Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

POPRAD - TATRY CHALLENGER TOUR 2015 Vytlačiť
 

Mesto Poprad bude hostiť 13.ročník tenisového turnaja CHALLENGER TOUR. Turnaj je zaradený do okruhu ATP a je jedným z najvýznamnejších medzinárodných tenisových podujatí organizovaných na Slovensku. Na mestských tenisových kurtoch v Poprade sa v dňoch 15.-20.6.2015 v hlavnej súťaži predstaví 32 hráčov, vo štvorhre 16 dvojíc. Hlavným organizátorom turnaja je Branislav Stankovič, riaditeľom turnaja je olympijský víťaz a daviscupový kapitán Slovenska Miloslav Mečíř. „ Tento rok prijal ponuku spolupracovať na manažérskom poste /tréner momentálne prvého hráča sveta Djokoviča/ náš najúspešnejší tréner Marián Vajda. Vďaka jeho skúsenostiam a kontaktom vo svetovom tenise turnaj dostane ešte väčší kredit a pokúsime sa osloviť známejších hráčov na účasť na tomto podujatí“, povedal Branislav Stankovič. Dotácia turnaja je vo výške 42 500.-Eur. "Tento turnaj sa do Popradu chystá už viac ako rok. Pokračujeme v tom, aby sme ho dokázali kvalitne zabezpečiť. Na základe požiadaviek organizátorov pripravíme kurty pri futbalovom štadióne i vo Veľkej. Je to výborná propagácia pre mesto a pre náš región," uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Spoluorganizátorom podujatia je Oblastná organizácia CR Región Vysoké Tatry.


 
 

Popradčania môžu vyberať NAJSYMPATICKEJŠIEHO UČITEĽAVytlačiť
 

Na webovom sídle mesta Poprad www.poprad.sk môžu Popradčania vybrať NAJSYMPATICKEJŠIEHO UČITEĽA. Ide o samostatnú kategóriu v rámci ankety NAJ PEDAGÓG 2015, ktorú vyhlásilo mesto Poprad pri príležitosti Dňa učiteľov. Prostredníctvom tejto ankety chce samospráva vytvoriť priestor pre ocenenie najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl, ktorých je zriaďovateľom.

Nominácie do kategórie NAJSYMPATICKEJŠÍ UČITEĽ posielala verejnosť v čase od 2.2. do 27.2.2015 na adresu najucitel@poprad.sk . Nominovaných bolo 15 pedagógov, najviac zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. Internetové hlasovanie bude prebiehať do 20.3.2015.

V prvom kole ankety NAJ PEDAGÓG hlasovali žiaci a pedagogickí zamestnanci v jednotlivých školách. Žiaci a pedagógovia vyberali NAJ PEDAGÓGOV 2015 v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie boli navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie boli navrhnutí pedagógovia, ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie boli navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

4. Najsympatickejší učiteľ – hlasovanie online na základe nominácií verejnosti o najsympatickejšieho pedagóga zo škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD), ktorých zriaďovateľom je mesto Poprad.

Z návrhov v prvých troch kategóriách vyberie víťazov odborná porota, ktorá bude pracovať v tomto zložení:

Igor Wzoš – 1.viceprimátor mesta Poprad,

Edita Pilárová – vedúca oddelenia školstva MSÚ v Poprade,

Alena Madzinová – poslankyňa MSZ v Poprade,

Milan Antaš – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade,

Ján Brndiar – bývalý dlhoročný pedagóg.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety NAJ PEDAGÓG 2015 sa uskutoční počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade 24.3.2015.


 
 

Vežové hodiny v centre Popradu opäť merajú časVytlačiť
 

Popradčania sa opäť môžu riadiť časom podľa vežových hodín na Námestí sv. Egídia. Porucha elektromotora spôsobila, že hodiny na veži Kostola sv. Egídia boli niekoľko dní nefunkčné. „Bola to vážna porucha, pretože nám vyhorel motor, ktorý dvíha závažie hodinového mechanizmu. Ten motor pracuje už 20 rokov a bol veľmi opotrebovaný. V opravovni ho previnuli a dúfajme, že aspoň 10 rokov ešte vydrží,“ uviedol Jozef Petras, ktorý sa o vežové hodiny stará už 20 rokov. Podľa jeho slov je práve elektromotor naporuchovejšou časťou vežových hodín. „Všetko ostatné je vymyslené tak, že to vydrží stáročia. Hodiny tohto typu vymyslel jeden mních už v 13.storočí. Kazia sa len tieto elektronické záležitosti,“ doplnil Petras. Aj v prípade výpadku elektrického prúdu sú hodiny vďaka dlhým reťaziam so závažiami schopné pokračovať v chode ešte dve hodiny bez akéhokoľvek napájania. Presnosť vežových hodín závisí podľa Petrasa od počasia. „Keď je stabilné počasie, idú veľmi presne. Na jar a na jeseň, keď sa striedajú teploty a mení sa tepelná rozťažnosť jednotlivých dielov, musím hodiny nastavovať častejšie, niekedy aj trikrát do týždňa,“ hovorí opravár, pre ktorého sú vežové hodiny srdcovou záležitosťou. „Idú spoľahlivo. Aj ľudia na námestí nepozerajú na svoje hodinky alebo do mobilov, ale na vežu a to ma veľmi teší, pretože mi tak dôverujú,“ uzatvára svoje rozprávanie majster opravár, ktorý sa stará o presný chod všetkých vežových hodín v majetku mesta Poprad – na Námestí sv. Egídia, vo Veľkej a v Spišskej Sobote.

           


 
 

Mobilné ľadové plochy ukončili prevádzkuVytlačiť
 

Mobilné ľadové plochy v Poprade dňa 9.3.2015 definitívne ukončili prevádzku. „Táto sezóna nám priala od konca decembra až do konca februára. V úvode marca však už začali denné teploty stúpať a udržať kvalitný ľad na vonkajších plochách v týchto podmienkach nebolo možné,“ uviedol Miroslav Kalnaši z Arény Poprad, ktorej personál prevádzku mobilných ľadových plôch zabezpečoval. V porovnaní s minulým rokom, kedy prevádzka vonkajších ľadových plôch finišovala kvôli otepleniu už 18.februára, tak mohli tento rok Popradčania korčuľovať výrazne dlhšie. Najväčší záujem o korčuľovanie bol počas zimných prázdnin a víkendov, kedy ľad využilo aj viac ako 500 ľudí denne.

Mobilné ľadové plochy v Poprade boli v prevádzke už od 6.decembra. Malú ľadovú plochu na Námestí sv. Egídia prevádzkuje mesto od roku 2008, ľadová plocha na sídlisku JUH pri Aréne Poprad bola otvorená v roku 2009.

Pre milovníkov korčuľovania pripravuje samospráva ešte v prebiehajúcej sezóne ďalšie hodiny verejného korčuľovania na zimnom štadióne. O presnom čase bude mesto informovať na svojom webe poprad.sk a prostredníctvom médií. 


 
 

Daňové povinnosti občanov v roku 2015Vytlačiť
 

Mesto Poprad ako správca dane upozorňuje občanov mesta Poprad na daňové povinnosti, ktoré ich čakajú v roku 2015.

DAŇ ZA PSA

V roku 2015 sa daň za psa platí na základe rozhodnutia, ktoré správca dane zašle daňovníkovi. V prípade, ak je daňovník aj vlastníkom nehnuteľnosti v meste Poprad, správca dane zašle spoločné rozhodnutie k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

Výška dane sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenila, ostáva vo výške 40 € za psa držaného v bytovom dome a vo vlastníctve právnických osôb a 20 € za psa držaného v rodinnom dome.

Rozšírilo sa oslobodenie od platenia dane za psa. Od platenia dane za psa je po dobu 12 mesiacov oslobodený pes, ktorého vlastník alebo držiteľ nadobudol z útulku v meste Poprad. Taktiež je od platenia dane za psa oslobodený vlastník alebo držiteľ psa, ktorý chová psa z dôvodu psychoterapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny (autizmus, downov syndróm, onkologické ochorenie a epilepsia).

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Ak v priebehu roka 2014 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, daň na rok 2015 správca dane vyrubí rozhodnutím podľa údajov z posledného podaného priznania k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu roka 2014 došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti alebo k zmene druhu, alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na Mestskom úrade v Poprade najneskôr v termíne do 31.01.2015. Nakoľko koniec lehoty na podanie priznania pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 02.02.2015. K priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré preukazujú tieto zmeny, napr. rozhodnutie o povolení vkladu z okresného úradu - katastrálneho odboru, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, osvedčenie o dedičstve a i.

Ak v priebehu roka 2015 daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Stanovila sa lehota na uplatnenie nároku na zníženie dane z nehnuteľností. Daňovník (fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2015 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného všeobecne záväzného nariadenia, si uplatní tento nárok v priznaní k dani z nehnuteľností najneskôr v lehote na podanie priznania na rok 2015, t.j. do 02.02.2015. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, okrem fyzickej osoby staršej ako 62 rokov, predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.

Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa oproti roku 2014 nezmenila.

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 bude vyrubený rozhodnutím. Sadzba poplatku u fyzických osôb ako aj u právnických osôb a podnikateľov sa oproti roku 2014 nezmenila. Poplatok u fyzických osôb do 20 € bude splatný jednorazovo a nad sumu 20 € bude splatný v dvoch splátkach. U právnických osôb a podnikateľov bude poplatok do výšky 330 € splatný jednorazovo, nad uvedenú sumu bude poplatok splatný v dvoch splátkach.


Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia platné od 01.01.2015:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 
 
Položky 121-125 z 879

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 26.11.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.11.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.11.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 29.11.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 30.11.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 1.12.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 2.12.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 3.12.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

49228336

26.11.2015
Úvodná stránka