Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Novým prezidentom SR bude Popradčan Andrej KiskaVytlačiť
 

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Popradčan Andrej Kiska. V druhom kole voľby prezidenta SR získal 59,4% hlasov, jeho súper Róbert Fico 40,6% hlasov. Účasť vo voľbách predstavovala 50,5%voličov. V absolútnych číslach volilo A.Kisku 1 307065 obyvateľov, R.Fica 893841 obyvateľov.  Vo volebnom obvode Poprad získal Kiska 67,2% hlasov, jeho súper R.Fico 32,8%.Tieto výsledky už potvrdila aj Ústredná volebná komisia.


 
 

Popradčania chceli cez CITYMONITOR opraviť aj svokruVytlačiť
 

Popradská samospráva prijala prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR už viac ako 70 hlásení od občanov o rôznych poruchách a problémoch. Možnosť nahlasovať poruchy 
cez aplikáciu CITYMONITOR dala samospráva svojim obyvateľom od 16.januára 2014.
„Najviac podnetov sa zatiaľ týkalo porúch verejného osvetlenia, odpadu, nebezpečného terénu
a výtlkov na cestách,“ informoval komunikačný manažér popradskej radnice Marián Galajda.  V závislosti od povahy problémov sú poruchy riešené v rôznych časových intervaloch. Kým oprava menších výtlkov či nefunkčného osvetlenia je zvyčajne otázkou niekoľkých hodín či dní, rozsiahlejšie problémy vyžadujúce si systémové riešenia sa spracúvajú dlhšie. K 25.3.2014 samospráva vyriešila 46 podnetov, 24 bolo v štádiu riešenia. Podnety, ktoré neboli v kompetencii samosprávy, administrátori zamietli resp. presmerovali kompetentným organizáciám.  V podobnom duchu dopadol aj originálny podnet od občana, ktorý požadoval „opravu svokry“. Ten do sekcie NEBEZPEČNÝ TERÉN poslal takéto hlásenie: "Dobrý deň, doba je asi naozaj zlá, keď už aj lichôtky vzbudzujú odmietavé reakcie. Človek pochváli pekné fúzy a hneď s ním dotyčná nehovorí. Keď už ste správa porúch v meste, nemohli by ste prísť opraviť moju svokru? Už dvadsať rokov točí dookola to isté ako pokazený gramofón. A je ako soľ, mieša sa do všetkého. Určite je to vo verejnom záujme, susedia by vedeli rozprávať." Odpoveď samosprávy preto nemohla byť vybavená inou ako nasledujúcou vetou: Vami spomínané poruchy sú žiaľ nad možnosti aplikácie CITYMONITOR. Preto prajeme veľa trpezlivosti pri ich obdivovaní i oprave :)
Oznamovanie porúch prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR prebieha jednoducho, rýchlo a spolu s lokalizačnou a fotografickou dokumentáciou priamo z mobilného telefónu.   
„Popradčanom ponúkame možnosť efektívne, rýchlo a pohodlne informovať samosprávu o veciach, ktoré ich trápia. Veríme, že túto možnosť využijú a aj svojim aktívnym prístupom pomôžu zveľadiť naše mesto“, povedal pri spustení služby primátor Popradu Anton Danko.
Základným predpokladom využitia City Monitora je inštalácia bezplatnej mobilnej aplikácie City Monitor z AppStore alebo Google Play , podľa toho s akým operačným systémom telefón funguje. Vďaka tejto aplikácii môžu obyvatelia nahlásiť konkrétne poruchy. Tie je možné presnejšie rozdeliť do nasledujúcich kategórií: čierna skládka, dopravné značenie, nebezpečný terén, porucha, osvetlenie, poškodené komunikácie, odpad, iné. Po odoslaní sa podnet eviduje na MsÚ. Na začiatku je podnet označený statusom EVIDOVANÉ, vo chvíli, keď sa na odstránení poruchy začína pracovať sa status zmení na V RIEŠENÍ a po odstránení poruchy na VYRIEŠENÉ. Výhodou City Monitora je fakt, že obyvateľ má priamu spätnú väzbu od MsÚ o riešení podnetu. Na stránke www.citymonitor.sk a takisto aj na www.poprad.sk je zároveň prehľad zaslaných podnetov a statusov ich riešenia.

Google Play App Store

 


 
 

Mesto Poprad sa zapojí do projektu HODINA ZEMEVytlačiť
 

Mesto Poprad sa aj v tomto roku zapojí do projektu HODINA ZEME. V sobotu 29.marca 2014 tak v čase medzi 20.30 a 21.30 hod vypne verejné osvetlenie na hneď niekoľkých miestach. „Vypneme verejné osvetlenie mimoúrovňovej križovatky štátnej cesty I/18 s Teplickou ulicou, zhasneme nasvietenie kostolov a kultúrnych pamiatok v centre a v jednotlivých častiach mesta, znížime tiež svietivosť verejného osvetlenia na Námestí svätého Egídia približne o dve tretiny,“ uviedol Emil Kostelničák z MsÚ v Poprade.
HODINA ZEME je symbolickým gestom, ktorým Poprad rovnako ako ďalšie mestá, domácnosti a firmy po celom svete dávajú najavo, že im záleží na trvalo udržateľnom živote na našej planéte. Ide zároveň o originálnu formu, ako upozorniť na klimatické zmeny a svetelné znečistenie na našej planéte. Hodina Zeme je pravdepodobne najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti.


 
 

Mesto Poprad opäť zverejnilo dlžníkov na webeVytlačiť
 

Mesto Poprad zverejnilo na mestskom webe www.poprad.sk opäť zoznam dlžníkov na daniach a poplatku v zmysle zákona č. 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.Mesto ako správca dane zverejnilo dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31.12.2013.  V zozname dlžníkov sú uvedené fyzické osoby, ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnické osoby, ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur. „V zozname dlžníkov bolo celkovo zverejnených 1 084  fyzických a právnických osôb u ktorých sú  evidované nedoplatky v celkovej výške  555 843,- eur.   Na celkovej výške zverejnených nedoplatkov sa fyzické osoby podieľajú čiastkou  468 095 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 24 066,- eur,  právnické osoby  sa podieľajú sumou 87 748 eur, čo je pokles o 7 274 eur. “ uviedla Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru na popradskej radnici. Daňových dlžníkov správca dane eviduje predovšetkým na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to vo výške 406 973,- eur, čo predstavuje  73,2 % z celkovej sumy  nedoplatkov. Týka sa to predovšetkým daňových dlžníkov, ktorí sú evidovaní na meste Poprad, bez presnej adresy a  ktorým  správca dane  podľa zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinný poplatok každoročne vyrubovať, aj keď rozhodnutie nie je možné doručiť a poplatok ostáva každoročne nezaplatený. Nedoplatky na dani z nehnuteľností u právnických a fyzických osôb predstavujú čiastku 118 236,-   eur, čo tvorí 21,2 % z celkovej sumy zverejnených nedoplatkov. Jedná sa predovšetkým  o staršie nedoplatky, ktoré  sú vymáhané v exekučnom konaní.Ďalej sú  to  nedoplatky  na dani  za  psa  vo  výške 16 894 eur, na dani za ubytovanie vo výške 9 063 eur a nedoplatky za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 676 eur. V porovnaní so zverejneným zoznamom neplatičov za predchádzajúci rok dochádza k zvýšeniu počtu neplatičov celkovo o 116 osôb s čím súvisí aj nárast zverejnených nedoplatkov celkom o čiastku  16 792 eur. „Nárast sme zaznamenali len u fyzických osôb a konkrétne pri nedoplatkoch na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ uzatvára Jitka Púčiková. Mesto zverejňuje zoznam dlžníkov už štvrtý rok.
Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo do pokladne mestského úradu v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné zistiť si ho u pracovníkov oddelenia daní a poplatku na 2. poschodí MsÚ v Poprade.

Zoznam dlžníkov


 
 

Kuchárky v školských jedálňach sa odlepia od minimálnej mzdyVytlačiť
 

Zvýšenie mzdového ohodnotenia personálu v školských jedálňach je jedným z výsledkov monitorovacej cesty primátora mesta Antona Danka po školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Poprad. Zámerom bolo zmapovať celkovú situáciu v exteriérovom a interiérovom vybavení škôl, školských jedální, posúdiť stav modernizácie výchovno-vzdelávacieho systému, komunikovať priamo  - s manažmentom škôl, zástupcami materských škôl či samotných rodičov. „Aj keď som presvedčený, že prioritne by sa o školstvo mal starať štát, rozhodol som sa osobne prejsť každú školu a získať priamo na mieste informácie o tom, ktoré problémy školy trápia. Len tak si môžeme urobiť predstavu, ako škola funguje a ako jej môžeme pomôcť, “ uviedol Anton Danko.
Navýšenie platov pre personál v školských jedálňach znamená, že kuchárky by sa mali so svojim ohodnotením odlepiť od úrovne minimálnej mzdy. „Zaradenie týchto zamestnancov je z pohľadu platových tried veľmi nízke. A ide pritom o zamestnancov, ktorí starajú o stravovanie tisícok detí. Mnohokrát boli na úrovni minimálnej mzdy, dokonca bolo aj obdobie, kedy sme museli pár eur doplácať, aby boli aspoň vo výške minimálnej mzdy. Primátor sa preto rozhodol zvýšiť dotáciu na dieťa a žiaka – potenciálneho stravníka v zariadeniach školského stravovania. O 9 eur sa zvýšila na žiaka v školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Poprad a o 8 eur v prípade neštátnych zriaďovateľov,“ uviedla Edita Pilárová z oddelenia školstva MsÚ v Poprade. Kvôli tomuto účelu pôjde do škôl o 45500 eur viac.
Okrem riešenia situácie v školských jedálňach, na ktoré sú kladené stále vyššie kvalitatívne požiadavky na stravovanie žiakov, prišli na pretras aj rôzne iné špecifické potreby. „Dali sme požiadavku napríklad na novú svetelnú tabuľu v našej telocvični, ktorá je už stará, kazová a v podstate nefunguje. Primátor sa vyjadril, že urobí čo sa bude dať. My sa tešíme, pretože zatiaľ máme také skúsenosti, že čo prisľúbil, to splní,“ uviedla riaditeľka ZŠ Komenského Jarmila Cervová. Monitorovaciu cestu primátora priamo na školách s možnosťou bezprostrednej komunikácie samotní riaditelia škôl privítali. „Chcem to veľmi oceniť, pretože aj taký nezávislý pohľad je pre nás pohľadom, ktorý nám môže otvoriť oči, aby sme sa na našu školu mohli pozerať aj inak. Ja vždy vítam toho, kto príde a konštruktívne kritizuje to, čo sa dá zlepšiť. A tak som prijala aj toto stretnutie s primátorom. Som veľmi rada, keď bude komunikácia medzi školami a mestom fungovať takto aj naďalej,“ uviedla  riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici Viera Grohová. 
Popradská samospráva pokračuje aj v tomto roku v naplánovaných kapitálových investíciách do škôl. Rekonštruovať sa budú strechy ZŠ na Jarnej a Komenského ulici, ďalšie prostriedky pôjdu do areálu školy na Francisciho ulici, 50tisíc eur je vyčlenených na gastrotechniku bez určenie konkrétnych škôl – rozdelená bude podľa potrieb.


 
 
Položky 196-200 z 812

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 1.7.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.7.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 4.7.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 5.7.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 6.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 7.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 8.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

41407793

1.7.2015
Úvodná stránka