Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

UMB chce v Poprade nový študijný programVytlačiť
 

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici chce v Poprade etablovať nový študijný program. Primátora mesta Jozefa Švagerka o tom informoval rektor UMB Vladimír Hiadlovský. „Hovorili sme o koncipovaní takého študijného programu, ktorý bude jednak predmetom záujmu uchádzačov, ale hlavne žiadaný praxou. Vzhľadom na štruktúru podnikateľského zamerania priemyslu v regióne by to mal byť technicky zameraný študijný program s prvkami ekonomiky a manažmentu,“ uviedol po spoločnom rokovaní rektor Hiadlovský. UMB pôsobí v Poprade od roku 1992, kedy Ekonomická fakulta UMB zriadila pod Tatrami svoje detašované pracovisko. To sa v roku 2007 transformovalo na Inštitút manažérskych systémov, ktorý má v súčasnosti takmer 500 študentov na všetkých stupňoch a vo všetkých formách štúdia. „Jeden z kľúčových faktorov, prečo môžeme hovoriť o viac ako 20-ročnej histórii pôsobenia UMB v Poprade, je veľmi silná a významná podpora mesta Poprad pre dlhodobé udržanie tohto pracoviska. Verím, že táto podpora, ktorá je základom úspešnej spolupráce, bude pokračovať. Radi by sme na túto úspešnú spoluprácu nadviazali projektom, ktorý - pevne verím- bude ešte úspešnejší pre univerzitu, mesto i podnikateľské subjekty v tomto regióne,“ doplnil Hiadlovský. Garanciu kontinuity vyzdvihol na spoločnom rokovaní aj primátor Popradu Jozef Švagerko. „Toto je jasný signál, že je záujem kontinuálne pokračovať. Dôležité je, že nový študijný program, ktorý je spolu so samostatnou fakultou súčasťou našej vízie do budúcnosti, bude vychádzať od nás, od potrieb podnikateľov v našom regióne,“ povedal primátor. Na stretnutí vedenia mesta s vedením UMB nechýbali ani zástupcovia firiem pôsobiacich v Poprade, ktorí definovali svoje požiadavky na nový študijný odbor tak, aby čo najlepšie zodpovedal potrebám výrobných závodov. „Jednoznačne by to mal byť študijný odbor zameraný na technické zručnosti. Vyskytol sa nedostatok inžinierov strojníckych, elektrotechnických alebo v kombinácii. Teraz budeme mať priestor pri tvorbe toho študijného plánu zorientovať sa podľa požiadaviek priemyselných podnikov. Potrebujeme absolventa, ktorý sa naučí nielen technické veci, ale bude schopný svoje zručnosti aj zaviesť do praxe. Ten manažér by mal mať technické i ekonomické vzdelanie, aby sa vedel správne rozhodnúť,“ uzavrela Zuzana Rošková zo spoločnosti Pasell Slovakia.  


 
 

Mesto POPRAD bude oceňovať najlepších pedagógovVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlásilo anketu NAJ PEDAGÓG 2015. V rámci nej chce pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl, ktorých je zriaďovateľom. „Chceme všetkým pedagogickým zamestnancom popradských škôl dať aj takýmto spôsobom najavo, že si vysoko vážime ich prácu a poslanie. Táto anketa by mala byť prvým signálom toho, že oblasti školstva bude samospráva v najbližšom období venovať mimoriadnu pozornosť,“ uviedol 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš. Priestor na hodnotenie najlepších popradských pedagógov dostanú žiaci, pedagógovia i verejnosť. V prvom kole sa uskutoční hlasovanie žiakov a pedagogických zamestnancov v jednotlivých školách. Žiaci a pedagógovia budú vyberať NAJ PEDAGÓGOV 2015 v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagógovia,ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

4. Najsympatickejší učiteľ – verejnosť vyberie najsympatickejšieho pedagóga zo škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD), ktorých zriaďovateľom je Mesto Poprad.

Nominácie do kategórie Najsympatickejší učiteľ môže posielať aj verejnosť v čase od 2.2. do 27.2.2015 na adresu najucitel@poprad.sk .

Po vyhodnotení školského kola riaditelia do 27.februára 2015 zašlú nominácie s najúspešnejšími pedagógmi oddeleniu školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. Odborná porota následne z predložených návrhov určí víťazov v prvých troch kategóriách. V kategórii „Najsympatickejší učiteľ“ rozhodne o víťazovi spomedzi nominovaných hlasovanie na webovom sídle mesta Poprad www.poprad.sk , ktoré sa uskutoční od 2.3.2015 do 20.3.2015. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety NAJ PEDAGÓG 2015 sa uskutoční počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade 24.3.2015.


 
 

Poslanci MsZ schválili zámer digitalizovať KINO TATRAN v PopradeVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí schválili zámer na digitalizáciu kina Tatran v Poprade. Samospráva sa chce uchádzať o prostriedky z Audiovizuálneho fondu ešte v aktuálnom termíne do 16.03. 2015. „Podľa predbežných rozpočtov je na digitalizáciu nášho kina potrebných približne 100tisíc eur, pričom dotácia z Audiovizuálneho fondu môže byť až do výšky 50%,“ uviedol prvý viceprimátor Igor Wzoš. Na základe odborných posúdení a z dôvodu zabezpečenia vyššej atraktívnosti a teda i konkurencieschopnosti mestského kina Tatran je zámerom uskutočniť digitalizáciu tak, aby bolo možné premietať ako 2D tak i 3D filmy. „Kino je v mimoriadne zachovalom stave, tak ako keby sa v ňom prestalo premietať len včera, pevne verím, že v priebehu pol roka by sa dalo všetko stihnúť tak, aby sme na jeseň mohli privítať návštevníkov prvého predstavenia,“ doplnil Wzoš. Kino Tatran ukončilo svoju prevádzku v júli 2011 z dôvodu klesajúcej návštevnosti a prehlbujúcej sa finančnej straty pri prevádzke. Samospráva si uvedomuje, že prevádzkovanie kina nebude ziskovou záležitosťou. „Kino je vážna kultúrna inštitúcia. Knižnice a galérie tiež nerušíme len preto, že nie sú ziskové. Náš zámer je taký, že zvažujeme ďalšie možnosti okolo samotnej budovy a chceme urobiť takú synergiu, aby subjekt, ktorý tam vznikne, odčerpával z mesta čo najmenej zdrojov,“ uzavrel Wzoš.

Niekoľko záberov pre tých, ktorí si popradské mestské kino už nepamätajú: 

 

 

 

 

 

 


 
 

Mestské zastupiteľstvo rozdeľovalo peniaze na športVytlačiť
 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2014 podobu grantovej podpory športu v roku 2015. Cieľom Mesta Poprad v roku 2015 je naďalej podporovať športové kluby v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja športu v meste Poprad, prioritou teda zostávajú družstvá v športoch hokej, futbal, basketbal.

Mestu Poprad bolo predložených 6 žiadostí o poskytnutie dotácií na športovú činnosť (HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Futbalový klub Poprad, ŽHK POPRAD). Požiadavky klubov boli v celkovej výške 710 000,–€, z toho 435 000,– € na mládežnícke kategórie a 275 000,– € na kategórie dospelých.

V rozpočte mesta Poprad na rok 2015 boli schválené finančné prostriedky na podporu športovej činnosti vo výške 128 750,– €. Poslanci navrhli, že rozpočtované prostriedky v tejto výške budú poskytnuté na mládež, aby aspoň sčasti pokryli požiadavky športových klubov. Východiskom pre rozdelenie dotácií bol rok 2013.

Poslanci napokon rozdelili prostriedky pre mládežnícky šport takto:

Hokejový klub Športový klub polície Poprad - 50 000.- €

Futbalový klub Poprad - 45 000.-€

Basketbalová akadémia mládeže Poprad - 23 000.-€

Dodatočne bola doručená aj žiadosť Basketbalového klubu mládeže Svit, ktorý požadoval dotáciu vo výške 25 tis eur. Poslanci rozhodli napokon o dotácii vo výške 2 750.- €.

Okrem týchto prostriedkov sa poslanci rozhodli ponechať rezervu vo výške 8 000,–€, pričom táto sa bude deliť v druhom kole buď podľa požiadaviek malých klubov, alebo sa rozdelí medzi veľké kluby. O rozdelení tejto rezervy bude rozhodovať komisia, prípadne mestské zastupiteľstvo (podľa výšky dotácie).

Poslanci MsZ mesta Poprad sa na tom istom zastupiteľstve venovali aj opakovanej požiadavke HK Poprad s.r.o. o finančnú podporu na záchranu extraligového hokeja. Po intenzívnej diskusii sa napokon poslanci rozhodli podporiť dotáciou na činnosť aj seniorský šport. V rámci grantovej podpory športu dostali dotácie tri seniorské športové kluby v takomto prerozdelení:

1. dotáciu na športovú činnosť pre HK Poprad, s.r.o. vo výške 80 000.-€

2.dotáciu na športovú činnosť „A“ družstva dospelých pre FK Poprad vo výške 20 000.-€

3.dotáciu na športovú činnosť kategórie ženy pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad vo výške 10 000.- €.


 
 

Do popradských škôl nastúpi v septembri 498 prvákovVytlačiť
 

V 9 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/16. Zápis dopadol takto: 

°počet detí s trvalým pobytom na území mesta Poprad podľa evidencie obyvateľstva 485

°počet novozapísaných detí celkom 494 // z toho z obcí                                                     106

°počet odkladov                                                                                                                            58

°počet nastúpených po odklade                                                                                                62

°predpokladaný počet detí, ktoré nastúpia do 1. ročníka                                                    498

°počet odchádzajúcich žiakov z 9. ročníkov                                                                          506

 

°počet detí skôr zaškolených 7

°počet neevidovaných detí v evidencii obyvateľstva, ktoré prišli na zápis                         28

°počet detí z evidencie obyvateľstva, ktoré v meste Poprad neprišli na zápis                  90

(môžu byť v zahraničí, mohli sa prihlásiť do školy v inom meste ......)

°počet detí, ktoré nastúpili do 1.ročníka v šk. r. 2014/15                                                      527

„V školskom roku 2014/15 ukončí 9. ročník 506 žiakov a  v školskom roku 2015/16 nastúpi 498 žiakov, čo predstavuje pokles o 8 žiakov. Do škôl teda nastúpi menej detí, ako z nich odíde. Z pohľadu dlhodobého vývoja ide o trend, ktorý bol narušený iba v minulom roku, kedy vďaka silnému populačnému ročníku nastúpilo do škôl o 75 žiakov viac ako tých, ktorí ukončili 9.ročník,“ uviedla PaedDr. Edita Pilárová, vedúca OŠMaŠ MsÚ v Poprade.

V školskom roku 2014/2015 študuje na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti popradskej samosprávy 4364 žiakov.


 
 
Položky 76-80 z 829

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 31.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.8.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.8.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.8.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.8.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 7.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

42374720

31.7.2015
Úvodná stránka