Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Počas CHALLENGE DAY 2014 športovalo 10% PopradčanovVytlačiť
 

Zapojením sa do ľubovoľnej pohybovej aktivity organizovanej v rámci CHALLENGE DAY 2014 v stredu 28.5.2014 podporilo Poprad spolu 10,18% obyvateľov mesta, čo je oproti minulému roku pokles o 0,92%. Dospelých najviac zaujala ponuka klubu Citybowling a kryoterapie v AquaCity. „Udržať počet zapojených občanov do pohybovej aktivity aspoň na úrovni 10% opätovne zachraňovali školy, najmä základné a materské školy, ktoré sa zapojili všetky. Najviac detí sa zapojilo zo ZŠ s MŠ Francisciho, ZŠ s MŠ Tajovského, ZŠ s MŠ Vagonárska a ZŠ s MŠ Koperníkova v Poprade. Žiaľ, stredné školy sa zapojili v oveľa menšom počte.  Najviac študentov sa zapojilo zo SOŠ technickej, potom z obchodnej akadémie a napokon zo SOŠ na Okružnej ulici v Poprade. Na zábavné športové aktivity pre stredoškolákov, ktoré mesto pripravilo popoludní na námestí, ich prišlo 15. Ak by boli aktivity počas vyučovania, zrejme by bola účasť aj stonásobne vyššia,“ konštatoval Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. Mesto Poprad sa do CHALLENGE DAY zapája už dlhé roky, a to aj napriek tomu, že počet aktívnych samospráv z roka na rok klesá – kým v prvých rokoch ich bolo viac ako sto, do aktuálneho ročníka sa ich na Slovensku zapojilo len deväť. Snahou popradskej samosprávy je, aby športové kluby sídliace v meste otvorili svoje športoviská pre verejnosť zdarma, alebo bez nutnosti členstva v danom klube. Zámer ponúknuť klubom originálnu formu propagácie s cieľom získať nových členov sa však nestretáva s veľkou odozvou a tak túto možnosť využíva len veľmi málo športových klubov. „Tým klubom a športovým zariadeniam, ktoré otvorili svoje brány počas Challenge Day, srdečne ďakujeme,“ uzavrel J. Pavlík. V Nitre, ktorá bola súperom Popradu, sa do športovania zapojilo 11,82% obyvateľov.


 
 

Mesto Poprad deťom Vytlačiť
 

UPOZORNENIE:

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa sobotňajší program MDD presúva z Námestia sv. Egídia do priestorov ARÉNY POPRAD!

Medzinárodný deň detí v Poprade bude mať opäť bohatý program, ktorý je aj tento rok rozdelený do 4 dní. Malým i veľkým Popradčanom sa počas nich predstavia účinkujúci z Prešova, Košíc, Banskej Bystrice, Trenčína, Senice a domáceho Popradu. Žánrovo pestrý program zahŕňa predstavenia 150 tanečníkov z TK TREND, Arabesky, Kentucky, Fearless a TŠ SUPER. Medzi deti zavítajú aj rozprávkové postavičky v nadživotnej veľkosti - včielky MAJA a VILKO, FERDO MRAVEC, HELLO KITTY,  DONALD A DAISY. Návštevníkov osláv MDD potešia aj bábkové, činoherné a pantomimické divadlá, chýbať nebude ani populárna TANCOVAČKA S UJOM ĽUBOM. Všetky atrakcie počas hlavného dňa osláv – v sobotu 31.5.2014  - budú pre deti zadarmo, najmenší sa môžu tešiť aj na tradičné sladkosti. Program spestria svojou účasťou aj modelári s diaľkovo ovládanými modelmi, ktoré si budú môcť vyskúšať aj návštevníci. Hlavný sobotňajší program sa bude odohrávať v ARÉNE POPRAD, časť programu počas ďalších dní sa uskutoční aj v Dome kultúry a jedno podujatie v exteriéri Centra voľného času. Najväčšou hviezdou sobotňajšieho programu bude speváčka KRISTÍNA, ktorá sa Popradčanom predstaví o 17:00. Súčasťou programu sú aj tento rok tvorivé dielne, veľkoplošné projekcie a populárne podujatie Ja a môj psík, na ktorom sa deti budú môcť predviesť aj so svojimi štvornohými miláčikmi. Podobne veľkolepo koncipovaný program si v minulom roku nenechalo ujsť spolu 5 tisíc malých i veľkých Popradčanov. „Oslavám Medzinárodného dňa detí venujeme veľkú pozornosť, pretože samospráva podporuje prioritne práve podujatia rodinného charakteru, na ktorých si prídu na svoje malí i veľkí. Z tohto pohľadu sú pre nás najdôležitejšie podujatia práve MDD a Príchod Mikuláša,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Hlavná časť programu začína v sobotu 31.5.2014 o 10:00 v ARÉNE POPRAD.


 
 

Popradské školy získali ďalšie elektronické učebné pomôckyVytlačiť
 

Všetky základné a materské školy v pôsobnosti mesta Poprad sa môžu tešiť na nové učebné pomôcky. Uspeli totiž vo výzve Ministerstva školstva SR k projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva s cieľom vybudovať čo najviac interaktívnych učební novej generácie.

Do výzvy sa zapojilo deväť základných a dvanásť materských škôl. Ministerstvo vyberalo školy podľa veľkosti, počtu žiakov, ale aj kvality projektov, či aktivít. V ponuke boli rôzne sety, ktoré obsahujú interaktívne tabule, tablety, notebooky, dataprojektory, či wifi routre. Pre materské školy sú určené okrem interaktívnych tabúľ aj notebooky a farebné laserové tlačiarne,“ uviedla vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

Popradské materské a základné školy by vďaka tomuto projektu mali byť bohatšie o 120 tabletov, 21 interaktívnych tabúľ, 21 notebookov, 13 laserových farebných tlačiarní a 4 wifi routery. „Mesto Poprad vyzýva naďalej všetky školy, aby sa zapájali do projektov, pretože len to je cesta ako získať finančné zdroje nad rámec rozpočtu. Majú v tom voľnú ruku, aby sa zapájali aj do takých projektov, kde je potrebná spoluúčasť mesta,“ zdôraznila E. Pilárová.

Popradské školy museli v projekte elektronizácie o novú techniku doslova zabojovať. „Získať tablety nebolo jednoduché. Museli sme vytvoriť vlastný námet, ako ich plánujeme využiť,“ vysvetlila zástupkyňa riaditeľky pre druhý stupeň ZŠ na Tajovského ulici Renáta Vlčková. Na tejto ulici už majú interaktívnymi tabuľami vybavenú aj materskú školu a tešia sa, že pribudne ďalšia.

Okrem techniky z tohto aktuálneho projektu pribudlo do popradských škôl v poslednom období spolu 38 interaktívnych tabúľ , 504 počítačov a výukové programy na testovanie žiakov pre prírodovedné predmety a dopravnú výchovu. Šesť základných škôl si zmodernizovalo materiálno-technického vybavenia v hodnote 1 803 000€ v rámci projektov PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ. Mesto Poprad vyčlenilo na modernizáciu a rekonštrukciu svojich škôl a školských zariadení v rámci kapitálových výdavkov za posledných 5 rokov spolu 2 913 000 € .

(Noviny Poprad, MsU Poprad)


 
 

Namiesto námestia investície do ciest, parkovísk a ihrískVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad schválili zmenu schváleného rozpočtu na rok 2014, v rámci ktorej došlo k zrušeniu navrhovanej "Revitalizácie priestorov na Námestí sv.Egídia v Poprade" a jej nahradeniu novými investičnými akciami. Dôvodom je podľa poslanca Mariána Barillu, ktorý návrh predniesol,"spolitizovanie revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade a obštrukcie zo strany Občianskeho združenia PRE MESTO v stavebnom konaní". OZ poukazovalo na údajnú čiastkovosť, nesystémovosť a neefektívnosť navrhovaného riešenia. Od 12.6.2013, kedy sa na MsZ schvaľovali prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie k revitalizácii námestia a ktorého sa zúčastnil aj súčasný člen predsedníctva OZ, pritom na žiadnom  MsZ členovia predsedníctva OZ nepredstúpili pred volených zástupcov mesta s akoukoľvek predchádzajúcou požiadavkou týkajúcou sa revitalizácie námestia. Namiesto toho žiadali o zastavenie revitalizácie a na Stavebnom úrade v Štrbe podali námietky voči procesu vydania stavebného povolenia, ktoré tak dodnes vydané nebolo. "Je mi to ľúto, že to takto dopadlo, pretože Poprad mohol byť opäť o niečo atraktívnejší, presne v súlade s ich myšlienkami o oživení námestia. Pokiaľ berú tento výsledok za svoje víťazstvo, tak im blahoželám. Čas však ukáže, či išlo zástupcom OZ PRE MESTO o dobrú vec alebo o politiku,"uviedol primátor Popradu Anton Danko. Poslanci MsZ tak schválili zrušenie uvedenej investičnej akcie rozpočtovanej v objeme 2 000 000 € a jej nahradenie v rozpočte novými investičnými akciami:

- Rekonštrukcia MK Ul. J. Tranovského, Poprad – Veľká

- Stabilizácia MK a oporného múru Ul. Jesenského a B. Nemcovej

Poprad – Sp. Sobota

- Parkoviská na sídliskách JUH – II. etapa

v tom:

- Parkovisko Ul. Tomášikova vrátane PaPD

- Parkovisko Ul. Tajovského vrátane PaPD

- Parkovisko Ul. Moyzesova vrátane PaPD

- Parkovisko Ul. Šrobárova vrátane PaPD

- Parkovisko pri byt.domoch Erbium a Kobalt

- Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí vrátane PaPD

- Zabezpečenie statickej a dynamickej dopravy, vnútrobloky J. Curie, Banícka -

Vnútroblok Banícka J. Curie v Poprade

- Úprava vnútrobloku Dominika Tatarku v Poprade

- Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. 1600/4,

058 01 Poprad-Sp. Sobota – I. etapa vrátane PaPD celej rekonštrukcie

- Skateboardové ihrisko – Ul. Tajovského vrátane PaPD

- Preloženie zastávky MHD Sp. Sobota – Ul. Vagonárska vrátane PaPD

- Revitalizácia zelene a oddychových plôch, Ul. Štefánikova - BD Camélia

vrátane PaPD

Z celkového počtu desiatich nových investičných akcií v zmysle žiadosti skupiny poslancov MsZ má mesto vyhotovenú prípravnú a projektovú dokumentáciu (ďalej len „PaPD“) k štyrom stavbám, pri ostatných akciách je vyhotovenie PaPD súčasťou návrhu jednotlivých odhadovaných rozpočtov. Vybudovaním navrhovaných parkovísk na sídliskách JUH predpokladá odbor výstavby vytvorenie ďalších 135 parkovacích miest v tejto lokalite. Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. bola navrhovaná zo strany skupiny poslancov z dôvodu, že uvedená škola napriek svojmu športovému zameraniu doposiaľ nemala k dispozícii vonkajší športový areál. I. etapa rekonštrukcie zahŕňa vybudovania atletického oválu a in-line oválu. Celkový odhadovaný rozpočet navrhovaných nových investičných akcií zo strany skupiny poslancov MsZ do rozpočtu mesta Poprad na rok 2014 je vo výške 1 671 950 €, z toho 2 000 € tvoria bežné výdavky určené na reprografické práce súvisiace s verejným obstarávaním na zhotoviteľa jednotlivých stavieb.

Zostávajúce finančné prostriedky sú v návrhu zmeny rozpočtu použité na dofinancovanie už schválených investičných akcií pre rok 2014.Úspory kapitálových výdavkov súvisiace s ukončením verejného obstarávania na zhotoviteľa niektorých stavieb a rekonštrukcií (vo výške 548 350 € ) a zároveň zostávajúce nepoužité finančné prostriedky z akcie Revitalizácia priestorov na Námesti sv. Egídia v Poprade (328 050 €) ďalej budú použité čiastočne na dofinancovanie schválených investičných akcií na rok 2014.

Pôjde o tieto akcie:

- „Parkoviská na sídliskách JUH“ (ulice: Novomeského, Zimná,

Podjavorinská, Jarná),

- „ Parkovisko pri cintoríne v Matejovciach“,

- „Detské ihrisko – Strážske námestie“,

- „Rekonštrukcia bytového domu Xenón“ – I. etapa, zahŕňa rekonštrukciu celého vonkajšieho plášťa vrátane rekonštrukcie strechy – zateplenie budovy, výmenu vonkajších dverí, opravu vonkajších schodísk, vybudovanie prestrešení nad vonkajšími schodiskami a zároveň čiastočnú úpravu vnútorných priestorov,

- „Vstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149“,

 

Nové bežné a kapitálové výdavky:

- rekonštrukciu časti objektu Kina Tatran za účelom premiestnenia Mestského informačného centra z priestorov Domu kultúry na popradské námestie,  

- zakúpenia 4 ks kontajnerov pre Futbalový štadión v Poprade – Strážach, kontajnerový systém bude slúžiť ako šatne a sociálne zariadenia pre športovcov,                    

- nákup úžitkového motorového vozidla pre potreby Futbalového štadióna v Poprade – Veľkej na zabezpečenie chodu FŠ a športových ihrísk v majetku mesta,     

- vybudovanie základov a prípojok inžinierskych sietí k umiestnenému drevenému stánku pri ľadovej ploche vedľa VÚH Aréna Poprad s cieľom zabezpečiť poskytovanie občerstvenia v súlade s požiadavkami Úradu verejného zdravotníctva SR pre návštevníkov ľadovej plochy počas zimnej sezóny,     

- zvýšenie dotácie pre TV POPRAD z dôvodu zabezpečenia šírenia signálu prostredníctvom služby Magio (Encoder Magio) a na bežné výdavky z dôvodu rozšírenia televízneho vysielania,

- zvýšenie schváleného príspevku bežných výdavkov z dôvodu obnovy svojej webovej stránky a vydania mimoriadnych čísel pri príležitosti 25. výročia vychádzania novín Poprad,     

- návrh na úpravu cenového výmeru MHD v meste Poprad s účinnosťou od 1.7.2014 v rozsahu zníženia cestovného pri platbe čipovou kartou pre dôchodcov nad 70 rokov na 0,00 €; pre ŤZP a ŤZP-S na 0,05 €; sprievod ŤZP na 0,15 €; pri platbe v hotovosti pre dôchodcov nad 70 rokov na 0,10 €; pre ŤZP a ŤZP-S na 0,10 €; sprievod ŤZP na 0,25 €,         

- zvýšenie príspevku na rok 2014 pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v súvislosti s opravami mestských komunikácií, chodníkov a údržbou cyklistických chodníkov,                                                                                                                                                

- zvýšenie výdavkov v celkovej výške 109 600 € na základe požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad vyplývajúcich z výsledkov monitorovacej cesty primátora mesta po týchto zariadeniach,                                                                                                          

- zvýšenie bežných výdavkov vo výške pre Oddelenie kultúry, cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC MsÚ Poprad požiadalo z dôvodu dramaturgicky kvalitného zabezpečenia programov festivalu „Leto v Poprade 2014“,                                                                                                                                         

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov pre oddelenie školstva, mládeže a športu MsÚ z dôvodu zakúpenia športového náradia na realizáciu letného výcviku pre deti materských škôl v rámci projektu „Kurzy všeobecnej pohybovej prípravy detí materských škôl mesta Poprad v športovej hale Aréna Poprad“.

Na základe jednotlivých žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poprad v celkovej výške 18500€ z rozpočtu mesta Poprad boli schválené nasledujúce dotácie:

- pre SRRZ - Rodičovské združenie pri ZUŠ, Štefánikova 99/72, Poprad určená na zabezpečenie 8. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade a určená na čiastočnú úhradu dopravy na medzinárodnú súťaž speváckych zborov do Prevezu,Grécko,

- pre ŽHK Poprad (ženský hokej) na športovú činnosť klubu,

- pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad na zakúpenie 2 ks výdajných pultov na vydávanie pokrmov dôchodcom mesta Poprad z dôvodu zabezpečenia zdravotne nezávadného stravovania a zároveň zvýšenie schválenú dotáciu na rok 2014 pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad určenú na športovú činnosť na II. polrok 2014.

 


 
 

Mestské informačné centrum poputuje na námestieVytlačiť
 

Mestské informačné centrum(MIC) sa vracia do stredu námestia. Po období fungovania v priestoroch Domu kultúry bude mať svoje nové miesto vo vstupných priestoroch bývalého Kina Tatran. „MIC by naozaj mala pôsobiť v strede námestia. My sme už v minulosti preto hľadali čo najvhodnejšie priestory v rôznych objektoch i u súkromných majiteľov, no nič vhodnejšie sme nenašli. Po dôkladnej prehliadke objektu Kina Tatran sme preto rozhodli umiestniť ju v jeho vstupných priestoroch,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. V súčasnosti už v týchto priestoroch prebiehajú stavebné úpravy. Zámerom je stihnúť otvorenie MIC už na začiatku letnej turistickej sezóny. Mestské informačné centrum bude poskytovať informácie domácemu obyvateľstvu i turistickej klientele či obchodným cestujúcim. Hlavnou náplňou činnosti MIC bude bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, tvorba ponuky CR, tvorba a distribúcia propagačných materiálov, zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR. K predaju a predpredaju vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia pribudne tiež predaj suvenírov. Mestské informačné centrum je členom asociácie informačných centier Slovenska / AICES, ktorej členmi sú turistické a mestské informačné kancelárie rôznej organizačnej štruktúry a formy. Mestské informačné centrum prejde zároveň takými zmenami,aby mohlo plnohodnotne zabezpečovať všetky svoje funkcie.


 
 
Položky 61-65 z 699

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
846

 
 
 
2907

 
 
 
28

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 31.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.11.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.11.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.11.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 7.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29668587

31.10.2014
Úvodná stránka