Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Róbert Lištiak, Ing. Katarína Blšková, Peter Pavličko, 058 01 Poprad, vyvesené 19.9.2018 - 3.10.2018
 oznam.pdf (42.6 kB) (42.6 kB)

 
eMeLVi, s.r.o., Moyzesova 2808/10, 058 01 Poprad, vyvesené 18.9.2018 - 3.10.2018
 emelvi.pdf (155.3 kB) (155.3 kB)

 
MEDZINÁRODNÁ ŠPEDÍCIA - MARKO POPRAD, s.r.o., Okružná 764/39, 058 01 Poprad, vyvesené 13.9.2018 - 28.9.2018
 marko.pdf (163.4 kB) (163.4 kB)

 
MARCONOMIC, s.r.o., Svätoplukova 2813/15, 058 01 Poprad, vyvesené 13.9.2018 - 28.9.2018
 marconomic.pdf (147.6 kB) (147.6 kB)

 
Anna Szentadrášiová, 058 01 Poprad, vyvesené 10.9.2018 - 25.9.2018
 szentadrasiova.pdf (167.3 kB) (167.3 kB)

 
Anna Mlynárová, Ústecko - Orlická 2345/10, 058 01 Poprad, vyvesené 10.9.2018 - 25.9.2018
 mlynarova.pdf (170.2 kB) (170.2 kB)

 
Anton Mirga, Šrobárova 2676/38, 058 01 Poprad, vyvesené 10.9.2018 - 25.9.2018
 mirga.pdf (162 kB) (162 kB)

 
Ján Maľák, Letná 3371/23, 058 01 Poprad, vyvesené 10.9.2018 - 25.9.2018
 malak.pdf (154.5 kB) (154.5 kB)

 
Ľuboš Brondoš, Osloboditeľov 281/118, 059 35 Batizovce, vyvesené 10.9.2018 - 25.9.2018
 brondoš.pdf (157.9 kB) (157.9 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Povolenie užívania vodnej stavby - splaškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad - Stráže, vyvesené 10.9.2018 - 25.9.2018
 vodna_stavba.pdf (918 kB) (918 kB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Zubná ambulancia v polyfunkčnom komplexe Ekonomik, home & office, bytový dom V, Poprad v objekte s. č. 5507 Polyfunkčný dom V na ul. Dlhé Hony v Poprade, vyvesené 17.9.2018 - 12.10.2018
 ambulancia.pdf (771.9 kB) (771.9 kB)

 
Obnova bytového domu s. č. 64 na Nám. sv. Egídia v Poprade, vyvesené 14.9.2018 - 1.10.2018
 obnova_BD.pdf (889.9 kB) (889.9 kB)

 
Stavebné úpravy v byte č. 27, bytového domu na ulici Rastislavova 3467/32 v Poprade, blok Balada, 6. poschodie, vyvesené 13.9.2018 - 28.9.2018
 byt_27.pdf (672.8 kB) (672.8 kB)

 
Prestavba bytu č. 17 - zmena spôsobu vykurovania bytového domu s. č. 229, e. č. 16, 18, vyvesené 11.9.2018 - 26.9.2018
 byt_17.pdf (695.2 kB) (695.2 kB)

 

Územné rozhodnutie

Umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby OK PP_Poprad_opt._Schüle, vyvesené 12.9.2018 - 27.9.2018
 OK_PP_Poprad_opt_Schule.pdf (3 MB) (3 MB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 21 D na Hviezdoslavovej ulici s.č. 4052 v Poprade, vyvesené 18.9.2018 - 26.10.2018
 byt_21_D.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Rodinný dom so súpisným číslom 421 na parcele č. 2751 k.ú. Poprad, vyvesené 3.9.2018 - 27.9.2018
 RD_421.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Stavebné úpravy bytového domu KADMIUM, vyvesené 12.9.2018 - 27.9.2018
 kadmium.pdf (388.4 kB) (388.4 kB)

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústného pojednávania - verejná vyhláška

Umiestnenie líniovej stavby FTTH_PP_KBV_Dlhé Hony na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 11.9.2018 - 26.9.2018
 ftth.pdf (506.4 kB) (506.4 kB)

 

Verejná vyhláška

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v katastrálnom území Poprad, vyvesené 11.9.2018 - 26.9.2018
 Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v PPÚ Poprad.pdf (2 MB) (2 MB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 940, zastavané plochy a nádvoria, časť parc. č. KN-C 989/7, ostatné plochy a časť parc. č. KN-E 4748, ostatné plochy spolu o výmere 75 m² za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku a záhrady.
 Parc. č. KN-C 940,989-7 a KNE 4748.pdf (364 kB) (364 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2485/6, ostatné plochy o výmere 65 m² za účelom vytvorenia parkovacích miest
 Parc. č. KN-C 2485-6.pdf (358.1 kB) (358.1 kB)

 
Prenájom pozemkov v k. ú. Poprad za účelom výstavby bytových domov a občianskej vybavenosti, vrátane technickej infraštruktúry
 Systeos.pdf (64.1 kB) (64.1 kB)

 
Prenájom pozemkov v k. ú. Poprad za účelom rozšírenia komunikácie na ulici Bernolákovej a ulici Slovenského odboja
 HORSE Poprad.pdf (58.9 kB) (58.9 kB)

 
Rozšírenie prenájmu nebytových priestorov vo VÚH Aréna Poprad
 ZÁMER rozšírenie VÚH  pre BK Poprad.pdf (55.3 kB) (55.3 kB)

 
Prenájom tenisového areálu v majetku mesta Poprad
 ZÁMER prenájom tenisového areálu MŠK 6000 €.pdf (57.5 kB) (57.5 kB)

 
Predaj časti demontovaného hnuteľného majetku Domovej odovzdávacej stanice E 2/VI na Šrobárovej ulici v Poprade
 PES - hnuteľný majetok-predaj.pdf (126.4 kB) (126.4 kB)

 

Ponuka majetku na predaj

Predaj pozemku v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad, parc. č. KN-E 901 o výmere 390 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty
 PK-TRUCKS.pdf (544.3 kB) (544.3 kB)

 
Predaj pozemkov v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Mlynská - predaj OVS.pdf (903.4 kB) (903.4 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Žiadosť o stavebné povolenie - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu

 

Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia, s. r. o. na Teplickej ul. v Poprade

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-dostavba-priemyselneho-arealu-schule-slovakia-s-r-o--1

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Zariadenie na zber a výkup odpadov Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-ne-zber-vykup-odpadov-poprad-matejovce

Oznámenie o doručení rozhodnutia - tu


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka