Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto zorganizovalo tábor pre deti zo sociálne slabších rodínVytlačiť
 

Mesto Poprad urobilo radosť 40 deťom z rodín v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Zorganizovalo pre ne už po 16.-ty krát tradičný osemdňový letný tábor v Tatranskej Lomnici. Tábor, ktorý bol plne hradený z rozpočtu mesta, absolvovali deti vo veku od 6 do 14 rokov. Súčasťou bohatého programu pre deti boli rôzne tvorivé dielne, súťaže, hry, jarmok či karneval. „Tento tábor je určený deťom z rodín, ktoré si takýto pobyt nemôžu dovoliť. Našim cieľom je, aby deti aspoň na niekoľko dní zabudli na starosti a užili si pobyt v krásnej prírode s novými kamarátmi. Deti v tábore trávili čas zmysluplne, osvojili si rôzne zručnosti a nadviazali nové priateľstvá. Prostredníctvom zábavných a športových aktivít, výletov, tvorivých činností a hier sme im tak pomohli spestriť leto a urobili radosť im i ich rodičom,“ uviedla Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Na záver pobytu dostali deti darčeky v podobe sladkostí, plyšových hračiek a školských potrieb. Mesto Poprad sa rodinám a deťom venuje počas celého roka. Poskytuje im sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, poskytuje jednorazové dávky, pravidelne pre deti z rodín v sociálnej alebo hmotnej núdzi zabezpečuje tiež vianočné darčeky. Mesto Poprad touto cestou ďakuje sponzorom, ktorí detský letný tábor podporili vecnými darmi: Kaufland Poprad, Záhradkárske potreby Košický Poprad, Tatrafilter Poprad, Lekáreň Victoria Poprad, ÚS SČK Poprad, Papyrus Poprad.

 


 
 

Mesto Poprad ruší zmluvy s firmou TENZONA INVESTVytlačiť
 

Mesto Poprad ruší všetky zmluvné vzťahy so spoločnosťou TENZONA INVEST s. r. o., teda nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zámennej zmluve a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktoré sa týkali výstavby obytného súboru NOVÝ POPRAD. Vzhľadom k tomu, že sa spoločnosti nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu polyfunkčného domu so 63 bytovými jednotkami, rozhodla sa samospráva zrušiť všetky zmluvné vzťahy s účinnosťou k 11. 07. 2014. „Tento projekt sme vnímali ako ďalší z krokov, ktorý mal pomôcť rozšíriť ponuku bývania v našom meste. Po prekonaní počiatočných problémov sme mali pocit, že projekt sa konečne rozbehne, žiaľ nepodarilo sa to. Aj preto sme sa rozhodli pre aktuálne radikálne riešenie a novú cestu, na konci ktorej by malo byť dostupné bývanie pre Popradčanov,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Do mestského zastupiteľstva, ktoré bude dňa 11.8.2014, predloží vedenie mesta 3 alternatívy riešenia tohto územia. Prvou alternatívou je, že tam samospráva postaví nízkopodlažné bytové domy s nájomnými bytmi. Druhou alternatívou je pripraviť celé územie na výstavbu rodinných domov tak, že mesto zabezpečí kompletnú infraštruktúru a následne predá pozemky záujemcom o bývanie v Poprade. Pozemky by však neboli väčšie ako 300m2, aby to bolo cenovo čo najprístupnejšie. Tretia alternatíva by predstavovala kombináciu oboch riešení. Popradčania sa k tejto téme môžu vyjadriť prostredníctvom ankety na mestskom webe, prípadne cez funkcionalitu NAPÍŠTE NÁM.

 

GENÉZA PROJEKTU NOVÝ POPRAD:

Už v roku 2004 bol aktualizovaný Územný plán sídelného útvaru mesta Poprad (ďalej len ÚPN -SÚ). Po tom, čo sa mestu podarilo v lokalite JUH IV majetkovoprávne vysporiadať a získať do vlastníctva cca 24000 m2 na výstavbu bytových domov a občianskej vybavenosti, rozhodlo sa ešte v roku 2007 vypísať ponuku na výstavbu nájomných a komerčných bytov v tejto lokalite. Po neúspešných súťažiach sa napokon prihlásila spoločnosť TENZONA INVEST s.r.o., Bratislava a tej bol Uznesením MsZ č. 11/2008 zo dňa 30. mája 2008 schválený prenájom pozemkov potrebných pre výstavbu Bytových domov a občianskej vybavenosti sídlisko JUH IV vrátane infraštruktúry a bolo schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve na zámenu 20 bytov, ktoré vybuduje spoločnosť TENZONA INVEST s. r. o., vrátane príslušných podzemných parkovacích miest, za pozemky vo vlastníctve Mesta Poprad, k. ú. Poprad o výmere cca 20 000 m2 po odčlenení plôch budúcich komunikácií a verejnej zelene určených na výstavbu Bytových domov a občianskej vybavenosti - sídlisko JUH IV. Na základe uvedeného uznesenia a architektonickej štúdie – Obytný súbor – Nový Poprad boli dňa 30. 09. 2008 uzatvorené Zmluva o nájme pozemkov a Zmluva o uzatvorení budúcej zámennej zmluvy. Spoločnosť TENZONA INVEST s. r. o. sa zmluvne zaviazala vybudovať na predmetných pozemkoch minimálne 200 bytov vrátane technickej infraštruktúry a zelene. Podľa predloženého projektu – Obytný súbor – Nový Poprad malo byť vybudovaných 262 bytov v 6-tich etapách. Územné rozhodnutie na celý obytný súbor NOVÝ POPRAD bolo vydané dňa 08. 02. 2010 a právoplatnosť nadobudlo dňa 23. 03. 2010. Stavebné povolenie na I. etapu pozostávajúcu z polyfunkčného bytového domu 63 b. j. a súvisiacich stavebných objektov bolo vydané dňa 26. 09. 2011. Fyzické odovzdanie pozemkov do nájmu na dobu 3 roky sa uskutočnilo dňa 10. 04. 2012. Uznesením MsZ č. 88/2013 zo dňa 24. 04. 2013 bolo schválené uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie 43 b. j. za podmienok získania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Dňa 24. 09. 2013 bola uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 43 b. j. od spoločnosti TENZONA INVEST s. r. o. . Keďže spoločnosti sa ani po dlhom čase nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu, samospráva s ňou zrušila všetky zmluvné vzťahy.

V zmysle ÚPN – SÚ mesta Poprad schváleného Uznesením č. 48/1998 dňa 02. 07. 1998 a aktualizovaného Uznesením č. 21/2004 dňa 26. 08. 2004 sú uvedené uvoľnené pozemky súčasťou plochy C 2.3: Bývanie formou viacbytových domov vrátane zelene a technickej infraštruktúry.

 


 
 

Mestská informačná kancelária otvorenáVytlačiť
 

  

Mestská informačná kancelária(MIK) sa presťahovala do nových priestorov na Námestí sv. Egídia. Domáci i návštevníci ju nájdu vo vstupných priestoroch bývalého kina Tatran, kam sa presťahovala z predchádzajúceho sídla v Dome kultúry. Samospráva už v minulosti hľadala čo najvhodnejšie priestory pre sídlo informačnej kancelárie v rôznych objektoch i u súkromných majiteľov. Napokon sa po dôkladnej prehliadke objektu kina rozhodla umiestniť kanceláriu v jeho vstupných priestoroch. „MIK v centre mesta by mala predstaviť Poprad ako živý organizmus so svojou vlastnou atmosférou, históriou, tradíciami a kultúrou. Verím, že otvorenie MIK je dobrým krokom samosprávy k zatraktívneniu centra mesta a jeho ponuky,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Komplexná rekonštrukcia priestorov vrátane vstavaného interiérového vybavenia a elektroniky stála 66 tisíc eur. MIK bude prevádzkovať príspevková organizácia mesta Poprad – Mestská informačná kancelária Poprad, ktorá vznikla uznesením mestského zastupiteľstva. Jej vedením bola do výberového konania poverená Ing. Lucia Pitoňáková. Hlavnou náplňou činnosti MIK bude bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, tvorba ponuky CR, tvorba a distribúcia propagačných materiálov, zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR. K predaju a predpredaju vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia pribudne tiež predaj suvenírov.


 
 

Poprad privíta NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P-15Vytlačiť
 

Mesto Poprad bude o rok hostiteľom Národného stretnutia mládeže P15, na ktorom sa očakáva účasť 3 až 5 tisíc mladých katolíkov zo Slovenska i zahraničia. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 31. 7. - 2. 8. 2015. Podujatie má svoju oficiálnu skratku – P15, ktorá obsahuje počiatočné písmeno mesta, v ktorom sa koná a posledné dvojčíslie kalendárneho roka diania. Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre mládež a univerzity začala s prípravami na podujatie už v máji 2014. V pondelok 7.7.2014 absolvovali organizátori prvé pracovné stretnutie s primátorom Popradu. „NSM P15 je úzko spojené so svetovými dňami mládeže, ktorých ideátorom bol Svätý otec Ján Pavol II, ktorý bol pred 20 rokmi v Poprade. Svetové dni mládeže budú najbližšie v roku 2016 a P15 by mala mládež pripraviť na toto stretnutie, aj celý náš program bude pripravený tak, aby pripomínal svetové dni mládeže,“ informoval kňaz Ondrej Chrvala, tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity. Súčasťou programu podujatia by mali byť katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne a ďalšie spoločenské aktivity. „Tieto programy majú nielen formačný charakter ale aj túžbu, aby mladí zažili živú cirkev. Ponúkame v programe silné svedectvá, kvalitné umelecká čísla a samozrejme liturgiu, to znamená sväté omše a možnosť, aby mladí nielen videli, že existujú normálni kresťania, ale sami sa aj cítili, že my sme tí a nehanbíme sa za to,“ predstavil ambície organizátorov režisér programu Pavol Danko. Samospráva prisľúbila organizátorom stretnutia plnú podporu. „Zo strany mesta sme prisľúbili absolútnu prioritu tejto akcii a všetky objekty a nehnuteľnosti vrátane námestia budú poskytnuté bezplatne. Zo strany mesta vytvoríme špeciálnu komisiu, ktorá bude spolupracovať s Konferenciou biskupov Slovenska a dôstojne pripraví túto akciu,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Výsledkom pracovného stretnutia na popradskej radnici bola aj zaujímavá myšlienka týkajúca sa Nábrežia Jána Pavla II. „Keďže sme pomenovali nábrežie po Svätom otcovi, urobím všetko preto, aby sme pri príležitosti výročia odsúhlasili výrobu pamätnej tabule alebo busty Jána Pavla II, ktorú by sme mohli odhaliť práve počas tejto akcie za účasti významných cirkevných hodnostárov,“ uzavrel Anton Danko.

Národné stretnutie katolíckej mládeže sa bude konať na Slovensku po druhýkrát. V roku 2013 bol hostiteľom podujatia Ružomberok a bola to alternatíva pre všetkých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro.

 


 
 

Poslanci schválili nové ceny lístkov v MHDVytlačiť
 

Mestskú hromadnú dopravu v Poprade budú mať starobní dôchodcovia nad 70 rokov a viacnásobní darcovia krvi /držitelia diamantovej a zlatej Jánskeho plakety a tiež Kňazovického medaily/ pri použití mestskej čipovej karty zadarmo. Rozhodli o tom poslanci MsZ na svojom zasadnutí 14.5.2014. Okrem tejto úpravy budú za použitie MHD menej platiť aj ťažko zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, v tomto prípade bude cestovné pri použití čipovej karty nižšie o polovicu. Nová tarifa vstúpi do platnosti 1.júla 2014. „Takéto požiadavky evidujeme už dlhodobo. Evidujeme aj porovnania s inými mestami. Dôchodcovia nad 70 rokov často argumentovali tým, že v iných mestách cestujú zadarmo,“ uviedla na margo úpravy vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade Kristína Horáková.

Kategórie                                     čipová karta      hotovosť

ŤZP, ŤZP-S                                   0,05                  0,10

sprievod ŤZP-S                           0,15                  0,25

Starobný dôchodca nad 70r.    0                        0,10

Držiteľ diamantovej a zlatej      0                        podľa sadzby

Jánskeho plakety, držiteľ

Kňazovického medaily

Mesto Poprad vydalo doposiaľ pre svojich obyvateľov viac ako 10tisíc mestských čipových kariet. Vydanie prvej mestskej čipovej karty majú Popradčania aj naďalej zadarmo.


 
 
Položky 176-180 z 835

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 4.9.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 5.9.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 6.9.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 7.9.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 8.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 9.9.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 10.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 11.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

44071633

4.9.2015
Úvodná stránka