Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

 1. elektronické prístroje na počítačové hry,
 2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane je:

 1. 233,00 € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok,
 2. 34,00 € za jeden mechanický prístroj - biliard, bowling  a kalendárny rok,
 3. 133,00 € za jeden mechanický prístroj a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

 

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
 • miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
 • výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
 • druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
 • deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
 • deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.


Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubuje spoločným rozhodnutím.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach platné od 01.01.2015 - otvorí sa v novom okne.

 

KONTAKTY

Ing. Helena Gerberyová
tel: 052/7167 240
e-mail: helena.gerberyova@msupoprad.sk

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka