Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Marián Kubek, 058 01 Poprad, vyvesené 10.12.2018 - 27.12.2018
 kubek.pdf (151.6 kB) (151.6 kB)

 
Marián Kochan, 058 01 Poprad, vyvesené 10.12.2018 - 27.12.2018
 kochan.pdf (166.4 kB) (166.4 kB)

 
Alpina, výrobné družstvo, 058 01 Poprad, vyvesené 10.12.2018 - 27.12.2018
 alpina.pdf (164.5 kB) (164.5 kB)

 
William partnerś, Nová 1042/54, 058 01 Poprad, vyvesené 6.12.2018 - 21.12.2018
 wiliam.pdf (166.4 kB) (166.4 kB)

 
Juraj Hrehorčák, 058 01 Poprad, vyvesené 6.12.2018 - 28.12.2018
 hrehorcak.pdf (157.4 kB) (157.4 kB)

 
Dominik Henkeľ, 058 01 Poprad, vyvesené 6.12.2018 - 21.12.2018
 henkel.pdf (158.6 kB) (158.6 kB)

 
Ľubomír Kožuch, 058 01 Poprad, vyvesené 4.12.2018 - 19.12.2018
 kozuch.pdf (42.1 kB) (42.1 kB)

 
Mariana Havranová, 058 01 Poprad, vyvesené 27.11.2018 - 12.12.2018
 havranova.pdf (42.3 kB) (42.3 kB)

 
Viera Galasova, 058 01 Poprad, vyvesené 26.11.2018 - 11.12.2018
 galasova.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

 
František Lipták, Uherova 2909/25, 058 01 Poprad, vyvesené 26.11.2018 - 11.12.2018
 liptak.pdf (82.6 kB) (82.6 kB)

 
Peter Bielený, Záborského 2908/6, 058 01 poprad, vyvesené 26.11.2018 - 11.12.2018
 bieleny.pdf (81.4 kB) (81.4 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Polyfunkčné centrum CORRIB - Poprad, 2. etapa ,,II.NP - priestory A1.201 a A1.202 - všeobecná ambulancia 9-M, vyvesené 4.12.2018 - 19.12.2018
 ambulancia.pdf (532 kB) (532 kB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné úpravy v byte č. 23 - nový dverný otvor v bytovom dome LIPTOV s. č. 127, e. č. 11, 13 na ulici Štúrovej v Poprade, vyvesené 3.12.2018 - 18.12.2018
 byt_23.pdf (592.2 kB) (592.2 kB)

 
Prestavba bytu č. 21 a podkrovia BD v bytovom dome s. č. 3004 na ul. Nám. sv. Egídia v Poprade, vyvesené 28.11.2018 - 13.12.2018
 byt_21.pdf (684 kB) (684 kB)

 
Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), vyvesené 27.11.2018 - 12.12.2018
 modernizacia.pdf (2 MB) (2 MB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 3 na 1 . poschodí, bytového domu na ul. Francisciho v Poprade, súpisné číslo: 908, vchod: 12 k.ú Poprad, obec Poprad, vyvesené 6.12.2018 - 28.12.2018
 byt_3.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Obnova bytového domu HOREC na ul. Banícka č. 804 v Poprade na pozemkoch parc. č. 912, 913, 914 k. ú. Poprad, vyvesené 3.12.2018 - 18.12.2018
 horec.pdf (369.2 kB) (369.2 kB)

 
Stavebné úpravy v byte č. 11 - nový dverný otvor v bytovom dome s. č. 3005, e. č. 112, 114 na Nám. sv. Egídia v Poprade, vyvesené 3.12.2018 - 18.12.2018
 byt_11.pdf (375.1 kB) (375.1 kB)

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Prestavba bytu č.12 - zmena spôsobu vykurovania v bytovom dome s. č. 873, e. č. 9 k.ú. Poprad, vyvesené 3.12.2018 - 18.12.2018
 byt_12.pdf (347.1 kB) (347.1 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3222/103, ostatné plochy o výmere 40 m² za účelom jeho užívania ako stanoviska na nakládku a vykládku tovaru
 Parc. č. KN-C 3222-103.pdf (344.7 kB) (344.7 kB)

 

Oznámenie o oprave chyby v písaní - verejná vyhláška

Oprava chyby v písaní v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 64550/5034/2018-OSP-Vo, zo dňa 10.07.2018, vyvesené 6.12.2018 - 21.12.2018
 oprava.pdf (467.7 kB) (467.7 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Dlhodobý prenájom pozemkov časť parc. č. KN-C 1821/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² v katastrálnom území Spišská Sobota a časť parc.č. KN-C 424/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² v katastrálnom území Poprad
 OVS - nájom - nabíjacie stanice.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Žiadosť o stavebné povolenie - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu

 

Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia, s. r. o. na Teplickej ul. v Poprade

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-dostavba-priemyselneho-arealu-schule-slovakia-s-r-o--1

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

Predloženie zmeny návrhu - tu

Zariadenie na zber a výkup odpadov Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-ne-zber-vykup-odpadov-poprad-matejovce

Oznámenie o doručení rozhodnutia - tu

 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020 (zákon EIA) http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Zaslanie záverečného stanoviska - tu

 

PRIEMYSELNÝ PARK POPRAD II

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor opravných prostriedkov (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti%3A-priemyselny-park-poprad-ii

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka