Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mestskí poslanci obmedzili konzumáciu alkoholu na verejných priestranstváchVytlačiť
 

     Mestskí poslanci schválili na mestskom zastupiteľstve prísnejšie obmedzenie požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Spolupredkladateľom tohto návrhu bol náčelník Mestskej polície Jaroslav Marušin. „Pristúpili sme k tomu z dôvodu ochrany verejného poriadku. Bol problém s tým, že aj na Námestí sv. Egídia, aj v okolí škôl či detských ihrísk sa nachádzali ľudia, ktorí konzumovali alkohol a nepôsobilo to dobre ani na deti, ani na verejnosť. Najnovšie tak priestupca bude postihnuteľný pokutou do 30 eur,“ vysvetlil Marušin. Po novom je tak konzumácia alkoholických nápojov zakázaná na verejne prístupných miestach na celom území mesta, teda na celom území určenom územným plánom mesta Poprad, okrem výnimiek uvedených nižšie.                    
      Východiskom pre toto rozhodnutie bol fakt, že dňa 19.04.2013 nadobudol účinnosť zákon              č. 88/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Novelou zákona majú mestá a obce vytvorený priestor na vlastné rozhodnutie akým spôsobom si určia obmedzenia časové ale aj priestorové pri zohľadnení konkrétnych potrieb počas celého roka alebo s vymedzením časových úsekov jednotlivými hodinami, dňami, resp. mesiacmi a taktiež je možné stanoviť výnimky z určených obmedzení. Zákonné zmocnenie je v § 2 ods. 4, 5, 6 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Na základe tejto zmeny zákona bol vypracovaný Dodatok č. 1        k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 2/2012 o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Poprad.
     Najpodstatnejšie zmeny sú tieto:Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov v čase od 06:00 hod. do 02:00hod. nasledujúceho dňa v predajniach potravín. Rozsah zákazu je stanovený podľa najväčšieho zaťaženia otváracích hodín v potravinách. V čase od 02:00 do 06:00 sú predajne potravín na území mesta Poprad prevažne zatvorené. Zákaz sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto:      
a) ktorým je zariadenie určené na predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov, 
b) na ktorom sú so súhlasom Mesta Poprad umiestnené letné terasy a sezónne posedenia,ktoré tvoria súčasť prevádzkarní reštauračných a pohostinných zariadení, kaviarní,cukrárni, čajovní, barov a predajných stánkov, na ktorom je mestom Poprad organizované verejné podujatie alebo príležitostný trh,na ktorom je organizované verejné podujatie oznámené podľa zákona  č. 479/2008 Z. z. organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,          
c) na ktorom sa koná akcia na ktorú bolo vydané rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií,     
d) v dňoch 31.12. a 01.01. príslušného roka.


 
 

Mesto Poprad podporuje hokej naďalej Vytlačiť
 

Mesto Poprad aj napriek mediálnym útokom zo strany predstaviteľov HK Poprad pokračuje v podpore popradského hokeja. V roku 2013 získajú mládežnícke tímy dotáciu na činnosť vo výške 45 000 eur, hokejový A tím má naplánovanú dotáciu na nájom a služby s tým spojené vo výške 69 590 eur.  Ďalšie mimoriadne dotácie nie sú možné z nasledujúcich dôvodov:

1. Mesto Poprad podpísalo memorandum s vládou, v ktorom sa zaviazalo konsolidovať verejné financie a šetriť bežné výdavky. Pre tento rok to predstavuje pre Poprad 1,746 milióna Eur. Aktuálne má oproti pôvodným zámerom schodok 150–tisíc eur.

2. Podľa platného VZN mesto nemôže podporovať  subjekt, ktorý voči mestu nemá splnené všetky záväzky. Ďalšiu dotáciu nemôžeme poskytnúť z dôvodu, že žiadateľ dotácie (v tomto prípade HK Poprad,s.r.o.), musí predložiť potvrdenia nie staršie ako tri mesiace o tom, že nie je daňovým dlžníkom, dlžníkom na sociálnom a zdravotnom poistení a nie je v likvidácii a konkurznom konaní; zároveň dotácia nebude poskytnutá žiadateľovi v prípade, ak má záväzky voči mestu. Pretože HK Poprad,s.r.o. tieto záväzky voči mestu nemá vysporiadané, nemôže mu byť poskytnutá ďalšia dotácia.

Na hokej putovalo v Poprade len od roku 2010 - spolu s peniazmi na prevádzku zimného štadióna, ktoré sú naplánované v tomto roku - takmer 3 mil eur. Z toho takmer 630 tisíc eur poskytla samospráva vo forme dotácií na činnosť hokejovej mládeži a A mužstvu, ďalších 2 370 000 eur šlo na prevádzku zimného štadióna, na ktorom trénujú všetky mužstvá. O oprávnenosti prelepenia nápisu POPRAD na dresoch hokejistov si tak musí urobiť uzávery verejnosť sama.

Prehľad:
r.2010 prevádzka ZŠ 562.000 Eur,dotácia„A“ na činnosť 146.500 Eur  ,mládež na činnosť 105.500 Eur
r.2011 prevádzka ZŠ 594.000 Eur,dotácia„A“ na činnosť 160.000 Eur ,mládež na činnosť 75.000 Eur
r.2012 prevádzka ZŠ 597.000 Eur,dotácia „A“ na činnosť 50.700 Eur ,mládež na činnosť 45.000 Eur
r.2013 prevádzka ZŠ – v rozpočte 619.000 Eur, mládež na činnosť 45.000 Eur

 


 
 

Na sídlisku JUH pribudne ďalšie detské ihriskoVytlačiť
 

Malí i veľkí Popradčania sa môžu tešiť na ďalšie detské ihrisko. Už začiatkom augusta bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko na realizáciu 2.etapy v rámci stavby „Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda“. Realizácia prvej – oddychovej časti - bola ukončená v roku 2010. „Aktuálne sme začali s realizáciou detského ihriska, ktorá plynule nadväzuje na 1.etapu. Budú zrealizované spevnené plochy a osadené nové prvky – pieskovisko s domčekom, šmýkačka, hojdačka  a niektoré ďalšie prvky, ktoré zatiaľ v Poprade neboli realizované. Ihrisko bude určené najmä menším deťom, niektoré prvky budú môcť využívať aj deti do 15 rokov, vzhľadom na inštaláciu lavičiek si tam oddýchnu aj rodičia a starí rodičia,“ informovala Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. Práce by mali byť ukončené do 1.10.2013.
Mesto Poprad zrealizovalo v posledných rokoch viacero detských ihrísk. „Na sídl.JUH5  sme v roku 2006 zrealizovali veľké multifunkčné ihrisko pre loptové hry, pri ktorom boli aj prvky pre najmenšie deti. V tom istom roku bol na sídlisku JUH3 realizovaný park, ktorého súčasťou bol taktiež priestor pre zábavu najmenších detí. Okrem týchto ihrísk sa realizovali podobné stavby aj na sídlisku Západ/pri bytových domoch LUXOR, POVAŽIE a NOVOHRAD/. Neobišli sme ani mestské časti – detské ihriská boli zrealizované aj v Spišskej Sobote a v Matejovciach,“ informovala Horáková. V súčasnej dobe má samospráva pripravený projekt na realizáciu detského ihriska a oddychovej zóny pre seniorov na ulici  Na letisko vo Veľkej a je už pripravená dokumentácia pre ihrisko na Tomášikovej ulici.

 


 
 

Na Spišskej ulici pribudlo 9 stĺpov verejného osvetleniaVytlačiť
 

Samospráva vyšla v ústrety požiadavkám obyvateľov Spišskej ulice a inštalovala tam verejné osvetlenie. S prípravou projektovej dokumentácie sa začalo už v roku 2011. „Ide o novovybudované osvetlenie, ktoré tu vôbec nebolo. Osadilo sa deväť stožiarov. Vo väčšine prípadov sú stĺpy osadené v trase chodníka, ale vzhľadom na stiesnené pomery sme museli niektoré stožiare umiestniť na súkromné pozemky obyvateľov. Rokovali sme o tom ešte v čase prípravy a občania s tým súhlasili,“ informovala Mária Poráčová z odboru výstavby MsÚ v Poprade. Samotnú stavbu začala realizovať spoločnosť Siemens Slovensko na základe zmluvy o dielo v júli 2013. Podrobnosti o tejto stavbe ako aj o ďalších lokalitách, v ktorých samospráva zvažuje doplniť verejné osvetlenie, sa dozviete v budúcom čísle týždenníka Noviny Poprad.

foto: Noviny Poprad


 
 

Vedenie samosprávy rokovalo s HK POPRADVytlačiť
 

Na pôde popradskej radnice sa stretlo vedenie samosprávy s predstaviteľmi HK POPRAD. Hlavnou témou bolo vyriešenie situácie s nezúčtovanou dotáciou, pretože HK POPRAD, s.r.o., kvôli účtom zablokovaným exekútorom stále nevrátil Mestu Poprad časť poskytnutej dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom vo výške 5 800,00 Eur (dotácia bola poskytnutá v I. polroku 2013 vo výške 34 795,00 Eur, vyúčtovaná len vo výške 28 895,00 Eur, ), zároveň dlhuje 17 397,00 Eur za služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytových priestorov podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Rokovanie s vedením HK POPRAD viedol za mesto prvý viceprimátor Adrián Kromka. „Myslím, že dnes sme ukázali, že žiadny problém v komunikácii nie je. Otvorené dvere v samospráve sú, dôkazom toho bolo aj minulotýždňové stretnutie s kapitánom HK POPRAD Arne Krotákom, dôkazom toho je aj dnešné stretnutie. Ukázali sme, že vieme diskutovať, hľadať riešenia problému,“ uviedol Adrián Kromka po stretnutí.  „Hľadali sme riešenia tak, aby boli v súlade s pravidlami, ktoré riadia fungovanie samosprávy. Dohodli sme sa na tom, že si preveríme navrhnuté riešenia a opäť budeme pokračovať v rokovaní. V prípade, že nebude možná dnes zvolená alternatíva, budeme hľadať ďalšie možnosti. Obe strany majú záujem nájsť riešenie tohto problému tak, aby nenarastala dlžoba a aby sa vyriešil problém, ktorý má hokejový klub voči mestu. Je to aj v rukách hokejového klubu, pretože nebolo to mesto, kto zavinil problém nevysporiadanej dotácie a situáciu, že nemôže poskytnúť klubu ďalšiu schválenú dotáciu na nájom a služby s ním spojené,“ uzavrel Kromka.  S priebehom spoločného stretnutia vyslovil spokojnosť aj predseda Správnej rady HK POPRAD Rudolf Skokan. „Predpokladám,že ak naša komunikácia bude napredovať týmto spôsobom ďalej, tak myslím si, že všetky vzťahy, ktoré sú potrebné k tomu, aby fungovalo extraligové mužstvo HK POPRAD ďalej bezproblémovo, tak budú nastavené správne a tá podpora mesta v rámci toho, čo mu umožňujú zákony samosprávy, nám bude poskytnutá v takej miere, ako sa to podarí nastaviť,“ uviedol Skokan. „Našli sme riešenia, ktoré sa nám do budúcna ukazujú ako vhodné. Všetky tie riešenia musia  prejsť právnici, aby sme vedeli, či ich právny základ bude vyhovovať obom stranám,“ doplnil Skokan. Na pretras prišli aj erby mesta chýbajúce na dresoch a ľade štadióna. Podľa vedenia HK POPRAD to bolo spôsobené snahou predať reklamný priestor.  Rozčarovanie Popradčanov nad touto situáciou však vedenie HK POPRAD mieni vyriešiť už čoskoro. „Predstavitelia mesta nám povedali svoj názor ako Popradčania a myslím si, že pokiaľ Popradčania majú takýto názor, tak niečo urobíme aj s tými erbmi, aby sme sa dostali k tomu, že to HK Poprad bude zvýraznené podstatne viac ako doteraz. Tým, že tá komunikácia sa dostala do tej správnej polohy, myslím si, že tie logá si zaslúžia miesto úplne niekde inde,“ uzavrel Skokan.
Samospráva pokračuje naďalej v riadne schválenej podpore popradského hokeja. Mládežnícke tímy získajú dotáciu na činnosť vo výške 45 000 eur , hokejový A tím má rozpočtovanú dotáciu na nájom a služby s tým spojené vo výške 69 590 eur. Podpora mládeže a vytvorenie zázemia pre všetky tímy v podobe zabezpečenia prevádzky hokejového stánku je aj do budúcna naďalej prioritou samosprávy.


 
 
Položky 211-215 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 27.2.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.2.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 1.3.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 2.3.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

35768915

27.2.2015
Úvodná stránka