Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktivity a dokumenty

Poďakovanie

Občianske združenie Korene ďakuje Mestu Poprad za poskytnutú dotáciu vo výške 500 EUR. Dotácia bola použitá nákup vianočných balíčkov ( oblečenia ) pre 50 ľudí bez domova.


 

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Mesto Poprad je zapojené národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „NP TSP a TP “) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Výkon terénnej sociálnej práce v rámci NP TSP a TP bude začatý v mesiaci september 2017. 

Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie začlenenia sa marginalizovaných Rómov do všetkých sfér spoločnosti, vrátane trhu práce.

Hlavnou aktivitou NP TSP a TP je Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Jej cieľom je, aby sa štandardizoval a profesionalizoval výkon terénnej sociálnej práce poskytovanej terénnymi sociálnymi pracovníkmi a terénnymi pracovníkmi.

V rámci projektu budú vytvorené nové pracovné miesta, a to 3 pozície terénneho sociálneho pracovníka a 3 pozície terénneho pracovníka. Pracovné miesta budú financované z nenávratného finančného príspevku v rámci NP TSP a TP počas doby trvania projektu. Výkon terénnej sociálnej práce potrvá do konca októbra 2019.


 

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Mesto Poprad sa v máji 2017 zapojilo do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Cieľom Národného projektu je umožniť poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb – opatrovateľskú službu neposkytovali. Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

Cieľom Národného projektu je aj podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky/opatrovateľov. Mesto Poprad ako poskytovateľ opatrovateľskej služby vstupom do Národného projektu získalo nenávratný finančný príspevok na vytvorenie 7 pracovných miest pre opatrovateľky. 
 


 

Občianska hliadka v Matejovciach 2017

Mesto Poprad pokračuje v realizovaní projektu občianskej hliadky aj v roku 2017.  Štyri pracovné miesta členov občianskej hliadky sú financovné v rámci NP „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom VAOTP-2“ realizovaného UPSVR - Ústredím ( príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ).

Realizácia projektu začala v apríli 2017, projekt potrvá do konca decembra 2017. Odbor sociálny na projekte particupuje zabezpečovaním administratívy a publicity projektu.

 


 

Občianska hliadka v Matejovciach 2016

Mesto Poprad spustilo pilotný projekt "Občianska hliadka" v apríli 2016 v popradskej mestskej časti Matejovce. Projekt "Občianska hliadka" bol realizovaný v rámci NP "Šanca na zamestnanie" financovaného UPSVR - Ústredím a trval do konca decembra 2016.

Mesto Poprad sa do tohto programu rozhodlo vstúpiť na základe potreby zintenzívnenia ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v mestskej časti Matejovce. Obyvatelia tejto mestskej časti sa na samosprávu obracali s problémami v spolunažívaní s miestnym rómskym obyvateľstvom.

Odbor sociálny počas obdobia trvania realizácie projektu participoval na projekte zabezpečovaním admnistratívny a publicity projektu.


 

Komunitné centrum v Poprade

V rámci zapojenia sa do výzvy číslo I. ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo Mesto Poprad úspešné a získalo dotáciu vo výške 3 000 EUR. Do realizácie aktivít projektu Mesto Poprad okrem prevádzkových a personálnych zdrojov prispeje aj finančnou spoluúčasťou vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu.  Projekt je určený pre sociálne znevýhodnené skupiny detí, mládeže a dospelých osôb z marginalizovanej rómskej komunity.

Ciele projektu:

- rozvoj vzdelanostných, kultúrnych a osobnostných potenciálov u marginalizovaných rómskych detí a mládeže žijúcej v hmotnej núdzi alebo na hranici chudoby;
- vytvorenie podmienok pre účelné využívanie voľného času marginalizovaných detí a mládeže;
- zlepšenie kvality života marginalizovanej rómskej komunity žijúcej v koncentrácii.

Aktivity projektu budú prebiehať priebežne počas roka 2015.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – Mesto Poprad.


 

Projekt „Aktívne seniorky“

Mesto Poprad ako partner popradského občianskeho združenia Korene v júni 2013 spolupracovalo na realizácii verejnoprospešného projektu, ktorý podporila Nadácia Orange. Mesto Poprad poskytlo občianskemu združeniu priestory Komunitného centra v Poprade na realizáciu aktivít projektu bezplatne. Sociálni pracovníci odboru sociálneho MsÚ v Poprade sa podieľali na realizácii organizačných aktivít projektu. Projekt bol zameraný na rozvoj dobrovoľníctva a podporu sebarealizácie senioriek žijúcich v meste Poprad.

Seniorky odovzdali svoje vedomosti a zručnosti mladšej generácii žien zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci aktivít projektu seniorky a mladé ženy spoločne varili, piekli tradičné recepty starých mám a venovali sa aj ručným prácam, konkrétne štrikovaniu a háčkovaniu. Aktivity projektu budú prebiehali v období od júna 2013 do októbra 2013.

Ciele projektu:

 1. Podpora aktívneho zapojenia sa senioriek do dobrovoľníckej činnosti.
 2. Odovzdanie životných skúseností a zručností mladým sociálne znevýhodneným ženám.
 3. Rozvoj životných zručností mladých sociálne znevýhodnených žien.
 4. Zlepšenie kvality života senioriek a mladých sociálne znevýhodnených žien.
 5. Podpora zachovania tradičných receptov starých mám.

 

Projekt „Viac chuti“

Slovensko sa ako jedna z troch vybraných členských krajín Európskej únie stalo súčasťou pilotného projektu zameraného na zdravé stravovanie. Projekt je súčasťou Stratégie riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou, ktorú Európska komisia prijala v roku 2007. Cieľom tejto stratégie je prispieť k redukcii rizík spojených s nedostatočnou výživou a fyzickou aktivitou v krajinách EÚ.

Projekt realizuje spoločnosť s názvom FORTE Communications so sídlom v Bratislave, Mesto Poprad spolupracuje na projekte ako partnerská organizácia. V rámci cieľových skupín sú do projektu zapojení seniori - členovia štyroch denných centier – DC Kresťanských seniorov, DC Limba, DC Xenón, DC Veľká a skupina matiek s deťmi žijúcich v lokalite Levočská ulica a Azylový dom v Poprade. Projekt Viac chuti, ktorého cieľom je podporiť konzumáciu ovocia a zeleniny, vyvolal veľký záujem o zdravšie stravovanie už svojou prvou aktivitou – tzv. mobilná „Kuchyňa na kolesách“, ktorá do Popradu zavítala v októbri 2012. Aktivity projektu pozostávajú z praktických hodín varenia a pečenia s kuchárom, teoretických prednášok a diskusií s výživovým poradcom. Lekcie sú interaktívne, účastníci sa zapájajú do príprav jedla či samotného varenia. Na každej z lekcií sa pripravujú jedlá prevažne z lokálnych a sezónnych druhov ovocia a zeleniny, nenáročné na čas aj financie. Každý mesiac účastníci spoznávajú jednu z farieb dúhy a naučili sa už, že nie je nutné poznať presné zloženie vitamínov v jednotlivých druhoch ovocia a zeleniny. Dôležité je však vedieť, že každý deň by mali mať na tanieri ovocie a zeleninu z každej farby dúhy.

Projekt bude pokračovať svojimi lekciami v pravidelných mesačných intervaloch až do mája 2014. Všetky recepty, ktoré sa počas lekcií pripravujú, je možné nájsť na www.facebook.com/ViacChuti.
Závery z realizácie aktivít projektu budú slúžiť Európskej komisii pre návrhy ďalších opatrení v oblasti zdravia a výživy.

 

Prieskum spokojnosti

V priebehu mesiacov september a október v roku 2012 sa uskutočnil anonymný prieskum spokojnosti s poskytovanými sociálnymi službami. Dotazník spokojnosti bol adresovaný fyzickým osobám, ktoré využívajú sociálne služby poskytované Mestom Poprad. Analýza výsledkov prieskumu spokojnosti je k dispozícii na stiahnutie pod textom.

Prieskum spokojnosti so sociálnymi službami poskytovanými Mestom Poprad - tu

 

Národný projekt terénnej sociálnej práce

Mesto Poprad uzatvorilo s Fondom sociálneho rozvoja Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej s účinnosťou od 1. 10. 2012 vstúpilo do Národného projektu Terénnej sociálnej práce v obciach. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach  je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia novým, efektívnejším spôsobom.

Realizácia: 1. 10. 2012 - 31. 10. 2015

Cieľové skupiny:

 •         skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením
 •         zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj neverejnom sektore   

Ciele projektu:

 •         zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov
 •         štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov
 •         zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
 •         zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte
 •         zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

 

Komunitná sociálna práca

Fond sociálneho rozvoja                     Európsky sociálny fond                 Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia                  

 

Mesto Poprad sa v roku 2009 zapojilo do výzvy vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja OP ZASI – FSR – 2009/2.1/09 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V rámci prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie a opatrenia č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity mesto Poprad podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom Komunitná sociálna práca. Žiadosť bola podporená v sume 64 364,40 EUR v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu. Mesto Poprad ako prijímateľ prispelo do realizácie projektu vlastnou finančnou spoluúčasťou vo výške 3 387,60 EUR a financovaním dvoch pracovných pozicií sociálneho pracovníka v komunitách počas trvania obdobia realizácie projektu. Aktivity projektu komunitnej sociálnej práce realizované v rámci územia mesta Poprad - okresu Poprad -  Prešovského kraja boli  zamerané najmä na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a na senzibilizačné aktivity.
Obdobie realizácie projektu trvalo od 01.10.2010 do 30. 09. 2012. Projekt bol zameraný na cieľovú skupinu:

 • obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít,
 • rizikové skupiny detí a mládeže,
 • bezdomovci,
 • občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori,
 • starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc.

Hlavný cieľ projektu vychádzal zo zámeru uľahčiť integráciu cieľovej skupiny na trh práce a do majoritnej spoločnosti, zlepšiť kvalitu života cieľovej skupiny a predchádzanie sociálnej inklúzii. Na dosiahnutie hlavného cieľa boli stanovené nasledovné špecifické ciele:

 • integrácia cieľovej skupiny s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci,
 • predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov,
 • senzibilizácia miestnej majority,
 • zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí,
 • zvýšenie aktivity cieľovej skupiny a podpora preberania zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

Do projektu bolo zapojených 1 523 mužov, 1 674 žien. Služby sociálnych pracovníkov v rámci projektu využilo 2 520 osôb. Aktivity komunitného charakteru boli realizované v dvoch lokalitách územia mesta Poprad s najväčšou koncentráciou cieľovej skupiny projektu.
Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Kontakt:                       
Mestský úrad, odbor sociálny, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
tel.: 052/716 03 69
e-mail: socialne@msupoprad.sk  erika.mizigarova@msupoprad.sk
www.poprad.sk
www.esf.gov.sk
www.fsr.gov.sk

 

Oskar bez bariér

 

Mesto Poprad sa v roku 2010 zapojilo do vyhláseného 7. ročníka celoročnej prestížnej súťaže s názvom Oskar bez bariér, ktorej organizátorom a vyhlasovateľom je Združenie miest a obcí Slovenska. Súťaž bola zameraná na ocenenie tých miest a obcí, ktoré venujú zvýšenú pozornosť zdravotne postihnutým občanom, rozvoju životných podmienok a umožňujú ich plnú integráciu do života a spoločnosti.
Finalistami za rok 2010 boli mestá Dolný Kubín, Nitra, Piešťany, Poprad, Košice Juh a Dunajská Lužná. Spomedzi týchto finalistov najväčšiu pozornosť zdravotne postihnutým občanom venuje mesto Poprad. Mesto sa za prístup k svojim občanom stalo víťazom súťaže Oskar bez bariér a získalo ocenenie od Združenia miest a obcí Slovenska.
Do súťaže mesto prihlásilo sociálne služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby, Dennom stacionári a Núdzovom bývaní na Francisciho ulici, služby Jedálne na Baníckej ulici a počítačové vybavenie s internetovým pripojením v ôsmich denných centrách.
Mesto v roku 2010 vynaložilo na sociálnu oblasť viac ako 14 percent zo svojho rozpočtu. Celkové náklady pritom predstavovali viac ako 4,7 milióna eur. Vďaka týmto aj ďalším finančným zdrojom mesto výrazne prispelo k skvalitňovaniu života seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov.

 

Komunitný plán sociálnych služieb

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon mestám a obciam ukladá povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad na obdobie rokov 2010 - 2013 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad  dňa 5. mája 2010   .

Na základe Národných priorít rozvoja sociálnych služieb 2015 – 2020 bol vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad na obdobie rokov 2015 – 2020. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad 2015 – 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad dňa 28. októbra 2015.  

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad je záväzným dokumentom, a zároveň otvorený potrebám občanov mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb s dôrazom na dôsledné a efektívne napĺňanie stanovených priorít.


 
Vyhodnotenie plnenia KPSS za roky 2016 - 2017
 vyhodnotenie KPSS 2016-2017.pdf (121.8 kB) (121.8 kB)

 
Správa o činnosti oddelenia rodiny a neprispôsobivých občanov
 Správa o činnosti oddelenia rodiny a neprisp. občanov.pdf (496.3 kB) (496.3 kB)

 
Správa o činnosť oddelenia seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov za rok 2017
 Činnosť oddelenia seniorov a ŤZPO (003).pdf (170.2 kB) (170.2 kB)

 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad 2015 - 2020
 KP 2015-2020 PDF.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad 2010 - 2013
 Komunitny_plan_socialnych_sluzieb.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Vyhodnotenie plnenia KPSS mesta Poprad za rok 2010
 Vyhodnotenie_plnenia_KPSS_mesta_Poprad_za_rok_2010.pdf (212.1 kB) (212.1 kB)

 
Vyhodnotenie plnenia KPSS mesta Poprad za rok 2011
 Vyhodnotenie_plnenia_KPSS_za_rok_2011.pdf (223.2 kB) (223.2 kB)

 
Vyhodnotenie plnenia KPSS mesta Poprad za rok 2012
 Vyhodnotenie_plnenia_KPSS_za_rok_2012.pdf (248.9 kB) (248.9 kB)

 
Vyhodnotenie plnenia KPSS mesta Poprad za rok 2013
 Vyhodnotenie_plnenia_KPSS_za_rok_2013.pdf (246.5 kB) (246.5 kB)

 
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálne služby za rok 2013
 Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálne služby za rok 2013.pdf (29.4 kB) (29.4 kB)

 
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálne služby za rok 2014
 PBV 2014.pdf (28 kB) (28 kB)

 
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálne služby za rok 2015
 § 77 ods.3.pdf (72.3 kB) (72.3 kB)

 
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2015 II.
 § 77 ods. 3.pdf (77.5 kB) (77.5 kB)

 
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2016
 EON 2016.pdf (77.4 kB) (77.4 kB)

 
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby poskytované v pôsobnosti mesta Poprad za rok 2017
 Ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby 2017.pdf (76.2 kB) (76.2 kB)

 
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby poskytované v pôsobnosti mesta Poprad za rok 2017 - štruktúra
 EON - štruktúra.pdf (388.3 kB) (388.3 kB)

 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka