Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mestská polícia hľadá do svojich radov nového člena / členku Vytlačiť
 

5.jpg

Mestská polícia prijme do svojich radov nových členov. Medzi kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky patrí ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, zdravotná, telesná, duševná a odborná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície, bezúhonnosť, vek nad 21 rokov, osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme, vodičský preukaz skupiny B.

Požadované doklady do výberového konania sú žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, štruktúrovaný životopis, úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  čestné prehlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Výberové  konanie na funkciu mestského policajta v Poprade prebieha v 3 kolách. Prvé kolo je zamerané na zistenie úrovne znalosti slovenského jazyka. To prebieha formou diktátu, kde sa preveruje úroveň ovládania pravopisu. Druhé kole je zamerané na preverenie telesných  zdatností a pozostáva zo šiestich disciplín: tlak činky v ľahu na lavičke, zhyby na hrazde, ľah-sed v časovom limite 1 minúta, skok z miesta do diaľky, 12 minútový beh a beh na 100 metrov. Úspešní absolventi  prvých  dvoch kôl  sa podrobia psychologickému vyšetreniu. Na základe odporúčania psychológa sú vybraní vhodní kandidáti. „ Títo kandidáti sú potom za účelom získania  odbornej spôsobilosti vyslaní do školiaceho strediska Ministerstva vnútra a až po  zložení záverečných skúšok a získaní odbornej spôsobilosti,  sa z nich stávajú mestskí policajti,“ dopĺňa  náčelník Mestskej polície Poprad Marián Gardoš. Po nastúpení do útvaru títo  mestskí policajti 3 mesiace vykonávajú službu  pod dozorom starších skúsených policajtov a takto získavajú praktické skúsenosti pri ochrane verejného poriadku.

Uzávierka prihlášok je 31. mája  2019 do 14.00 hod. Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "neotvárať – príslušník mestskej polície“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:

Mesto Poprad
Mestská polícia Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Bližšie informácie nájdete na našom webovom sídle mesta Poprad  v sekcii mestská polícia  alebo na: stefan.sipula@msupoprad.sk, tel.: 052/7167311


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka