Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor výstavby

Vedúca odboru

Ing. Kristína Horáková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167 276

e-mail.: kristina.horakova@msupoprad.sk

 

Oddelenie stavebného poriadku

Vedúca oddelenia

Ing. Hana Paračková, tel.: 052/7167 269
e-mail: hana.parackova@msupoprad.sk

 • Zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa zákona č.    50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a to najmä:
  • vydáva oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe, stavebnej úprave, udržiavacím prácam,
  • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
  • zabezpečuje územné konania, vydáva územné rozhodnutia – o umiestnení stavby, využití územia, stavebnej uzávere, ochrannom pásme stavby,
  • zabezpečuje stavebné konania, vydáva stavebné povolenia ako miestne príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona,
  • rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením,
  • rozhoduje o dodatočnom povolení stavby, resp. zmeny stavby,
  • rozhoduje o odstránení stavby, vydáva nariadenie o odstránení stavby,
  • zabezpečuje kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia, predčasné užívanie, užívanie na skúšobnú prevádzku,
  • rozhoduje o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení, nariaďuje ich odstránenie, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
  • rozhoduje o povinnosti vytýčenia stavieb,
  • povoľuje terénne úpravy,
  • vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa vlastník stavby postaral v určenej lehote a za určených podmienok o nápravu pri udržiavaní stavby,
  • nariaďuje neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
  • nariaďuje užívateľovi stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb,
  • vydáva vyvlastňovacie rozhodnutia v pôsobnosti podľa stavebného zákona,
  • poverení pracovníci vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona,
  • v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vykonávaní informačných činností podľa osobitných predpisov, spracováva štatistické údaje o vydaných rozhodnutiach,
  • vedie evidenciu všetkých písomností týkajúcich sa vydaných rozhodnutí, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam,
  • sleduje všetku stavebnú činnosť v meste a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú v súlade s povolením, resp. nariadením a v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.
 • Vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znení neskorších predpisov, a to najmä:
  • stavebné a kolaudačné rozhodnutia,
  • vedie evidenciu podľa stavebného zákona ako aj podľa osobitného predpisu,
  • vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami,
  • vydáva povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením,
  • dodatočné povolenia,
  • vydáva povolenia na zmenu účelu využitia stavieb,
  • vykonáva kontrolnú činnosť,
  • rieši priestupky a správne delikty v oblasti špeciálneho stavebného úradu.

 

Oddelenie investicií mesta

Vedúca oddelenia

Ing. Monika Rontová, tel.: 052/7167 279
e-mail: monika.rontova@msupoprad.sk

 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta,
 • zabezpečuje  predpojektovú a projektovú dokumentáciu investícií mesta,
 • zabezpečuje vyjadrenia a stanoviska príslušných orgánov a organizácií k  predprojektovej  a projektovej dokumentácií investícií mesta,
 • zabezpečuje vydanie príslušných povolení pre investície mesta,
 • zabezpečuje podklady pre výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo,
 • vykonáva  technický dozor investora,
 • pripravuje a predkladá návrhy rozpočtu mesta, kontroluje čerpanie rozpočtu
 • v príslušných programoch,
 • po ukončení stavieb zabezpečuje odúčtovanie stavieb a ich zaradenie do majetku mesta,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov.
 • vydáva súhlasy alebo záväzné stanoviska k podnikateľskej alebo inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 • vydáva vyjadrenie obce k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier
 • prijíma oznámenia podnikateľských subjektov
 • organizuje a zabezpečuje celoročnú prevádzku mestských trhovísk.
 • vydáva povolenia na ambulantný predaj
 • vykonáva povolenia na zábery verejného priestranstva spojených s podnikateľskou činnosťou a zábery verejného priestranstva na verejnej zeleni
 • vydáva povolenia k realizácii kultúrnych, spoločenských, športových a propagačných akcií
 • vydáva povolenia na realizáciu príležitostného ohňostroja a ohňostrojových prác.

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v úseku:

 • zabezpečuje  prenesený  výkon  štátnej  správy na úseku bývania podľa § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších  predpisov,
 • vykonáva činnosť v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
 • preberá a overuje úplnosť náležitostí žiadosti,
 • vedie evidenciu žiadostí podľa účelu,
 • u žiadateľa podľa § 7 písm. a) vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok,
 • vykonáva kontrolu čerpania podpory poskytnutej, z fondu pred jej úhradou bankou,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov.“

 

Oddelenie životného prostredia

Vedúca oddelenia

Ing. Daniela Gerčák Polaštiková - poverená vedúca oddelenia, tel.: 052/7167 258
e-mail: daniela.polastikova@msupoprad.sk

Všeobecné činnosti

 • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov,
 • zabezpečuje organizáciu a koordináciu prác pracovníkov MOS,
 • prejednáva priestupky za porušenie príslušných záVZN platných právnych predpisov

 

Na úseku ochrany ovzdušia vykonáva činnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ovzduší a to najmä:

 • vedie evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vydáva stanoviská k povoleniu stavby a k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
 • vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 • vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo svojom vestníku.

 

Na úseku verejnej zelene vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny:

 • vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny,
 • vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, vydáva rozhodnutia na jej výrub,
 • vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami,
 • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka, alebo značná škoda na majetku,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • zadáva a preberá práce v rámci VPS, kontroluje fakturácie a čerpanie rozpočtu, pripravuje podklady pre tvorbu rozpočtu.

 

Na úseku odpadového hospodárstva zabezpečuje povinnosti, ktoré pre Mesto vyplývajú zo zákona o odpadoch a to najmä:

 • spracováva a aktualizuje program odpadového, hospodárstva mesta a zabezpečuje jeho plnenie prostredníctvom firmy, ktorá zabezpečuje pre mesto služby v odpadovom hospodárstve,
 • vedie rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto Poprad, vedie evidenčné listy,
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov,
 • kontroluje činnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom,
 • pripravuje podklady pre prípravu rozpočtu odpadového hospodárstva mesta.

 

Na úseku štátnej vodnej správy v prenesenom výkone pôsobností a v súlade so zákonom           o verejných vodovodoch a kanalizáciách:

 • povoľuje odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov domácností), uskutočňovanie,  zmeny a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
 • v prípadoch v ktorých je príslušná povoľuje vodnú stavbu, ako aj iné vodohospodárske veci týkajúce sa tejto vodnej stavby,
 • rozhoduje vo veciach pochybností o určení hraníc pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch,
 • ukladá opatrenia na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
 • v prenesenom výkone pôsobností na úseku štátnej vodnej správy dáva vyjadrenia k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
 • vedie evidenciu o vodách
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť, upraviť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
 • môže všeobecne záväzným nariadením určiť inundačné územia pri drobných vodných tokoch.

 

Na úseku držania psov

 • Prejednáva priestupky za poručenie zákon č. 282/2002 Z. z.  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v  znení neskorších predpisov.

 

Oddelenie územného plánu a dopravy

Vedúci oddelenia

Ing. Branislav Daniel, tel.: 052/7167 294
e-mail: branislav.daniel@msupoprad.sk

 • v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje obstarávanie, prerokúvanie
 • a schvaľovanie územného plánu mesta, mestských častí a vybraných priestorov,
 • vrátane územnoplánovacích podkladov (urbanist. štúdie, generely a pod.),
 • čiastkových zmien a doplnkov územných plánov,
 • vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie (štúdia, zadanie, projekt),
 • koncepčným materiálom a podkladom,
 • poskytuje poradenské a konzultačné služby pre občanov pri ich investičných
 • zámeroch na území mesta,
 • zúčastňuje sa rokovaní k problematikám územného rozvoja a územno - technického
 • rozvoja dotýkajúcich sa záujmov mesta, zvolaných orgánmi štátnej správy,
 • odbornými organizáciami, právnickými, či fyzickými osobami,
 • usmerňuje a koordinuje dobudovanie, reamináciu a rozvoj mestských častí, areálov,
 • zón a súboru objektov s cieľom tvorby kvalitného urbanisticko – architektonického a funkčného riešenia,
 • účinne spolupracuje s orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami, odbormi MsÚ za účelom dosiahnutia vytýčených koncepčných zámerov a kvality riešenia,
 • zabezpečuje riadne uloženie schváleného ÚPN, ÚPD a všetky podklady k nej, ako aj doklady o zmenách a doplnkoch,
 • spracováva urbanistické a územno technické zásady a regulatívy rozvoja vybraných mestských častí podľa potreby a aktuálnosti,
 • vytvára koncepčné i realizačné podmienky pre reanimáciu voľnej krajiny za účelom umocnenia ekologickej stability územia,
 • spolupracuje na zabezpečovaní podkladov a podmienok pre verejné súťaže a konkurzy z hľadiska urbanistického a územno – technického,
 • na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle špeciálnych zákonov vedie
 • informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta, uplatňuje záujmy mesta Poprad v regionálnych, nadregionálnych a celorepublikových koncepciách, dokumentoch a iných rozvojových strategických zámeroch,
 • spracováva územnoplánovacie podklady a uzemnoplánovaciu dokumentáciu.


Na úseku dopravy

Vykonáva činnosti vyplývajúce pre mesto z cestného zákona, zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o cestnej doprave a to najmä:

 • vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách
  (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie,vyhradenie parkovacích miest pre ŤZPO a pod.),
 • udeľuje a odníma dopravnú licenciu na mestskú autobusovú dopravu, dáva súhlas na umiestnenie zastávok MHD, schvaľuje cestovné poriadky MHD, vykonáva kontrolnú činnosť v prevádzkových priestoroch dopravcu,
 • pripravuje zmluvu s dopravcom o službách vo verejnom záujme, kontrola fakturácie zálohových  platieb za služby a vyúčtovanie, vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v meste,  zabezpečuje    agendu   v   konaní   na   udelenie   dopr.  licencie   na     vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu (súhlas na zastavovanie dopravcom na zriadených zastávkach),
 • kontrola fakturácie za mestské čipové karty občanov mesta Poprad,
 • určuje použitie dopravných značiek na miestnych a účelových komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii dopravy v meste, spolupracuje s Okresným dopravným inšpektorátom na návrhoch zmien organizácie dopravy, dáva súhlas na prejazd pešou zónou,
 • posudzuje všetky druhy dokumentácie z hľadiska dopravy na úrovni záväzného stanoviska Mesta Poprad,
 • spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov - ÚPD, ÚPP,
  štúdii, generelov, koncepcií z hľadiska dopravy,
 • samostatne alebo v spolupráci so Správou mestských komunikácií v Poprade zabezpečuje údržbu a opravu komunikácií,
 • vedie pasport miestnych komunikácií, pasport dopravného značenia,
 • eviduje majetok mesta,
 • pripravuje zmluvy s investormi o odovzdávaní a prevzatí dopravných stavieb do majetku Mesta Poprad,
 • pripravuje podklady pre poisťovne na uplatnenie si nároku na náhradu škody vzniknutej na majetku Mesta Poprad (dopravné stavby a zariadenia),
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva (skládky, vozidlá),
 • rieši žiadosti, podnety a interpelácie vo veci cestnej dopravy na úseku miestnych komunikácií, dáva vyjadrenie k petíciám a sťažnostiam, vybavuje žiadosti v zmysle zákona č. 211/2001 Z. z. o slobode informácií,
 • pripravuje materiál do mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia,
 • vykonáva štátny dozor nad cestnou dopravou,
 • vyjadruje sa k využitiu pozemkov (pod komunikáciami),
 • vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi a účelovými komunikáciami,
 • rieši priestupky a správne delikty na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka