Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Popradské deti úspešne reprezentovali svoje mestoVytlačiť
 

Tatranská lyžiarsky liga je jeden z najúspešnejších spoločných projektov dvoch spriatelených miest – Popradu a Zakopaneho. K nim sa pridali aj ďalšie mestá a obce z obidvoch strán Tatier, členovia združenia Euroregión Tatry. Na stupňoch víťazov tejto súťaže v minulosti stáli dokonca aj športovci, ktorí sa o niekoľko dní zúčastnia na ZOH 2014 v Soči. Zo Slovenska sú to napríklad zjazdári Petra Vlhová, Andreas Žampa i Popradčan Martin Bendík. Za poľských olympionikov spomenieme lídra svetového pohára a favorita súťaží v skokoch na lyžiach Kamila Stocha, keďže v prvých ročníkoch sme organizovali aj súťaže v skokoch na lyžiach.
V Poľskom lyžiarskom stredisku Hawran v Jurgowe sa 30. januára konalo 1. kolo 12. ročníka tejto ligy v obrovskom slalome. Na výborne pripravenej trati nesklamali popradskí lyžiari. Na najvyššom stupni vo svojich kategóriách stáli Timotej Tybor ZŠ Jarná, Viktória Bendíková ZŠ Komenského, Kristián Bortolini ZŠ Letná. Na striebornom stupienku stál Nikolas Hnaš ZŠ Jarná a na bronzovom Martin Drgala ZŠ Dostojevského. K úspechu Popradu, ktorý vlani vyhral aj celú súťaž, najvyššou mierou prispieva dobra práca s mládežou v oboch popradských lyžiarskych kluboch ŠK Junior SKI Poprad a Šp. stredisko detí a mládeže Poprad – Tatry. Najmladším účastníkom celej súťaže bol Dominik Danko, ktorý získal svoje prvé body pre rodné mesto. Druhé kolo sa uskutoční 7. februára na svahu Snowpark Lučivná.

foto:


 
 

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ v PopradeVytlačiť
 

V 9 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2014/15 v prvý plný februárový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 8/2008 v znení Dodatku č. 1 takto:

03. februára 2014 - pondelok od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
04. februára 2014 - utorok     od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
05. februára 2014 - streda      od 13.00 hod. do 17. 30 hod..
„Podľa informácií z evidencie obyvateľstva by malo na zápis prísť 475 detí z Popradu a 20 detí  z Gánoviec, ktoré majú v Poprade školský obvod.  V celkových číslach je to o 20 detí viac ako v minulom roku. Po prvýkrát po dlhom niekoľkoročnom období príde do škôl viac detí, ako z nich odíde. Vlani odišlo z 9.ročníkov 500 žiakov a do 1.r. nastúpilo 479 žiakov. Teraz odíde 449 žiakov 9.ročníkov a nastúpi 495 prvákov,“ uviedla Edita Pilárová z oddelenia školstva MsÚ v Poprade. 

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.). Zápis sa uskutočňuje zábavnou, obvykle rozprávkovou formou.

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:
 a. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.

Ďalšie informácie k zápisu:
- žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (určenom    Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2008 a v znení Dodatku č. 1), v ktorom má trvalý pobyt,
- žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom školskom obvode v prípade, ak má škola kapacitné možnosti,
- do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast,
- zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2014),
- spôsob, formu a priebeh zápisu si škola určuje samostatne.
- o prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy vydaním rozhodnutia do 31.5.2014

- ak rodič chce odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, písomne o to požiada a doloží odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

- o odklad môže požiadať aj MŠ, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale vždy s informovaným súhlasom rodiča

- ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí, zákonný zástupca ho musí prihlásiť aj do kmeňovej školy na Slovensku a dohodnúť si podmienky vzdelávania, komisionálnych skúšok ... s kmeňovou školou.

 


 
 

Mesto pripravilo pre seniorov školenie i reflexné prvkyVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo v spolupráci so štátnou a mestskou políciou bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“.  Cieľom školenia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov, bolo oboznámiť ich s rizikami cestnej premávky a poskytnúť im užitočné rady od štátnej a mestskej polície. Okrem praktických ukážok s využitím informácií od dopravných expertov mesto začalo s distribúciou reflexných prvkov medzi seniorov.  „Po dvoch tragických nehodách v krátkom časovom slede na Ulici slovenského odboja, ktorých obeťami sa stali chodci - osoby vo vyššom veku,  sme sa rozhodli okamžite konať a urobiť ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov v našom meste, pretože to považujeme za jednu z priorít samosprávy,“ uviedol primátor mesta Anton Danko. „Zároveň sme dali vyrobiť reflexné pásky, ktoré sme po tomto stretnutí rozdali vedúcim denných centier, ktorí ich budú ďalej distribuovať. Sme si vedomí, že seniori a deti sú v cestnej premávke najzraniteľnejšou skupinou, preto budeme na zvyšovaní ich bezpečnosti pracovať aj naďalej ,“ doplnil primátor. Reflexné pásky boli rozdané aj prítomným seniorom. Tí, ktorí sa nemohli školenia zúčastniť, si reflexné pásky môžu vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ v Poprade po predložení občianskeho preukazu z dôvodu overenia trvalého pobytu.
Dôkazom toho, že pre popradskú samosprávu je bezpečnosť na cestách jednou z priorít je aj fakt, že Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. V súčasnosti je tak osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke zabezpečených 49 priechodov.  V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja dala samospráva vymeniť žiarivky aj vo verejnom osvetlení, vďaka čomu sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Pripravená je zároveň inštalácia osvetlenia priechodu priamo do cesty na priechodoch na križovatkách s Hraničnou a s Karpatskou ulicou.

Termíny ďalších prednášok pre seniorov:

Témy: Povinnosti chodcov v cestnej premávke
             Ako sa brániť proti "Šmejdom"

05.02.2014 14:00 DC Limba

19.02.2014 13:30 DC Spišská Sobota

20.02.2014 14:00 DC Veľká

24.02.2014 13:00 DC Stráže

25.02.2014 14:00 DC Matejovce

24.03.2014 13:00 DC Kresťanských seniorov

25.03.2014 14:00 DC Xenón

27.03.2014 14:00 DC pri ZpS, ul. Komenského

 

 


 
 

Poprad prilákal viac návštevníkovVytlačiť
 

POPRAD PRILÁKAL VIAC NÁVŠTEVNÍKOV

Mesto Poprad zaevidovalo v roku 2013 na základe hlásení jednotlivých prevádzkovateľov ubytovacích zariadení súhrnne 178 573 prenocovaní. V porovnaní s rokom 2012 to predstavuje nárast o 11,1%, čo v praxi znamená o 17 851 prenocovaní viac. Podľa dostupnej štatistiky bolo v Poprade mesačne zaznamenaných viac ako 14 880 prenocovaní, čo predstavuje denne ubytovanie 489 osôb na území mesta Poprad. Podľa počtu prenocovaní boli v roku 2013 najsilnejšími mesiacmi tie prázdninové:

marec - 21 147

júl - 18 738

august - 24 715 prenocovaní.

Za zmienku stojí predovšetkým mesiac marec, ktorý v porovnaní s rokom 2012 vyskočil o 118,98%. Najväčšiu zásluhu na tom mali okrem jarných prázdnin zrejme aj veľkonočné sviatky.Výber dane z ubytovania za rok 2013 predstavuje čiastku 78 770.-eur, čo je nárast o 16 135.-eur oproti výberu v roku 2012. Nedoplatky na dani z ubytovania za rok 2013 predstavujú sumu 4 300.-eur.


 
 

Školenie o bezpečnosti seniorov v cestnej premávkeVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo v spolupráci so štátnou a mestskou políciou bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“.  Cieľom školenia je oboznámiť dôchodcov s rizikami cestnej premávky, zabezpečiť pre nich užitočné rady od štátnej a mestskej polície, poskytnúť im praktické ukážky s využitím informácií od zahraničných expertov a distribuovať medzi dôchodcov reflexné prvky. Toto školenie sa uskutoční 30.1.2014 o 14:00 vo veľkej zasadačke MsÚ v Poprade.  „Po dvoch tragických nehodách v krátkom časovom slede na Ulici slovenského odboja, ktorých obeťami sa stali chodci - osoby vo vyššom veku /dát.nar. 1929 a 1932/, som sa rozhodol okamžite konať a urobiť ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov v našom meste, pretože to považujem za jednu z priorít samosprávy,“ uviedol primátor mesta Anton Danko. Dôkazom toho, že pre samosprávu je bezpečnosť na cestách dôležitou témou je aj fakt, že Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Rovnako tak bolo na desiatkach priechodov v Poprade zriadené ich špeciálne osvetlenie.  V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja dala samospráva vymeniť žiarivky, vďaka ktorým sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Pripravená je zároveň inštalácia osvetlenia priamo do cesty na ďalšom priechode na tejto ulici. 


 
 
Položky 261-265 z 859

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 9.10.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 10.10.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 11.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Pondelok 12.10.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 13.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 14.10.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 15.10.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 16.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

45957320

9.10.2015
Úvodná stránka