Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ Vytlačiť
 

Základná škola v Poprade-Veľkej by mala v nasledujúcich dvoch rokoch prejsť rozsiahlymi zmenami. Podarí sa jej to vďaka úspechu v projekte Premena tradičnej školy na modernú, ktorý spadá pod agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v ZŠ s MŠ a s využitím inovačných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Projekty sú zamerané na tvorbu a realizáciu rozvojových programov škôl a inováciu didaktických prostriedkov. Kladú dôraz na výchovno-vzdelávací proces prírodovedných predmetov a angličtiny.

Základná škola v Poprade-Veľkej dostane v priebehu dvoch rokov vyše 200 tisíc eur. Z úspechu  v projekte sa teší celá škola.

„ Je to pre našu školu veľká vec, lebo prechádza istými zmenami. Meníme okná a strechu, exteriér, interiér, kupujeme nové lavice a teraz dostávame šancu zmeniť aj laboratóriá, kabinety, didaktickú techniku a vylepšiť celý výchovno-vzdelávací proces,“ nadšene uviedol riaditeľ ZŠ s MŠ v Poprade- Veľkej Richard Bekess.

Do projektu sa zapojí 6 pedagógov prírodovedných predmetov. Dva roky sa budú vzdelávať, zdokonalia sa v angličtine a osvoja si prácu s modernými vzdelávacími pomôckami, ktoré sa zakúpia vďaka projektu.

„Zakúpime nové dataprojektory, interaktívne tabule, pomôcky do kabinetov, knihy a učebnice. Škola by sa mala stať školou  21. storočia, čomu sa mimoriadne tešíme. Tento projekt by mal byť ukončený  do dvoch rokov,“  povedal riaditeľ školy.

Nadšenie neskrývali ani učitelia, ktorí mimoriadne oceňujú myšlienku renovácie kabinetov matematiky, fyziky a chémie, v ktorých sa teraz nachádzajú aj dvadsaťročné pomôcky.

Finančný podiel v tomto projekte má aj mesto Poprad. „Chcem poďakovať vedeniu mesta Poprad, ktoré veľmi ústretovo pristúpilo k našim požiadavkám a pomohlo nám. 5% - ná spoluúčasť mesta je pre našu základnú školu neoceniteľná pomoc,“  povedal riaditeľ.

Zdroj:  Mesto Poprad


 
 

Časti mesta Poprad sa spoplatňovať nebudúVytlačiť
 

Zhromaždenie občanovDňa  7. 3. 2012 o 16.00  hod. sa na pôde mestského úradu uskutočnila verejná diskusia s primátorom mesta  Poprad Ing. Antonom Dankom, s poslancami a s obyvateľmi mesta a častí mesta, ktorá sa týkala návrhu na spoplatnenie parkovísk v centre mesta a v jeho častiach. Na poslednom zastupiteľstve primátor tento návrh stiahol s odôvodnením, že občania podali k jeho obsahu množstvo pripomienok - či už písomných alebo ústnych.  Hneď v úvode však vyjadril sklamanie nad správaním sa niektorých poslancov, ktorí podľa neho túto vážnu tému využili na svoju politickú prezentáciu.

Na verejnej diskusii sa hovorilo najmä o kompromisoch a o ústretových rozhodnutiach. Riaditeľ SMK Peter Fabian občanom predstavil úpravu návrhu o spoplatnení parkovísk.  Najväčšou zmenou je zrušenie spoplatnenia parkovísk v jednotlivých častiach mesta a na sídlisku Západ. Ďalším ústretovým krokom pre občanov je skrátenie doby spoplatnenia parkovísk, ktoré by mali byť po novom platené v čase od 8.00 do 18.00 hod. namiesto do 20.00 hod. Centrum mesta sa v novom návrhu delí na tri zóny.  Cieľom vedenia mesta bolo podľa tohto návrhu  umožniť občanom pohodlné parkovanie na krátky čas.  Obyvateľ  týchto častí si však môže zakúpiť aj parkovaciu kartu v cene 15 €, ktorá platí pre všetky tri zóny.  Jeden deň parkovania ho tak vyjde len na 0,06 €.

Veľkým ústretovým krokom voči občanom bol návrh spoplatnenia parkovania v zóne 3, ktorej súčasťou je parkovanie pri nemocnici a v jej okolí (Ul. J.Curie, Banícka  a Tatranská ul.).  Mesto Poprad ako  jediné na Slovensku dáva občanom, ktorí idú na vyšetrenie, možnosť parkovať pri nemocnici prvé dve hodiny zadarmo.  Po uplynutí tohto času  bude každá ďalšia hodina spoplatnená  sumou 0,50 €.  Na Tatranskom námestí a na Baníckej ul. za státie pri ceste občan zaplatí 0,20 € za 2,5 hodiny. Každá ďalšia hodina bude stáť 0,40 €.  Ak občan uhradí parkovanie formou SMS, 10 minút pred uplynutím 2,5 hodiny mu príde varovná SMS, ktorá ho upozorní na to, že mu končí zaplatená doba parkovania a v  prípade potreby si ju môže predĺžiť.

Mesto Poprad ako jedno z mála miest ponúka parkovanie v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov v centre mesta zadarmo,  čo je nepochybne výrazné znamenie toho, že naozaj prihliada na potreby občanov a ich pripomienky mu nie sú ľahostajné. Viceprimátor JUDr. Adrián Kromka vo svojom príhovore zdôraznil, že mesto Poprad si váži  zapojenie sa občanov do tejto problematiky. Poďakoval najmä Veľčanom, ktorí dokonca spísali petíciu. Podľa jeho slov mesto nevyhnutne  potrebuje na správne fungovanie aj spätnú väzbu od obyvateľov a na základe nej môže hľadať východiská a riešenia vážnych problémov.  Aj on poukázal na nádych politiky v konaniach niektorých poslancov a následne ich vyzval na korektný spoločný dialóg a na rokovania, ktoré by mali prispieť k efektívnejším rozhodnutiam v prospech obyvateľov nášho mesta.

Návrh spoplatnenia parkovísk bude prednesený na  najbližšom zastupiteľstve.  Ceny parkovania boli zapracované tak, aby  celkové hospodárenie bolo bez problémov a neskončilo v mínusových číslach, čo je podľa zákona neprípustné. Všetky zisky z parkovania sa vracajú spätne do prevádzky parkovísk.

Bližšie informácie o zónach môže občan nájsť na stránkach Správy mestských komunikácií v Poprade.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Zariadenie pre seniorov na Komenského ul. prešlo rozsiahlou rekonštrukciouVytlačiť
 

Zariadenie pre seniorovAj v náročnom období celosvetovej krízy sa mesto Poprad snaží vynakladať so svojimi obmedzenými prostriedkami čo najhospodárnejšie. Využíva ich nielen na budovanie, ale aj rôzne rekonštrukcie, a tak nezabúda na svojich občanov.  V týchto časoch je dôležité najmä sociálne myslenie a kladný prístup k človeku, a to najmä k tým, ktorí už svoje  “ dielo“  pre spoločnosť urobili. Okrem rôznych sociálnych výpomocí  či už vo forme poskytnutia ubytovania pre ľudí bez prístreška, alebo rozdávania potravinovej pomoci, mesto myslí aj na našich starších občanov, ktorí sú ubytovaní v zariadeniach pre seniorov. Tieto budovy už nahlodal zub času a boli potrebné ich rekonštrukcie. V roku 2011 sa teda uskutočnila  v rámci Centra sociálnych služieb (CSS) rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov na Komenského ulici.  „ Rekonštrukcia tohto sociálneho zariadenia je súčasťou komplexnej starostlivosti mesta Poprad o svojich občanov a je súčasťou zámeru vedenia mesta neustále zlepšovať kvalitu sociálnych služieb v našom meste,“ uviedol viceprimátor mesta Poprad JUDr. Adrián Kromka. Zariadenie  sa opravovalo  v dvoch etapách.  1. etapa prebiehala v mesiacoch  júl – október 2011 a predstavovala výmenu všetkých  okien, odstránenie systémových chýb budovy (t.j. prasklín) a zateplenie. Riaditeľ CSS Jozef Košický uviedol, že celkové náklady na 1. etapu predstavovali čiastku 300 300,- eur. Na základe výpočtov uvedených v energetickom audite by malo výmenou okien a zateplením budovy prísť k 35 % úspore energií, čo sa prejaví už v r. 2012.

Rekonštrukcia v druhej etape sa realizovala v mesiacoch október – december 2011 a predstavovala vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy, prestavbu obytných jednotiek na 1. a 2. poschodí  na bezbariérové, vybudovanie nového moderného signalizačno-komunikačného systému a výmenu hlavných elektrických rozvodov. „Celkové náklady na 2. etapu predstavovali čiastku 180 000,- eur. Celá rekonštrukcia teda predstavovala náklady vo výške 480 300 eur,“  spresnil riaditeľ CSS Jozef Košický. „Rekonštrukciou  1. a 2. poschodia sme rozšírili kapacitu zariadenia o 7 lôžok, na ktorých môžu nájsť svoj druhý domov a pomoc ďalší seniori.  Zriadila sa i terapeutická miestnosť, kde si klienti môžu precvičovať svoje schopnosti, zručnosti, jemnú motoriku a pamäť prostredníctvom rôznych terapií a ručných prác, ktoré sa tu pre nich organizujú. Táto miestnosť a aktivity, ktoré sa v nej organizujú, sa medzi seniormi tešia veľkej obľube a deň čo deň do nej prichádza stále viac a viac klientov,“ uviedol riaditeľ CSS Jozef Košický.

Podľa viceprimátora mesta Poprad JUDr. Adriána Kromku rekonštrukcia neprispela len k lepšiemu bývaniu seniorov, ale hlavne ku kvalitnejšiemu poskytovaniu sociálnych služieb, na ktorých mestu Poprad veľmi záleží.

„Na rok 2012 je naplánovaná ďalšia etapa rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov na Komenského ul., ktorá bude zameraná na prestavbu obytných jednotiek na 3. poschodí zariadenia na bezbariérové. Predpokladané náklady na rekonštrukciu predstavujú čiastku 120 500 eur,“ povedal JUDr. Adrián Kromka, viceprimátor mesta Poprad.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Opravy detských ihrísk v PopradeVytlačiť
 

Detské ihriskoSneh sa pomaly topí a mesto Poprad ako prevádzkovateľ detských ihrísk  vykonáva  v mesiacoch február a marec prevádzkovú ročnú  kontrolu na všetkých detských ihriskách na  území mesta. „Kontrolujeme  poškodenie vandalmi, menšie a väčšie opotrebovanie detských zariadení,“ uviedla vedúca oddelenia životného prostredia Ing. Daniela Polaštíková.   Po vykonaní kontroly sa spíše sumár opráv, ktorý zahŕňa aj výmenu poškodených dielov  a doplnenie chýbajúcich dielov na  zariadeniach. Po objednaní potrebných náhradných dielov sa v mesiacoch apríl a máj bude realizovať oprava jednotlivých zariadení. Pri značnom poškodení  starších detských ihrísk, ktoré vylučuje ich ďalšie bezpečné  používanie, sa nariadi celkové odstránenie zariadenia.

K údržbe detských ihrísk, ktorých súčasťou sú aj pieskoviská, patrí čistenie pieskovísk, výmena piesku a oprava obrúb na pieskoviskách. „V letných mesiacoch sa uskutočňuje obnova starých náterov na detských zariadeniach. Nátery sa realizujú  v perióde  4 až 5 rokov  na každom ihrisku,“ dodala vedúca.  Po vykonaní takejto komplexnej opravy sa naďalej uskutočňuje bežná kontrola detských ihrísk a pri zistení nedostatkov sa operatívne rieši oprava tak, aby bola zaistená ich bezpečná prevádzka.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

V Poprade pribudnú nové parkovacie miestaVytlačiť
 

ParkoviskoProblém s parkovaním je známy na celom Slovensku. Nevyhýba sa ani mestu Poprad. Množstvo pribúdajúcich áut situáciu sťažuje a nájsť riešenia je stále náročnejšie.  Mesto  Poprad sa však neustále snaží riešiť situáciu vybudovaním  nových  parkovacích  miest.  Ani tento rok to nebude inak.

„Každý rok sa snažíme zrealizovať niekoľko nových parkovacích miest, čo však nestačí pokryť potreby,“ povedala Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade.  Podľa jej slov v programovom rozpočte boli schválené finančné prostriedky na nové parkovacie miesta na uliciach Rázusova, Štúrova a  29. augusta.  S realizáciou parkovísk  sa môže začať po ukončení výberu dodávateľa  v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a po podpísaní zmluvy o diele.

Zdroj:  Mesto Poprad


 
 
Položky 306-310 z 620

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 19.4.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 20.4.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 21.4.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.4.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.4.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 24.4.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 25.4.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 26.4.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

23712829

19.4.2014
Úvodná stránka