Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Poznáme NAJ PEDAGÓGOV 2015 v meste PopradVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlásilo výsledky ankety NAJ PEDAGÓG 2015. Stalo sa tak počas galavečera v Dome kultúry, ktorý samospráva zorganizovala pri príležitosti Dňa učiteľov. „Našim zámerom bolo vytvoriť priestor pre ocenenie najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl, ktorých je mesto zriaďovateľom. Tak ako sme hrdí na Poprad, tak sme hrdí aj na pedagógov, ktorí pomáhajú šíriť jeho dobré meno. Preto je dôležité, aby sme na nich nezabúdali, ale naopak vyzdvihli ich a aj takouto cestou im poďakovali,“ uviedol primátor Jozef Švagerko.

Samospráva takýmto spôsobom vyslala pedagógom signál, že si vysoko váži ich prácu a že oblasti školstva bude v najbližšom období venovať mimoriadnu pozornosť. „Kľúčom k tomu, ako byť lepší a úspešnejší v rozvoji mesta, je kvalitné vzdelávanie. Našich učiteľov si vážime a urobíme všetko preto, aby sme vrátili úctu a vážnosť tomuto povolaniu,“ uviedol prvý viceprimátor a predseda poroty Igor Wzoš.

Anketu NAJ PEDAGÓG 2015 vyhlásilo mesto na konci januára. Prakticky celý február mohli v prvom kole ankety hlasovať žiaci a pedagogickí zamestnanci v jednotlivých školách a nominovať tak najtvorivejšieho pedagóga, pedagóga s mimoriadnymi výsledkami a zaslúžilého pedagóga. V týchto kategóriách boli nominovaní 15 pedagógovia, z ktorých víťazov vyberala odborná porota v tomto zložení:

Igor Wzoš – 1. viceprimátor mesta Poprad, predseda poroty

Edita Pilárová – vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade,

Alena Madzinová – poslankyňa MsZ v Poprade,

Milan Antaš – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade,

Ján Brndiar – bývalý dlhoročný pedagóg.

 

VÝSLEDKY ANKETY NAJ PEDAGÓG 2015:

1. Akčný/tvorivý/pedagogický zamestnanec – Mgr. Štefánia Siváková – učiteľka predprimárneho vzdelávania s 36 ročnou pedagogickou praxou. Pôsobí v Základnej škole s materskou školou na Komenského ulici, je vedúcou metodického združenia pre 1. a 2. ročník a koordinátorkou zdravotnej výchovy v 1. – 4. ročníku. Vypracovala a zrealizovala projekty Týždeň zdravej výživy, Týždeň ochrany prírody, S Adamkom hravo – zdravo, Príbeh lesa, Za tajomstvom lesa, Rozprávkový týždeň, pripravovala kultúrne programy a vystúpenia pre kluby dôchodcov a centrá sociálnych služieb, publikovala viaceré články v časopise Naša škola (napr. Návrh vyučovacieho predmetu Zdravoveda v 2. ročníku ZŠ .....).

2. Pedagóg s  mimoriadnymi výsledkami – Mgr. Alena Váradyová – učiteľka literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy. Pôsobí v Spojenej škole na Letnej ulici od roku 2003, vedie divadelný súbor Trma-vrma. Žiaci pod jej vedením dlhoročne získavajú popredné umiestnenia na celoslovenských aj medzinárodných prehliadkach neprofesionálneho divadla - ich posledných triumfom je víťazstvo teraz v marci v celoslovenskej súťaži Scénická žatva v Senci. Pani učiteľka priviedla k víťazstvu svojich žiakov aj v súťažiach Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Divadelná Šuňava, Malá krajská scénická žatva, Rozprávkový Stropkov. V Poprade sme potleskom ocenili ich divadelné vystúpenie Poprad mám rád.

3. Zaslúžilý pedagóg - Daniela Lihajová je vychovávateľkou školského klubu detí od roku 1982. Pôsobí v Základnej škole s materskou školou na Dostojevského ulici, je vedúcou vychovávateliek ŠKD a jej riadiaca činnosť a organizačné schopnosti sú na vysokej úrovni. Počas celého pôsobenia v školských službách aktívne vykonávala svoju prácu aj nad rámec pracovných povinností. Angažuje sa v oblasti odborového zväzu, pomáha pri organizovaní mnohých podujatí, najmä v oblasti športu – volejbalové turnaje učiteľov a športové aktivity žiakov.

4. Najsympatickejší učiteľ – Ing. Peter Pastorek - učiteľ ZUŠ Spojená škola, Letná ulica, Poprad. V on-line hlasovaní na webovom sídle mesta Poprad www.poprad.sk získal najviac - 768 hlasov.

Nominácie do kategórie NAJSYMPATICKEJŠÍ UČITEĽ posielala široká verejnosť v čase od 2.2. do 27.2.2015 na adresu najucitel@poprad.sk . Verejnosťou bolo nominovaných 15 pedagógov, najviac zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. Všetci nominovaní boli zaradení do internetového hlasovania, ktoré prebiehalo v zmysle pravidiel do 20.3.2015. 


 
 

Poslanci MsZ zvolili hlavného kontrolóra mesta Poprad na obdobie 2015 – 2021Vytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom mimoriadne zvolanom zasadnutí v stredu 25.3.2015 vo verejnom hlasovaní za hlavného kontrolóra mesta Poprad na funkčné obdobie 2015 – 2021 zvolili Zitu Kozlerovú.

Voľbu hlavného kontrolóra schválilo MsZ na svojom zasadnutí ešte 11.februára 2015, kedy dátum voľby hlavného kontrolóra určilo na 25.marca 2015. Do stanoveného termínu doručilo prihlášku 7 kandidátov, z ktorých jeden svoju kandidatúru krátko pred voľbou stiahol. Zita Kozlerová získala vo verejnom hlasovaní dôveru všetkých poslancov a vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Poprad, v ktorej pôsobí od roku 2009, tak bude pokračovať do roku 2021.


 
 

Poslanci schválili investície mesta v roku 2015Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom mimoriadne zvolanom zasadnutí dňa 25.marca 2015 rozhodlo o realizácii investičných akcií v celkovej hodnote viac ako 1,5 milióna eur. Tu je ich zoznam:

- Digitalizácia Kina Tatran na Námestí sv. Egídia 43/86 s technickými parametrami na premietanie 2D a 3D filmov s predpokladanými kapitálovými výdavkami vo výške 110 000 €;

- Prestavba plochej strechy na sedlovú objektu Materskej školy na Okružnej ul. v správe ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/1, Poprad s predpokladanými výdavkami vo výške 120 000 €;

- Doplnenie hydroizolácie základov budovy objektu Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121 v správe Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota s predpokladanými výdavkami vo výške 20 000 €;

- Prístavba a prestavba objektu Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7 v správe Základnej školy s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká, vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie s predpokladanými kapitálovými výdavkami vo výške 10 000 € ;

- Doplnenie hydroizolácie budovy základnej školy a vybudovanie dažďovej kanalizácie objektu Základnej školy na Komenského ulici 587/15 v správe Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad s predpokladanými výdavkami vo výške 102 200 €;

- Doplnenie hydroizolácie základov budovy Základnej školy na Vagonárskej ulici 1600/45121 v správe Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4 Poprad – Spišská Sobota s predpokladanými výdavkami vo výške 60 000 €;

- Nákup 150 l plynového kotla pre potreby ŠJ pri ZŠ Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad s predpokladanými kapitálovými výdavkami vo výške 6 300 €;

- Nákup malotraktora – kosačky pre rozpočtovú organizáciu Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, Poprad s predpokladanými výdavkami vo výške 20 000 €.

- Stabilizácia brehu Hozelského potoka – Stráže pod Tatrami - prípravná a projektová dokumentácie s rozpočtovanými kapitálovými výdavkami vo výške 3 000 €;

- Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade – dopracovanie PPaD a realizácia 540 700 €;

- Rekonštrukcia chodníka Ul. Francisciho – PPaD a realizácia 8 000 €;

- Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svobodu – Ul. Rázusova na okružnú križovatku – prípravná a projektová dokumentácia vrátane geologického prieskumu 7 000 €;

- Prestavba križovatky ŠC III/534003 – MK Ul. Hraničná na okružnú križovatku - štúdia 2 000 €;

- Revitalizácia vnútrobloku Ul. Murgašova, Ul. Vajanského, Ul. Mnoheľova – prípravná a projektová dokumentácia 5 000 €;

- Parkovisko Ul. Rastislavova – JUH III – prípravná a projektová dokumentácia 12 000 €;

- Parkovisko BD ERBIUM – JUH – prípravná a projektová dokumentácia 5 000 €;

- Cyklotrasy v meste Poprad - štúdia s rozpočtovanými kapitálovými výdavkami vo výške 5 000 €;

- Protihluková stena Ul. Pod bránou – prípravná a projektová dokumentácia a realizácia 6 500 €;

- Štúdia na dopravné riešenie územia Ul. Levočská – Ul. Rovná, Ul. Kukučínova – Ul. Štefánikova – Ul. Športová, smer Spišská Sobota a Poprad - Veľká (Ul. Rovná) 7 500 €;

- Workoutpark – prípravná a projektová dokumentácia a realizácia s rozpočtovanými kapitálovými výdavkami vo výške 23 000 €;

- Urbanisticko – krajinárska štúdia Centrálny mestský park (Rašelinisko) – v tom: Skate park a Psí park 7 500 €;

- Urbanisticko – krajinárska štúdia Mestské rekreačné lesy 7 500 €;

- Rekonštrukcia bytového domu Xenón, 2. etapa – interiér + výťahy – realizácia s rozpočtovanými kapitálovými výdavkami vo výške 440 340 €.

Investície budú financované kombináciou troch zdrojov – čiastočne prebytkom bežného rozpočtu, kapitálovými príjmami a prostriedkami z rezervného fondu.  


 
 

Mesto schválilo zámer ďalšieho rozvoja športového areáluVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom mimoriadne zvolanom zasadnutí dňa 25.marca 2015 odsúhlasili zámer mesta vstúpiť do spolupráce so Slovenským futbalovým zväzom a Aquaparkom Poprad, s. r. o., ktorého výsledkom bude zmluva o ďalšom rozvoji a výstavbe športového areálu.

Na základe návrhu zmluvy by sa SFZ mal zaviazať k výstavbe tréningového ihriska a krytého celoročne vyhrievaného tréningového ihriska; AQUAPARK by mal vypracovať všetku projektovú dokumentáciu k plánovaným stavbám (pre všetky zmluvné strany) a sám zrealizovať výstavbu fitness centra, energocentra na vykurovanie trávnikov a objektov v areáli NTC, ktoré budú súčasťou krytej tréningovej haly, Wembley way pubu a zabezpečiť asanáciu prevádzky „Kopačka“. Mesto Poprad by malo zabezpečiť výstavbu „Kardio parku“ pre obyvateľov mesta a parkovacích plôch vedľa NTC.

„Máme za to, že ak sa takéto centrum vybuduje, bude to prospešné pre všetkých. Spoločnosť Aquapark to celé bude stáť približne 3,6 mil. eur, SFZ by to malo stáť min. 7,5 až 8 mil. eur a od mesta Poprad chceme len dve veci. Aby nám pridelilo pozemky, na ktorých môžeme naše investície realizovať, aby sa postaralo o kardiopark a spolupodieľalo sa na parkovacích miestach,“ informoval o plánoch riaditeľ Aquacity Poprad Richard Pichonský.

„Ako poslanec hovorím, že zámer je vynikajúci, mestu pomôže a budem zaň hlasovať, ale predložená zmluva je zlá a pre mesto krajne nevýhodná,“ uviedol poslanec Vladimír Lajčák. Podľa jeho slov existujú 4 okruhy problémov, ktoré je pri zmluve potrebné doriešiť – jej nevýhodnosť z pohľadu mesta, ktoré príde podľa nej o pozemky pod ihriskom a o tenisové kurty, vzťah medzi domácim FK Poprad a NTC, štvrtým problémom je podľa poslanca zákonný rámec možných zámen. „Mám pocit, že vzťah medzi NTC a FK sme si doriešili. Navštívil ma primátor mesta s prezidentom klubu a dohodli sme sa na podmienkach, za ktorých bude môcť FK fungovať v areáli počas tréningov. Chceme garantovať čo najlepšie vzťahy s mestom,“ uviedol počas prezentácie projektu prezident SFZ Ján Kováčik.

Poslanci samotný zámer dobudovania športového areálu privítali. „Tento projekt nám môžu závidieť široko ďaleko. Bolo by smutné, keby sme pohoreli na detailoch, ktoré sú v zmluve nejasné,“ uviedol v rozprave Ondrej Kavka. „Vítam tento zámer, pretože je logickým pokračovaním prvej etapy. Začala sa druhá etapa, ktorá ešte nie je úplne dokončená. Bol som vždy za to, že tento areál má zmysel vtedy, ak poskytne dostatočné tréningové zázemie. Proces je dlhodobý a je potrebné ho rozširovať,“ povedal poslanec Milan Baran. Čas do najbližšieho zastupiteľstva využijú všetky strany na to, aby pripravili taký návrh, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným. „Bude čas na to, aby sme niektoré veci doladili. Sám nepodpíšem vec, ktorá by bola proti mestu. Chceme to pripraviť čo najlepšie, aby sme sa už na aprílovom zastupiteľstve dokázali baviť o konkrétnych veciach,“ uzavrel diskusiu primátor mesta Jozef Švagerko.

 


 
 

Letecká linka Poprad - Londýn od 29.3. so zmenami Vytlačiť
 

Od nedele 29.3.2015 mení letecký dopravca zabezpečujúci spojenie POPRAD – LONDÝN/Luton letový poriadok. Lietadlá do Londýna budú z Popradu odlietať vždy v pondelok, v stredu, v piatok a v nedeľu o 11:10h. Prílety z Londýna budú v tých istých dňoch o 10:40h.

Viac informácií hľadajte na www.airport-poprad.sk

Z dôvodu zmeny letového poriadku zabezpečí MHD od 01.04.2015 prepravu cestujúcich na Letisko Poprad – Tatry v nových časoch. Spoje linky č.1 budú premávať v  dňoch PON, STR, PIA a NED s odchodom z autobusovej stanice v Poprade o 9:25 hod, z letiska budú prepravu na autobusovú stanicu zabezpečovať linky č.1 a 2 s odchodom o 11:11 hod.

 

Dovoz cestujúcich na Letisko Poprad - Tatry:

Linka č.1 spoj č. 45 - odchod z AS - 9:25 hod.

- odchod z Letiska Poprad - Tatry 9:35 hod.

- príchod na AS - 9:45 hod.

Premávať na letisko bude v dňoch pondelok, streda, piatok a nedeľa.

 

Odvoz cestujúcich z Letiska Poprad – Tatry:

Linka č. 1 spoj č. 43 - odchod z AS - 11:01 hod.

- odchod z Letiska Poprad - Tatry 11:11 hod.

- príchod na AS - 11:21 hod.

Linka č. 1 spoj č. 43 bude premávať na letisko v nedeľu.

 

Linka č. 2 spoj č. 28 - odchod z AS - 11:01 hod.

- odchod z Letiska Poprad - Tatry 11:11 hod.

- príchod na AS - 11:21 hod.

Linka č. 2 spoj č. 28 bude premávať v dňoch pondelok, streda, a piatok.  

 


 
 
Položky 141-145 z 919

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Sobota 13.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 18.2.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Piatok 19.2.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 20.2.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka