Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Hlavný kontrolór

Ing. Kozlerová Zita

tel. 052/7167 272
e-mail: zita.kozlerova@msupoprad.sk

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • vybavovania sťažností a petícií
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesto
  • plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • dodržiavania interných predpisov
 2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta
 4. predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly, najmenej raz ročne
  správu o kontrolnej činnosti
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 7. riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra
   

Útvar hlavného kontrolóra

 1. organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje mestské zastupiteľstvo v organizačnom poriadku
 2. zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra

 

Kontrolnej činnosti podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podlieha:

 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

 

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní podľa § 27.


 

Dokumenty

Položky 1-10 z 95
Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017
 uznesenie_52_2017.pdf (45.9 kB) (45.9 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
 správa o kontrolnej činnosti za r. 2016.pdf (286.2 kB) (286.2 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - február 2017
 MsZ február 2017 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019
 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu R 2017 - 2019 - zverejnenie.pdf (200 kB) (200 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017
 Schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017 - zverejnenie.pdf (84.3 kB) (84.3 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - december 2016
 MsZ december 2016 - správa o výsledkoch kontrol - zverejnenie.pdf (114.8 kB) (114.8 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017 - návrh
 návrh plánu kontrol na 1.polrok 2017 - zverejnenie.pdf (139.4 kB) (139.4 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - október 2016
 MsZ október 2016 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (111.6 kB) (111.6 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - august 2016 - oprava
 MsZ august 2016 - správa o výsledkoch kontrol - oprava.pdf (40.2 kB) (40.2 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - august 2016
 MsZ august 2016 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (174.5 kB) (174.5 kB)

 
Položky 1-10 z 95

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00ďalšie dni

Nedeľa 26.3.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Pondelok 27.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 30.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka