Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

O budúcej podobe územia kasární rozhodne súťažVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad – areálu bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade. MsZ už predtým schválilo komisiu, ktorej úlohou bolo pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže a jej následného vyhodnotenia. Komisia pracovala v zložení: predseda komisie Ing. Milan Baran, členovia komisie Ing. Ján Jurčišin, JUDr. Adrián Kromka, Mgr. Dušan Nebus, Ing. Marián Barilla, PaedDr. Mária Vojtaššáková, MUDr. Peter Brenišin, Mgr. Igor Wzoš, Ing. Jozef Švagerko, Ing. Slavomír Božoň, Ing. Kristína Horáková, JUDr. Adela Bednárová a Ing. Iveta Borňáková. „Podľa môjho názoru, ide o jedno z najlukratívnejších území v meste. Preto sa aj tá komisia vymenovala v takom veľkom zložení, “ informoval primátor Popradu Anton Danko. „Komisia mala pomerné zastúpenie všetkých poslaneckých klubov v MsZ, čo v praxi znamená, že každý klub mal rovnaký počet zástupcov, aby konanie bolo čo najtransparentnejšie a bol nespochybniteľný zámer poctivo pripraviť zreteľný rozvojový impulz do tohto územia, z ktorého môže profitovať celé mesto,“ uviedol predseda komisie Milan Baran.

Podmienky boli nastavené tak, aby najdôležitejšími kritériami vyhodnotenia súťažných návrhov boli najvhodnejšie urbanisticko - architektonické riešenie územia a najvýhodnejšia cenová ponuka – obe rovnakým dielom. „Komisia rozhodne o tom, ktorá štúdia riešenia územia bude z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta najlepšia. Uvidíme teda, aké štúdie súťažiaci vypracujú a na základe toho sa budeme rozhodovať,“ uviedol 2.viceprimátor Milan Baran. Podmienkou predaja objektov bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a príslušných pozemkov o celkovej výmere 64 561 m2 formou obchodnej verejnej súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického návrhu riešenia územia, asanácia objektov, príprava územia a následná realizácie zámeru. Komisia nastavila tvrdé podmienky vrátane preukázanie finančnej zábezpeky nielen pri samotnom predaji ale aj pri jednotlivých etapách realizácie projektu. Zároveň boli podmienky nastavené tak, aby sa zamedzilo akémukoľvek špekulatívnemu zámeru prípadných kupcov.

V návrhoch by malo byť riešené zmiešané územie bývania v bytových a rodinných domoch, občianskej vybavenosti vrátane technického a dopravného vybavenia a zelene, stavebné objekty by mali byť navrhované ako maximálne trojpodlažné, súčasťou by mali byť detské ihriská a oddychové priestory s mestským mobiliárom, parkovacie miesta by mali byť riešené v počte +50 nad potrebný počet určený príslušnými právnymi predpismi.

Mesto získalo areál bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a budovu katastra v centre mesta výmenou za objekty bývalého Okresného úradu Poprad a Obvodného úradu Poprad na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. Keďže odhadované náklady na prípravu územia, teda asanáciu kasárenských objektov a odstránenie rozsiahlych betónových plôch s možnou environmentálnou záťažou predstavujú viac ako milión eur, mesto sa rozhodlo pracovať s týmto územím formou obchodnej verejnej súťaže.


 
 

Festival MADE IN SLOVAKIA v PopradeVytlačiť
 

Tretí ročník festivalu slovenských výrobkov a kultúry Made in Slovakia otvoril svoje brány v stredu 31.7.2014 na Námestí sv. Egídia v Poprade. Hlavným zámerom podujatia je ukázať pre Slovensko charakteristické výrobky, spopularizovať ľudovo-umeleckú tvorbu aj umožniť turistom spoznať chuť slovenských produktov.

V centre mesta sa rozložilo 118 stánkov rozmanitých vystavovateľov, z kapacitných dôvodov museli organizátori dokonca rezerváciu ukončiť skôr. Prezentujú sa keramikári, drevorezbári, medovnikári, košikári, pekári, výrobcovia syrov, piva, odevov, šperkov, vinári a ďalší.

Ondrej Kavka, predseda Občianskeho združenia Pre mesto, ktoré bolo organizátorom podujatia, uviedol: „Snažili sme sa „vyskladať“ stánky tak, aby boli svojím tovarom pre návštevníkov zaujímavé. Chceli sme, aby šlo skutočne o slovenských výrobcov a originálne slovenské výrobky, teda, aby sme ukázali turistom Slovensko aj v takejto podobe.“ Deťom sú určené rôzne atracie, dospelým  koncerty skupín Perpetuum Mobile, Hex a Polemic, ako aj disco-párty.

Adrián Kromka, prvý viceprimátor Popradu, ktorý festival spolu s O. Kavkom a F. Bortollinim z OZ Pre mesto otvoril, zdôraznil: „Mesto Poprad sa stalo partnerom podujatia Made in Slovakia, ktoré sa koná s jeho podporou a spoluprácou, pretože máme spoločný cieľ – zatraktíviť námestie, zatraktívniť mesto tak, aby bolo príťažlivé pre Popradčanov a návštevníkov. Myslím si, že táto naša vzájomná spolupráca je správna cesta. Verím, že Made in Slovakia sa natrvalo stane súčasťou života mesta Poprad.“ Dodal, že mesto pripravuje na záver Leta v Poprade ďalšie veľké podujatie – Dni svätého Egídia.


 
 

Mesto Poprad a OZ Pre mesto sa dohodliVytlačiť
 

Mesto Poprad a Občianske združenie Pre mesto sa dohodli na vzájomnej spolupráci. „Po mnohých nedorozumeniach sme našli spoločnú reč. Obidvom je nám jasné, že musíme spolupracovať, aby sme dosiahli spoločný cieľ. Tým je pozdvihnúť Poprad ako taký a predovšetkým centrum mesta,“ uviedol na tlačovej konferencii primátor Popradu Anton Danko.

Na spoločnom pracovnom obede obe strany vyriešili všetky tri témy, ktoré otvorilo OZ.

Samospráva vráti OZ poplatok za prenájom pódia, ktorý účtovala počas akcie Viva Italia. „Otvorene poviem, že to bola chyba z našej strany, ktorá ale vznikla z pretrhnutia komunikačných ciest. Beriem to aj na seba,“ vysvetlil primátor. V prípade rekonštrukcie Námestia sv. Egídia samospráva pripomenula, že zámerom bolo zrekonštuovať nekvalitné a nefunkčné námestie. Aj napriek výhradám OZ k jestvujúcemu projektu navrhla samospráva proces vydania staveného povolenia nezastaviť, ale naopak zavŕšiť. „Myslím, že stavebné povolenie by bolo dobré dokončiť, aby sme ho mali pripravené pre prípad, že by v medziobdobí vyšli nejaké výzvy na eurofondy. A tam je základná podmienka mať platné stavebné povolenie, ktoré sa v prípade potreby môže zmeniť. A vždy je jednoduchšie platné stavebné povolenie upraviť, ako vybaviť nové,“ doplnil primátor. Budúcu podobu námestia by mala definovať odborná komisia pod vedením architekta Martina Balogu. Dohodnutú vzájomnú spoluprácu medzi samosprávou a OZ Pre mesto bude symbolizovať aj záver leta, ktoré bude okrem vyvrcholenia programu LETO V POPRADE 2014 tvoriť aj festival Be Active. „Obe akcie sa spoja, takže to bude ešte lepšie, ako keby sme ich robili sólo“, doplnil primátor mesta Anton Danko. „Chcel by som poďakovať vedeniu mesta za ústretovosť. Myslím, že toto je zlomový moment a verím, že sa tu nadviazali základné podmienky na to, aby tá spolupráca mohla len kvitnúť,“ uviedol po pracovnom obede Fabio Bortollini z OZ Pre mesto. „Mňa najviac napĺňa to, že po troch rokoch našej činnosti, sa začalo akceptovať naše občianske združenie. Stále sme deklarovali, že našou prioritou je zatraktívniť centrum mesta, o čom svedčia aj naše akcie. Ide nám o mesto a pre mesto,“ uviedol Ondrej Kavka z OZ. Dohodnutá spolupráca by mala byť prospešná pre všetkých – vrátane Popradčanov i návštevníkov mesta. „Mesto deklaruje, že bude partnerom podujatí, čo nám oveľa viac uvoľní ruky, aby podujatia boli ešte zmysluplnejšie a prinášali efekt mestu a ľuďom. Je to do budúcna dobrá správa aj pre ostatné občianske združenia, aby sa aktivovali. Sme dosť veľké mesto na to, aby to bolo širokospektrálne,“uzavrel Ondrej Kavka.

Jedným z cieľov vzájomnej spolupráce je využitie potenciálu AQUACITY Poprad a pritiahnutie jeho návštevníkov do centra mesta.


 
 

Mesto Poprad partnerom festivalu Be ActiveVytlačiť
 

Mesto Poprad sa stalo partnerom festivalu Be Active, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-13.9.2014 v centre Popradu. „Mladým ľuďom organizujúcim toto podujatie sme vyjadrili plnú podporu, pretože ide presne o ten typ podujatia, ktoré môže pozdvihnúť naše mesto a ešte viac zmysluplne aktivizovať mládež. Budeme radi, ak sa z tohto podujatia vytvorí tradícia, ktorá obohatí ponuku inšpiratívnych aktivít v našom meste,“ informoval po vzájomnom rokovaní 1.viceprimátor Adrián Kromka. Samospráva poskytne hlavnému organizátorovi plnú podporu vrátane organizačno-technického zabezpečenia podujatia. Cieľovou skupinou festivalu Be Active sú mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov. „Chceme mladých ľudí vytiahnuť do ulíc, ukázať im to, čo by mohli robiť, kde by mohli vycestovať, motivovať ich a ukázať im cesty, ktorými ak budú kráčať, niečo v živote môžu dokázať. Celkovo privítame viac ako 30 občianskych združení, organizácií, jazykových škôl a centier voľného času, ktoré pracujú s mládežou a pre mládež,“ informoval autor myšlienky festivalu Martin Mlynár z OZ Social UP. Festival Be Active je aktivita OZ Social UP v spolupráci s OZ Pre Mesto a s Mestom Poprad.


 
 

Výnimočné sprístupnenie vzácnych pamiatok v Poprade!Vytlačiť
 

V Poprade je 102 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok so 130 pamiatkovými objektmi a 133 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok s 349 pamiatkovými predmetmi.

Z tohto bohatého počtu ale aj rôznorodej druhovej skladby pamiatok budú v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 odprezentované pamiatky sakrálnej a profánnej architektúry, meštianske domy a jedna technická pamiatka.

V sobotu – 13. septembra 2014 vo všetkých mestských častiach Popradu budú sprístupnené areály stredovekých rímskokatolíckych kostolov, v mestskej časti Poprad, Veľká a Spišská Sobota aj tolerančné kostoly evanjelické. V blízkosti rímskokatolíckych kostolov sa môžu návštevníci oboznámiť s dôvodom výstavby barokových stĺpov – Immaculát a pozrieť si ich pamiatkové hodnoty. V mestskej časti Poprad, Spišská Sobota a Matejovce budú odprezentované aj renesančné zvonice, ojedinelé stavby na území Spiša. V Poprade bude návštevníkom sprístupnená obnovená a využívaná technická pamiatka – objekt bývalej elektrárne a objekt Podtatranského múzea s prezentáciou archeologického náletu – Kniežacej hrobky z Matejoviec.

V mestskej časti Spišská Sobota, v ktorej je vyhlásená pamiatková rezervácia, s najväčšou koncentráciou nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, predovšetkým meštianskych domov, budú pre verejnosť sprístupnené objekty meštianskych domov, využívané pre sídla inštitúcií a organizácií.

V meštianskom dome č. 4, v ktorom sídli Podtatranské osvetové stredisko bude okrem objektu odprezentovaná aj výstava „Maľby a kresby“ Jany Poradovej a Anety Černickej.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, sídliaci v meštianskom dome č. 16, oboznámi návštevníkov aj s činnosťou ochrany pamiatkového fondu, v ktorého pôsobnosti je územie okresov Poprad a Kežmarok.

Sprístupnené budú aj meštianske domy č. 18 a 20, v ktorých sídli Štátny archív a meštiansky dom č. 22, v ktorom je situovaná Knižnica. V tomto objekte si môžu návštevníci pozrieť aj výstavu „Výtvarný salón Klubu popradských výtvarníkov“.

Meštiansky dom č. 33 v správe Podtatranského múzea, s najväčším rozsahom zachovaných stredovekých architektonických prvkov v interiéri objektu, ponúkne návštevníkom aj prehliadku expozícií meštianskeho bývania, zbierky cechového charakteru a sakrálne umelecko-historické pamiatky.

V nedeľu – 14. septembra 2014 bude v mestskej časti Spišská Sobota sprístupnených 5 meštianskych domov, využívaných pre penzióny. Penzión Sabato – v meštianskom dome č. 6, penzión Átrium – v meštianskom dome č. 25, penzión sv. Juraja – v meštianskom dome č. 29 a penzión Fortuna – v meštianskom dome č. 43.

V objekte Tatranskej galérie si môžu návštevníci pozrieť panelovú výstavu Krajského pamiatkového úradu Prešov s názvom „Meštiansky dom v Prešovskom kraji“, ktorá mapuje stavebný vývoj meštianskych domov, ich typologickú rôznorodosť a pestrosť architektonického výrazu, ktoré sú nenahraditeľné pre poznanie vývoja a života našich miest.

Veľké poďakovanie patrí všetkým vlastníkom a správcom pamiatok, ktorí si ochotne zosúladili režim využitia svojich objektov pre ohliadky a sprístupnenie návštevníkmi a aj študentom Obchodnej akadémie v Poprade, ktorí po odbornom zaškolení zamestnancami Krajského pamiatkového úradu Prešov poskytnú návštevníkom stručný stavebno-historický vývoj prezentovaných pamiatok.

Ing. arch. Iveta Bujnová

Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Poprad-Spišská Sobota


 
 
Položky 61-65 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 1.3.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 2.3.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 7.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 8.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

35934805

1.3.2015
Úvodná stránka