Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mestskí policajti majú za sebou rušný týždeňVytlačiť
 

Popradskí mestskí policajti majú za sebou mimoriadne rušný týždeň. V čase od 2. - 8.6.2014 zasahovali spolu v 137 prípadoch, čo je takmer o štyri desiatky zásahov viac ako bežný týždenný priemer zásahov. „Na zvýšenom počte udalostí sa podpísalo predovšetkým teplé počasie a s ním spojená konzumácia alkoholu na verejných priestranstvách, ktorú sme riešili v 20 prípadoch. Spolu 34 zásahov si vyžiadalo nedodržiavanie dopravného značenia na úseku statickej dopravy,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Jaroslav Marušin. Okrem bežných zásahov vykonávali mestskí policajti aj kontrolnú činnosť, ktorá sa tentoraz sústredila na taxislužby. V súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade a Inšpektorátom práce v Prešove skontrolovali mestskí policajti niekoľko desiatok taxíkov. Výsledkom kontroly bolo 6 prípadov, v ktorých museli byť spísané protokoly o porušení pravidiel pri prevádzkovaní taxislužby, v dôsledku čoho bude voči nim vedené správne konanie. V pozícii kontrolóra dopravy vykonali mestskí policajti v noci zo štvrtka na piatok kontrolu dopravcu, ktorý sa venuje preprave osôb do cudziny. Keďže aj v tomto prípade bolo zistené porušenie zákona, bude rovnako riešený v správnom konaní.


 
 

Začína rekonštrukcia ciest a chodníkov v Spišskej SoboteVytlačiť
 


Dňa 1. apríla 2014 začali práce súvisiace s rekonštrukciou inžinierskych sietí, na ktoré bude nadväzovať rekonštrukcia miestnych komunikácií (MK) Pod bránou a Slavkovskej ulice v Spišskej Sobote. Z uvedeného dôvodu je od 7.4.2014 v Poprade - Spišskej Sobote zmenené trasovanie liniek mestskej hromadnej dopravy s úpravou jazdných časov. Autobusová zastávka „Spišská Sobota – námestie“ je dočasne z cestovných poriadkov vylúčená a nahradená je na linkách č. 2 a 4  provizórnou autobusovou zastávkou na Brokoffovej ulici.Autobusová zastávka „Spišská Sobota – nákupné stredisko“ je na linke č. 3, 5 a 7 dočasne z cestovných poriadkov vylúčená. (Spoje č. 6 a 12 na linke č. 7 budú premávať po Brokoffovej ulici.) Rekonštrukčné práce sa odhadujú na 4- 5 mesiacov. Samotná komplexná rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov „Pod bránou“ bude v úseku od križovatky s Kežmarskou ulicou po ukončenú úpravu súvisiacu s rekonštrukciou Sobotského námestia. Prioritou je vybudovanie súvislého chodníka pre peších. Komunikácia bude živičná, pravostranný chodník bude zo žulových kociek, kopírujúc rekonštruovaný oporný múr, ostatné jestvujúce kamenné múriky s rešpektovaním jestvujúcich vstupov na pozemky a spevnených plôch pred garážami. V rámci rekonštrukcie tejto ulice dôjde k  zásadnej zmene v riešení dopravy v tomto úseku MK. Pôvodná obojsmerná premávka bude zmenená na jednosmernú premávku  s pravostranným odstavným pruhom.  Rekonštrukcia Slavkovskej ulice je navrhovaná ako komplexná rekonštrukcia MK v úseku od ukončenia úpravy MK súvisiacej s rekonštrukciou Sobotského námestia po napojenie na ulicu Brokoffovu. Vzhľadom k tomu, že predmetná rekonštrukcia MK nadväzuje na zrealizovanú pamiatkovo chránenú úpravu Sobotského námestia /„Rekonštrukcia MK a chodníkov Ulice Slavkovskej, Spišská Sobota“/, nadväzuje na existujúce parametre, komunikačné väzby, materiálové a vzhľadové riešenie Sobotského námestia. Z uvedeného riešenia vyplýva aj návrh odvodnenia, kde je ľavostranný pruh z kamenných valúnov navrhovaný ako odvodňovací pruh, nadväzujúci na jeho  terajšie ukončenie. Komunikácia bude živičná, pravostranný chodník zo žulových kociek totožných s kockou námestia. Chodník od miesta už povojnovej zástavby je navrhovaný živičný, zhodný s chodníkmi  Brokoffovej ulice. Rozhranie historickej kamennej úpravy a úpravy živičnej je totožné s hranicou historickej a povojnovej zástavby.

 


 
 

Mesto je vo výbornej finančnej kondíciiVytlačiť
 

Mesto Poprad hospodárilo v roku 2013 s prebytkom vo výške 2 milióny 208 tisíc eur. Tento výsledok záverečného účtu mesta za uplynulý rok schválili poslanci MsZ spolu so spôsobom prerozdelenia uvedeného prebytku. Suma 1,9 milióna Eur tak bude presunutá do Rezervného fondu, do Mestského fondu rozvoja bývania poputuje 229 tisíc eur. "Tento výborný výsledok sme dosiahli na základe veľmi dobrého hospodárenia. Na jednej strane zvýšením vlastných príjmov a na strane druhej úsporami, ktoré sme nastavili. Tie súvisia aj s tým, že mesto chcelo naplniť podpísané memorandum medzi Združením miest a obcí Slovenska a vládou SR a splniť tak nastavený parameter konsolidácie verejných financií," uviedla vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade Jitka Púčiková. "Môžeme konštatovať, že mesto je vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Vychádzame pritom z faktov, že rozpočtové hospodárenie bolo vysoko prebytkové, v minulom roku a ani v rokoch 2011 a 2012 sme nepoužili prostriedky z Rezervného fondu, zadĺženosť mesta je veľmi nízka," doplnila Púčiková. Príjmy mesta za rok 2013 dosiahli takmer 31,6 milióna eur, čo predstavuje oproti roku 2012 nárast o 1,46 milióna eur.


 
 

Českí hostia vyzdvihli naše sociálne službyVytlačiť
 

Už viac ako polstoročie udržuje Poprad partnerské vzťahy s mestom Ústí nad Orlicí. Ani po rokoch spolupráca neustáva a obe spriatelené mestá si stále vymieňajú najnovšie skúsenosti. Minulý týždeň navštívila naše mesto delegácia z Ústí, ktorá tentoraz zbierala námety pre skvalitnenie svojich sociálnych služieb a oslávila s našimi seniormi 5. výročie vzniku popradskej mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Zdeněk Ešpandr, prvý vicestarosta z Ústí nad Orlicí, zavítal s českou delegáciou do zariadení pre seniorov na Komenského a Okružnej ulici, jedální pre seniorov a zariadenia pre občanov bez prístrešia na Levočskej ul. S uznaním kvitoval: „Zaujalo ma, že v zariadeniach pre seniorov aj jedálňach poskytujete sociálne služby na veľmi vysokej úrovni a za veľmi prijateľné ceny. Závidím vašim občanom, aké sociálne služby dostávajú a aké je vedenie mesta sociálne. Nie je to tak v každom meste. Hľadali sme inšpiráciu, ako skvalitniť naše sociálne služby. V súčasnosti máme tri samostatné sociálne služby, uvažujeme prevziať model vytvorenia zastrešujúceho centra, tak ako u vás.“

Legislatívny rámec vo sfére sociálnych služieb je v Čechách a na Slovensku trochu rozdielny. Zástupcovia oboch miest hovorili aj o týchto rozdieloch. Napr. prepravnú službu v Poprade zabezpečuje mesto, v Ústí nezisková organizácia. Vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská dodala: „Vymenili sme si skúsenosti a verím, že hostia si vezmú od nás podnety pre svoju prácu.“  Viac informácií o tejto téme prinesú NOVINY POPRAD vo svojom najbližšom vydaní.  (mar)


 
 

Prebieha prvá kosba verejnej zelene a čistenie pieskovískVytlačiť
 

Na plochách verejnej zelene vo vlastníctve mesta prebieha prvá kosba. V porovnaní s minulým rokom sa s kosbou vďaka priaznivým podmienkam pre rast tráv začalo o dva týždne skôr. Keďže úlohou samosprávy je vytvárať a chrániť zdravé podmienky pre občanov, kosenie trávnatých porastov sa vykonáva nielen z estetického ale predovšetkým zo zdravotného hľadiska. Trávy a buriny sú najrozšírenejšími a najväčšími alergénmi v mestskom prostredí. „Iba systematickým ošetrovaním – kosením verejných priestranstiev sa alergizujúce účinky peľu rastlín negujú tým, že nikdy nedosiahnu generatívnu fázu. Z uvedených dôvodov  chceme požiadať aj vlastníkov trávnatých plôch na území mesta  o súčinnosť pri tvorbe zdravého životného prostredia pre občanov mesta a to  pokosením plôch v ich vlastníctve,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Ako prvé prišli na rad lokality Centrum a Západ, následne sa kosci presunuli na sídliská JUH a do ostatných častí mesta. Kosenie plôch pre mesto vykonáva spoločnosť Brantner s. r. o. Poprad. Paralelne s kosbou verejnej zelene prebieha aj pravidelné čistenie 50 pieskovísk na území mesta. Samospráva v snahe zabezpečiť ich nezávadnosť pieskoviská pravidelne čistí. V prípade nedostatku piesku alebo jeho znečistenia bude do pieskovísk dosypaný nový piesok,“ doplnila Polaštiková. Pieskoviská v meste sú pod dohľadom hygienikov. Mesto Poprad zároveň vyzýva majiteľov psov a mačiek, aby rešpektovali značky pri detských ihriskách a zamedzením pohybu svojich miláčikov v pieskoviskách zabezpečili právo detí na bezpečný priestor na hranie.


 
 
Položky 136-140 z 781

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 27.4.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.4.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.4.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 30.4.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

38917339

27.4.2015
Úvodná stránka