Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Na rekonštrukciu Alžbetinej ulice nadviaže rekonštrukcia autobusovej staniceVytlačiť
 

Alžbetina ulica v Poprade prešla komplexnou rekonštrukciou komunikácie, chodníkov a plochy po zbúranej bývalej budove železničnej polície. Celkové náklady dosiahli 385 tisíc eur. Primátor Anton Danko zdôraznil: „Alžbetina ulica je v takom stave, v akom si raz predstavujem všetky ulice v Poprade. Som rád, že je spolovice hotový aj priestor po budove bývalej železničnej polície. Spolovice preto, že nadväzuje na pozemok SAD, ktorý je žalostnom stave. Od SAD máme prísľub, že budú rekonštruovať ich plochy a nadväzovať v takej podobe, ako je náš priľahlý priestor.“  Vedúca odboru výstavby Kristína Horáková zhrnula: „Dĺžka komunikácie na Alžbetinej ulici je 535 m, súčasťou rekonštrukcie boli obidva chodníky, je tam kladený trávnik pomedzi stromy. Vzrastlé stromy boli vyhodnotené ako zdravé a v plnej kráse ostali na celej tejto ulici. Pribudlo aj nasvietenie troch priechodov pre chodcov – dvoch, ktoré spájajú železničnú s autobusovou stanicou a jedného, ktorý je hlavným peším ťahom z predstaničného parku smerom na autobusovú stanicu.“ Súčasťou upravenej plochy medzi vlakovou a autobusovou stanicou je aj elektronický informačný panel, ktorý je už v testovacej prevádzke. Predsedníčka predstavenstva SAD Poprad Iveta Droscová k plánom rekonštrukcie plôch SAD uviedla: „Projekty sme schvaľovali a riešili od začiatku tohto roka a v tomto týždni začneme s realizáciou. Pôjde o rekonštrukciu priľahlých okolitých plôch autobusovej stanice, parkovacích miest, rekonštrukciu a zateplenie fasády budovy, strechy a v ďalšom roku o rekonštrukciu vestibulu.“ Verejnosť poteší, že sa počet parkovacích miest zvýši na 50 a zároveň sa rozšíri pešia zóna a prechod z Alžbetinej ulice na nástupištia. (mar)

 

O ďalších podrobnostiach pripravovanej rekonštrukcie čítajte v aktuálnom vydaní týždenníka NOVINY POPRAD.

 


 
 

Poslancom bude radiť nová komisiaVytlačiť
 

Poslanci mestského zastupiteľstva budú mať nový poradný orgán. V záujme zabezpečenia odborného poradenstva pre oblasť rozhodovania mestského zastupiteľstva v oblasti priestorového plánovania mesta Poprad a odborného poradenstva k pripravovaným materiálom týkajúcich sa zámerov, ktoré majú zásadný dosah na mesto ako aj z dôvodu potreby odkonzultovania týchto zámerov so širokou odbornou a tiež laickou verejnosťou bol MsZ predložený návrh na zriadenie takejto komisie. MsZ jej vznik schválilo.

Úlohou Komisie pre priestorové plánovanie mesta Poprad bude najmä:

a) spolupráca s Mestom Poprad, spracovateľmi a odborne spôsobilými osobami na obstarávanie ÚPP a ÚPD na príprave a obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky,

b) vypracovanie odborných stanovísk k pripravovaným zmenám a doplnkom schválených územnoplánovacích dokumentácií ako podklad pre rozhodovanie Mestského zastupiteľstva,

c) vypracovanie stanovísk k pripravovanej investičnej výstavbe Mesta Poprad pre Mestské zastupiteľstvo a ďalšie orgány Mesta Poprad,

d) vypracovanie odborných stanovísk k stavbám, ktoré svojou povahou a charakterom výrazne ovplyvňujú urbanistickú štruktúru mesta, verejné priestranstvá alebo môžu ovplyvniť koncepciu rozvoja mesta za účelom ich objektívneho posúdenia v schvaľovacom procese,

e) poradenská a konzultačná činnosť zameraná na riešenie odborných problémov súvisiacich s priestorovým plánovaním a trvalo udržateľným rozvojom na území mesta Poprad,

f) organizovanie, koordinovanie a spolupráca na činnostiach a aktivitách súvisiacich s účasťou obyvateľov mesta Poprad v participatívnom plánovaní,

g) iniciovanie a spolupráca na osvetovej činnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a priestorového plánovania Poradenská a konzultačná činnosť pre orgány Mesta Poprad,

h) spolupráca pri organizovaní urbanisticko-architektonických súťaži na území mesta Poprad, pri spracovaní podkladov a zadaní pre tieto súťaže, pričom do poroty týchto súťaží deleguje minimálne jedného svojho člena,

i) predkladanie iniciatívnych návrhov a podnetov pre rozvoj mesta Poprad Mestskému zastupiteľstvu a ďalším orgánom (inštitúciám) Mesta Poprad, spolupráca s Mestom Poprad, spracovateľmi a odborne spôsobilými osobami na obstarávanie ÚPP a ÚPD na príprave a obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky,

j) zabezpečenie odkonzultovania prejednávaných zámerov so širokou odbornou a laickou verejnosťou.

Podľa predloženého návrhu rokovacieho poriadku bude členov tohto stáleho poradného orgánu voliť a odvolávať Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad. Mesto Poprad v rámci spolupráce s občianskymi iniciatívami pôsobiacimi na území mesta, osloví tieto subjekty na zaslanie nominácií na členov komisie. Z hľadiska zabezpečenia prerokovania aktuálnych otázok pripravovaných mestom a tiež z dôvodu organizačného zabezpečenia prípravy zasadnutí komisie a samotného rokovania komisie (pozvánky, miestnosť, prezenčné listiny, zápisnice a pod.) bude vhodné, aby členmi komisie boli aj zamestnanci mesta. Voľba členov komisie sa uskutoční na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.


 
 

Sociálne byty na Levočskej ulici pred odovzdanímVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravuje odovzdanie 30 nových jednoizbových sociálnych bytov na ulici Levočskej 5263/58 v Poprade.Nové bývanie dostane 28 rodín, dva byty zostanú mestu k dispozícii pre ľudí, ktorí sa ocitnú v mimoriadnej situácii a náhlej núdzi.„Netreba od tejto stavby čakať nejaký vysoký štandard, ale hlavne by mala splniť účel a pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi, najmä matkám s malými deťmi, ktoré s nimi ostali z rôznych dôvodov samé,“ konštatoval primátor Popradu Anton Danko. Verí, že v budúcnosti by mesto mohlo pokračovať v tomto teritóriu výstavbou ďalšej podobnej bytovky. Zároveň samospráva dodržala sľub a bude môcť odovzdať územie po zlikvidovaní unimobuniek azylového bývania na Ul. B. Němcovej na pokračovanie výstavby ďalšej etapy Národného tréningového centra. Odtiaľ sa tamojší nájomníci vysťahujú v najbližších dňoch. Do týchto bytov sa presťahujú aj nájomníci bytov III. kategórie na Levočskej 858/56 v Poprade, ktoré sa budú likvidovať kvôli zlému technickému stavu.Nové sociálne byty sú oveľa vyššieho štandardu ako doterajšie, ktoré mali spoločné sociálne zariadenia, umyvárky, kuchynku na chodbách... Každý nový byt má vlastné sociálne zariadenie aj kuchynskú linku s elektrickým sporákom. Je samostatne napojený na elektrickú energiu a takisto má merač na teplo a vodu. Vedúci organizačného odboru MsÚ Emil Kostelničák uviedol: „Mesto bude presne vedieť spotrebu, bude môcť odstaviť prípadného neplatiča od energií a nepredĺži mu zmluvu. Zmluvy sa už pripravujú a robia sa na dobu určitú, maximálne 1 rok.“ Výstavba 30 nových jednoizbových bytov /z toho jedného bezbariérového/ stála samosprávu 668 488 eur. Dva byty z tridsiatich ostanú voľné a samospráva ich bude prenajímať občanom, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej obdobnej udalosti. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo nájom v novopostavených sociálnych bytoch na Levočskej 5263/58 v Poprade vo výške 1,5 % obstarávacích nákladov na ich výstavbu. Zároveň rozhodlo podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom novopostavených jednoizbových sociálnych bytov na Levočskej 5263/58 v Poprade nájomcom na dobu určitú od 01.11.2014 do 30.04.2015 je prípadom hodným osobitného zreteľa, nakoľko nájomcovia, ktorí sú ubytovaní v Azylovom dome na Boženy Nemcovej v Poprade – Spišskej Sobote nemajú z dôvodu nízkych príjmov možnosť riešiť svoju bytovú situáciu iným spôsobom a nájomcovia bytov III. kategórie na Levočskej 858/56 majú nárok na náhradný byt. „Sú to byty prvej kategórie, veríme, že noví nájomníci to ocenia a budú sa podľa toho aj správať,aby ostali zachované v takom stave čo najdlhšie. Ak nájomníci nebudú platiť nájom alebo budú porušovať domový poriadok, nájomná zmluva sa nemusí predĺžiť,“ informoval Emil Kostelničák z organizačného odboru MsÚ v Poprade.


 
 

Nad Popradom vyrastá originálna kaplnkaVytlačiť
 

Na vedľajšom vrchole kopca Krížová/941 m n. m./ neďaleko Popradu vyrastá originálna drevostavba kaplnky. Autormi nápadu, ktorý vznikol v roku 2011, sú architekt Samuel Netočný a riaditeľ Mestských lesov Poprad Róbert Dula. Štúdia  Kaplnky Vzkriesenia je výsledkom snahy ozvláštniť toto jedinečné miesto v časti mesta nazvanej Kvetnica. „Kaplnka Vzkriesenia je aj napriek svojim malým rozmerom navrhnutá tak, aby vzbudzovala maximálny duchovný a fyzický zážitok. Svetlo prechádza stenami bez okien a jeho hra s tieňom vytvára v každom momente inú atmosféru, čím nás láka postáť dlhšie, ako by sme si pri vstupe mysleli. Kaplnka sa stáva metaforou nášho pozemského sveta obklopeného jasným Božím svetlom, ktoré sa len málokedy snažíme hľadať a nasledovať,“ vysvetlil autor architektonického návrhu Samuel Netočný. „Konštrukcia kaplnky je založená na unikátnom rozložení asi stovky stĺpov. Ich vzájomná poloha vytvára masívnu stenu, cez ktorú ľudské oko neprehliadne a izoluje človeka od okolitej prírody. Naopak, ostré a precízne slnko prežiari cez malé štrbiny interiér a v každom momente mu prepožičia neopakovateľnú atmosféru,“ doplnil popradský architekt pôsobiaci toho času vo Viedni. Celá kaplnka bude postavená z červeného smreka, ktorý je odolný voči vplyvom počasia a na vonkajšom plášti pôsobením poveternostných podmienok zošedne, kým vnútri kaplnky si zachová svoju červenkastú farbu. Oltárnu časť doplní plastika Vzkriesenie Krista kežmarského sochára Otta Korkoša. Ku kaplnke vedie už v súčasnosti z miesta neďaleko Kostola sv. Heleny krížová cesta. Na tej by mali v budúcom roku pribudnúť originálne drevené kríže. Kaplnka by v prípade priaznivého počasia a dostatku financií mohla byť hotová už v prvej polovici októbra. V týchto dňoch bola ukončená drevená časť kaplnky, ktorej chýba už len strecha. Na tú sú ale potrebné ďalšie prostriedky. Práve preto prebieha finančná zbierka, prostredníctvom ktorej môžu dobrovoľníci pomôcť autorom s finalizáciou projektu a dokonca si niektoré zo 14 zastavení krížovej cesty adoptovať. Bližšie informácie o celom projekte ako aj možnostiach podpory nájde verejnosť na blogu Krížová cesta. Celý projekt sa realizuje s podporou farského úradu v Poprade a popradskej samosprávy, ktorá iniciátorom poskytla drevo z mestských lesov a symbolický nájom v prípade pozemku, na ktorom kaplnka stojí.

foto: archív autorov


 
 

Trhovisko na JUH-u III je po modernizácii opäť otvorenéVytlačiť
 

Trhovisko na sídlisku JUH III je opäť prevádzkyschopné. Po uzavretí v júli bola zrealizovaná nová spevnená plocha, zastaralé nevyhovujúce stánky boli nahradené úplne novými. Cieľom bolo vytvoriť vhodné podmienky pre ambulantný predaj sezónneho tovaru a predaj prebytkov z vlastnej produkcie drobných chovateľov a pestovateľov prostredníctvom piatich stánkov. Spevnená plocha je z betónovej dlažby, od mierne svahovitého terénu je oddelená betónovými palisádami. Cena stavebných úprav vrátane projektovej dokumentácie a informačnej tabule predstavuje 5 885,24 €. Predajné stoly boli vyrobené dodávateľom ako kombinácia kovovej konštrukcie, dreva, lexanu a nerezu. Celková cena 5 predajných stolov bola 10 980,-- €. „Som spokojný hlavne preto, že ide o výrobok miestneho remeselníka, že je to Popradčan. Myslím, že sa to bude každému páčiť. Verím, že keď to uvidia v okolitých mestách, pomôže mu to presadiť sa aj mimo Popradu. Je to pilotný projekt a dúfam, že postupne pribudnú podobné stánky v každej časti nášho mesta,“ informoval počas kolaudácie primátor Anton Danko. Výstavbu skomplikoval fakt, že v mieste plánovanej stavby bolo obnažené optické vedenie, ktoré malo nedostatočné krytie a bolo nevyhnutné zrealizovať jeho prekládku resp. uložiť toto vedenie do takej hĺbky, aby nebránilo realizácii prác. Na výzvu mesta tieto práce zabezpečila a nápravu zjednala spoločnosť, ktorej vedenie patrí. „Stánky sú od 1.10.2014 k dispozícii v zmysle platného VZN za sumu 5eur/deň,“ informovala Kristína Horáková z MsÚ v Poprade. Záujemcovia o prenájom stánkov sa môžu informovať priamo na odbore výstavby MsÚ v Poprade na t.č. 052/7167286, alebo elektronicky na adrese vystavba@msupoprad.sk .


 
 
Položky 226-230 z 918

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 8.2.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 9.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Streda 10.2.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka