Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Dobrovoľná zbierka - útulok pre psov

MESTO POPRAD
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
 

Dobrovoľná zbierka
 

Mesto Poprad v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

vyhlasuje
 

dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie nákladov spojených
s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.


Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470.
 

Účel dobrovoľnej zbierky: spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.
 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: Zaslaním finančných prostriedkov na osobitný účet zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
 

Číslo účtu dobrovoľnej zbierky: 5078065878/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.
IBAN: SK1309000000005078065878
BIC: GIBASKBX
 

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: mesto Poprad.
 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 01. 11. 2015 na dobu neurčitú, najdlhšie po dobu prevádzkovania Mestského útulku pre psov Poprad Mestom Poprad.
 

Predpokladané náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky: Náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky budú hradené priamo z rozpočtu mesta.
 

Použitie finančných prostriedkov získaných z dobrovoľnej zbierky: Zbierkou získané prostriedky budú použité na úhradu časti nákladov spojených s prevádzkou Mestského útulku pre psov Poprad.


Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky: do 10 dní odo dňa ukončenia zbierky. O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať primátor mesta po ukončení a vyúčtovaní zbierky na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstve mesta Poprad a v médiách. Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavný kontrolór.
 

Dobrovoľná zbierka bola vyhlásená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 219/2015 zo dňa 28. 10. 2015.


V Poprade, 02. 11. 2015


Ing. Jozef Švagerko, v. r.
primátor mesta


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka