Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zoznam občanov s trvalým pobytom mesto Poprad - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019, vyvesené 17.4.2019 - 2.5.2019
 trvaly_pobyt_poprad.pdf (464.6 kB) (464.6 kB)

 
Maxxima, s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad, vyvesené 15.4.2019 - 30.4.2019
 maxxima.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

 
Viera Galasová, 058 01 Poprad, vyvesené 12.4.2019 - 29.4.2019
 galasova.pdf (167.9 kB) (167.9 kB)

 
Jozef Fifik, 29. augusta 168/45, 058 01 Poprad, vyvesené 12.4.2019 - 29.4.2019
 fifik.pdf (154.4 kB) (154.4 kB)

 
KARBON MEDIAA s.r.o., Tajovského 2670/23, 058 01 Poprad, vyvesené 8.4.2019 - 23.4.2019
 karbon.pdf (146.6 kB) (146.6 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Povolenie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v časti k.ú. Veľká, lokalita Turnička, vyvesené 15.4.2019 - 30.4.2019
 pozemkove_upravy_velka.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Opatrenia na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Hrabušice, vyvesené 12.4.2019 - 29.4.2019
 rozhodnutie_pozemky.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Parkovisko Poprad - Veľká na pozemku v k.ú. Veľká, vyvesené 12.4.2019 - 29.4.2019
 parkovisko_velka.pdf (789 kB) (789 kB)

 
Stavebné úpravy bytového domu Cér na pozemku KN-C parc. č. 2993/526 v k. ú. Poprad, vyvesené 9.4.2019 - 24.4.2019
 cer.pdf (1 MB) (1 MB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 57, 4.p., vchod 56 obytný dom Torysa, vyvesené 21.3.2019 - 25.4.2019
 byt_57.pdf (359.9 kB) (359.9 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Komplexná obnova bytového domu Odhodlanie 2, na ul. Suchoňova 3390/29, 31 v Poprade, vyvesené 5.4.2019 - 23.4.2019
 odhodlanie.pdf (378.6 kB) (378.6 kB)

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Prestavba bytu č. 17 - zmena spôsobu vykurovania v obytnom dome s. č. 229 na Ul. 1. mája v Poprade, vyvesené 8.4.2019 - 23.4.2019
 byt_17.pdf (387.7 kB) (387.7 kB)

 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Umiestnenie inžinierskej líniovej stavby - Metropolitná optická sieť Poprad na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 18.4.2019 - 3.5.2019
 opticka_siet.pdf (495.8 kB) (495.8 kB)

 
Umiestnenie stavby Parkovisko ERBIUM II v Poprade na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 18.4.2019 - 3.5.2019
 erbium.pdf (571.5 kB) (571.5 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemku parc. č. KN-C 630/4, zastavaná plocha a nádvorie časť o výmere 122 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 SZŠ - nájom - prístupová komunikácia.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Veľká – pozemok časť parc. č. KN-E 7600/1 o výmere 1 m2 za účelom osadenia informačnej tabule, vyvesené 9.4.2019 - 26.4.2019
 Parc. č. KN-E 7600-1.pdf (608.4 kB) (608.4 kB)

 
Prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Poprad, a to pozemky parc. č. KN-C 2595/5 a parc. č. KN-C 3006/54 za účelom ich užívania pod už existujúcimi reklamnými zariadeniami povolenými predchádzajúcimi vlastníkmi alebo správcami predmetných pozemkov, vyvesené 9.4.2019 - 26.4.2019
 Parc. č. KN-C2595-5, 3006-54.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 

Verejné oznámenie

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja, vyvesené 18.4.2019 - 2.5.2019
 plan_udrzatelnej_mobility.pdf (248.4 kB) (248.4 kB)

 
Začatie prerokovania návrhu zmeny a doplnku ÚPN - mesta Poprad lokalita Tatravagónka a. s. Poprad, vyvesené 27.3.2019 - 27.4.2019
 upn_tatravagonka.pdf (440 kB) (440 kB)

 
Uľahčenie obehu niektorých verejných listín v Európskej únii
 EÚ.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

 

Výzva

Na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, vyvesené 15.4.2019 - 30.4.2019
 vyrub_okliesnenie.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Nehnuteľnosť v katastrálnom území Veľká – pozemok časť parc. č. KN-E 7600/1 o výmere 1 m2 za účelom osadenia informačnej tabule, vyvesené 9.4.2019 - 26.4.2019
 Parc. č. KN-E 7600-1.pdf (608.4 kB) (608.4 kB)

 
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad, a to pozemky parc. č. KN-C 2595/5 a parc. č. KN-C 3006/54 za účelom ich užívania pod už existujúcimi reklamnými zariadeniami povolenými predchádzajúcimi vlastníkmi alebo správcami predmetných pozemkov, vyvesené 9.4.2019 - 26.4.2019
 Parc. č. KN-C2595-5, 3006-54.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Predajný stánok na Námestí sv. Egídia v Poprade
 Predajný stánok na NSE PP.pdf (48.9 kB) (48.9 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Žiadosť o stavebné povolenie - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu

 

Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia, s. r. o. na Teplickej ul. v Poprade

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-dostavba-priemyselneho-arealu-schule-slovakia-s-r-o--1

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

Predloženie zmeny návrhu - tu

Zariadenie na zber a výkup odpadov Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-ne-zber-vykup-odpadov-poprad-matejovce

Oznámenie o doručení rozhodnutia - tu

 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020 (zákon EIA) http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Zaslanie záverečného stanoviska - tu

 

PRIEMYSELNÝ PARK POPRAD II

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor opravných prostriedkov (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti%3A-priemyselny-park-poprad-ii

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu


 

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov

Zverejnenie miery vytriedenia komunálnych odpadov v meste Poprad za rok 2018
 zverejnenie miery vytriedenia KO.pdf (126.4 kB) (126.4 kB)

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente zmeny a doplnku ÚPN - mesta Poprad lokalita Tatravagónka a. s. Poprad, vyvesené 9.4.2019 - 24.4.2019
 tatravagonka.pdf (249.9 kB) (249.9 kB)

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka