Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Daňové povinnosti občanov v roku 2015Vytlačiť
 

Mesto Poprad ako správca dane upozorňuje občanov mesta Poprad na daňové povinnosti, ktoré ich čakajú v roku 2015.

DAŇ ZA PSA

V roku 2015 sa daň za psa platí na základe rozhodnutia, ktoré správca dane zašle daňovníkovi. V prípade, ak je daňovník aj vlastníkom nehnuteľnosti v meste Poprad, správca dane zašle spoločné rozhodnutie k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

Výška dane sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenila, ostáva vo výške 40 € za psa držaného v bytovom dome a vo vlastníctve právnických osôb a 20 € za psa držaného v rodinnom dome.

Rozšírilo sa oslobodenie od platenia dane za psa. Od platenia dane za psa je po dobu 12 mesiacov oslobodený pes, ktorého vlastník alebo držiteľ nadobudol z útulku v meste Poprad. Taktiež je od platenia dane za psa oslobodený vlastník alebo držiteľ psa, ktorý chová psa z dôvodu psychoterapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny (autizmus, downov syndróm, onkologické ochorenie a epilepsia).

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Ak v priebehu roka 2014 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, daň na rok 2015 správca dane vyrubí rozhodnutím podľa údajov z posledného podaného priznania k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu roka 2014 došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti alebo k zmene druhu, alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na Mestskom úrade v Poprade najneskôr v termíne do 31.01.2015. Nakoľko koniec lehoty na podanie priznania pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 02.02.2015. K priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré preukazujú tieto zmeny, napr. rozhodnutie o povolení vkladu z okresného úradu - katastrálneho odboru, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, osvedčenie o dedičstve a i.

Ak v priebehu roka 2015 daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Stanovila sa lehota na uplatnenie nároku na zníženie dane z nehnuteľností. Daňovník (fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2015 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného všeobecne záväzného nariadenia, si uplatní tento nárok v priznaní k dani z nehnuteľností najneskôr v lehote na podanie priznania na rok 2015, t.j. do 02.02.2015. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, okrem fyzickej osoby staršej ako 62 rokov, predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.

Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa oproti roku 2014 nezmenila.

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 bude vyrubený rozhodnutím. Sadzba poplatku u fyzických osôb ako aj u právnických osôb a podnikateľov sa oproti roku 2014 nezmenila. Poplatok u fyzických osôb do 20 € bude splatný jednorazovo a nad sumu 20 € bude splatný v dvoch splátkach. U právnických osôb a podnikateľov bude poplatok do výšky 330 € splatný jednorazovo, nad uvedenú sumu bude poplatok splatný v dvoch splátkach.


Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia platné od 01.01.2015:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 
 

UMB chce v Poprade nový študijný programVytlačiť
 

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici chce v Poprade etablovať nový študijný program. Primátora mesta Jozefa Švagerka o tom informoval rektor UMB Vladimír Hiadlovský. „Hovorili sme o koncipovaní takého študijného programu, ktorý bude jednak predmetom záujmu uchádzačov, ale hlavne žiadaný praxou. Vzhľadom na štruktúru podnikateľského zamerania priemyslu v regióne by to mal byť technicky zameraný študijný program s prvkami ekonomiky a manažmentu,“ uviedol po spoločnom rokovaní rektor Hiadlovský. UMB pôsobí v Poprade od roku 1992, kedy Ekonomická fakulta UMB zriadila pod Tatrami svoje detašované pracovisko. To sa v roku 2007 transformovalo na Inštitút manažérskych systémov, ktorý má v súčasnosti takmer 500 študentov na všetkých stupňoch a vo všetkých formách štúdia. „Jeden z kľúčových faktorov, prečo môžeme hovoriť o viac ako 20-ročnej histórii pôsobenia UMB v Poprade, je veľmi silná a významná podpora mesta Poprad pre dlhodobé udržanie tohto pracoviska. Verím, že táto podpora, ktorá je základom úspešnej spolupráce, bude pokračovať. Radi by sme na túto úspešnú spoluprácu nadviazali projektom, ktorý - pevne verím- bude ešte úspešnejší pre univerzitu, mesto i podnikateľské subjekty v tomto regióne,“ doplnil Hiadlovský. Garanciu kontinuity vyzdvihol na spoločnom rokovaní aj primátor Popradu Jozef Švagerko. „Toto je jasný signál, že je záujem kontinuálne pokračovať. Dôležité je, že nový študijný program, ktorý je spolu so samostatnou fakultou súčasťou našej vízie do budúcnosti, bude vychádzať od nás, od potrieb podnikateľov v našom regióne,“ povedal primátor. Na stretnutí vedenia mesta s vedením UMB nechýbali ani zástupcovia firiem pôsobiacich v Poprade, ktorí definovali svoje požiadavky na nový študijný odbor tak, aby čo najlepšie zodpovedal potrebám výrobných závodov. „Jednoznačne by to mal byť študijný odbor zameraný na technické zručnosti. Vyskytol sa nedostatok inžinierov strojníckych, elektrotechnických alebo v kombinácii. Teraz budeme mať priestor pri tvorbe toho študijného plánu zorientovať sa podľa požiadaviek priemyselných podnikov. Potrebujeme absolventa, ktorý sa naučí nielen technické veci, ale bude schopný svoje zručnosti aj zaviesť do praxe. Ten manažér by mal mať technické i ekonomické vzdelanie, aby sa vedel správne rozhodnúť,“ uzavrela Zuzana Rošková zo spoločnosti Pasell Slovakia.  


 
 

Mesto POPRAD bude oceňovať najlepších pedagógovVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlásilo anketu NAJ PEDAGÓG 2015. V rámci nej chce pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl, ktorých je zriaďovateľom. „Chceme všetkým pedagogickým zamestnancom popradských škôl dať aj takýmto spôsobom najavo, že si vysoko vážime ich prácu a poslanie. Táto anketa by mala byť prvým signálom toho, že oblasti školstva bude samospráva v najbližšom období venovať mimoriadnu pozornosť,“ uviedol 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš. Priestor na hodnotenie najlepších popradských pedagógov dostanú žiaci, pedagógovia i verejnosť. V prvom kole sa uskutoční hlasovanie žiakov a pedagogických zamestnancov v jednotlivých školách. Žiaci a pedagógovia budú vyberať NAJ PEDAGÓGOV 2015 v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagógovia,ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

4. Najsympatickejší učiteľ – verejnosť vyberie najsympatickejšieho pedagóga zo škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD), ktorých zriaďovateľom je Mesto Poprad.

Nominácie do kategórie Najsympatickejší učiteľ môže posielať aj verejnosť v čase od 2.2. do 27.2.2015 na adresu najucitel@poprad.sk .

Po vyhodnotení školského kola riaditelia do 27.februára 2015 zašlú nominácie s najúspešnejšími pedagógmi oddeleniu školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. Odborná porota následne z predložených návrhov určí víťazov v prvých troch kategóriách. V kategórii „Najsympatickejší učiteľ“ rozhodne o víťazovi spomedzi nominovaných hlasovanie na webovom sídle mesta Poprad www.poprad.sk , ktoré sa uskutoční od 2.3.2015 do 20.3.2015. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety NAJ PEDAGÓG 2015 sa uskutoční počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade 24.3.2015.


 
 

Poslanci MsZ schválili zámer digitalizovať KINO TATRAN v PopradeVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí schválili zámer na digitalizáciu kina Tatran v Poprade. Samospráva sa chce uchádzať o prostriedky z Audiovizuálneho fondu ešte v aktuálnom termíne do 16.03. 2015. „Podľa predbežných rozpočtov je na digitalizáciu nášho kina potrebných približne 100tisíc eur, pričom dotácia z Audiovizuálneho fondu môže byť až do výšky 50%,“ uviedol prvý viceprimátor Igor Wzoš. Na základe odborných posúdení a z dôvodu zabezpečenia vyššej atraktívnosti a teda i konkurencieschopnosti mestského kina Tatran je zámerom uskutočniť digitalizáciu tak, aby bolo možné premietať ako 2D tak i 3D filmy. „Kino je v mimoriadne zachovalom stave, tak ako keby sa v ňom prestalo premietať len včera, pevne verím, že v priebehu pol roka by sa dalo všetko stihnúť tak, aby sme na jeseň mohli privítať návštevníkov prvého predstavenia,“ doplnil Wzoš. Kino Tatran ukončilo svoju prevádzku v júli 2011 z dôvodu klesajúcej návštevnosti a prehlbujúcej sa finančnej straty pri prevádzke. Samospráva si uvedomuje, že prevádzkovanie kina nebude ziskovou záležitosťou. „Kino je vážna kultúrna inštitúcia. Knižnice a galérie tiež nerušíme len preto, že nie sú ziskové. Náš zámer je taký, že zvažujeme ďalšie možnosti okolo samotnej budovy a chceme urobiť takú synergiu, aby subjekt, ktorý tam vznikne, odčerpával z mesta čo najmenej zdrojov,“ uzavrel Wzoš.

Niekoľko záberov pre tých, ktorí si popradské mestské kino už nepamätajú: 

 

 

 

 

 

 


 
 

Mestské zastupiteľstvo rozdeľovalo peniaze na športVytlačiť
 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2014 podobu grantovej podpory športu v roku 2015. Cieľom Mesta Poprad v roku 2015 je naďalej podporovať športové kluby v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja športu v meste Poprad, prioritou teda zostávajú družstvá v športoch hokej, futbal, basketbal.

Mestu Poprad bolo predložených 6 žiadostí o poskytnutie dotácií na športovú činnosť (HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Futbalový klub Poprad, ŽHK POPRAD). Požiadavky klubov boli v celkovej výške 710 000,–€, z toho 435 000,– € na mládežnícke kategórie a 275 000,– € na kategórie dospelých.

V rozpočte mesta Poprad na rok 2015 boli schválené finančné prostriedky na podporu športovej činnosti vo výške 128 750,– €. Poslanci navrhli, že rozpočtované prostriedky v tejto výške budú poskytnuté na mládež, aby aspoň sčasti pokryli požiadavky športových klubov. Východiskom pre rozdelenie dotácií bol rok 2013.

Poslanci napokon rozdelili prostriedky pre mládežnícky šport takto:

Hokejový klub Športový klub polície Poprad - 50 000.- €

Futbalový klub Poprad - 45 000.-€

Basketbalová akadémia mládeže Poprad - 23 000.-€

Dodatočne bola doručená aj žiadosť Basketbalového klubu mládeže Svit, ktorý požadoval dotáciu vo výške 25 tis eur. Poslanci rozhodli napokon o dotácii vo výške 2 750.- €.

Okrem týchto prostriedkov sa poslanci rozhodli ponechať rezervu vo výške 8 000,–€, pričom táto sa bude deliť v druhom kole buď podľa požiadaviek malých klubov, alebo sa rozdelí medzi veľké kluby. O rozdelení tejto rezervy bude rozhodovať komisia, prípadne mestské zastupiteľstvo (podľa výšky dotácie).

Poslanci MsZ mesta Poprad sa na tom istom zastupiteľstve venovali aj opakovanej požiadavke HK Poprad s.r.o. o finančnú podporu na záchranu extraligového hokeja. Po intenzívnej diskusii sa napokon poslanci rozhodli podporiť dotáciou na činnosť aj seniorský šport. V rámci grantovej podpory športu dostali dotácie tri seniorské športové kluby v takomto prerozdelení:

1. dotáciu na športovú činnosť pre HK Poprad, s.r.o. vo výške 80 000.-€

2.dotáciu na športovú činnosť „A“ družstva dospelých pre FK Poprad vo výške 20 000.-€

3.dotáciu na športovú činnosť kategórie ženy pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad vo výške 10 000.- €.


 
 
Položky 101-105 z 855

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 5.10.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 6.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 7.10.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 8.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 9.10.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 10.10.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 11.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Pondelok 12.10.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

45727603

5.10.2015
Úvodná stránka