Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Výberové konanie - riaditeľ/ka Centra voľného časuVytlačiť
 

Výberové konanie


Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra voľného času, Ulica mládeže 2688/13, Poprad.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušné školské zariadenie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie prvej atestácie/1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe.


Ďalšie požiadavky

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • bezúhonnosť,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie.


Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
 • § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Uzávierka prihlášok je 31. októbra 2018. Prihlášky s označením "Výberové konanie - CVČ" posielajte na adresu:   Mestský úrad Poprad
                                   odbor školstva, mládeže a športu
                                   Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
                                   058 42 Poprad

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

                                                                                                      Ing. Jozef Švagerko
                                                                                                         primátor mesta


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka