Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Letničky strieda výsadba cibuľovín Vytlačiť
 

Kvetinová výzdoba v Poprade sa pripravuje na zimu. Spôsobili to predovštkým stále nižšie ranné teploty, ktoré spustili prípravy záhonov na budúcu sezónu.  V praxi to znamená, že zo záhonov a kvetináčov pracovníci postupne odstraňujú letničky. „S likvidáciou letničiek sme začali v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách, tento týždeň budeme pokračovať na Námestí sv. Egídia a veľkom kruhovom objazde. Na záhonoch vystriedajú letničky cibuľoviny, ktoré sa v tomto období vysádzajú. V meste sa vysadí zhruba 30 000 tisíc cibuľovín. Kvitnúce tulipány budú svojimi kvetmi tešiť občanov mesta budúci rok na jar,“ uviedla Daniela Polaštíková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Opätovná výsadba letničiek Kvetinová výzdoba v Poprade sa pripravuje na zimu. Stále nižšie ranné teploty signalizujú, že je potrebné všetko pripraviť už na budúcu sezónu.  V praxi to znamená, že zo záhonov a kvetináčov pracovníci postupne odstraňujú letničky. „S likvidáciou letničiek sme začali v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách, tento týždeň budeme pokračovať na Námestí sv. Egídia a veľkom kruhovom objazde. Na záhonoch vystriedajú letničky cibuľoviny, ktoré sa v tomto období vysádzajú. V meste sa vysadí zhruba 30 000 tisíc cibuľovín. Kvitnúce tulipány budú svojimi kvetmi tešiť občanov mesta budúci rok na jar,“ uviedla Daniela Polaštíková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Opätovná výsadba letničiek v 20 lokalitách v meste príde na rad už tradične po odkvitnutí tulipánov.


 
 

NOVÝ POPRAD - mesto uzavrelo zmluvu o budúcej zmluveVytlačiť
 

Mesto Poprad uzavrelo zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy so spoločnosťou TENZONA INVEST na odkúpenie 43 bytových jednotiek v Poprade na Suchoňovej ulici v prvom bytovom dome budúceho obytného súboru Nový Poprad. Samospráva sa tak rozhodla po podrobnom preskúmaní platnej legislatívy a analýze jestvujúcich postupov iných slovenských samospráv.

Mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie bytov 24.4.2013. Mesto si ešte pred tým dalo podmienku, že tento zámer bude naplnený len vtedy, ak sa mu na tento účel podarí získať 100% finančných prostriedkov na odkúpenie z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania(ŠFRB) a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR(MDVRR). Samospráva si v tejto veci vyžiadala aj stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO), a to z dôvodu, či v takomto prípade je nevyhnutné verejné obstarávanie. Metodické usmernenie, ktoré samospráva obdržala od ÚVO , však obsahovalo aj upozornenie, že „nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami“. Mesto preto začalo analyzovať interpretáciu platnej legislatívy a postupy v podobnej situácii u ostatných slovenských samospráv. „Usmernenie v podobnej situácii ako Poprad dostali aj Gbely, kde ho interpretovali v zmysle, že verejné obstarávanie v ich prípade samospráva nepotrebuje, čo potvrdil aj hovorca ÚVO(SME, 14.8.2013, V Gbeloch môžu pribudnúť nájomné byty, ľudia žiadajú dvojizbové). Na internetových stránkach slovenských miest a obcí sme našli viacero zmlúv riešiacich rovnaký problém, v ktorých sa samosprávy ako budúci kupujúci zaviazali uzatvoriť kúpnu zmluvu na stavbu, ktorú má realizovať budúci predávajúci s tým, že prostriedky na kúpu budú žiadať v zmysle zákona o podpore zo ŠFRB a dotácii na rozvoj bývania a kúpna zmluva sa uzatvorí za podmienky, že tieto budú na základe žiadosti mestu poskytnuté,“ vysvetlila Iveta Borňáková z oddelenia správy majetku MsÚ v Poprade. Na základe zistených skutočností a v snahe riešiť bývanie pre obyvateľov mesta tak samospráva uzavrela zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy so spoločnosťou TENZONA INVEST s. r. o. Bratislava. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria kúpnu zmluvu do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu – najneskôr však do 31.12.2014. Po tomto dátume zmluva stráca platnosť, čím všetko riziko v prípade nedodržania termínov ako aj v prípade nemožnosti získať 100% finančných prostriedkov na odkúpenie z úveru zo ŠFRB a z dotácie MDVRR SR prechádza na zhotoviteľa. Naďalej však ostáva v platnosti zmluva, podľa ktorej by ako protihodnotu za pozemky mala samospráva získať v prvej postavenej bytovke obytného súboru NOVÝ POPRAD 20 nájomných bytov. „Názory niektorých poslancov o tom, že mesto malo zrealizovať verejné obstarávanie na samotnú stavbu bolo v praxi nerealizovateľné, pretože investor mal na výstavbu týchto bytov právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Nájomný vzťah k pozemku pritom nadobudol na základe samosprávou vyhláseného tendra na riešenie daného územia,“ uzavrela Borňáková. Legislatíva, ktorá vstúpi do platnosti od 1.1.2014( novelizovaný zákon o dotáciách na rozvoj bývania, nový zákon č.150/2013 o ŠFRB), umožňuje podporu ako aj dotáciu na obstaranie nájomných bytov poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca augusta v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola zmluva uzavretá. Dotáciu i úver by tak mesto mohlo žiadať od 1.1.2014 už na základe uzavretej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Aj táto legislatíva tak jasne ukazuje, že tento spôsob nadobudnutia bytov a riešenia bytovej otázky v meste  rešpektuje platné zákony. „Aktuálne bola v súvislosti s projektom Nový Poprad na mesto ako stavebný úrad podaná žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, ktorá sa týka zmeny dispozície bytov,“ doplnila Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade.
V súčasnosti eviduje popradská samospráva 865 žiadostí o nájomné bývanie.


 
 

Mestskí poslanci obmedzili konzumáciu alkoholu na verejných priestranstváchVytlačiť
 

     Mestskí poslanci schválili na mestskom zastupiteľstve prísnejšie obmedzenie požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Spolupredkladateľom tohto návrhu bol náčelník Mestskej polície Jaroslav Marušin. „Pristúpili sme k tomu z dôvodu ochrany verejného poriadku. Bol problém s tým, že aj na Námestí sv. Egídia, aj v okolí škôl či detských ihrísk sa nachádzali ľudia, ktorí konzumovali alkohol a nepôsobilo to dobre ani na deti, ani na verejnosť. Najnovšie tak priestupca bude postihnuteľný pokutou do 30 eur,“ vysvetlil Marušin. Po novom je tak konzumácia alkoholických nápojov zakázaná na verejne prístupných miestach na celom území mesta, teda na celom území určenom územným plánom mesta Poprad, okrem výnimiek uvedených nižšie.                    
      Východiskom pre toto rozhodnutie bol fakt, že dňa 19.04.2013 nadobudol účinnosť zákon              č. 88/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Novelou zákona majú mestá a obce vytvorený priestor na vlastné rozhodnutie akým spôsobom si určia obmedzenia časové ale aj priestorové pri zohľadnení konkrétnych potrieb počas celého roka alebo s vymedzením časových úsekov jednotlivými hodinami, dňami, resp. mesiacmi a taktiež je možné stanoviť výnimky z určených obmedzení. Zákonné zmocnenie je v § 2 ods. 4, 5, 6 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Na základe tejto zmeny zákona bol vypracovaný Dodatok č. 1        k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 2/2012 o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Poprad.
     Najpodstatnejšie zmeny sú tieto:Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov v čase od 06:00 hod. do 02:00hod. nasledujúceho dňa v predajniach potravín. Rozsah zákazu je stanovený podľa najväčšieho zaťaženia otváracích hodín v potravinách. V čase od 02:00 do 06:00 sú predajne potravín na území mesta Poprad prevažne zatvorené. Zákaz sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto:      
a) ktorým je zariadenie určené na predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov, 
b) na ktorom sú so súhlasom Mesta Poprad umiestnené letné terasy a sezónne posedenia,ktoré tvoria súčasť prevádzkarní reštauračných a pohostinných zariadení, kaviarní,cukrárni, čajovní, barov a predajných stánkov, na ktorom je mestom Poprad organizované verejné podujatie alebo príležitostný trh,na ktorom je organizované verejné podujatie oznámené podľa zákona  č. 479/2008 Z. z. organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,          
c) na ktorom sa koná akcia na ktorú bolo vydané rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií,     
d) v dňoch 31.12. a 01.01. príslušného roka.


 
 

Mesto Poprad podporuje hokej naďalej Vytlačiť
 

Mesto Poprad aj napriek mediálnym útokom zo strany predstaviteľov HK Poprad pokračuje v podpore popradského hokeja. V roku 2013 získajú mládežnícke tímy dotáciu na činnosť vo výške 45 000 eur, hokejový A tím má naplánovanú dotáciu na nájom a služby s tým spojené vo výške 69 590 eur.  Ďalšie mimoriadne dotácie nie sú možné z nasledujúcich dôvodov:

1. Mesto Poprad podpísalo memorandum s vládou, v ktorom sa zaviazalo konsolidovať verejné financie a šetriť bežné výdavky. Pre tento rok to predstavuje pre Poprad 1,746 milióna Eur. Aktuálne má oproti pôvodným zámerom schodok 150–tisíc eur.

2. Podľa platného VZN mesto nemôže podporovať  subjekt, ktorý voči mestu nemá splnené všetky záväzky. Ďalšiu dotáciu nemôžeme poskytnúť z dôvodu, že žiadateľ dotácie (v tomto prípade HK Poprad,s.r.o.), musí predložiť potvrdenia nie staršie ako tri mesiace o tom, že nie je daňovým dlžníkom, dlžníkom na sociálnom a zdravotnom poistení a nie je v likvidácii a konkurznom konaní; zároveň dotácia nebude poskytnutá žiadateľovi v prípade, ak má záväzky voči mestu. Pretože HK Poprad,s.r.o. tieto záväzky voči mestu nemá vysporiadané, nemôže mu byť poskytnutá ďalšia dotácia.

Na hokej putovalo v Poprade len od roku 2010 - spolu s peniazmi na prevádzku zimného štadióna, ktoré sú naplánované v tomto roku - takmer 3 mil eur. Z toho takmer 630 tisíc eur poskytla samospráva vo forme dotácií na činnosť hokejovej mládeži a A mužstvu, ďalších 2 370 000 eur šlo na prevádzku zimného štadióna, na ktorom trénujú všetky mužstvá. O oprávnenosti prelepenia nápisu POPRAD na dresoch hokejistov si tak musí urobiť uzávery verejnosť sama.

Prehľad:
r.2010 prevádzka ZŠ 562.000 Eur,dotácia„A“ na činnosť 146.500 Eur  ,mládež na činnosť 105.500 Eur
r.2011 prevádzka ZŠ 594.000 Eur,dotácia„A“ na činnosť 160.000 Eur ,mládež na činnosť 75.000 Eur
r.2012 prevádzka ZŠ 597.000 Eur,dotácia „A“ na činnosť 50.700 Eur ,mládež na činnosť 45.000 Eur
r.2013 prevádzka ZŠ – v rozpočte 619.000 Eur, mládež na činnosť 45.000 Eur

 


 
 

Na sídlisku JUH pribudne ďalšie detské ihriskoVytlačiť
 

Malí i veľkí Popradčania sa môžu tešiť na ďalšie detské ihrisko. Už začiatkom augusta bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko na realizáciu 2.etapy v rámci stavby „Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda“. Realizácia prvej – oddychovej časti - bola ukončená v roku 2010. „Aktuálne sme začali s realizáciou detského ihriska, ktorá plynule nadväzuje na 1.etapu. Budú zrealizované spevnené plochy a osadené nové prvky – pieskovisko s domčekom, šmýkačka, hojdačka  a niektoré ďalšie prvky, ktoré zatiaľ v Poprade neboli realizované. Ihrisko bude určené najmä menším deťom, niektoré prvky budú môcť využívať aj deti do 15 rokov, vzhľadom na inštaláciu lavičiek si tam oddýchnu aj rodičia a starí rodičia,“ informovala Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. Práce by mali byť ukončené do 1.10.2013.
Mesto Poprad zrealizovalo v posledných rokoch viacero detských ihrísk. „Na sídl.JUH5  sme v roku 2006 zrealizovali veľké multifunkčné ihrisko pre loptové hry, pri ktorom boli aj prvky pre najmenšie deti. V tom istom roku bol na sídlisku JUH3 realizovaný park, ktorého súčasťou bol taktiež priestor pre zábavu najmenších detí. Okrem týchto ihrísk sa realizovali podobné stavby aj na sídlisku Západ/pri bytových domoch LUXOR, POVAŽIE a NOVOHRAD/. Neobišli sme ani mestské časti – detské ihriská boli zrealizované aj v Spišskej Sobote a v Matejovciach,“ informovala Horáková. V súčasnej dobe má samospráva pripravený projekt na realizáciu detského ihriska a oddychovej zóny pre seniorov na ulici  Na letisko vo Veľkej a je už pripravená dokumentácia pre ihrisko na Tomášikovej ulici.

 


 
 
Položky 296-300 z 833

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 29.8.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 30.8.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 31.8.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 1.9.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 2.9.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 3.9.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 4.9.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 5.9.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

43784185

29.8.2015
Úvodná stránka