Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Univerzita tretieho veku v PopradeVytlačiť
 

Univerzita tretieho veku v Poprade má 65 nových absolventov. Najstarší promovali vo veku 77 rokov! Študenti nadobudli vzdelanie v odboroch výživa a netradičné formy medicíny, informačné a komunikačné technológie, záhradníctvo, právo, dejiny Slovenska, psychológia, kresba a maľba. „Tohto roku najviac absolventov končilo v študijnom odbore  psychológia a kresba a maľba. Kresba a maľba je takým lákadlom, pretože ľudia, ktorí majú talent a nikdy ho neukázali, akoby sa zrazu našli a chcú si svoje nadanie vyskúšať,“ vysvetlila vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Edita Pilárová. V ďalšom akademickom roku budú na univerzite, ktorú zastrešuje UMB v spolupráci s mestom Poprad, okrem osvedčených odborov aj niektoré novinky. „Opäť sa vrátime k atraktívnemu odboru astronómia, pre ktorý sme zatiaľ nenaplnili dostatočné množstvo študentov, ďalej náboženstvo so všetkými jeho smermi. Tiež chceme spustiť starostlivosť o telesné zdravie -  zdravotný telocvik s kalanetikou, jogou a pod., s prednáškami aj praktickými kurzami,“ informovala Pilárová. Mesto Poprad bolo medzi prvými, ktoré svojim obyvateľom umožnilo vzdelávanie prostredníctvom detašovaného pracoviska univerzity tretieho veku, na ktorú sa môžu prihlásiť ľudia nad 40 rokov. V nastúpenom trende pokračuje samospráva neustálym zatraktívňovaním ponuky prostredníctvom otvárania veľkého počtu rôznych odborov. Dôkazom správneho prístupu sú študenti, ktorí dochádzali do Popradu za vzdelaním aj z Liptovského Mikuláša, Levoče, dokonca aj z Košíc. 
 

Pripravované investície zveľadia mestoVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravuje súťaž pre architektov, od ktorej očakáva návrhy riešení priestoru medzikostolia. O tom, ktorý návrh bude napokon zrealizovaný, budú môcť rozhodovať aj obyvatelia mesta svojim hlasovaním. „Ideme do toho z troch dôvodov. Prvým je bezpečnosť, pretože hlavne v zimných mesiacoch je tento priestor pre ľudí kvôli stavu povrchu doslova nebezpečný. Ďalším dôvodom je teda komfort ľudí prechádzajúcich námestím. Tento priestor chceme zároveň pripraviť aj na konanie rôznych podujatí, čo je tretí dôvod očakávanej súťaže. Budeme radi, ak dostaneme čo najviac najrôznorodejších návrhov. Či to bude celé zastrešené, či tam bude prírodný amfiteáter, mobilný amfiteáter alebo stánky, jednoducho necháme to na kreativite architektov. Jednou z podmienok však bude, aby sa v rovnakom duchu dalo pokračovať ďalej,“ vysvetľuje primátor Popradu Anton Danko.  „Tá súťaž by mala vytvoriť základ pre postupnú rekonštrukciu celého námestia, pretože aj to je v zlom stave. Povrchové úpravy, farebnosť a vôbec štýl celého námestia, to všetko by mala predznamenať už podoba medzikostolia,“ dopĺňa primátor. O tom, ktorý návrh bude napokon zrealizovaný, rozhodnú obyvatelia mesta. Víťazný návrh získa odmenu 2000 eur. Keďže zároveň začína aj výstavba v mieste bývalého OD Prior, bude samospráva architektom odporúčať, aby sa spojili aj s autorom návrhu tohto objektu, aby koncepty navzájom spolu ladili.
Okrem medzikostolia chce radnica na námestí upraviť aj fontánu a jej okolie. „Tá fontána    v Poprade len ťažko spĺňa parametre toho, čo od fontány očakávame. Naše námestie by si zaslúžilo niečo lepšie. Oslovujeme odborníkov, od ktorých chceme návrhy na komplexné riešenie tohto priestoru. Základná podmienka je, aby fontána bola dynamická a osvetlená, aby bolo okolo fontány  viac miesta pre ľudí. Pokojne sa môže to riešenie rozšíriť ešte viac do priestoru. Podmienkou je zachovanie prechodových línií pre chodcov a dopravnú obsluhu“, hovorí primátor Popradu na tému pripravovaných investícií do popradského námestia.
Samospráva chce zveľadiť aj priestor medzi autobusovou a vlakovou stanicou. Po tom, čo sa podarilo odkúpiť budovu bývalej železničnej polície, rokuje mesto aj o odkúpení ďalších dvoch priľahlých budov. „Priestor medzi stanicami je hanbou mesta, preto to chceme napraviť informačne aj esteticky. Okrem zelene tam chceme osadiť príslušný mobiliár a reprezentatívnu informačnú tabuľu tak, aby tam turisti prichádzajúci do mesta získali o Poprade tie najdôležitejšie informácie,“ uzatvára primátor. Samospráva zároveň vyzýva aj SAD POPRAD, aby na zveľadenie tohto priestoru nadviazala úpravou svojho objektu.


 
 

Obyvatelia stiahli odvolanie, môže sa búrať a stavaťVytlačiť
 

Obyvatelia polyfunkčného domu Centrum, ktorí v posledný deň možnej lehoty využili svoju zákonnú možnosť a podali odvolanie k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu obchodného centra v mieste bývalého OD Prior,  svoje odvolanie stiahli. V praxi to znamená, že stavebné povolenie na hlavný objekt obchodného centra nadobudlo právoplatnosť. Namiesto minimálne 2 mesačného procesného oneskorenia kvôli spomenutému odvolaniu tak stavebník môže začať s búracími prácami. „Búracie povolenie je platné, avšak bez právoplatného stavebného povolenia by bolo neúčelné, aby v búraní investor pokračoval, keďže časť  stavebných prác staticky nadväzuje na postupné odstraňovanie tohto objektu, “  vysvetlila Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade. Podľa dostupných informácií chce investor pokračovať s prácami už v polovici júla.


 
 

Pietna spomienkaVytlačiť
 

Za účasti talianskeho veľvyslanca na Slovensku Roberta Martiniho sa v sobotu 22. júna pri železničnej stanici v Poprade uskutočnila pietna spomienka na slovenských vojakov bojujúcich v 1. svetovej vojne pri rieke Piava. Pietnej spomienky sa zúčastnili predstavitelia mesta Bassano del Grappa, ako aj viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka. Spomienka na najťažšie boje 1.svetovej vojny bola súčasťou popradského festivalu Viva Italia.

(foto Noviny Poprad)


 
 

Otvorený list zamestnancov ZŠ s MŠ v Poprade- MatejovciachVytlačiť
 

Mesto Poprad obdržalo dňa 17.6.2013 otvorený list od zamestnancov zo Základnej školy s materskou školou na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach. Tí v ňom vyjadrili podporu riaditeľovi školy, vyjadrili nesúhlas s postojom dvoch pedagógov snažiacich sa zdiskreditovať súčasného riaditeľa prostriedkami v rozpore so základnými princípmi etiky a morálky, dištancovali sa od praktík  využívaných Mgr.Dudzikovou a Mgr.Dudzikom používaných k ovplyvňovaniu verejnej mienky občanov Matejoviec, odmietli byť nápomocní pri presadzovaní ich osobných záujmov a ubezpečili zriaďovateľa i rodičov žiakov, že aj napriek udalostiam, ktoré negatívne vplývajú na ich prácu , si každý plnil a plní svoje povinnosti maximálne zodpovedne. Otvorený list podpísalo 45 z 52 zamestnancov ZŠ s MŠ, pričom 3 zamestnanci neboli v čase podpisovania prítomní na pracovisku.  Vyššie spomínaný list podporili samostatným vyjadrením aj členovia ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach a Mgr. Dudzikovej doporučili zmeniť zamestnávateľa.

Čo predchádzalo otvorenému listu:

Na plenárnom stretnutí dňa  12.6.2013, ktoré zvolal riaditeľ školy na návrh pedagogických zamestnancov a zriaďovateľa s cieľom informovať rodičov o aktuálnom dianí na škole, niektorí rodičia žiakov tejto základnej školy obvinili riaditeľa školy z dlhodobého zneužívania detí, rasizmu, ohrozovania mravnej výchovy a xenofóbie. Z nepochopiteľných dôvodov sa žiadny z rodičov, ktorí boli presvedčení  o pravdivosti týchto informácií, neobrátil na políciu ihneď, aby mohla danú vec vyšetriť . Rovnako zarážajúce v prípade týchto obvinení bolo aj to, že o týchto problémoch po celý čas nevedel triedny učiteľ, výchovný poradca a žiadna zmienka sa neobjavila ani v na to určenej emailovej schránke, ktorá slúži práve na tieto účely. S týmito obvineniami prišiel až po niekoľkých mesiacoch vo forme údajného listu žiakov p. Dudzik, ktorému končí pracovná zmluva a ktorý je zhodou okolností synom bývalej riaditeľky sporiacej sa so zriaďovateľom v súvislosti s jej nevymenovaním do funkcie. Keďže však celý spôsob prezentácie týchto obvinení niesol  znaky toho, že môže ísť o pokračovanie účelových útokov na vedenie školy, zriaďovateľ sa rozhodol  počkať na dôkladné prešetrenie všetkých obvinení a následne zaujať jasné a nekompromisné stanovisko.  Pedagogický kolektív už na tomto rodičovskom združení svojim demonštratívnym odchodom z miestnosti, kde p.Dudzik informoval o obvineniach, vyjadril svoj nesúhlas s jeho prístupom k riešeniu problémov v škole a postavil sa na stranu riaditeľa školy. Riaditeľ školy podal v tejto súvislosti trestné oznámenie za ohováranie na neznámeho páchateľa. Zároveň požiadal zriaďovateľa o iniciovanie kontroly Štátnou školskou inšpekciou vo veciach výchovy a vzdelávania, predovšetkým s ohľadom na vznesené obvinenia.

Problémy v ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici začali po tom, čo zriaďovateľ vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa tejto školy,  keďže 5. februára skončilo funkčné obdobie vtedajšej riaditeľky Márie Dudzikovej. Po vyhodnotení konania rada školy navrhla do funkcie jedného z dvoch úspešných kandidátov.  Primátor Popradu Anton Danko sa rozhodol do funkcie riaditeľa vymenovať v poradí druhého úspešného kandidáta - Petra Husára. Dôvody, ktoré viedli primátora mesta k nevymenovaniu v poradí prvého úspešného uchádzača do funkcie boli dlhodobé, podporené opakovanými výsledkami následných kontrol, ktorých výsledky boli predložené aj mestskému zastupiteľstvu. Už pred rokom mesto zvažovalo odvolanie riaditeľky kvôli opakovanému nedodržiavaniu všeobecne záväzných predpisov, za čo zodpovedá práve riaditeľ. Vtedy to samospráva riešila ešte dôrazným upozornením. Keďže povinnosťou samosprávy je chrániť a zveľaďovať majetok mesta, štatutár mesta nevidel inú možnosť, ako v tomto prípade takto konať. Samospráva je presvedčená, že postupovala zákonne a je pripravená svoj postup obhájiť. Mestský úrad v Poprade prijal v tejto súvislosti pred časom aj petíciu občanov nespokojných s priebehom výberového konania na post riaditeľa Základnej školy na Koperníkovej ulici v Poprade-Matejovciach. Mesto Poprad plne rešpektuje právo na názor vyjadrený formou tejto petície. Tak ako samospráva rešpektuje názor občanov podpísaných pod petíciu, musí rešpektovať aj všeobecne-záväzné predpisy, ktoré vytvárajú základný právny rámec fungovania samosprávy. Inšpektorát práce, ktorý vykonal kontrolu na MsÚ v Poprade, nezistil nedostatky súvisiace s výberovým konaním na miesto vedúceho zamestnanca – riaditeľa ZŠ s MŠ Koperníkova v Poprade – Matejovciach.

Súbor na stiahnutie Otvoreny_list.pdf Otvoreny_list.pdf (418.1 kB)

 
 
Položky 226-230 z 730

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 28.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.1.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 31.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

34359588

28.1.2015
Úvodná stránka