Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Hlavný kontrolór

Ing. Kozlerová Zita

tel. 052/7167 272
e-mail: zita.kozlerova@msupoprad.sk

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • vybavovania sťažností a petícií
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesto
  • plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • dodržiavania interných predpisov
 2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta
 4. predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly, najmenej raz ročne
  správu o kontrolnej činnosti
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 7. riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra
   

Útvar hlavného kontrolóra

 1. organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje mestské zastupiteľstvo v organizačnom poriadku
 2. zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra

 

Kontrolnej činnosti podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podlieha:

 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

 

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní podľa § 27.


 

Dokumenty

Položky 111-120 z 120
Správa o vykonaných kontrolách - september 2010
 Kontroly-09-2010.pdf (62.4 kB) (62.4 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - júl 2010
 Kontroly-07-2010.pdf (52.4 kB) (52.4 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - máj 2010
 MZ máj 2010 - Správa o vykonaných kontrolách.pdf (33 kB) (33 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - marec 2010
 Kontroly-03-2010.pdf (51.9 kB) (51.9 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009
 MZ 2010 - sprava o kontrolnej cinnosti za r. 2009.pdf (37 kB) (37 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách
 MZ jan.2010 - sprava o vykonanych kontrolach.pdf (28.9 kB) (28.9 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010
 plan kontrolnej cinnosti na 1.polrok 2010.pdf (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Pravidlá o kontrole
 Pravidlá o kontrole.pdf (64.2 kB) (64.2 kB)

 
Stanovisko - záverečný účet 2009
 MZ máj 2010 - Stanovisko - záverečný účet 2009.pdf (143.3 kB) (143.3 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2010
 MZ máj 2010 - Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2010.pdf (29.9 kB) (29.9 kB)

 
Položky 111-120 z 120

Uvítali by ste trasu cyklistického chodníka:

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka