Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Vežové hodiny v centre Popradu opäť merajú časVytlačiť
 

Popradčania sa opäť môžu riadiť časom podľa vežových hodín na Námestí sv. Egídia. Porucha elektromotora spôsobila, že hodiny na veži Kostola sv. Egídia boli niekoľko dní nefunkčné. „Bola to vážna porucha, pretože nám vyhorel motor, ktorý dvíha závažie hodinového mechanizmu. Ten motor pracuje už 20 rokov a bol veľmi opotrebovaný. V opravovni ho previnuli a dúfajme, že aspoň 10 rokov ešte vydrží,“ uviedol Jozef Petras, ktorý sa o vežové hodiny stará už 20 rokov. Podľa jeho slov je práve elektromotor naporuchovejšou časťou vežových hodín. „Všetko ostatné je vymyslené tak, že to vydrží stáročia. Hodiny tohto typu vymyslel jeden mních už v 13.storočí. Kazia sa len tieto elektronické záležitosti,“ doplnil Petras. Aj v prípade výpadku elektrického prúdu sú hodiny vďaka dlhým reťaziam so závažiami schopné pokračovať v chode ešte dve hodiny bez akéhokoľvek napájania. Presnosť vežových hodín závisí podľa Petrasa od počasia. „Keď je stabilné počasie, idú veľmi presne. Na jar a na jeseň, keď sa striedajú teploty a mení sa tepelná rozťažnosť jednotlivých dielov, musím hodiny nastavovať častejšie, niekedy aj trikrát do týždňa,“ hovorí opravár, pre ktorého sú vežové hodiny srdcovou záležitosťou. „Idú spoľahlivo. Aj ľudia na námestí nepozerajú na svoje hodinky alebo do mobilov, ale na vežu a to ma veľmi teší, pretože mi tak dôverujú,“ uzatvára svoje rozprávanie majster opravár, ktorý sa stará o presný chod všetkých vežových hodín v majetku mesta Poprad – na Námestí sv. Egídia, vo Veľkej a v Spišskej Sobote.

           


 
 

Mobilné ľadové plochy ukončili prevádzkuVytlačiť
 

Mobilné ľadové plochy v Poprade dňa 9.3.2015 definitívne ukončili prevádzku. „Táto sezóna nám priala od konca decembra až do konca februára. V úvode marca však už začali denné teploty stúpať a udržať kvalitný ľad na vonkajších plochách v týchto podmienkach nebolo možné,“ uviedol Miroslav Kalnaši z Arény Poprad, ktorej personál prevádzku mobilných ľadových plôch zabezpečoval. V porovnaní s minulým rokom, kedy prevádzka vonkajších ľadových plôch finišovala kvôli otepleniu už 18.februára, tak mohli tento rok Popradčania korčuľovať výrazne dlhšie. Najväčší záujem o korčuľovanie bol počas zimných prázdnin a víkendov, kedy ľad využilo aj viac ako 500 ľudí denne.

Mobilné ľadové plochy v Poprade boli v prevádzke už od 6.decembra. Malú ľadovú plochu na Námestí sv. Egídia prevádzkuje mesto od roku 2008, ľadová plocha na sídlisku JUH pri Aréne Poprad bola otvorená v roku 2009.

Pre milovníkov korčuľovania pripravuje samospráva ešte v prebiehajúcej sezóne ďalšie hodiny verejného korčuľovania na zimnom štadióne. O presnom čase bude mesto informovať na svojom webe poprad.sk a prostredníctvom médií. 


 
 

Daňové povinnosti občanov v roku 2015Vytlačiť
 

Mesto Poprad ako správca dane upozorňuje občanov mesta Poprad na daňové povinnosti, ktoré ich čakajú v roku 2015.

DAŇ ZA PSA

V roku 2015 sa daň za psa platí na základe rozhodnutia, ktoré správca dane zašle daňovníkovi. V prípade, ak je daňovník aj vlastníkom nehnuteľnosti v meste Poprad, správca dane zašle spoločné rozhodnutie k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

Výška dane sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenila, ostáva vo výške 40 € za psa držaného v bytovom dome a vo vlastníctve právnických osôb a 20 € za psa držaného v rodinnom dome.

Rozšírilo sa oslobodenie od platenia dane za psa. Od platenia dane za psa je po dobu 12 mesiacov oslobodený pes, ktorého vlastník alebo držiteľ nadobudol z útulku v meste Poprad. Taktiež je od platenia dane za psa oslobodený vlastník alebo držiteľ psa, ktorý chová psa z dôvodu psychoterapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny (autizmus, downov syndróm, onkologické ochorenie a epilepsia).

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Ak v priebehu roka 2014 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, daň na rok 2015 správca dane vyrubí rozhodnutím podľa údajov z posledného podaného priznania k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu roka 2014 došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti alebo k zmene druhu, alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na Mestskom úrade v Poprade najneskôr v termíne do 31.01.2015. Nakoľko koniec lehoty na podanie priznania pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 02.02.2015. K priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré preukazujú tieto zmeny, napr. rozhodnutie o povolení vkladu z okresného úradu - katastrálneho odboru, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, osvedčenie o dedičstve a i.

Ak v priebehu roka 2015 daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Stanovila sa lehota na uplatnenie nároku na zníženie dane z nehnuteľností. Daňovník (fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2015 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného všeobecne záväzného nariadenia, si uplatní tento nárok v priznaní k dani z nehnuteľností najneskôr v lehote na podanie priznania na rok 2015, t.j. do 02.02.2015. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, okrem fyzickej osoby staršej ako 62 rokov, predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.

Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa oproti roku 2014 nezmenila.

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 bude vyrubený rozhodnutím. Sadzba poplatku u fyzických osôb ako aj u právnických osôb a podnikateľov sa oproti roku 2014 nezmenila. Poplatok u fyzických osôb do 20 € bude splatný jednorazovo a nad sumu 20 € bude splatný v dvoch splátkach. U právnických osôb a podnikateľov bude poplatok do výšky 330 € splatný jednorazovo, nad uvedenú sumu bude poplatok splatný v dvoch splátkach.


Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia platné od 01.01.2015:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 
 

UMB chce v Poprade nový študijný programVytlačiť
 

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici chce v Poprade etablovať nový študijný program. Primátora mesta Jozefa Švagerka o tom informoval rektor UMB Vladimír Hiadlovský. „Hovorili sme o koncipovaní takého študijného programu, ktorý bude jednak predmetom záujmu uchádzačov, ale hlavne žiadaný praxou. Vzhľadom na štruktúru podnikateľského zamerania priemyslu v regióne by to mal byť technicky zameraný študijný program s prvkami ekonomiky a manažmentu,“ uviedol po spoločnom rokovaní rektor Hiadlovský. UMB pôsobí v Poprade od roku 1992, kedy Ekonomická fakulta UMB zriadila pod Tatrami svoje detašované pracovisko. To sa v roku 2007 transformovalo na Inštitút manažérskych systémov, ktorý má v súčasnosti takmer 500 študentov na všetkých stupňoch a vo všetkých formách štúdia. „Jeden z kľúčových faktorov, prečo môžeme hovoriť o viac ako 20-ročnej histórii pôsobenia UMB v Poprade, je veľmi silná a významná podpora mesta Poprad pre dlhodobé udržanie tohto pracoviska. Verím, že táto podpora, ktorá je základom úspešnej spolupráce, bude pokračovať. Radi by sme na túto úspešnú spoluprácu nadviazali projektom, ktorý - pevne verím- bude ešte úspešnejší pre univerzitu, mesto i podnikateľské subjekty v tomto regióne,“ doplnil Hiadlovský. Garanciu kontinuity vyzdvihol na spoločnom rokovaní aj primátor Popradu Jozef Švagerko. „Toto je jasný signál, že je záujem kontinuálne pokračovať. Dôležité je, že nový študijný program, ktorý je spolu so samostatnou fakultou súčasťou našej vízie do budúcnosti, bude vychádzať od nás, od potrieb podnikateľov v našom regióne,“ povedal primátor. Na stretnutí vedenia mesta s vedením UMB nechýbali ani zástupcovia firiem pôsobiacich v Poprade, ktorí definovali svoje požiadavky na nový študijný odbor tak, aby čo najlepšie zodpovedal potrebám výrobných závodov. „Jednoznačne by to mal byť študijný odbor zameraný na technické zručnosti. Vyskytol sa nedostatok inžinierov strojníckych, elektrotechnických alebo v kombinácii. Teraz budeme mať priestor pri tvorbe toho študijného plánu zorientovať sa podľa požiadaviek priemyselných podnikov. Potrebujeme absolventa, ktorý sa naučí nielen technické veci, ale bude schopný svoje zručnosti aj zaviesť do praxe. Ten manažér by mal mať technické i ekonomické vzdelanie, aby sa vedel správne rozhodnúť,“ uzavrela Zuzana Rošková zo spoločnosti Pasell Slovakia.  


 
 

Mesto POPRAD bude oceňovať najlepších pedagógovVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlásilo anketu NAJ PEDAGÓG 2015. V rámci nej chce pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl, ktorých je zriaďovateľom. „Chceme všetkým pedagogickým zamestnancom popradských škôl dať aj takýmto spôsobom najavo, že si vysoko vážime ich prácu a poslanie. Táto anketa by mala byť prvým signálom toho, že oblasti školstva bude samospráva v najbližšom období venovať mimoriadnu pozornosť,“ uviedol 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš. Priestor na hodnotenie najlepších popradských pedagógov dostanú žiaci, pedagógovia i verejnosť. V prvom kole sa uskutoční hlasovanie žiakov a pedagogických zamestnancov v jednotlivých školách. Žiaci a pedagógovia budú vyberať NAJ PEDAGÓGOV 2015 v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagógovia,ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

4. Najsympatickejší učiteľ – verejnosť vyberie najsympatickejšieho pedagóga zo škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD), ktorých zriaďovateľom je Mesto Poprad.

Nominácie do kategórie Najsympatickejší učiteľ môže posielať aj verejnosť v čase od 2.2. do 27.2.2015 na adresu najucitel@poprad.sk .

Po vyhodnotení školského kola riaditelia do 27.februára 2015 zašlú nominácie s najúspešnejšími pedagógmi oddeleniu školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. Odborná porota následne z predložených návrhov určí víťazov v prvých troch kategóriách. V kategórii „Najsympatickejší učiteľ“ rozhodne o víťazovi spomedzi nominovaných hlasovanie na webovom sídle mesta Poprad www.poprad.sk , ktoré sa uskutoční od 2.3.2015 do 20.3.2015. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety NAJ PEDAGÓG 2015 sa uskutoční počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade 24.3.2015.


 
 
Položky 161-165 z 917

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Sobota 6.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 7.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Pondelok 8.2.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 9.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Streda 10.2.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka