Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Otvorený list zamestnancov ZŠ s MŠ v Poprade- MatejovciachVytlačiť
 

Mesto Poprad obdržalo dňa 17.6.2013 otvorený list od zamestnancov zo Základnej školy s materskou školou na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach. Tí v ňom vyjadrili podporu riaditeľovi školy, vyjadrili nesúhlas s postojom dvoch pedagógov snažiacich sa zdiskreditovať súčasného riaditeľa prostriedkami v rozpore so základnými princípmi etiky a morálky, dištancovali sa od praktík  využívaných Mgr.Dudzikovou a Mgr.Dudzikom používaných k ovplyvňovaniu verejnej mienky občanov Matejoviec, odmietli byť nápomocní pri presadzovaní ich osobných záujmov a ubezpečili zriaďovateľa i rodičov žiakov, že aj napriek udalostiam, ktoré negatívne vplývajú na ich prácu , si každý plnil a plní svoje povinnosti maximálne zodpovedne. Otvorený list podpísalo 45 z 52 zamestnancov ZŠ s MŠ, pričom 3 zamestnanci neboli v čase podpisovania prítomní na pracovisku.  Vyššie spomínaný list podporili samostatným vyjadrením aj členovia ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach a Mgr. Dudzikovej doporučili zmeniť zamestnávateľa.

Čo predchádzalo otvorenému listu:

Na plenárnom stretnutí dňa  12.6.2013, ktoré zvolal riaditeľ školy na návrh pedagogických zamestnancov a zriaďovateľa s cieľom informovať rodičov o aktuálnom dianí na škole, niektorí rodičia žiakov tejto základnej školy obvinili riaditeľa školy z dlhodobého zneužívania detí, rasizmu, ohrozovania mravnej výchovy a xenofóbie. Z nepochopiteľných dôvodov sa žiadny z rodičov, ktorí boli presvedčení  o pravdivosti týchto informácií, neobrátil na políciu ihneď, aby mohla danú vec vyšetriť . Rovnako zarážajúce v prípade týchto obvinení bolo aj to, že o týchto problémoch po celý čas nevedel triedny učiteľ, výchovný poradca a žiadna zmienka sa neobjavila ani v na to určenej emailovej schránke, ktorá slúži práve na tieto účely. S týmito obvineniami prišiel až po niekoľkých mesiacoch vo forme údajného listu žiakov p. Dudzik, ktorému končí pracovná zmluva a ktorý je zhodou okolností synom bývalej riaditeľky sporiacej sa so zriaďovateľom v súvislosti s jej nevymenovaním do funkcie. Keďže však celý spôsob prezentácie týchto obvinení niesol  znaky toho, že môže ísť o pokračovanie účelových útokov na vedenie školy, zriaďovateľ sa rozhodol  počkať na dôkladné prešetrenie všetkých obvinení a následne zaujať jasné a nekompromisné stanovisko.  Pedagogický kolektív už na tomto rodičovskom združení svojim demonštratívnym odchodom z miestnosti, kde p.Dudzik informoval o obvineniach, vyjadril svoj nesúhlas s jeho prístupom k riešeniu problémov v škole a postavil sa na stranu riaditeľa školy. Riaditeľ školy podal v tejto súvislosti trestné oznámenie za ohováranie na neznámeho páchateľa. Zároveň požiadal zriaďovateľa o iniciovanie kontroly Štátnou školskou inšpekciou vo veciach výchovy a vzdelávania, predovšetkým s ohľadom na vznesené obvinenia.

Problémy v ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici začali po tom, čo zriaďovateľ vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa tejto školy,  keďže 5. februára skončilo funkčné obdobie vtedajšej riaditeľky Márie Dudzikovej. Po vyhodnotení konania rada školy navrhla do funkcie jedného z dvoch úspešných kandidátov.  Primátor Popradu Anton Danko sa rozhodol do funkcie riaditeľa vymenovať v poradí druhého úspešného kandidáta - Petra Husára. Dôvody, ktoré viedli primátora mesta k nevymenovaniu v poradí prvého úspešného uchádzača do funkcie boli dlhodobé, podporené opakovanými výsledkami následných kontrol, ktorých výsledky boli predložené aj mestskému zastupiteľstvu. Už pred rokom mesto zvažovalo odvolanie riaditeľky kvôli opakovanému nedodržiavaniu všeobecne záväzných predpisov, za čo zodpovedá práve riaditeľ. Vtedy to samospráva riešila ešte dôrazným upozornením. Keďže povinnosťou samosprávy je chrániť a zveľaďovať majetok mesta, štatutár mesta nevidel inú možnosť, ako v tomto prípade takto konať. Samospráva je presvedčená, že postupovala zákonne a je pripravená svoj postup obhájiť. Mestský úrad v Poprade prijal v tejto súvislosti pred časom aj petíciu občanov nespokojných s priebehom výberového konania na post riaditeľa Základnej školy na Koperníkovej ulici v Poprade-Matejovciach. Mesto Poprad plne rešpektuje právo na názor vyjadrený formou tejto petície. Tak ako samospráva rešpektuje názor občanov podpísaných pod petíciu, musí rešpektovať aj všeobecne-záväzné predpisy, ktoré vytvárajú základný právny rámec fungovania samosprávy. Inšpektorát práce, ktorý vykonal kontrolu na MsÚ v Poprade, nezistil nedostatky súvisiace s výberovým konaním na miesto vedúceho zamestnanca – riaditeľa ZŠ s MŠ Koperníkova v Poprade – Matejovciach.

Súbor na stiahnutie Otvoreny_list.pdf Otvoreny_list.pdf (418.1 kB)

 
 

Právna poradňa má cez prázdniny prestávkuVytlačiť
 

Bezplatná právna poradňa, ktorú pre občanov s trvalým pobytom v meste Poprad zabezpečuje samospráva každú prvú stredu v mesiaci, bude mať cez prázdniny prestávku.  Poradňa, ktorá pomáha Popradčanom už ôsmy rok, sa na nedostatok klientov nemôže sťažovať.  „Aj napriek tomu, že bol prijatý zákon o právnej pomoci v hmotnej núdzi a vznikli aj ďalšie inštitúcie poskytujúce bezplatné poradenstvo, musíme povedať, že záujem o našu právnu poradňu neutícha.  Najčastejšie pomáhame  radami z oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva,“ vysvetlila JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho oddelenia na MsÚ v Poprade. Bezplatná právna poradňa privíta prvých klientov po prázdninách v stredu 4.septembra 2013, opäť v tradičnom čase od 14: do 16:00 hod.


 
 

Deti v Poprade budú MDD oslavovať 4 dniVytlačiť
 

(14.05.2013) Medzinárodný deň detí v Poprade bude aj tento rok v znamení bohatého programu, ktorý pripravila samospráva. Oddelenie kultúry MsÚ v Poprade rozdelilo nádielku vystúpení a zaujímavých akcií do štyroch dní.

„Program sme sa snažili koncipovať tak, aby sme potešili čo najviac detí v rôznych vekových kategóriách. Okrem divadelných predstavení v ňom malí Popradčania nájdu aj pouličnú show, príležitosť predviesť sa so svojím psíkom, veľkoplošnú projekciu či vystúpenie populárneho Martina Haricha. Program spestria svojou účasťou aj modelári, ktorí v blízkosti pódia v medzikostolí pripravia prekážkovú trať pre diaľkovo ovládané autá, na ktorej si svoje jazdecké zručnosti budú môcť otestovať malí i veľkí,“ vysvetľuje vedúci oddelenia kultúry na popradskej radnici Rudolf Kubus. Hlavný program MDD sa bude odohrávať na tribúne na Námestí sv. Egídia, ďalej si prídu deti na svoje aj v Dome kultúry a jedno podujatie je pripravené aj v exteriéri Centra voľného času, ktoré je spoluorganizátorom programu MDD. V prípade nepriaznivého počasia bude hlavný program plánovaný na 1.júna 2013 presťahovaný do Arény Poprad.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Vojenský stan slúžil bezdomovcom rekordne dlhoVytlačiť
 

Vojenský stan v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici v Poprade pomohol prežiť zimu 33 klientom z ulice. Strechu nad hlavou im ponúkal rekordne dlho - až 7 mesiacov. Krízová situácia ( vrátane pripraveného stanu s lôžkami, dekami, pecou, drevom, základnými potravinami – polievky, čaj, zimným šatstvom) bola vyhlásená 17. 10. 2012. „Prví klienti , ktorí využili stan, prišli 29. 10. 2012. Niektorí klienti boli len 1 noc, ale niektorí “stanovali” dlhých 7 studených mesiacov. Stan poskytoval pomoc ľuďom bez strechy nad hlavou do 17. 05. 2013 a vystriedalo sa tam 33 klientov,“ vysvetľuje Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru popradskej radnice. „Navyše v priebehu tejto zimy sa nám podarilo terénnou prácou dostať do zariadenia aj 4 ľudí, ktorí žili na ulici nášho mesta aj niekoľko rokov a odmietali naše zariadenie,“ hovorí o výsledkoch každodennej práce s ľuďmi bez prístrešia Petra Závacká z MsÚ v Poprade.  Po 7 mesiacoch pracovníci sociálneho odboru stan zbalili. Pri upratovaní stanu vyviezli 2 kontajnery odpadu. Vojenský stan slúžil ako forma nízkoprahového bývania a bol určený tým bezdomovcom, ktorí neboli ochotní rešpektovať prevádzkový poriadok vedľa stojacej nocľahárne - Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia. Ani ľudia v stane však neostali bokom od aktívnej pomoci sociálnych pracovníkov.  „Intenzívnou sociálnou prácou sa podarilo 2 klientom nájsť si prácu s ubytovaním, do iného zariadenia boli umiestnení 2 klienti, iné ubytovanie si našiel 1 klient , do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia prešli 2 klienti,“ dopĺňa Lučivjanská.  Kapacita budovy nocľahárne je k dnešnému dňu naplnená – je v nej 35 klientov. V prípade záujmu má však samospráva k dispozícii ďalšie kapacity a je pripravená poskytnúť tieto služby aj ďalším klientom bez domova.
Vojenský stan ako formu nízkoprahového bývania zriadilo mesto po prvýkrát v zime v roku 2006.


 
 

Príležitosť pre nezateplené bytovkyVytlačiť
 

Mesto Poprad upozorňuje obyvateľov  bytových domov na zaujímavú možnosť financovania
zatepľovania bytoviek.  Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) začal 3.6.2013 prijímať žiadosti o úver z prostriedkov Európskej únie určený na zatepľovanie existujúcich budov v mestských oblastiach (projekt JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). O úver sú oprávnení žiadať  vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mestských oblastiach na území všetkých samosprávnych krajov. Na tento účel bude ŠFRB v roku 2013 poskytovať úvery s úrokom 0%, s lehotou splatnosti 15 rokov, a to vo výške 80% z obstarávacej ceny oprávnených nákladov. „Je to opäť veľmi dobrá šanca pre všetkých , ktorí nestihli svoje bytovky zatepliť a majú záujem  znížiť náklady na vykurovanie,“ dopĺňa Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. Všetky dôležité informácie ako aj tlačivá nájdete na stránke www.sfrb.sk .

zdroj: ŠFRB


 
 
Položky 186-190 z 686

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
706

 
 
 
2842

 
 
 
27

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 25.10.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 26.10.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 27.10.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.10.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 30.10.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.11.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29494034

25.10.2014
Úvodná stránka