Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o prerokovaní Zmeny a doplnku 2017 ÚPN mesta Poprad

Oznámenie o prerokovaní Zmeny a doplnku 2017 ÚPN mesta Poprad  (otvorí sa v novom okne), vyvesené 1.12.2017 - 5.1.2018

Archív s úplnou dokumentáciou je sprístupnený na odkaze:
http://media.poprad.sk/upn_pp_zod_2017.rar


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

PRIMERA SLOVAKIA, s.r.o., vyvesené 13.12.2017 - 28.12.2017
 primera.pdf (64 kB) (64 kB)

 
Jaroslav Mitura, Toronto, vyvesené 13.12.2017 - 28.12.2017
 mitura.pdf (74 kB) (74 kB)

 
Vladimír Micák, Ludvika Svobodu 2608/31, 058 01 Poprad, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 micak.pdf (66.9 kB) (66.9 kB)

 
Michal Gažik, 058 01 Poprad, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 gazik.pdf (65 kB) (65 kB)

 
Katarína Briscoli, Okružná 769/69, 058 01 Poprad, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 briscoli.pdf (63.7 kB) (63.7 kB)

 
PRIMERA SLOVAKIA, s.r.o., adresa neznáma, vyvesené 4.12.2017 - 19.12.2017
 primera.pdf (63.3 kB) (63.3 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Obnova bytového domu, Okružná 760/19, 21 Poprad, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 okruzna.pdf (177.2 kB) (177.2 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Povolenie v zmene užívania časti stavby nebytovej budovy s.č. 4882 (Viacúčelový dom) na ul. Štefánikovej v Poprade, vyvesené 8.12.2017 - 27.12.2017
 byt_b.pdf (351.5 kB) (351.5 kB)

 
Zrušenie rozhodnutia mesta Poprad o umiestnení stavby Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. Etapa, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 corrib_3.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Povolenie zmeny v užívaní časti stavby nebytovej budovy s. č. 4882 (Viacúčelový dom) na ul. Štefánikovej v Poprade, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 byt_e.pdf (247.5 kB) (247.5 kB)

 
Povolenie zmeny v užívaní časti nebytových priestorov stavby bytovej budovy s. č. 216 na ul. 1. mája a s.č. 871 na ul. Štefánikovej v Poprade, vyvesené 4.12.2017 - 19.12.2017
 stravovacie_zariadenie.pdf (196.2 kB) (196.2 kB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce - Poprad - Západ úsek B, MsÚ Poprad - Most Ul. Športová, vyvesené 13.12.2017 - 28.12.2017
 cyklisticke_komunikacie.pdf (548.8 kB) (548.8 kB)

 

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška

Polyfunkčný objekt, Francisciho ul. 19, Poprad - Rekonštrukcia fasád a nadstavba, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 Rekonstrukcia_fasad .pdf (684.5 kB) (684.5 kB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 7 na prízemí bytového domu - bytový dom, so súp. č. 794, vchod 3, ulica Banícka v Poprade, vyvesené 13.12.2017 - 29.1.2018
 byt_7.pdf (402.7 kB) (402.7 kB)

 
Byt na 5. nadzemnom podlaží Domu polyfunkčnej vybavenosti súp. č. 4885, na ul. L. Svobodu v Poprade, vyvesené 13.12.2017 - 15.1.2018
 byt_40.pdf (321.5 kB) (321.5 kB)

 
Byt č. 125 na 6.p. bytového domu blok Váh, ul. Ústecko-Orlická, or. č. 13-20, súpisné číslo: 2346, vchod: 20 k.ú. Poprad, 058 01 Poprad, vyvesené 28.11.2017 - 27.12.2017
 byt_125.pdf (362.9 kB) (362.9 kB)

 
Byt č. 18 na prízemí bytového domu - bytový dom, so súp. č. 322, vchod 9, ulica Dominika Tatarku v Poprade, vyvesené 21.11.2017 - 20.12.2017
 byt_18.pdf (390.8 kB) (390.8 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Stavebné úpravy v byte č. 17 v bytovom dome Tekov na Ul. 29. augusta s. č. 165 v Poprade, vyvesené 6.12.2017 - 21.12.2017
 byt_17.pdf (122.2 kB) (122.2 kB)

 
Úprava existujúcich spevnených plôch po úprave obratiska na pozemkoch v k.ú. Poprad, stavba Bytový dom URSUS, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 ursus.pdf (173.9 kB) (173.9 kB)

 

Verejná vyhláška

Odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, zo dňa 29.09.2017, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 ps_haje.pdf (262.2 kB) (262.2 kB)

 
Upovedomenie účastníkov konania o predložení rozkladov odvolaciemu orgánu a o nových podkladoch vo veci dodatočného povolenia stavby a povolenia užívania stavby: Oplotenie časti letiska v priestore pred prahom dráhy 27, vyvesené 6.12.2017 - 21.12.2017
 oplotenie_letiska.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemkov v k. ú. Spišská Sobota za účelom umiestnenia stavby Hokejová tréningová hala Poprad – Spišská Sobota
 hokejova_treningova_hala.pdf (30 kB) (30 kB)

 

Výzva

Slovenska inšpekcia životného prostredia - zverejnenie údajov a informácií podľa § Il zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ") a výzva, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 vyzva.pdf (188.1 kB) (188.1 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pozemok časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Včelári - OVS na nájom 2017.pdf (374.8 kB) (374.8 kB)

 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad - Tatry (mimo) - Krompachy, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 modernizacia_trate.pdf (202.2 kB) (202.2 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu

 

 


 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006


Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Sobota 16.12.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Nedeľa 17.12.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Pondelok 18.12.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad
Utorok 19.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.12.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.12. - 22.12.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.12.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka