarná),

- „ Parkovisko pri cintoríne v Matejovciach“,

- „Detské ihrisko – Strážske námestie“,

- „Rekonštrukcia bytového domu Xenón“ – I. etapa, zahŕňa rekonštrukciu celého vonkajšieho plášťa vrátane rekonštrukcie strechy – zateplenie budovy, výmenu vonkajších dverí, opravu vonkajších schodísk, vybudovanie prestrešení nad vonkajšími schodiskami a zároveň čiastočnú úpravu vnútorných priestorov,

- „Vstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149“,

 

Nové bežné a kapitálové výdavky:

- rekonštrukciu časti objektu Kina Tatran za účelom premiestnenia Mestského informačného centra z priestorov Domu kultúry na popradské námestie,  

- zakúpenia 4 ks kontajnerov pre Futbalový štadión v Poprade – Strážach, kontajnerový systém bude slúžiť ako šatne a sociálne zariadenia pre športovcov,                    

- nákup úžitkového motorového vozidla pre potreby Futbalového štadióna v Poprade – Veľkej na zabezpečenie chodu FŠ a športových ihrísk v majetku mesta,     

- vybudovanie základov a prípojok inžinierskych sietí k umiestnenému drevenému stánku pri ľadovej ploche vedľa VÚH Aréna Poprad s cieľom zabezpečiť poskytovanie občerstvenia v súlade s požiadavkami Úradu verejného zdravotníctva SR pre návštevníkov ľadovej plochy počas zimnej sezóny,     

- zvýšenie dotácie pre TV POPRAD z dôvodu zabezpečenia šírenia signálu prostredníctvom služby Magio (Encoder Magio) a na bežné výdavky z dôvodu rozšírenia televízneho vysielania,

- zvýšenie schváleného príspevku bežných výdavkov z dôvodu obnovy svojej webovej stránky a vydania mimoriadnych čísel pri príležitosti 25. výročia vychádzania novín Poprad,     

- návrh na úpravu cenového výmeru MHD v meste Poprad s účinnosťou od 1.7.2014 v rozsahu zníženia cestovného pri platbe čipovou kartou pre dôchodcov nad 70 rokov na 0,00 €; pre ŤZP a ŤZP-S na 0,05 €; sprievod ŤZP na 0,15 €; pri platbe v hotovosti pre dôchodcov nad 70 rokov na 0,10 €; pre ŤZP a ŤZP-S na 0,10 €; sprievod ŤZP na 0,25 €,         

- zvýšenie príspevku na rok 2014 pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v súvislosti s opravami mestských komunikácií, chodníkov a údržbou cyklistických chodníkov,                                                                                                                                                

- zvýšenie výdavkov v celkovej výške 109 600 € na základe požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad vyplývajúcich z výsledkov monitorovacej cesty primátora mesta po týchto zariadeniach,                                                                                                          

- zvýšenie bežných výdavkov vo výške pre Oddelenie kultúry, cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC MsÚ Poprad požiadalo z dôvodu dramaturgicky kvalitného zabezpečenia programov festivalu „Leto v Poprade 2014“,                                                                                                                                         

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov pre oddelenie školstva, mládeže a športu MsÚ z dôvodu zakúpenia športového náradia na realizáciu letného výcviku pre deti materských škôl v rámci projektu „Kurzy všeobecnej pohybovej prípravy detí materských škôl mesta Poprad v športovej hale Aréna Poprad“.

Na základe jednotlivých žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poprad v celkovej výške 18500€ z rozpočtu mesta Poprad boli schválené nasledujúce dotácie:

- pre SRRZ - Rodičovské združenie pri ZUŠ, Štefánikova 99/72, Poprad určená na zabezpečenie 8. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade a určená na čiastočnú úhradu dopravy na medzinárodnú súťaž speváckych zborov do Prevezu,Grécko,

- pre ŽHK Poprad (ženský hokej) na športovú činnosť klubu,

- pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad na zakúpenie 2 ks výdajných pultov na vydávanie pokrmov dôchodcom mesta Poprad z dôvodu zabezpečenia zdravotne nezávadného stravovania a zároveň zvýšenie schválenú dotáciu na rok 2014 pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad určenú na športovú činnosť na II. polrok 2014.

 


 
 

Mestské informačné centrum poputuje na námestieVytlačiť
 

Mestské informačné centrum(MIC) sa vracia do stredu námestia. Po období fungovania v priestoroch Domu kultúry bude mať svoje nové miesto vo vstupných priestoroch bývalého Kina Tatran. „MIC by naozaj mala pôsobiť v strede námestia. My sme už v minulosti preto hľadali čo najvhodnejšie priestory v rôznych objektoch i u súkromných majiteľov, no nič vhodnejšie sme nenašli. Po dôkladnej prehliadke objektu Kina Tatran sme preto rozhodli umiestniť ju v jeho vstupných priestoroch,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. V súčasnosti už v týchto priestoroch prebiehajú stavebné úpravy. Zámerom je stihnúť otvorenie MIC už na začiatku letnej turistickej sezóny. Mestské informačné centrum bude poskytovať informácie domácemu obyvateľstvu i turistickej klientele či obchodným cestujúcim. Hlavnou náplňou činnosti MIC bude bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, tvorba ponuky CR, tvorba a distribúcia propagačných materiálov, zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR. K predaju a predpredaju vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia pribudne tiež predaj suvenírov. Mestské informačné centrum je členom asociácie informačných centier Slovenska / AICES, ktorej členmi sú turistické a mestské informačné kancelárie rôznej organizačnej štruktúry a formy. Mestské informačné centrum prejde zároveň takými zmenami,aby mohlo plnohodnotne zabezpečovať všetky svoje funkcie.


 
 

Poslanci hľadali riešenie pre chátrajúcu telocvičňuVytlačiť
 

Poslanci MsZ v Poprade sa stretli za okrúhlym stolom, ktorého cieľom bolo analyzovať situáciu s chátrajúcou telocvičňou pri bývalej Základnej škole Francisciho 2. Nevyužitá telocvičňa, ktorá je kvôli zlému technickému stavu zatvorená a nevyužívaná, si vyžaduje rozsiahle investície. Na pozvanie viceprimátorov Adriána Kromku a Milana Barana poslanci rozobrali detaily súčasného technického stavu a definovali návrhy možných riešení. „Boli sme oboznámení s odborným posudkom, ktorý sa zaoberá statickým stavom budovy a problémami z pohľadu statiky,“ informoval 1.viceprimátor Adrián Kromka. Poslanci zhodnotili, že ako prvý prichádza do úvahy dlhodobý prenájom. Ďalšími alternatívami sú asanácia objektu a výstavba nového otvoreného športoviska pre verejnosť alebo predaj.


 
 

Výčiny počasia v Poprade Vytlačiť
 

Pracovníci Správy mestských komunikácií(SMK) Poprad zasahovali v dôsledku popadaných stromov a konárov v týchto lokalitách: J.Curie, Banícka, 1.mája, Podtatranská, Lidická, Dostojevského, Štúrova, Tomášikova, Okružná, Velické námestie,v Predstaničnom parku a na ďalších miestach. „Okrem odstraňovania popadaných stromov a konárov naši pracovníci otvárali a čistili kanalizačné šachty od konárov a lístia v snahe zabezpečiť plynulý odtok zrážkových vôd,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Silný vietor ako aj v jeho dôsledku padajúce stromy poškodili v Poprade autá, dopravné značky, náhrobky na cintoríne, tiež jeden z prístreškov v Predstaničnom parku.

 

 


 
 

10 rokov Slovenska v EÚVytlačiť
 

Slovensko oslavuje 10.výročie od svojho vstupu do Európskej únie. V 10 mestách po celom Slovensku sa pri tejto príležitosti uskutočnia zaujímavé podujatia. V Poprade sa oslavy budú konať dňa 15.5.2014. Program sa začne o 09.00 v budove kina Tatran diskusiou s predstaviteľmi Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Každý, kto má záujem dozvedieť sa niečo nové, prípadne by chcel zdieľať svoje názory a postrehy na pôsobenie Slovenska v EÚ, je srdečne vítaný. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa väčšia časť programu odohrá v priestoroch kina.

 

Program:

 09.00 – 10.00 Budova Kina Tatran - Diskusia s predstaviteľmi Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

11.00 - 15.00 Interaktívne hry a súťaže

13.30 – 14.30 Koncert Chiki liki tu-a

16.00 – 18.00 Premietanie francúzskeho filmu Veľké preteky

Vstup: voľný


 
 
Položky 51-55 z 686

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
619

 
 
 
2796

 
 
 
27

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 21.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 22.10.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 23.10.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 24.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 25.10.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 26.10.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 27.10.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29320901

21.10.2014
Úvodná stránka