Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Vyhlásenie výsledkov urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov na riešenie širšieho centra a Námestia sv.EgídiaVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlásilo výsledky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov ŠIRŠIE CENTRUM A NÁM. SV. EGÍDIA. V stanovenej lehote do 01.10.2018 do 14:00 hod. bolo vyhlasovateľovi súťaže doručených 5 súťažných návrhov, z ktorých 4 splnili formálne podmienky účasti v súťaži a boli hodnotené.  O výsledkoch rozhodovala súťažná porota zložená zo zástupcov Slovenskej komory architektov, České komory architektů a Mesta Poprad. Predsedom poroty bol Ing. arch. Ján Komrska, CSc., ďalšími členmi poroty Ing. arch. Petr Durdík,  Ing. arch. Petr Vávra, Ing. Tibor Haluška, Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Ing. Slavomír Božoň, Ing. arch. Andrej Alexy.

Predmetom súťaže bolo vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej mestskej zóny (urbanistický okrsok A) vymedzenej plochou pre Územný plán zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) a prípadných priľahlých priestorov a priemet koncepcie do podrobnejšieho riešenia priestoru Námestia sv. Egídia a priľahlých priestorov.

„Už v roku 2015 sme dali priestor študentom architektúry, ktorí priniesli svoje vízie prestavby Nám.sv. Egídia a širšieho centra. Pokračovaním nášho snaženia nájsť novú podobu centra mesta bola táto urbanisticko-architektonická súťaž v spolupráci s komorami architektov na Slovensku a v Českej republike. Súťaž priniesla rôzne riešenia, ktoré bude potrebné dotiahnuť, do diskusie chceme zapojiť aj občanov, majiteľov nehnuteľností, podnikateľov. Na základe týchto návrhov by mal vzniknúť Územný plán zóny centra, ktorý by stanovil podrobnejšie regulatívy, ako centrum rozvíjať a dostať do  neho jednotlivé prvky. Myslím si, že je to dobrá cesta, lebo to nie je len námestie Popradu, je to námestie okresného mesta, centra regiónu Vysokých Tatier,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Predložené súťažné návrhy boli podľa poroty spracované na vysokej technickej, odbornej a grafickej úrovni. Po vyhodnotení bola hlavná cena prisúdená návrhu č.04 kolektívu autorov  Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Matúš Gibala,Ing. arch. Marcel Šípka, MgA. Dušan Štefanič.

„Okrem námestia sme sa venovali primárne rieke a okrajovým častiam námestia - západnej a východnej časti námestia. Premýšľali sme ako vyriešime dopravu, zeleň, pešie ťahy, cykloťahy. Zisťovali sme, ktorá časť námestia je nejakým spôsobom zaujímavá a cenná, prišli sme na to, že plocha pivovaru je akoby nedocenené územie. Kedysi to bola okrajová časť starého Popradu, dnes je to  úplne v centre a je to z nášho pohľadu veľmi cenná plocha pre investorov a pre výstavbu. Preto sme si tam dovolili navrhnúť výškové stavby, ktoré toto územie znesie. Potom samozrejme dôležitým prvkom bola rieka, oddych, relax. Dnes ju vnímame ako kanál, stoku, ktorá anonymne preteká tým mestom, chceli sme ju trošku pozdržať v tom meste, pritiahnuť tam ľudí k oddychu, relaxu, akoby rozšíriť to námestie do všetkých strán. Poprad už dávno nie je malé mesto, to staré historické námestie už dnes Popradčanom nestačí,“ vysvetlil Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna – jeden z autorov víťazného návrhu. Jeho kolega Ing. arch. Marcel Šípka k návrhu doplnil: „Vnútrobloky sa snažíme nejakým spôsobom kultivovať, zachovávame parkoviská, chceme tam dostať zeleň, aby vznikol taký polosúkromný priestor pre ľudí, ktorý teraz tie vnútrobloky neponúkajú. Teraz námestie funguje ako korzo, sú nejaké priestory na sedenie, ale ľudia sa väčšinou presúvajú odniekiaľ, niekam, my sme sa snažili vytvoriť identitu toho mesta, že je to námestie, kde sa človek môže posadiť, vypiť kávu, kde ho nič nevyrušuje a má nejaký pokoj na čítanie novín, komunikáciu s ľuďmi. My sme sa snažili vytvoriť to námestie, nejakú akropolu na mieste pivovaru, kde by malo sídliť kultúrne centrum, magistrát, snažili sme sa sprístupniť rieku.“

Predmetom ďalšieho postupu by malo byť využitie získaných návrhov a spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) podľa ÚPN mesta Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia a rekonštrukciu námestia.

„Vo väčšine návrhov sú prvky, ktoré sú naozaj dominantné, ako je zapájanie rieky do organizmu centra mesta, skľudnenie dnešnej štvorprúdovej komunikácie na nábreží,  podpora realizácie JV dopravného obchvatu. Veľmi sa mi páči myšlienka pri riešení ÚPN-Z rozšíriť dotknuté územie o areál bývalého pivovaru a komunikáciu, ktorá dnes predeľuje toto územie. Toto by sa mohlo riešiť v súlade s jedným z návrhov  podjazdom, čím by sa celý priestor scelil,“ uzavrel Tibor Haluška, člen odbornej porty a zároveň vedúci Odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v Poprade. 

Výsledky súťaže:

1. cena – znížená 13.000,- €

 

Návrh č. 04:

Autori:                                    Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna

                                               Ing. arch. Matúš Gibala

                                               Ing. arch. Marcel Šípka

                                               MgA. Dušan Štefanič

1_04.jpg

Hodnotenie poroty:

Prínosy:

- najvhodnejšie reflektuje funkciu mesta ako centra celého regiónu

- rieši komplexne CMZ mesta so zapojením územia bývalého pivovaru

- celistvé riešenie plochy námestia umožňuje multifunkčné využitie

- navrhovaná zástavba vhodne ukončuje a definuje priestor námestia z východnej aj západnej strany

- bezkolízne zapojenie územia bývalého pivovaru do centrálnej zóny

- dopravné riešenie vhodne eliminuje štvorpruhovú nábrežnú komunikáciu jej upokojením, prenesením     na obe strany rieky sa zefektívni napojenie na kruhový objazd

- architektonické prvky vhodne zapájajú rieku Poprad do života mesta

Nedostatky:

- navrhovaná zástavba výškových budov vyžaduje dôkladnejšie preveriť z hľadiska ich dimenzie a efektivity pôdorysov a môže byť vnímaná len ako idea

- pri riešení priestoru námestia nie je v dostatočnej miere zohľadnená konfigurácia terénu

- absencia dopravného napojenia zástavby v meandri rieky

 

2. cena – zvýšená 12.000,- €

 

Návrh č. 01:

Autor:                                      Ing. arch. Ľudovít Urban

Spolupráca:                            Ing. arch. Miroslava Ribovičová

                                               Ing. arch. Alžbeta Laurincová

                                               Terézia Kyseľová

2_01.jpg

Hodnotenie poroty:

Prínosy:

- nosná téma „fórum“ správne uvoľňuje predpolie kostola v prospech variabilne využiteľného verejného priestranstva

- konzervatívny prístup k riešeniu hmotovo-priestorovej štruktúry zóny dáva dobré predpoklady k realizovateľnosti  a uplatniteľnosti ÚPN-Z

- dislokácia kapacitných parkovacích objektov vzhľadom k CMZ spoločne s reorganizáciou statickej dopravy vo vnútroblokoch

- zúženie a upokojenie nábrežnej komunikácie podporené návrhom juhovýchodného obchvatu

- diferenciácia severnej a južnej strany námestia s umiestnením letných terás a mestského mobiliáru

Nedostatky:

- chýba funkčné a najmä priestorové ukončenie priestoru námestia

 

3. cena – rozdelená    2.500,- €

 

Návrh č. 02:

Autori:                                     Ing. Pavol Pribylinec, PhD.

                                               Mgr. Art. Lucia Klimekova

                                               Ing. Radoslav Mašlonka

                                               Mgr. Zuzana Mlynárová

3_02.jpg

Hodnotenie poroty:

Prínosy:

- riešenie priestoru bývalého pivovaru pre kultúrno-spoločenské využitie

- dôraz na statickú dopravu a jej kapacity v území

- zapojenie vodných prvkov do verejného priestoru

- uvoľnenie východnej časti námestia od parkovacích stojísk

Nedostatky:

- nie je riešené upokojenie dopravy v centrálnej časti mesta

- nie je riešený priestor rieky

- nie je vytvorený multifunkčný priestor námestia

- nie je uspokojivo riešené priestorové ukončenie západnej strany námestia

 

3. cena - rozdelená     2.500,- €

 

Návrh č. 05:

Autor:                                  Ing. arch. Roman Škantár

Spoluautor:                         Brigita Domiková

3_05.jpg

Hodnotenie poroty:

Prínosy:

- zaoberá sa riešením širšieho centra

- pomerne konzervatívnymi zásahmi citlivo doplňuje existujúcu štruktúru

- vzhľadom na opatrnosť zásahov je návrh realizovateľný, ale s otáznym výsledkom naplnenia cieľov súťaže

- snaží sa  eliminovať dopravu v centre využitím východného obchvatu (preložku cesty I/66)

- statická doprava je riešená predovšetkým hromadnými garážami s minimalizáciou lokálnych malých parkovísk

Nedostatky:

- návrhu absentuje celková koncepcia riešenia, ktorá by zdôvodňovala navrhované riešenie

- neadekvátny dôraz na dominantný prvok “Paláca umení“ s prepojením nadzemnou lanovkou na železničnú stanicu

- architektonické a urbanistické riešenie dominantného prvku nie je vhodné, prepojenie s verejnými priestormi a námestím je minimálne

- námestie je členené pomerne zložitými terénmi úpravami s členením na množstvo menších častí,              čo znižuje jeho multifunkčnosť

- lanovka je ekonomicky málo efektívne riešenie a môže mať negatívny vizuálny dopad na verejný priestor, neplní ani dopravnú ani estetickú funkciu.

 

 

 


 
 

Mestskí policajti pre slabozrakých a nevidiacich v meste PopradVytlačiť
 

reflex5.jpg

Mestská polícia Poprad v nedeľu dňa 11. 11. 2018 v rámci svojich preventívnych činností zrealizovala prednášku pre členov Denného centra Únie nevidiacich a slabozrakých v Poprade na tému bezpečnosti chodcov v cestnej premávke. Keďže ide o najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ktorí to navyše v tomto prípade majú kvôli zdravotnému hendikepu ešte o niečo ťažšie, venovali mestskí policajti veľkú pozornosť najmä špecifickým situáciám, do ktorých sa slabozrakí a nevidiaci dostávajú.

Prítomní sa posťažovali na vodičov, ktorí častokrát nereagujú ani na signál, ktorí im nevidiaci dávajú bielou palicou, pri prechádzaní cez vozovku. „Potvrdila to aj posledná preventívno-bezpečnostná akcia s názvom BIELA PALICA, ktorá bola zrealizovaná v mesiaci október 2018. Počas nej viac než polovica vodičov v Poprade, nerešpektovala znamenie, ktoré im nevidiaci chodec dával bielou palicou ," uviedol predseda ÚNSS v Poprade Marián Zvalený.  Aj z tohto dôvodu popradskí mestskí policajti vyzývajú k väčšej ohľaduplnosti voči slabozrakým a nevidiacim. "Apelujeme na vodičov, aby počas vedenia vozidla venovali zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, čo im ukladá aj zákon o cestnej premávke, ako jednu z povinností vodičov ", uviedol náčelník mestskej polície Štefan Šipula.

Na konci prednášky boli prítomným rozdané reflexné prvky, ktoré musí používať  každý chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mimo obce.


 
 

Úspešný projekt miestnej poriadkovej služby bude pokračovaťVytlačiť
 

Od začiatku tohto roka realizuje mesto Poprad projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá pracuje pod garanciou popradskej mestskej polície. Ukazujú sa priaznivé výsledky a projekt, ktorý sa v meste Poprad realizuje v mestskej časti Matejovce, potvrdzuje svoje opodstatnenie. Ministerstvo vnútra SR koncom augusta vyhlásilo novú výzvu zameranú na MOPS s cieľom podporiť komplexné poskytovanie takejto služby v obciach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity.

Náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula uviedol: „Mesto vypracovalo projekt a zaslalo na MV SR. Je oveľa výhodnejší preto, lebo už zohľadňuje nárast minimálnej mzdy od roku 2019 a takisto je v ňom zakomponované financovanie 5 perc. od mesta a 95 perc. z prostriedkov štátu. Teda spolufinancovanie mesta pozostáva zo sumy vyše 7 400 eur, nenávratný finančný príspevok štátu zo sumy takmer 141 tisíc eur pri šiestich členoch MOPS.“ Náčelník predložil na októbrové zastupiteľstvo na schválenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu zámeru zriadenia MOPS v meste Poprad. Projekt bude realizovaný od marca 2019 do februára 2021 a bude nadväzovať na doterajší. Primátor Popradu Jozef Švagerko doplnil: „Je to vydarený projekt, čo nám potvrdilo aj to, že pri kontrole MV SR po celom Slovensku sme dopadli veľmi dobre, dokonca ideme príkladom a požiadali nás o vytvorenie pravidiel pre celé Slovensko. Poďakovanie za takýto výsledok patrí náčelníkovi MsP a celej mestskej polícii.“

Š. Šipula dodal, že mesto Poprad sa bude podieľať na tvorbe propagačného materiálu, ktorý bude distribuovaný po celom Slovensku. Podotkol: „V Matejovciach funguje aj samotný okrsok mestskej polície, kde venujeme pozornosť tejto marginalizovanej skupine obyvateľstva a máme tam zvýšený výkon hliadkovej služby príslušníkmi MsP, okrem ktorých tam pôsobia aj členovia MOPS.“ (mar)


 
 

V Poprade začali s inštaláciou vianočnej výzdobyVytlačiť
 

vv2.jpg

Medzi mestá, pripravujúce sa na príchod Vianoc už od novembra, patrí aj Poprad. V tomto podtatranskom meste začali s inštaláciou obľúbenej vianočnej výzdoby, ktorá patrí medzi hlavné popradské zimné lákadlá. „Inštalované už boli prvky vianočnej výzdoby na Zdravotníckej ulici a aj v parku pri Kine Tatran. V tomto týždni začneme s inštaláciou vianočnej brány, na budúci týždeň s ďalšími prvkami. Najväčšia ozdoba popradskej vianočnej výzdoby - vianočný anjel - by mal opäť priletieť doprostred kruhovej križovatky. Podľa počasia by sa tak malo stať niekedy medzi 28. a 30. novembrom,“ informovala prednostka MsÚ v Poprade Angelika Františková. Okrem samotnej inštalácie sa v Poprade venovali aj nevyhnutným opravám. Po finalizácii obmeny girlandovej výzdoby v minulom roku sa v tomto roku pokračovalo najmä vo výmene opotrebovaných svetelných reťazí na stromoch.

Vianočnú výzdobu rozsvieti v Poprade už tradične Mikuláš spolu s popradskými deťmi počas rozprávkového programu v centre mesta v stredu 5. decembra o 17:00 hod. Okrem tradičných prvkov – vianočného stromčeka, betlehemu, vianočnej gule, brány či hviezdneho neba bude súčasťou výzdoby - tak ako každý rok - opäť aj jedno prekvapenie.

Výnimkou, ktorá sa rozsvieti už v nedeľu 2. decembra počas prvej adventnej nedele, bude adventná sviečka na veľkom adventnom venci umiestnenom na fontáne pred evanjelickým kostolom. Celú slávnosť bude sprevádzať adventný vežový koncert Dychovej hudby Tatramat spojený s rozsvietením 1. adventného svetla.


 
 

Príchod Mikuláša - program, bezplatná MHD, uzávierka ciest Vytlačiť
 

V Poprade je už všetko pripravené na PRÍCHOD MIKULÁŠA. Jeho veľkolepé privítanie čaká Popradčanov v stredu 5. decembra podvečer. PRÍCHOD MIKULÁŠA je už tradične spojený s rozsvietením vianočného stromčeka a celej vianočnej výzdoby mesta, na záver nebude chýbať  farebný pyromuzikálny ohňostroj. Začiatok programu, v ktorom sa predstaví 65 popradských účinkujúcich (s výnimkou Mikuláša, anjela a čerta, ktorí pochopiteľne nebudú z Popradu), bude na Námestí sv. Egídia o 17:00 hodine.  Pódium  bude umiestnené vo východnej časti námestia, veľkoplošná obrazovka sa bude nachádzať pri vstupe na námestie z Ul. Joliota Curie. Príjemnú atmosféru na námestí dotvoria fotoateliéry v medzikostolí, v ktorých sa budú môcť deti fotiť s Mikulášom, chýbať nebude ani mikulášske sladké prekvapenie pre všetky deti.

„Chcel by som pozvať všetkých Popradčanov, aby si nenechali ujsť tento krásny program, ktorý je určený najmä pre našich najmenších. Keďže je navyše spojený s rozsvietením vianočnej výzdoby, bude to nádherný večer pre všetkých, ktorí si nájdu čas a prídu si vychutnať atmosféru blížiacich sa sviatkov na Námestie sv. Egídia,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.

Z dôvodu použitia pyrotechniky bude v rámci preventívnych opatrení úplná uzávierka cestnej  premávky na  miestnych  komunikáciách: Levočská  ul. – úsek od križovatky so Štefánikovou ul. po križovatku s Francisciho ul. a s časťou Ulice popradskej brigády v čase od 17:20 do 17:50 hod. resp. do ukončenia ohňostroja a nevyhnutných servisných prác.

Z dôvodu úplnej uzávierky  bude v rovnakom čase uvedená do pohotovostného režimu cestná svetelná signalizácia (Levočská – Štefánikova – J. Curie). Uzávierka ovplyvní aj vedenie liniek MHD Poprad, pričom spoj  č. 39 na linke č. 1 s odchodom z autobusovej stanice o 17:30 hod.  smerom na JUH III,  prechádzajúci cez zastávky Dom kultúry, Slovenská sporiteľňa a Levočská ul., bude vedený k nemocnici cez Francisciho ulicu. Presmerovaný cez Francisciho ulicu bude aj spoj č. 29 na linke č. 6 s odchodom z autobusovej stanice o 17:00 hod.

Mikulášskym  darčekom  pre všetkých  Popradčanov bude po celý deň bezplatná  MHD.  Vzhľadom na uzávierky ciest a očakávanú vysokú návštevnosť podujatia predstavuje MHD jednoduchšiu alternatívu dopravy na podujatie.

Mikuláš spolu s anjelom a čertom navštívili deti už cez víkend aj  v jednotlivých častiach mesta. PUTUJÚCI MIKULÁŠ navštívil deti v Kvetnici, Spišskej Sobote, Matejovciach, vo Veľkej, v Strážach pod Tatrami i na sídlisku Juh.

prichod2018.jpg


 
 
Položky 26-30 z 1513

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka