Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Finančné zdravie mesta Poprad je výbornéVytlačiť
 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prezentoval výsledky hodnotenia hospodárenia miest, obcí a územných celkov za rok 2017. Mesto Poprad sa podľa tohto hodnotenia teší z výborného finančného zdravia. Medzi mestami s viac ako 50 tisíc obyvateľmi Poprad opakovane obhájil 1.miesto, v celkovom hodnotení finančnej stability 50 najväčších miest sa Poprad posunul o jedno miesto nahor a obsadil 5.priečku.

Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či mu hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Záväzkov po lehote splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti. INEKO hodnotí samosprávy na stupnici od 0 do 6, kde hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre.

Vyššie skóre ako +5 získalo celkovo až 26 z 50 hodnotených miest – to je výrazný posun proti roku 2016, keď takéto skóre dosiahlo „iba“ 21 miest. Tieto mestá možno označiť ako mestá s veľmi dobrou finančnou stabilitou a prideľujeme im známku „výborné finančné zdravie“.

V hodnotení finančného zdravia dosiahlo Mesto Poprad skóre 5,4 bodu.

Indikátory na obyvateľa:

Čistý majetok na obyvateľa: 2760 eur* / slovenský priemer 1403 eur                           

Čistý majetok obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB)) / (počet obyvateľov k začiatku roka ) od roku 2012 sú k dispozícii aj údaje o výške záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov , ktoré sa nemajú podľa zákona rátať do celkového dlhu. Preto od roku 2012 čistý majetok obce v prepočte na 1 obyvateľa počítame ako (neobežný majetok + finančné účty  - (bankové úvery + dlhodobé záväzky – úvery od ŠFRB -záväzky z predfinancovania eurofondov)) / počet obyvateľov k začiatku roka).

 

Základná bilancia na obyvateľa: 62 eur / slovenský priemer  4 eur

Základná bilancia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaná ako (bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - kapitálové výdavky) / (počet obyvateľov k začiatku roka). Základná bilancia informuje, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného a kapitálového účtu ako celku.  

 

Výsledok hospodárenia na obyvateľa: 32 eur / slovenský priemer 32 eur

Výsledok hospodárenia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaný ako (výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení) / (počet obyvateľov k začiatku roka).

 

Celkový dlh na obyvateľa: 22 eur /slovenský priemer 87 eur

Dlh obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (počet obyvateľov k začiatku roka).Počnúc rokom 2012 je počítaný na základe údajov od MF SR o celkovom dlhu obcí (VÚC) v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok (údaje sú následne prepočítané na 1 obyvateľa).

Primátor Popradu Jozef Švagerko k výsledkom hodnotenia hospodárenia mesta uviedol: „Som veľmi rád, že nezávislá a renomovaná organizácia ako INEKO hodnotila Poprad v oblasti hospodárenia tak výborne. Ide o zásluhu mestského zastupiteľstva i všetkých pracovníkov mestského úradu, ktorí pracovali pod mojím vedením, že sme dokázali takto hospodáriť. Viem, že niektoré veci sa nám ešte nepodarilo zrealizovať, ale pred nami sú ešte veľké plány. Čakajú nás veľké investície ako je rekonštrukcia námestia, verejné osvetlenie v meste, oprava ciest, vybudovanie parkovacích domov, ďalšie investície týkajúce sa opráv budov škôl – zateplenia, výmeny okien, striech, svietidiel, termoregulácie atď. Keď to všetko spočítame, potrebovali by sme okolo 59 miliónov. Momentálne mesto toľko v Rezervnom fonde nemá, ale teraz je v ňom približne 12 miliónov a aj tento rok sa ukazuje prebytok okolo 3,9 mil. eur. Chceme tieto finančné prostriedky rozumne investovať aj s možnosťou využitia eurofondov. Mesto je vo výbornej finančnej kondícii, takže bude môcť rozumne investovať.“ 

INEKO(Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

* označené údaje predstavujú historicky najlepšie výsledky v hospodárení mesta Poprad od začiatku hodnotenia INEKO

zdroj: www.ineko.skwww.hospodarenieobci.sk


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka