Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

JUDr. Iveta Jenčová rod. Jankovská, Poprad, vyvesené 10.1.2018 - 25.1.2018
 jencova.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

 
Jozef Rejnič, Štefánikova 873/7, 058 01 Poprad, vyvesené 9.1.2018 - 24.1.2018
 rejnic.pdf (64.1 kB) (64.1 kB)

 
Miroslav Svitan, 058 01 Poprad, vyvesené 3.1.2018 - 18.1.2018
 svitan.pdf (60.8 kB) (60.8 kB)

 
Kamil Pisarčík, 058 01 Poprad, vyvesené 3.1.2018 - 18.1.2018
 pisarcik.pdf (55.7 kB) (55.7 kB)

 
Štefan Kedzuch, 059 51 Poprad, vyvesené 3.1.2018 - 18.1.2018
 kedzuch.pdf (61.5 kB) (61.5 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Závesné balkóny bytového domu s. č. 801 na Baníckej ulici v Poprade, vyvesené 4.1.2018 - 19.1.2018
 zavesne_balkony.pdf (149.7 kB) (149.7 kB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 7 na prízemí bytového domu - bytový dom, so súp. č. 794, vchod 3, ulica Banícka v Poprade, vyvesené 13.12.2017 - 29.1.2018
 byt_7.pdf (402.7 kB) (402.7 kB)

 
Byt na 5. nadzemnom podlaží Domu polyfunkčnej vybavenosti súp. č. 4885, na ul. L. Svobodu v Poprade, vyvesené 13.12.2017 - 15.1.2018
 byt_40.pdf (321.5 kB) (321.5 kB)

 

Verejná vyhláška

Nariadenie Okresného súdu Gdaňsk - Juh o ustanovení kurátora, vyvesené 9.1.2018 - 23.1.2018
 nariadenie.pdf (383.9 kB) (383.9 kB)

 
Upovedomenie účastníkov konania o predložení rozkladov odvolaciemu orgánu - oplotenie letiska Poprad - Tatry, vyvesené 5.1.2018 - 22.1.2018
 oplotenie_letiska.pdf (247.2 kB) (247.2 kB)

 
Zmena lehoty na dokončenie stavby - obnova bytového domu Odra na Šrobárovej 2668 v Poprade, vyvesené 2.1.2018 - 17.1.2018
 odra.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Poprad - zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, vyvesené 21.12.2017 - 22.1.2018
 vzfu.pdf (101 kB) (101 kB)

 

Oznámenie o zámere

Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad, v k. ú. Matejovce a v k. ú. Spišská Sobota
 orin zámena.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

 
Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 GMT-rozšírenie predmetu nájmu.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

 
Prenájom pozemkov v k. ú. Spišská Sobota za účelom umiestnenia stavby Hokejová tréningová hala Poprad – Spišská Sobota
 hokejova_treningova_hala.pdf (30 kB) (30 kB)

 

Oznámenie o doplnení podkladov k stavebnému konaniu a pokračovaní v stavebnom konaní

Obnova bytového domu Záhorie s. č. 166 na Ul. 29. augusta v Poprade, vyvesené 12.1.2017 - 29.1.2017
 zahorie.pdf (145.5 kB) (145.5 kB)

 

Výzva

Výzva na preukázanie súladu nepovolenej stavby s verejným záujmom, na predloženie dokladu o úhrade správneho poplatku - prístavba balkónov k bytovému domu s. č. 801 na Baníckej ulici v Poprade, vyvesené 4.1.2018 - 19.1.2018
 balkony.pdf (215 kB) (215 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pozemok časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Včelári - OVS na nájom 2017.pdf (374.8 kB) (374.8 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
http://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek- trate-liptovsky-miku-1

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - tu

 

 


 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu, vyvesené 5.1.2018 - 26.1.2018
 odpadove_hospodarstvo.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán Mesta Poprad zmena a doplnok 2017, vyvesené 8.1.2018 - 23.1.2018
 upmp.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 16.1.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.1.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 18.1.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 19.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 20.1.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Nedeľa 21.1. - 22.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 23.1.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka