Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

logominv.png

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresné riaditel’stvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Poprad

od 07. augusta 2019 od 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavat’ zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 pism. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

- fajčiť, odhadzovat’ horiace alebo tlejúce predmety, alebo používat’ otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovat’ porasty bylín, kríkov, stromov

-spaľovat’ horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky &. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

-zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnost’; pre osoby vykonávajúcu hliadkovaciu činnost’ vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzat’; zabezpečit’ jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov

-zabezpečit’ umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

-udržiavat’ existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový prejazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

Prijímat’ osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

1, urýchlené odstraňovanie dreva a d’alšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

2, vytváranie rozčleňovacích pasov na zabránenie šírenia požiaru,

3, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážníc pre hasičskú techniku,

Vybavit’ prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory,

harvestory a iné vozidlá, ktoré sa použivajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Tieto pracovné stroje vybavit’ účinným zachytávačom iskier.

 


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka