Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Nočný kľud alebo zábava?Vytlačiť
 

S prichádzajúcim letným obdobím, časom prázdnin a s tým spojeným zvýšením denných a nočných teplôt, láka ľudí hlavne v piatkovú a sobotnú noc posedieť si aj v neskorých nočných hodinách na letných terasách pohostinských zariadení alebo využiť tento čas na návštevu diskotéky resp. tanečnej zábavy, ktoré sa v Poprade nachádzajú hlavne v centre mesta. A práve tu sa stretávame s dvomi pohľadmi ľudí, kde jedna skupina sa chce venovať zábave a druhá skupina ľudí sú tí, ktorí chcú už po 22.00 hodine kľudne a nerušene oddychovať, a v tomto letnom období niekedy aj pri pootvorenom okne. Vyhovieť požiadavkám tej skupiny občanov, ktorí chcú mať po 22.00 hodine kľud a tými, ktorí sa chcú zabávať, je pre samosprávu vzhľadom k platnej legislatíve veľmi ťažké.

V mesiacoch júl a august minulého roka preverovala mestská polícia celkom 131 oznámení o rušení nočného kľudu, z ktorých väčšina bola opodstatnená. Už v minulom období neuspeli pokusy o to, aby mesto Poprad vydalo všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Poprad, kde Generálna prokuratúra Slovenskej republiky konštatovala, že platná právna úprava neumožňuje obci, aby rozhodovala individuálnym právnym aktom o konkrétnom čase predaja či prevádzky služieb u konkrétneho podnikateľa. Mesto si preto nemôže prisvojiť takúto formu rozhodovania a to ani pri riešení ojedinelých výnimiek zo štandardného stavu, ako je obmedzenie času prevádzky po 22.00 hodine. V zmysle platnej legislatívy je riešenie daného problému veľmi ťažké, nakoľko na jednej strane samospráva chce aby mesto Poprad, ako turistické centrum žilo spoločenským životom, no na druhej strane si plne uvedomujeme, že to nemôže byť na úkor druhej skupiny občanov. Takže práve tu momentálne naráža samospráva na najväčší problém. Aj v zmysle občianskeho zákonníka je obec oprávnená domáhať sa ochrany pred obťažovaním hlukom, ak sú ním pri užívaní svojich stavieb a pozemkov nad mieru primeranú pomerom obťažovaní jej občania.

Čiastočne sa danou problematikou zaoberá zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, kde je presne vymedzené, čo je verejné kultúrne podujatie, za ktoré sa v zmysle citovaného zákona považujú koncerty, hudobné a tanečné produkcie. A práve toto je problémom, kde na základe toho každé reštauračné zariadenie, ktoré má v živnostenskom oprávnení poriadanie verejných kultúrnych podujatí a má príslušnú licenciu od Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA), môže vykonávať takúto činnosť. Jedinou povinnosťou, ktorú má voči mestu majiteľ resp. prevádzkovateľ takéhoto zariadenia, je písomne oznámiť mestu zámer usporiadania podujatia, čo niektorí však sústavne porušujú a preto správny orgán Mesta Poprad vedie niekoľko správnych konaní voči porušujúcim subjektom. O tom, že právomoci samotného mesta sú dosť oklieštené svedčí to, že citovaný zákon presne vymedzuje, kedy mesto môže podujatie zakázať. Je to iba v prípadoch, ktoré sú v citovanom zákone presne uvedené, teda len vtedy ak sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva. V praxi to teda znamená, že samospráva nemá priamy vplyv na podnikateľské subjekty a ich prevádzky pri poriadaní verejných kultúrnych podujatí, čo hlavne občania, ktorí sa sťažujú na hluk často krát nechcú pochopiť a dožadujú sa obmedzenia prevádzkových hodín, zrušenia podujatia resp. aj samotnej prevádzky, čo však pri súčasnej platnej legislatíve nie je možné. Výsledkom tohoto stavu je to, že primátorovi mesta a mestskej polícií sú často krát adresované viaceré sťažností na intenzitu hudobnej produkcie v čase nočného kľudu z prevádzok nachádzajúcich sa hlavne v centre mesta a v jeho okolí a žiadajú o rázny zásah a okamžitú nápravu zo strany mestskej polície a samotného mesta.

Mesto Poprad danú problematiku sa snaží riešiť spoločne s ďalšími orgánmi a organizáciami, a to hlavne s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý má dominantné postavenie v posudzovaní intenzity hudobnej produkcie, keďže ako vyplýva zo zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je orgánom na ochranu zdravia, do pôsobnosti ktorého patrí aj problematika ochrany pred hlukom a práve tento úrad v súčinnosti s mestskou políciou vykonáva kontrolu dodržiavania citovaného zákona. Ak sa zistí porušenie predpisov ukladá usporiadateľovi hudobnej produkcie sankcie za nedodržanie limitov hluku a vibrácií, ktoré sú stanovené pre dennú a nočnú dobu príslušným nariadením vlády, a ktoré sa vzťahujú výslovne tiež na hluk z verejnej produkcie hudby. Dôležité je uviesť to, že v prípadoch kedy nie je možné zistiť usporiadateľa, zodpovedá za dodržanie limitov ten, kto stavbu, zariadenie alebo pozemok poskytol. Hlučnosťou prevádzky sa pritom rozumie nielen hlučná diskotéka či bar, ale akákoľvek podnikateľská činnosť vykonávajúca sa v prevádzke, ktorá prekračuje prípustné hodnoty, dané citovaným zákonom. Posudzovanie a meranie hluku a vibrácií vo vonkajšom prostredí v budovách, okrem posudzovania hluku a vibrácií na pracoviskách rieši vykonávacia vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 Z. z. Na základe tejto vyhlášky môže samospráva vyžadovať od fyzických osôb – podnikateľov, či právnických osôb, ktoré usporiadajú verejné kultúrne podujatie s možným zdrojom hluku, aby svoju povinnosť zabezpečiť úroveň expozície obyvateľov a obytného prostredia hlukom bola čo najnižšia a neprekročilo prípustné hodnoty pre deň, večer a noc dokumentovanými odbornými meraniami vykonanými autorizovanými osobami RÚVZ. Ďalšou významnou organizáciou, ktorá sa podieľa na riešení danej problematiky je živnostenský úrad, ktorý okrem iného môže overiť, či má podnikateľ platné živnostenské oprávnenie k činnosti, má právo pozastaviť alebo zrušiť živnostenské oprávnenie v prípade, že podnikateľ bude pri svojej podnikateľskej činnosti porušovať závažným spôsobom živnostenský zákon alebo tiež ostatné zákony a všeobecne záväzné nariadenia obce a kraja a za ich porušenie môže ukladať sankcie. V oblasti kontroly používania hudobnej produkcie má nezastupiteľné miesto Slovenský ochranný zväz autorský ( SOZA), ktorý kontroluje a ukladá sankcie za porušenie autorského zákona a za neoprávnené použitie diel chránených autorským zákonom. V prípade, keď SOZA zistí, že usporiadateľ diskoték či zábav nemá uzatvorenú licenčnú zmluvu a neplatí autorské odmeny, začne s usporiadateľom priestupkové konanie podľa zákona o priestupkoch, prípadne dá podnet na začatie trestného stíhania pre trestný čin porušovania autorského práva podľa Trestného zákona. Súčasne môže žiadať o vydanie peňazí získaných z takéhoto bezdôvodného obohatenia.

Pri riešení problematiky rušenia nočného kľudu je dôležité uviesť to, že časté negatívne sprievodné javy, ako je hlučné správanie občanov v nočnom čase sa vracajúcich z diskotéky či zábavy resp. znečisťovanie verejných priestranstiev nie je možné spájať so zodpovednosťou prevádzok a to aj vtedy, keď sa osoba nachádza bezprostredne pred samotnou prevádzkou. V takomto prípade sa osoba môže dopustiť priestupku proti verejnému poriadku. Napriek tomu, že postavenie samosprávy je pri riešení danej problematiky ťažké, a táto nemá všetko pri povoľovaní a konaní verejných zábav a hudobných produkcií vo svojich rukách, v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami, prácou s usporiadateľmi akcií a v opodstatnených prípadoch aj represívnymi opatreniami zo strany Mestskej polície Poprad, sa bude usilovať o dosiahnutie prijateľného stavu v súlade s doposiaľ platnou legislatívou.

                                                                                  Mgr. Štefan Šipula náčelník mestskej polície


 
 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad

ďalšie dni

Štvrtok 24.5.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Piatok 25.5.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Sobota 26.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.5.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.5.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 31.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka