Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto Poprad opäť zverejnilo dlžníkov na webeVytlačiť
 

Mesto Poprad zverejnilo na mestskom webe www.poprad.sk opäť zoznam dlžníkov na daniach a poplatku v zmysle zákona č. 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.Mesto ako správca dane zverejnilo dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31.12.2013.  V zozname dlžníkov sú uvedené fyzické osoby, ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnické osoby, ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur. „V zozname dlžníkov bolo celkovo zverejnených 1 084  fyzických a právnických osôb u ktorých sú  evidované nedoplatky v celkovej výške  555 843,- eur.   Na celkovej výške zverejnených nedoplatkov sa fyzické osoby podieľajú čiastkou  468 095 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 24 066,- eur,  právnické osoby  sa podieľajú sumou 87 748 eur, čo je pokles o 7 274 eur. “ uviedla Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru na popradskej radnici. Daňových dlžníkov správca dane eviduje predovšetkým na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to vo výške 406 973,- eur, čo predstavuje  73,2 % z celkovej sumy  nedoplatkov. Týka sa to predovšetkým daňových dlžníkov, ktorí sú evidovaní na meste Poprad, bez presnej adresy a  ktorým  správca dane  podľa zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinný poplatok každoročne vyrubovať, aj keď rozhodnutie nie je možné doručiť a poplatok ostáva každoročne nezaplatený. Nedoplatky na dani z nehnuteľností u právnických a fyzických osôb predstavujú čiastku 118 236,-   eur, čo tvorí 21,2 % z celkovej sumy zverejnených nedoplatkov. Jedná sa predovšetkým  o staršie nedoplatky, ktoré  sú vymáhané v exekučnom konaní.Ďalej sú  to  nedoplatky  na dani  za  psa  vo  výške 16 894 eur, na dani za ubytovanie vo výške 9 063 eur a nedoplatky za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 676 eur. V porovnaní so zverejneným zoznamom neplatičov za predchádzajúci rok dochádza k zvýšeniu počtu neplatičov celkovo o 116 osôb s čím súvisí aj nárast zverejnených nedoplatkov celkom o čiastku  16 792 eur. „Nárast sme zaznamenali len u fyzických osôb a konkrétne pri nedoplatkoch na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ uzatvára Jitka Púčiková. Mesto zverejňuje zoznam dlžníkov už štvrtý rok.
Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo do pokladne mestského úradu v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné zistiť si ho u pracovníkov oddelenia daní a poplatku na 2. poschodí MsÚ v Poprade.

Zoznam dlžníkov


 
 

Kuchárky v školských jedálňach sa odlepia od minimálnej mzdyVytlačiť
 

Zvýšenie mzdového ohodnotenia personálu v školských jedálňach je jedným z výsledkov monitorovacej cesty primátora mesta Antona Danka po školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Poprad. Zámerom bolo zmapovať celkovú situáciu v exteriérovom a interiérovom vybavení škôl, školských jedální, posúdiť stav modernizácie výchovno-vzdelávacieho systému, komunikovať priamo  - s manažmentom škôl, zástupcami materských škôl či samotných rodičov. „Aj keď som presvedčený, že prioritne by sa o školstvo mal starať štát, rozhodol som sa osobne prejsť každú školu a získať priamo na mieste informácie o tom, ktoré problémy školy trápia. Len tak si môžeme urobiť predstavu, ako škola funguje a ako jej môžeme pomôcť, “ uviedol Anton Danko.
Navýšenie platov pre personál v školských jedálňach znamená, že kuchárky by sa mali so svojim ohodnotením odlepiť od úrovne minimálnej mzdy. „Zaradenie týchto zamestnancov je z pohľadu platových tried veľmi nízke. A ide pritom o zamestnancov, ktorí starajú o stravovanie tisícok detí. Mnohokrát boli na úrovni minimálnej mzdy, dokonca bolo aj obdobie, kedy sme museli pár eur doplácať, aby boli aspoň vo výške minimálnej mzdy. Primátor sa preto rozhodol zvýšiť dotáciu na dieťa a žiaka – potenciálneho stravníka v zariadeniach školského stravovania. O 9 eur sa zvýšila na žiaka v školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Poprad a o 8 eur v prípade neštátnych zriaďovateľov,“ uviedla Edita Pilárová z oddelenia školstva MsÚ v Poprade. Kvôli tomuto účelu pôjde do škôl o 45500 eur viac.
Okrem riešenia situácie v školských jedálňach, na ktoré sú kladené stále vyššie kvalitatívne požiadavky na stravovanie žiakov, prišli na pretras aj rôzne iné špecifické potreby. „Dali sme požiadavku napríklad na novú svetelnú tabuľu v našej telocvični, ktorá je už stará, kazová a v podstate nefunguje. Primátor sa vyjadril, že urobí čo sa bude dať. My sa tešíme, pretože zatiaľ máme také skúsenosti, že čo prisľúbil, to splní,“ uviedla riaditeľka ZŠ Komenského Jarmila Cervová. Monitorovaciu cestu primátora priamo na školách s možnosťou bezprostrednej komunikácie samotní riaditelia škôl privítali. „Chcem to veľmi oceniť, pretože aj taký nezávislý pohľad je pre nás pohľadom, ktorý nám môže otvoriť oči, aby sme sa na našu školu mohli pozerať aj inak. Ja vždy vítam toho, kto príde a konštruktívne kritizuje to, čo sa dá zlepšiť. A tak som prijala aj toto stretnutie s primátorom. Som veľmi rada, keď bude komunikácia medzi školami a mestom fungovať takto aj naďalej,“ uviedla  riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici Viera Grohová. 
Popradská samospráva pokračuje aj v tomto roku v naplánovaných kapitálových investíciách do škôl. Rekonštruovať sa budú strechy ZŠ na Jarnej a Komenského ulici, ďalšie prostriedky pôjdu do areálu školy na Francisciho ulici, 50tisíc eur je vyčlenených na gastrotechniku bez určenie konkrétnych škôl – rozdelená bude podľa potrieb.


 
 

Mesačník Poprad v poštových schránkachVytlačiť
 

Popradčania si v tomto týždni môžu vo svojich poštových schránkach nájsť prvé číslo mesačníka Poprad. Mesačník Poprad nadväzuje na Kultúrno-spoločenský mesačník Poprad, z ktorého sa vyvinuli noviny Poprad, a ktorý vychádzal od roku 1979 do roku 1990 a tiež v rokoch 2002-2008. „Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Poprad nepochybne patrí do kultúrnej histórie nášho mesta. Skoro presne po 35-tich  rokoch od vydania jeho prvého čísla sme sa rozhodli obnoviť jeho existenciu a pravidelne na jeho stránkach informovať o dianí v meste a o udalostiach, ktoré sa viacmenej dotýkajú každého z nás,“ uviedol primátor mesta Anton Danko. Sprievodca dianím v meste v praktickom formáte A5 bude distribuovaný do domácností v celom Poprade vždy prvý týždeň v mesiaci s výnimkou letných prázdnin, kedy  Popradčania dostanú do schránok prázdninové  dvojčíslo. Obyvatelia nášho mesta nájdu                 v  mesačníku  celý  rad  praktických informácií: základný prehľad o udalostiach  v meste, program kultúrnych a športových podujatí, program bohoslužieb, informácie o historických osobnostiach v meste, spoločenskú rubriku, praktické rady a návody ako uľahčiť vybavovanie  na  mestskom úrade.                        V elektronickej podobe je mesačník k dispozícii  aj na  webovom sídle mesta Poprad. Mesačník  sa          v schránkach objavil spolu s bezplatným vydaním mimoriadneho propagačného čísla novín Poprad pri príležitosti XXV.ročníka ich vydávania.


 
 

Možnosť pripomienkovať hlučnosť diaľnice a ciest vo vlastníctve NDSVytlačiť
 

V nadväznosti na "Strategické hlukové mapy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.“ boli vypracované "Akčné plány ochrany pred hlukom" pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s. Akčné plány a strategické hlukové mapy sú v súlade s požiadavkou zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a v zmysle nariadenia vlády SR č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom dostupné na verejnú diskusiu na webovej adrese spracovateľa: www.insl.sk/sk/AP.alej  a  www.insl.sk/sk/SHM.alej
Pripomienky verejnosti budú zapracované do finálneho textu "Akčných plánov ochrany pred hlukom''.Termín vyhodnotenia pripomienok je plánovaný na obdobie po 24. marci 2014. Pripomienky je možné posielať na e-mailové adresy: insl@insl.sk   alebo  otazka@ndsas.sk
alebo poštou na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava


 
 

Dopĺňame dopravné značenieVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade využila priaznivé počasie a namiesto odpratávania snehu boli jej pracovníci nasadení na dopĺňanie trvalého dopravného značenia. V mestských častiach STRÁŽE a SPIŠSKÁ SOBOTA tak pribudlo 64 nových stĺpikov a na nich spolu 88 dopravných značiek.  „Pracujeme podľa projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia. Účelom inštalácie dopravných značiek je sprehľadnenie križovatiek a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Nové dopravné značky označujúce predovšetkým hlavnú cestu a prednosť v jazde pribudli na miestach, v ktorých domáci jazdili už podľa zvyku, no pre vodičov neznalých miestnych pomerov mohli vzniknúť neraz aj kolízne situácie. Žiadosť o doplnenie dopravného značenie v tomto duchu bola radnici adresovaná aj prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR. Dopravné značky v mestských častiach STRÁŽE a   SPIŠSKÁ SOBOTA stáli SMK necelých 4100.-eur. Ďalšie dopravné značky sa priebežne dopĺňajú v mestskej časti Veľká. Okrem aktuálnej inštalácie nových dopravných značiek sa oprave dopravného značenia venuje SMK priebežne počas celého roka.


 
 
Položky 176-180 z 789

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 29.5.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.5.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.5.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Zašportujte si, zabavte sa a pomôžte

10. júna 2015 ožije námestie sv. Egídia veľkou športovou, kultúrnou a charitatívnou akciou, výnos ktorej prispeje k zakúpeniu prístroja pre detské oddelenie NsP Poprad. Bežci na bežeckom páse od 10,00 h budú zbierať kilometre a všetci účastníci behu alebo prechádzky o 17,00 h zakúpením štartového čísla za 3,-€, dôchodcovia a mládež za 1,-€ prispejú k svojmu zdraviu a záchrane zdravia a životov malých pacientov. Podujatie obohatia známe hudobné skupiny a tombola štartových čísel so zaujímavými cenami.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

40270967

29.5.2015
Úvodná stránka