Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Veľká a k.ú. Sp.SobotaVytlačiť
 

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor (d'alej len ,,správny orgán") ako príslušný orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti so zákonom č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") a Mesto Poprad v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Vel'ká nariadených rozhodnutím č. j. OU-PP-PLO-2017/000464-061-UE zo dňa 20.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 16.08.2017 zvolávajú podl'a § 24 ods. 1 zákona v spojitosti s § 26 ods. 2 zákona 71/1967  o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Vel'ká (d'alej len ,,ustanovujúce zhromaždenie"), ktoré sa uskutoční 29.11.2017 (streda) o 15:00 hod. vo vel'kej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade Poprad. 

Účastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení utvárajú na obstaranie svojich spoločných záležitosti združenie účastníkov pozemkových úprav, schvália stanovy združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia.

Program:

1 . Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav v čase od 14.30 do 15.00 hod.

2. Otvorenie a schválenie programu

3. Úvod do problematiky pozemkových úprav

4. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku

5. Vol'ba spoločnej mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

6. Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Vel'ká a ich schválenie

7. Vol'ba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10.Záver

 

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor (d'alej len ,,správny orgán") ako príslušný orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti so zákonom č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") a Mesto Poprad v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Spišská Sobota, ktoré boli nariadené rozhodnutím č. j. OU-PP-PLO-2017/000160-009-ŠK zo dňa 25.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 16.08.2017 zvolávajú podľa § 24 ods. 1 zákona v spojitosti s § 26 ods. 2 zákona 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Spišská Sobota (d'alej len ,,ustanovujúce zhromaždenie"), ktoré sa uskutoční 30.11.20l7 (štvrtok) o 15:00 hod. vo vel'kej zasadacej miestnosti na mestskom úrade Poprad. 

Účastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení utvárajú na obstaranie svojich spoločných záležitosti združenie účastníkov pozemkových úprav, schvália stanovy združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia. 

Program:

1.Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav v čase od l4.30 do 15.00 hod.

2. Otvorenie a schválenie programu

3 .Úvod do problematiky pozemkových úprav

4. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku

5. Vol'ba spoločnej mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

6. Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Spišská Sobota a ich

schválenie

7. Vol'ba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

 


 
 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 21.11.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 22.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 23.11.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Piatok 24.11. - 25.11.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 26.11. - 27.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.11.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka