Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Dnes sa deviataci podrobujú celoslovenskému testovaniuVytlačiť
 

(Poprad 13.03.2013) Celoslovenské testovanie deviatakov sa začalo. V Poprade si k testom sadlo presne 500 žiakov v deviatich základných školách. Vyššie percentá im môžu pomôcť pri výbere strednej školy a aj pri zvládnutí prijímacích pohovorov.

Dnes, 13. marca sa začalo na celom území Slovenska testovanie deviatakov, ktoré má preveriť úroveň ich vzdelania. Testy sú z matematiky a slovenského jazyka. „Testovaním deviatakov štát zisťuje úroveň výchovy a vzdelávania, ich pripravenosť na ďalšie štúdium, porovnáva výkony jednotlivých žiakov a škôl a poskytuje odbornej verejnosti spätnú väzbu. V tomto školskom roku máme na území mesta Poprad presne 500 deviatakov.

Testovanie nemusia absolvovať žiaci s mentálnym postihnutím,“ povedala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Edita Pilárová. Ak sa z objektívnych dôvodov nemôže žiak testovania zúčastniť v hlavnom termíne, existuje náhradný termín. „Testovanie sa v tomto prípade koná na pôde krajských miest. Takýto žiak sa môže prihlásiť na testovanie do 15. marca,“ dodala E. Pilárová. Podľa nej môže testovanie uľahčiť žiakovi cestu na zvolenú strednú školu získaním potrebných bodov. Deň testovania začína otváraním testov. „Riaditeľ školy otvára testy v stanovený čas pred koordinátormi a administrátormi. Po skončení sa testy musia hneď zabaliť a kuriér ich odnáša zo školy na vyhodnotenie. Výsledky sa každý žiak dozvie najneskôr v apríli. Percento určuje, aký bol úspešný jednotlivec a percentil určuje, kde sa nachádza v rámci populácie deviatakov,“ vysvetlila E. Pilárová. Ako dodala, v rámci Slovenska je mesto Poprad, ako zriaďovateľ deviatich základných škôl, vždy nad hranicou celoslovenského priemeru.

Každá škola si testovanie organizuje sama. „Testovanie 9 musí byť zabezpečené po všetkých stránkach. Riaditeľ školy organizuje testovanie podľa celoslovenských pokynov. Učitelia, ktorí zabezpečujú externý dozor, rotujú, nemôžu ísť v rámci objektivity stále na tú istú školu, ani si nemôžu dve školy navzájom vymeniť externý dozor. Pri každom testovaní je administrátor zo školy. Ten riadi testovanie, rozdáva testy a kontroluje čas. K nemu musí byť pridelený minimálne jeden externý dozor,“ opísal pravidlá riadieľ ZŠ s MŠ na Jarnej ulici Ján Košťálik.

V tejto škole sú tri triedy deviatakov a tých je vyše osemdesiat. Podľa riaditeľa sú výsledky každý rok iné a nedajú sa porovnávať. „Je to špecifikácia nielen každej školy, ale každého ročníka a každej triedy. Testovanie neslúži na porovnávanie škôl, ale na zistenie stavu a úspešnosti jednotlivého žiaka,“ dodal J. Košťálik.

Zdroj: Mesto Poprad-ilustračné foto


 
 

Mesto Poprad opäť zverejnilo dlžníkov na webeVytlačiť
 

(Poprad 27.02.2013) Mesto Poprad zverejnilo na mestskom webe www.poprad.sk opäť zoznam dlžníkov na daniach a poplatku v zmysle zákona č. 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Mesto ako správca dane zverejnilo dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31.12.2012.  V zozname dlžníkov sú uvedené fyzické osoby, ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnické osoby, ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur. „V zozname dlžníkov bolo celkovo zverejnených 968  fyzických a právnických osôb u ktorých sú  evidované nedoplatky v celkovej výške  539 050,59 eur. Na celkovej výške zverejnených nedoplatkov sa fyzické osoby podieľajú čiastkou  444 028,48 eur, právnické osoby sumou 95 022,11 eur,“ uviedla Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru na popradskej radnici. Daňových dlžníkov správca dane eviduje predovšetkým na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to vo výške 367 896,74 eur, čo predstavuje  68,24 % z celkovej sumy  nedoplatkov. Týka sa to predovšetkým daňových dlžníkov, ktorí sú evidovaní na meste Poprad, bez presnej adresy a  ktorým  správca dane  podľa zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinný poplatok každoročne vyrubovať, aj keď rozhodnutie nie je možné doručiť a poplatok ostáva každoročne nezaplatený. Nedoplatky na dani z nehnuteľností u právnických a fyzických osôb predstavujú čiastku 137 482,14 eur, čo tvorí 25,50 % z celkovej sumy zverejnených nedoplatkov. Jedná sa predovšetkým  o staršie nedoplatky, ktoré  sú vymáhané v exekučnom konaní, ale ktoré neboli doposiaľ vymožené.

V porovnaní so zverejneným zoznamom neplatičov za predchádzajúci rok dochádza ku zvýšeniu počtu neplatičov a zároveň aj k nárastu nedoplatkov celkom o čiastku  298 728,59 eur. „Dôvodom uvedeného nárastu je zmena v  spôsobe zobrazovania neplatičov v informačnom systéme samosprávy. Kým v roku 2012  bol zobrazovaný zoznam  bez dlžníkov, ktorí boli prostredníctvom právneho oddelenia odovzdaní  na exekučné konanie,  zmenou systému počnúc rokom 2013 sú zobrazovaní všetci dlžníci spolu,“uzatvára Jitka Púčiková.

Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo do pokladne mestského úradu v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné zistiť si ho u pracovníkov oddelenia daní a poplatku na 2. poschodí Mestského úradu v Poprade. V prípade prebiehajúceho exekučného konania je potrebné nedoplatok uhradiť na účet exekútora.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Záujem o materské školy v Poprade je obrovskýVytlačiť
 

(Poprad 28.02.2013) V Poprade vrcholí zápis do materských škôl. Aj keď legislatíva umožňuje zapísať dieťa do materskej školy od 15. februára do 15. marca, na základe skúseností z uplynulého roka sústredilo oddelenie školstva, mládeže  a športu MsÚ v Poprade pozornosť rodičov v súvislosti so zápisom do materských škôl na týždeň od 25.februára do 1.marca.

„Snažíme sa tým o to, aby sa nenarušoval výchovno-vzdelávací proces počas celého mesiaca a zároveň aby bolo možné uzavrieť aktuálne počty a stav,“ uviedla vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Edita Pilárová.  Rodičia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu zapísať dieťa do materskej školy v tomto čase, majú príležitosť aj po tomto termíne. Do materských škôl sa prijímajú prednostne deti s odkladom z uplynulého roka, predškoláci a potom samozrejme deti vo veku od 3 do 6 rokov.  „Dieťa, ktoré dovŕši dva roky veku, môže byť prijaté do materskej školy len v prípade personálnych a kapacitných možností zariadenia,“ vysvetlila E. Pilárová. Voľná kapacita sa v materských školách mení každý rok v závislosti od detí, ktoré materskú školu opustia. „Predškolákov máme tento rok 473. O odklad však požiadalo asi 70 rodičov, a tak predpokladaný počet voľných miest v materských školách po odchode predškolákov do škôl je 400,“ spočítala vedúca.

V Poprade je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dvanásť materských škôl. Tie sú podľa E. Pilárovej maximálne vyťažené. “Evidujeme obrovský záujem o materské školy,  no v porovnaní s inými mestami, kde berú deti vzhľadom na obmedzené kapacity až od veku 5 rokov, sme na tom však ešte relatívne dobre. V minulom roku sme napríklad brali všetky deti od dva a pol  roka,” hodnotí E.Pilárová. Tento rok mesto očakáva príchod veľmi silného ročníka narodených detí. Bude to najsilnejší ročník od roku 2004, podľa štatistických údajov mieri do materských škôl 522 detí narodených v roku 2009. Časť tohto silného ročníka, ktorá dosiahla požadovaný vek, prijali do MŠ už v minulom roku, zostávajúca väčšia časť príde na rad teraz.

Rodičia by si na zápis nemali zabudnúť priniesť  žiadosť o prijatie a odporúčanie od pediatra. Ak má dieťa aj iné problémy, potrebné je aj odporúčanie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Nahromadený sneh poškodil strechu zimného štadiónaVytlačiť
 

(Poprad 01.03.2013) Extrémna porcia snehu spolu s veľkými výkyvmi teplôt sa podpísali pod menšie poškodenie okrajov strechy zimného štadióna v Poprade. Celú situáciu rieši mesto ako poistnú udalosť a po roztopení snehu dôjde k náprave.

Strecha zimného štadióna je naprojektovaná tak, aby topiaci sa sneh padal do strešných zvodov. Tento rok je však extrémny z pohľadu množstva snehu i výkyvov teplôt, čo spôsobilo menšie poškodenie strechy, keď vplyvom zosuvu ľadu došlo na dvoch zvodoch  k odtrhnutiu spolu približne 2m plechu. „Dnes sme hasičov požiadali o pomoc pri odstránení uvoľneného plechu, aby ani v prípade silnejšieho vetra nemohlo dôjsť k nebezpečnej udalosti,“ uviedol Emil Kostelničák z popradskej radnice.  Toto poškodenie strechy neohrozuje bezpečnosť prevádzky zimného štadióna a nemá vplyv na bezpečnosť návštevníkov hokejových zápasov.

Situácia, ktorú spôsobuje sneh zosúvajúci sa zo strechy zimného štadióna, si však vyžiadala aj ďalšie mimoriadne opatrenia. Natiahnutá páska upozorňuje ľudí na hroziace nebezpečenstvo pádu snehu zo strechy spolu s vyvesenými upozorneniami. Zároveň bol vstup na štadión zabezpečený prioritne cez služobný vchod. „V minulosti sa sneh zo strechy štadióna neodhadzoval, keďže nie je možné poslať na strechu pracovníka z dôvodu nemožnosti zabezpečiť dostupnými prostriedkami bezpečnosť pri práci. V tejto súvislosti sme v predchádzajúcich dňoch už dvakrát zavolali na pomoc hasičov, ktorí s podporou svojej špeciálnej techniky pomáhali uvoľniť sneh zo strechy,“ uviedol vedúci zimného štadióna René Šoltés. Podľa informácií od samotných hasičov je zhodenie nahromadeného ľadu z okrajov striech mimoriadne komplikované, pretože je tam niekoľko vrstiev na sebe nahromadeného ľadu, ktorý sa len veľmi ťažko darí rozrušiť a zároveň môže predstavovať riziko aj pre hasičov a zasahujúcu techniku. Mesto touto cestou ďakuje OR HAZZ v Poprade za pomoc pri riešení tejto situácie.

Služobný vstup ani vstupy pre verejnosť nie sú ohrozené.  Mesto prosí verejnosť o nevstupovanie do opáskovaných zón pod zvodmi na bočných stranách štadióna. Za pochopenie ďakujeme.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Popradský univerzitný podnikateľský inkubátor – šanca pre študentov i firmyVytlačiť
 

(Poprad 26.02.2013) Študentom popradských vysokých škôl sa rysuje zaujímavá príležitosť prechodu do odbornej praxe. Zásluhu na tom majú Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty UMB, spoločnosť PASELL SLOVAKIA, s.r.o. a Mesto Poprad

Ambiciózny projekt vychádza z jestvujúcej reality. „Existuje reálny dopyt podnikov pôsobiacich v popradskom priemyselnom parku po spolupráci s vysokými školami pri ich inovačnom rozvoji. Zároveň existuje ponuka na strane vysokých škôl so sídlom v Poprade na zabezpečenie inovačného rozvoja podnikov v odbore Ekonomika a manažment podniku so zameraním na marketing, optimalizáciu výrobných a podporných procesov, systémy pre meranie a hodnotenie výkonnosti podniku, modelovanie a simulácie procesov, implementáciu systémov manažérstva kvality, operatívny a strategický manažment. Samotní študenti majú tiež záujem podieľať sa na inovačnom rozvoji podnikov formou riešenia záverečných prác, stáží alebo pracovno-právnymi vzťahmi,“ vysvetlil východiská projektu Ján Závadský z Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej fakulty UMB so sídlom v Poprade. Dôležitým faktom v tomto projekte je záujem mesta Poprad na vzniku takéhoto projektu. „Aj takýmto spôsobom chceme zabezpečiť pracovné miesta pre absolventov vysokých škôl so sídlom v Poprade a postarať sa o zodpovedajúcu demografickú udržateľnosť štruktúry obyvateľstva,“ uviedol viceprimátor Popradu Adrián Kromka. 

V tejto chvíli existujú dve alternatívy riešenia celého projektu– založenie nového právneho subjektu alebo vytvorenie organizačnej zložky pri jestvujúcej vysokej škole pôsobiacej v meste Poprad, s ktorou ostatné organizácie podpíšu Memorandum o spolupráci. Podľa predbežného harmonogramu by po pracovných stretnutiach a koncepčných rozhodnutiach všetkých zainteresovaných strán mohlo dôjsť k podpisu Memoranda o spolupráci už v júni 2013. To by v praxi znamenalo, že Popradský univerzitný podnikateľský inkubátor by začal fungovať už od školského roka 2013/14. Ďalším krokom posúvajúcim spoluprácu vysokých škôl a firiem pôsobiacich v Priemyselnom parku v Poprade-Matejovciach na vyššiu úroveň by malo byť zriadenie vývojového a výskumného centra v spoločnosti Pasell.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 296-300 z 730

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
4234

 
 
 
4207

 
 
 
62

 

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 26.1.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 27.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.1.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 31.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

34268127

26.1.2015
Úvodná stránka