Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

LION MEDIA s.r.o., Letná 3479/7, 058 01 Poprad, vyvesené 22.5.2019 - 6.6.2019
 LION_Media.pdf (160.2 kB) (160.2 kB)

 
Dávid Bendik, 058 01 Poprad, vyvesené 22.5.2019 - 6.6.2019
 David_Bendik.pdf (170.1 kB) (170.1 kB)

 
Ján Krok, 058 01 Poprad, vyvesené 16.5.2019 - 31.5.2019
 Ján_Krok.pdf (141.1 kB) (141.1 kB)

 
Marián Kochan, 058 01 Poprad, vyvesené 16.5.2019 - 31.5.2019
 Marián_Kochan.pdf (169.9 kB) (169.9 kB)

 
Dominik Henkeľ, 058 01 Poprad, vyvesené 13.5.2019 - 28.5.2019
 Dominik_Henkeľ.pdf (160.1 kB) (160.1 kB)

 
PHOENIX - Q SLOVAKIA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 3, 058 Ol Poprad. vyvesené 9.5.2019 - 24.5.2019
 PHOENIX - Q SLOVAKIA.pdf (169.1 kB) (169.1 kB)

 
Business Intuition Solutions, s.r.o., Šrobárova 2668 / 21, 058 Ol Poprad. vyvesené 9.5.2019 - 24.5.2019
 Business Intuition Solutions.pdf (136.9 kB) (136.9 kB)

 
Paluda s.r.o., Ul. Ludvika Svobodu 2604/57, 058 01 Poprad, vyvesené 24.4.2019 - 9.5.2019
 paluda.pdf (154.2 kB) (154.2 kB)

 
MVE Group s.r.o., Huzsova 278/12, 058 01 Poprad, vyvesené 24.4.2019 - 9.5.2019
 mve_group.pdf (159.5 kB) (159.5 kB)

 
Zoznam občanov s trvalým pobytom mesto Poprad - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019, vyvesené 17.4.2019 - 2.5.2019
 trvaly_pobyt_poprad.pdf (464.6 kB) (464.6 kB)

 
Maxxima, s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad, vyvesené 15.4.2019 - 30.4.2019
 maxxima.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

 
Viera Galasová, 058 01 Poprad, vyvesené 12.4.2019 - 29.4.2019
 galasova.pdf (167.9 kB) (167.9 kB)

 
Jozef Fifik, 29. augusta 168/45, 058 01 Poprad, vyvesené 12.4.2019 - 29.4.2019
 fifik.pdf (154.4 kB) (154.4 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Prestavbu bytu č. 17 - zmena spôsobu vykurovania" v obytnom dome s. č. 229 na Ul. 1. mája v Poprade, vyvesené 20.5.2019 - 4.6.2019
 kolau_rozhod_prestavba_bytu_c17.pdf.pdf (509.5 kB) (509.5 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Povolenie na realizáciu stavby pod názvom „MIMORIADNA SITUÁCIA, DOČASNÉ PRÍSTREŠKY V OBYTNÝCH KONTAJNEROCH, UL. STANIČNÁ, POPRAD - MATEJOVCE" v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad, okres Poprad, vyvesené 23.5.2019 - 6.6.2019
 rozhodnutie_mimoriadna_situácia_prístrešky.pdf (719.5 kB) (719.5 kB)

 
Zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č.1/2019, lokalita Tatravagónka a.s. Poprad. vyvesené 17.5.2019 - 1.6.2019
 zmena_doplnok_upn_lokalita_tatravagonka.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Montážna dielňa - prístavba, vyvesené 30.4.2019 - 15.5.2019
 Montazna_dielna_pristavba.pdf (837.2 kB) (837.2 kB)

 
Zrušenie rozhodnutia mesta Poprad č. 88738/752/2018-OSP-Ch zo dňa 12.12.2018 - stavebné úpravy v byte č. 51 v bytovom dome Desna na ulici Svätoplukova 2813/15 v Poprade, vyvesené 23.4.2019 - 9.5.2019
 byt_51.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Povolenie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v časti k.ú. Veľká, lokalita Turnička, vyvesené 15.4.2019 - 30.4.2019
 pozemkove_upravy_velka.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Opatrenia na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Hrabušice, vyvesené 12.4.2019 - 29.4.2019
 rozhodnutie_pozemky.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné úpravy bytového domu Cér na pozemku KN-C parc. č. 2993/526 v k. ú. Poprad, vyvesené 29.4.2019 - 14.5.2019
 cer.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Parkovisko Poprad - Veľká na pozemku v k.ú. Veľká, vyvesené 12.4.2019 - 29.4.2019
 parkovisko_velka.pdf (789 kB) (789 kB)

 

Územné rozhodnutie

Navrhovatel' Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, zastúpené primátorom mesta Ing. Antonom Dankom, podal dna 06.05.2019 na Mesto Vysoké Tatry návrh na vydnie územného rozhodnutia na stavbu „Komunitné centrum Poprad - Matejovce - Prístupová komunikácia a parkovisko" na pozemku parc.. č. 640/8 k. u. Matejovce, vyvesené 24.5.2019 - 10.6.2019
 zacatie_uzem_konania.pdf (325.6 kB) (325.6 kB)

 
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Bytový dom Barbora" na pozemkoch KN-E parc. č. 2654/1, 2654/2, 2655, 2656, 2657 a KN-C parc. č. 3233/64, 3233/30, 3233/31, 3233/32, 3226/3, 3226/102 k. ú. Poprad, vyvesené 24.5.2019 - 10.6.2019
 územné_rozhodnutie_KAMI PROFIT_sro.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Bytový dom Merťuky" na pozemkoch KN-E parc. č. 2654/1, 2654/2, 2655, 2656, 2657 k. ú. Poprad, vyvesené 24.5.2019 - 10.6.2019
 územne_rozhodnutie_BAMIKA_sro.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č.7 na 2. poschodí bytového domu na ul. Vyšné Hágy Solisko, súpisné číslo: 23033, vchod: l, zapísaný na LV č. 195, nachádzajúci sa na parcele c. 1558/4 o výmere 294 m2, katastrálne územie: Štrbské Pleso, obec: Vysoké Tatry, okres: Poprad, Okresný úrad Poprad, Katastrálny odbor, vyvesené 24.5.2019 - 3.6.2019
 drazba_b_č7.pdf (1021.8 kB) (1021.8 kB)

 
Nebytový priestor č. 6F, druh nebytového priestoru: 7 - zariadenie stravovacie, vo vchode číslo 79, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 3783, postavený na parcele číslo KN-C 3288/47, 058 01 Poprad, vyvesené 23.5.2019 - 21.6.2019
 nebytový priestor_č_6F.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Byt č.5,na 1.p, vo vchode 19, v bytovom dome sup. č. 2942, na parc. č.3222/166, popis stavby: blok Zora, ul. Záborského or.č. 19. 058 01 Poprad, vyvesené 22.5.2019 - 26.6.2019
 byt_č5_Zora_Záborského.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Byt č. 1 - A na 2.p vo vchode č. 6 v polyfunkčnom komplexe Junior or. č. 6 súp. č. 5031 k.ú. Poprad, vyvesené 24.4.2019 - 28.5.2019
 byt-1_A.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Byt č.7 na 2. poschodí bytového domu na ul. Vyšné Hágy Solisko, súpisné číslo: 23033, vchod: 1, vyvesené 24.4.2019 - 21.5.2019
 byt_7.pdf (993.2 kB) (993.2 kB)

 

Upovedomenie účastníkov konania o nových skutočnostiach a vyjadreniach účastníkov konania - verejnou vyhláškou

Upovedomenie o podaných odvolaniach a výzva na vyjadrenie sa k týmto odvolaniam k pozemkovým úpravám k nehnuteľnostiam v časti k. ú. Veľká, lokalita Turnička. vyvesené 14.5.2019 - 29.5.2019
 verej_vyhlaska_Veľká_Turnička.pdf (570.9 kB) (570.9 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Rekonštrukcia plynovodov Poprad, ul. Záborského, UO 02791, na pozemkoch v k. ú. Poprad, vyvesené 2.5.2019 - 17.5.2019
 rekonstrukt_plynovodov_poprad_zaborskeho.pdf (413.7 kB) (413.7 kB)

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústného pojednávania - verejná vyhláška

Vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby INS FTTH PP Poprad Grossova na pozemkoch v k.ú. Spišská Sobota, vyvesené 23.4.2019 - 9.5.2019
 ins_ftth.pdf (534.8 kB) (534.8 kB)

 

Verejná vyhláška

Podané odvolanie a zároveň výzva na vyjadrenie sa k tomuto odvolaniu. Projekt jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Veľká, lokalita Turnička. vyvesené 22.5.2019 - 6.6.2019
 verejna_vyhlaska_odvolanie.pdf (751.6 kB) (751.6 kB)

 
Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Úsvit. vyvesené 7.5.2019 - 14.5.2019
 zvolanie_zhromaž_vlastnikov_revir_usvit.pdf (489.4 kB) (489.4 kB)

 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Město Vysoké Tatry, ako príslušný stavebný úřad podl'a § 117 ods. l v spojení s § 119 ods. 3 stavebného zákona dodatečné oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania neznámým právnym nástupcom po zomrelých účastníčkach konania - Otílii Polhošovej, naposledy bytom Lidická 1656/52, 059 51 Poprad - Matejovce a Monike Zigovej, naposledy bytom Lidická 1656/50, 059 51 Poprad - Matejovce a podťa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústného pojednávania a miestneho zisťovania, vyvesené 24.5.2019 - 10.6.2019
 oznamenie_spojené_stavb_konanie.pdf (330.3 kB) (330.3 kB)

 
Umiestnenie inžinierskej líniovej stavby - Metropolitná optická sieť Poprad na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 18.4.2019 - 3.5.2019
 opticka_siet.pdf (495.8 kB) (495.8 kB)

 
Umiestnenie stavby Parkovisko ERBIUM II v Poprade na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 18.4.2019 - 3.5.2019
 erbium.pdf (571.5 kB) (571.5 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemku parc. č. KN-C 630/4, zastavaná plocha a nádvorie časť o výmere 122 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 SZŠ - nájom - prístupová komunikácia.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Verejné oznámenie

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja, vyvesené 18.4.2019 - 2.5.2019
 plan_udrzatelnej_mobility.pdf (248.4 kB) (248.4 kB)

 
Začatie prerokovania návrhu zmeny a doplnku ÚPN - mesta Poprad lokalita Tatravagónka a. s. Poprad, vyvesené 27.3.2019 - 27.4.2019
 upn_tatravagonka.pdf (440 kB) (440 kB)

 
Uľahčenie obehu niektorých verejných listín v Európskej únii
 EÚ.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

 

Rozhodnutie o prerušení konania - verejná vyhláška

Prerušenie konania o umiestnení stavby Parkovisko BD ERBIUM - Juh. vyvesené 9.5.2019 - 24.5.2019
 rozhodnutie_prerušenie_konania_park_BD_Erbium.pdf (754.9 kB) (754.9 kB)

 
Prerušenie územného konania o umiestnení stavby Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia s.r.o. na Teplickej ul. v Poprade, vyvesené 25.4.2019 - 10.5.2019
 schule.pdf (806.8 kB) (806.8 kB)

 

Výzva

Na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, vyvesené 15.4.2019 - 30.4.2019
 vyrub_okliesnenie.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 

Zmena lehoty dokončenia stavby

Stavebník KOHO, s.r.o. Smetanova 19, 058 01 Poprad, žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby "Bytový dom" na Matejovskom námestí v Poprade. vyvesené 10.5.2019 - 27.5.2019
 zmena_lehoty_stavba_Bytovy_dom_KOHO.pdf (405.6 kB) (405.6 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Predajný stánok na Námestí sv. Egídia v Poprade
 Predajný stánok na NSE PP.pdf (48.9 kB) (48.9 kB)

 

Ponuka majetku na predaj

Predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad bytu č. 54 na 11. poschodí bytového domu v Poprade, na ulici Tajovského súpisné číslo 2609, orientačné č. 21, vyvesené 2.5.2019 - 31.5.2019
 predaj_byt_c54.pdf (763.6 kB) (763.6 kB)

 

Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní

Priemyselný park Poprad - II, vyvesené 29.4.2019 - 14.5.2019
 priemyselny_park_poprad_II.pdf (808.5 kB) (808.5 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Žiadosť o stavebné povolenie - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu

 

Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia, s. r. o. na Teplickej ul. v Poprade

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-dostavba-priemyselneho-arealu-schule-slovakia-s-r-o--1

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

Predloženie zmeny návrhu - tu

Zariadenie na zber a výkup odpadov Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-ne-zber-vykup-odpadov-poprad-matejovce

Oznámenie o doručení rozhodnutia - tu

 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020 (zákon EIA) http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Zaslanie záverečného stanoviska - tu

 

PRIEMYSELNÝ PARK POPRAD II

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor opravných prostriedkov (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti%3A-priemyselny-park-poprad-ii

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu


 

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov

Zverejnenie miery vytriedenia komunálnych odpadov v meste Poprad za rok 2018
 zverejnenie miery vytriedenia KO.pdf (126.4 kB) (126.4 kB)

 

Oznámie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou.

IBV - 34 rodinných domov + 2 bytové domy, miestna komunikácia a inžinierske siete - Lesopark Kvetnica, vyvesené 3.5.2019 - 20.5.2019
 IBV_Lesopark_Kvetnica.pdf (489 kB) (489 kB)

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka