Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Prácu Etely Lučivjanskej ocenil aj ministerVytlačiť
 

Popradčanka Etela Lučivjanská, vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade, bola spolu s ďalšími 33 osobnosťami zo Slovenska ocenená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za svoju výnimočnú, ľudsky prínosnú sociálnu prácu a aktivity, ktorými napomáha rozvoju sociálnej politiky na Slovensku. Ocenenie v podobe bronzovej medaily si prevzala z rúk rezortného ministra Jána Richtera. „Dobrá sociálna práca pomáha sociálnej zmene, pomáha riešiť problémy v medziľudských vzťahoch, chráni jednotlivcov, ale zachraňuje aj rodiny, čo prispieva k dosiahnutiu kvalitnejšieho života,“ zdôraznil pri odovzdávaní ocenení minister Richter.  “Cena poteší, ale nepatrí len mne,” hovorí skromne Etela Lučivjanská. “V živote som mala šťastie na kolegov, ktorým toto ocenenie takisto patrí. Sama by som v tomto prípade nedokázala nič. Som rada, že za nami vidno kus práce. Ale poznáte to, človek vždy pochybuje, nemohol som urobiť aj viac? Práca s ľuďmi je ťažká. Číslo vymažete, ale pohľad, slovo, to dá len ťažko vziať späť. Robíme to s dobrou vierou, každý občan je pre nás dôležitý, robíme pre konkrétnych ľudí, ktorí sa ocitli v konkrétnych životných situáciách,” vymenúva Lučivjanská. Pre vedúcu sociálneho odboru MsÚ v Poprade je najväčšou odmenou, ak dokážu pomôcť klientom zvládnuť ťažké chvíle a dať ich životu novú kvalitu. A nielen to. “Viem, že pre niektoré mestá a obce slúžime už ako príklad, obracajú sa na mňa s prosbou o pomoc aj moji bývalí kolegovia. Je to dobrý pocit. Je mi samozrejme jasné, že vždy sa dá robiť viac, pretože sociálna oblasť je veľmi široká a tých, ktorí potrebujú pomoc, je veľa. A preto sa nebojíme ani kritiky, pretože vieme, že ak je opodstatnená, posúva vás ďalej,” uzatvára Lučivjanská. Ocenenej osobne poďakoval aj primátor Popradu Jozef Švagerko. „Som hrdý na to, že v radoch zamestnancov mesta je človek, ktorého prácu ocenil na celoslovenskej úrovni aj minister,“ uviedol Švagerko.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ocenilo zlatými, striebornými a bronzovými medailami a ďakovnými listami spolu 34 osobností zo Slovenska.

Slávnostný akt sa uskutočnil pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý OSN vyhlásilo na 20.február. 

foto: MPSVR


 
 

Mesto pripravuje nový komunitný plán sociálnych služiebVytlačiť
 

Mesto Poprad začalo s prípravou komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Pri tejto príležitosti zorganizovalo stretnutie so všetkými poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta ako aj so zástupcami ďalších neziskových organizácií a občianskych združení pôsobiacich v tejto oblasti v Poprade. „Naším spoločným cieľom bude zmapovať miestne potreby sociálnych služieb a porovnať ich s miestnymi zdrojmi, resp, budeme zisťovať, aké druhy sociálnych služieb nám chýbajú a na základe výsledkov si stanovíme priority budúceho rozvoja sociálnych služieb. Verím, že spoločnými silami splníme náš hlavný cieľ a to bude uspokojenie potrieb obyvateľov nášho mesta,“ uviedol na stretnutí viceprimátor Pavol Gašper.

„Komunitný plán bude vychádzať z národných priorít rozvoja sociálnych služieb a bude spracovaný v spolupráci s inými poskytovateľmi, ktorí pôsobia na území mesta Poprad a v spolupráci s občanmi mesta. Mal by nám ukázať cestu, ako ďalej skvalitňovať sociálne služby práve na území mesta Poprad,“ informovala Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Medzi národné priority rozvoja sociálnych služieb patrí predovšetkým dostupnosť sociálnych služieb a zotrvávanie klientov z dotknutých skupín v prirodzenom rodinnom prostredí, do ktorého by sa mali vracať z pobytových zariadení. Ďalšou prioritou je pomáhať marginalizovaným skupinám /predovšetkým rómskym/, ktoré žijú na hranici chudoby, a to zriaďovaním nízkoprahových centier. Ďalšou prioritou je kvalita poskytovaných služieb.

„Tieto priority sú zamerané na skupiny, ktoré sú vylúčené z komunity. Na základe požiadaviek poskytovateľov však nami pripravovaný komunitný plán vyplavil aj nové cieľové skupiny – týrané ženy, závislých. A práve v tých nízkoprahových centrách by sa s nimi malo ďalej pracovať,“ doplnila Lučivjanská. Okrem týraných žien a detí, občanov žijúcich na hranici chudoby, okrem segregovaných skupín či zdravotne postihnutých, musí komunitný plán zahŕňať aj služby pre stále početnejšiu skupinu seniorov. „Z celkového počtu obyvateľov mesta Poprad je viac ako 7 tisíc obyvateľov vo veku nad 65 rokov. Index starnutia /percentuálny podiel občanov starších ako 65 rokov k celkovému počtu obyvateľov/ vychádza na 13,9% , kým v roku 2004 bol vyše 8%. Populácia starne aj v Poprade a mesto sa musí zaoberať starostlivosťou o týchto občanov nakoľko je predpoklad, že bude stúpať dopyt po týchto službách,“ uzavrela Etela Lučivjanská.  


 
 

Poprad navštívil Luca Calzolari z Horského klubu Alpina ItalianoVytlačiť
 

Nedávna návšteva Popradčanov v talianskom Bassano del Grappa má svoje pokračovanie. Luca Calzolari z Horského klubu Alpina Italiano zavítal koncom minulého týždňa do Popradu a Tatier. „Vo vašom regióne vidím veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, je tu čistá príroda a hory, ktorými som očarený. Konkrétne možnosti spolupráce vidím vo vytvorení špecifických balíkov ponúk pre talianskych návštevníkov, ktorí by na Slovensko mohli priletieť na popradské letisko a potom sa prepravovať napríklad elektrickým vláčikom, ale veľmi zaujímavé sú aj nedotknuté národné parky a kúpeľný cestovný ruch. V tom ste oveľa viac vpredu oproti Taliansku, a to nielen v liečebných, ale aj welness a zároveň relaxačných a zážitkových pobytoch.“ L. Calzolari ocenil veľkú hrdosť Popradčanov na tento región, s ktorou sa všade stretával a považuje ju za dobrú stimuláciu, aby sa Tatry viac propagovali. Talianska delegácia sa stretla s viacerými zástupcami cestovného ruchu v regióne a v piatok 13.3.2015 aj s primátorom Popradu Jozefom Švagerkom. „Pred dvoma mesiacmi sme začali spoluprácu a už sa ukazujú konkrétne kroky. Pre mňa je najväčším poznaním to, že pre Taliansko je zaujímavý kúpeľný a relaxačný cestovný ruch. Mesto Poprad by malo byť takým základným táborom pre celý región, kde by návštevníci prišli a vracali sa, a odtiaľ vyrážali do Tatier, Pienin či Slovenského raja. Našli tu kultúru, šport, oddych. Toto je cesta, ktorou sa chceme uberať,“uviedol primátor Popradu. 


 
 

100 dní nového vedenia mesta PopradVytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad, ktoré sa ujalo funkcie po ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 2.12.2014, pristúpilo k ekonomickému a právnemu auditu s cieľom zistiť presný stav, v akom sa mesto Poprad nachádza.

Personálne zmeny - po nástupe primátora Jozefa Švagerka do úradu boli do rozhodujúcich funkcií vymenovaní noví viceprimátori, prednosta MsÚ a právnička mesta.

 • 1.viceprimátor - prioritné oblasti – Igor Wzoš - školstvo, kultúra, stratégia
 • 2.viceprimátor - prioritné oblasti – Pavol Gašper - sociálna oblasť, výstavba
 • prednosta MsÚ - Róbert Bujalka – odborník na projektové riadenie, viac ako pätnásťročné skúsenosti z manažérskych postov vo finančných inštitúciách, jeho úlohou je optimalizácia/ze­fektívňovanie riadiacich procesov
 • právnička mesta – JUDr. Mária Dideková – analýza a riešenie dôležitej právnej agendy týkajúcej sa mesta Poprad.

Ďalšou úlohou vedenia bude nová organizačná štruktúra, ktorá by mala byť stanovená začiatkom apríla a bude sa týkať predovšetkým odboru výstavby a oddelenia kultúry, propagácie, cestovného ruchu a strategického rozvoja.

Ekonomický audit potvrdil, že mesto je v dobrej finančnej kondícii - v rezervnom fonde sa nachádza cca 8,5 mil eur, mesto nie je úverovo zadlžené a neeviduje záväzky po lehote splatnosti. Na druhej strane samospráva eviduje pohľadávky v objeme vyše 1 mil eur – najväčšiu časť predstavujú nezaplatené poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Audit zároveň ukázal, že výrazným spôsobom klesol príjem mesta z prenájmov - v porovnaní s rokom 2003(1,8 mil eur) je v súčasnosti na úrovni 800 tisíc eur.

Právny audit ukázal, že mesto vedie v súčasnosti súdne spory o 3 mil 350 tis eur. Najväčší súdny spor sa týka následkov po pôsobení klubu HC LEV v Poprade.

Všetky tieto audity vykonala samospráva v rámci vnútorných možnosti bez vynaloženia finančných prostriedkov z verejných zdrojov.

100 DNÍ NOVÉHO VEDENIA MESTA POPRAD V KONKRÉTNYCH KROKOCH:

PRIMÁTOR - OBČAN AKO KAŽDÝ INÝ

 • stretnutia primátora s obyvateľmi a prijímanie ich podnetov - každý piatok hodina venovaná osobným stretnutiam s Popradčanmi a riešeniu ich problémov
 • prvý online rozhovor s návštevníkmi regionálneho webového portálu poprad24.sk
 • slávnostné prijatie viacnásobných darcov krvi z celého regiónu – ocenenie ľudskosti bez rozdielu miesta narodenia
 • príprava stretnutí s občanmi v jednotlivých častiach mesta – konať sa budú každý rok v septembri


URBANIZÁCA, KONCEPCIA ARCHITEKTÚRY A ROZVOJ MESTA

 • sfunkčnenie Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad - dôležitého poradného orgánu riešiaceho zásadné otázky z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta
 • príprava Útvaru pre rozvoj, plánovanie a architektúru mesta Poprad – nového útvaru v štruktúre MsÚ v Poprade vo vzťahu k systematickému rozvoju mesta
 • príprava zonácie centra mesta a jeho oživenie
 • prípravné práce na riešenie dopravnej situácie v meste – výstavba ďalších okružných križovatiek, atd
 • príprava servisu pre občanov pri plánovaní výstavby - digitalizácia územného plánu mesta, ortofotomapa, …


MESTO AKO PARTNER ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU

 • aktívna účasť primátora v OO CR a dosiahnutie zmeny pomerov vkladaných prostriedkov - od r. 2016
 • vstup mesta Poprad do o.z. Pro Tatry – príprava pre možnosť čerpania štátnych prostriedkov prostredníctvom vytvorenia MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY /MAS/ pre potreby spolkov, klubov, podnikateľských subjektov sídliacich v meste Poprad
 • podpis Memoranda o rozvoji Spiša s primátormi okolitých miest – cieľ rozvoj regiónu a spolupráce susedských miest


RODINA A BEZPEČNÉ MESTO

 • príprava komplexného riešenia otázky spolunažívania majiteľov psov, ich zverencov a ostatnej verejnosti - príprava psieho parku, atd
 • príprava štúdie úspory elektrických energii v rámci celého územia mesta vrátane modernizácie a doplnenia pokrytia verejného osvetlenia


BÝVANIE A PRÁCA PRE POPRADČANOV

 • bývanie - zadanie overovacej štúdie NOVÝ POPRAD v spolupráci s STÚ Bratislava – k dispozícii v máji 2015
 • príprava projektu workout ihriska
 • pozvanie talianskych investorov na návštevu Popradu a preskúmanie možností ich etablovania


PROJEKTY PRE MLADÝCH

 • príprava nového študijného odboru UMB pre Poprad – v koordinácii s požiadavkami investorov – zámer stabilizovať vysoké školstvo v Poprade zriadením samostatnej fakulty
 • príprava START-UP centra pre podporu nových projektov a inovatívnych nápadov
 • stretnutie s Mládežníckym parlamentom mesta Poprad a tvorba koncepcie jeho fungovania ako poradného orgánu
 • príprava projektu SKATE parku
 • príprava výmenných pobytov pre študentov počas návštevy talianskeho mesta Bassano del Grappa


DOPRAVA A CESTOVANIE

 • MHD – komunikácia s vedením dopravcu o zabezpečení MHD prostredníctvom elektrobusov


MESTO AKO PARTNER PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

 • návšteva strategických investorov v priemyselnom parku – operatívna pomoc pri riešení problémov v súvislosti so zabezpečovaním podmienok pre bezproblémovú produkciu
 • rokovania s najvyššími predstaviteľmi najväčších podnikov v meste a regióne o ďalších možnostiach spolupráce a rozvoja


ISTOTY V STAROBE

 • príprava nového Komunitného plánu mesta Poprad na roky 2015 – 2020
 • rozšírenie možností starostlivosti o seniorov – doplnenie programov kúpeľnej starostlivosti
 • Deň Popradčanov/seniorov v Aquacity Poprad - vstup za 1.-euro


ŠPORT A KULTÚRA V MESTE

 • Deň Popradu na Svetovej zimnej univerziáde 2015 – participácia na projekte prezentácie podtatranských miest a obcí
 • POPRAD-TATRY ATP CHALLENGER – organizácia tenisového turnaja medzinárodnej úrovne
 • príprava polmaratónu POPRAD - SVIT- POPRAD
 • príprava a účasť v štafetovom behu DUKLA – LIDICE
 • zriadenie Komisie školstva, športu a mládeže – práca na novej koncepcii financovania športu
 • vyhlásenie ankety NAJ PEDAGÓG 2015 so zámerom vyzdvihnúť náročné poslanie pedagogických zamestnancov
 • CENA PRE POPRADČANOV – príprava zľavy určenej vlastníkom klubovej karty v Aquacity Poprad
 • príprava projektu digitalizácie Kina Tatran – spracovanie žiadosti o grant
 • POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA sa uskutočnil v decembri 2014 Vianočný benefičný koncert v „Slovenskom Betleheme“ realizovaný v spolupráci s nadáciou Prameň v Kostole sv. Cyrila a Metoda
 • POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA sa uskutočnil v januári PLES UČITEĽOV, ktorý sa realizoval po prvý krát v Aréne Poprad.
 • POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA sa uskutočnil v januári BENEFIČNÝ KONCERT speváckeho zboru z Banskej Bystrice, ktorý sa realizoval v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade.

Veľkou výzvou pre nové vedenie mesta ostávajú nedoriešené problémy z minulého obdobia – developerské projekty HORSE, NOVÝ POPRAD, DUKELSKÉ KASÁRNE a PIVOVAR, rovnako tak spor SCHULE vs. obyvatelia časti mesta VEĽKÁ. Vedenie samosprávy počas uplynulých 100 dní venovalo pozornosť prvým rokovaniam s príslušnými stranami s cieľom iniciovať riešenie týchto problémov. Samospráva pripravila podmienky pre riešenie sporu okolo pôsobenia spoločnosti SCHULE v Poprade prostredníctvom mediátorky. Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko zároveň absolvoval rokovania s investormi stavby HORSE, ktorí ho ubezpečili, že do konca prebiehajúceho roka bude známe definitívne riešenie tohto projektu. Postupnou systematickou prácou, ktorej základom bude vízia rozvoja mesta na najbližších 10 rokov, chce samospráva nastaviť prístup k riešeniu rozvojových impulzov v jednotlivých oblastiach. „Poprad vnímam nielen ako 10 najväčšie mesto na Slovensku, ale z pohľadu významu, strategickej polohy, jestvujúcej infraštruktúry a prítomnosti významných investorov ako mesto, ktoré patrí do TOP 3 slovenských miest. Preto je našou základnou víziou POPRAD ako silné mesto, v ktorom budú jeho spokojní obyvatelia nachádzať svoje uplatnenie, bývanie a kvalitné prostredie na život,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. V zozname priorít mesta Poprad na najbližších 10 rokov definoval primátor tieto projekty:


BUDOVANIE ODDYCHOVÝCH ZÓN

 • Kvetnica – budovanie lesoparku, krížová cesta, rozhľadňa
 • kameňolom – vybudovania prírodného amfiteátra
 • rašelinisko – oddychovo - relaxačný priestor
 • protipovodňová nádrž Husí potok


RIEŠENIE DOPRAVY, BUDOVANIE KRUHOVÝCH KRIŽOVATIEK A PARKOVACÍCH DOMOV

 • parkovacie domy - Štefánikova ul./oproti Slovenskej sporiteľni, pri OC Výkrik, pri zimnom štadióne
 • riešenie dopravného prepojenia Veľká – Aquacity - centrum mesta
 • prepojenie obchvatu Stráže – Levočská cesta - I/18
 • dopravné riešenie lievika na ceste I/67 pri zimnom štadióne – rekonštrukcia železničného mosta
 • vybudovanie protihlukovej steny v okolí železničnej trate v úseku centrum mesta – JUH
 • vybudovanie kruhových križovatiek – Slovenského odboja/Hraničná, L.Svobodu pri kostole. Stráže/Aquacity


BÝVANIE, HISTÓRIA, NÁMESTIE

 • pokračovanie projektu Nový Poprad
 • riešenie Námestia sv. Egídia v nadväznosti na OC Fórum a Podtatranské múzeum
 • oprava popradských immaculát


CINTORÍNY

 • zveľadenie miest posledného odpočinku – doplnenie drobného mobiliáru, zlepšenie dostupnosti zdrojov vody, rekonštrukcia - centrálny cintorín Veľká, historický cintorín Spišská Sobota, cintoríny Matejovce, Stráže.

 

foto: Noviny Poprad


 
 

V utorok spoznáme výsledky ankety NAJ PEDAGÓG 2015 Vytlačiť
 

Výsledky ankety NAJ PEDAGÓG 2015, ktorú vyhlásilo mesto Poprad, spozná verejnosť v utorok 24.3.2015 počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade. Prostredníctvom tejto ankety chce samospráva vytvoriť priestor pre ocenenie najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl, ktorých je zriaďovateľom. V prvom kole ankety NAJ PEDAGÓG hlasovali žiaci a pedagogickí zamestnanci v jednotlivých školách. Žiaci a pedagógovia vyberali NAJ PEDAGÓGOV 2015 v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie boli navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie boli navrhnutí pedagógovia, ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie boli navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

4. Najsympatickejší učiteľ – hlasovanie online na základe nominácií verejnosti o najsympatickejšieho pedagóga zo škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD), ktorých zriaďovateľom je mesto Poprad.

Z návrhov v prvých troch kategóriách, ktoré prišli z jednotlivých škôl, vybrala víťazov odborná porota v tomto zložení:

Igor Wzoš – 1.viceprimátor mesta Poprad,

Edita Pilárová – vedúca oddelenia školstva MSÚ v Poprade,

Alena Madzinová – poslankyňa MSZ v Poprade,

Milan Antaš – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade,

Ján Brndiar – bývalý dlhoročný pedagóg.

Nominácie do kategórie NAJSYMPATICKEJŠÍ UČITEĽ posielala široká verejnosť v čase od 2.2. do 27.2.2015 na adresu najucitel@poprad.sk . Verejnosťou bolo nominovaných 15 pedagógov, najviac zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. Všetci nominovaní boli zaradení do internetového hlasovania, ktoré prebiehalo v zmysle vyhlásených podmienok do 20.3.2015.  

 


 
 
Položky 71-75 z 835

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 5.9.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 6.9.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 7.9.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 8.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 9.9.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 10.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 11.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 12.9.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

44142170

5.9.2015
Úvodná stránka