Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Hlavný kontrolór

Ing. Kozlerová Zita

tel. 052/7167 272
e-mail: zita.kozlerova@msupoprad.sk

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • vybavovania sťažností a petícií
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesto
  • plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • dodržiavania interných predpisov
 2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta
 4. predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly, najmenej raz ročne
  správu o kontrolnej činnosti
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 7. riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra
   

Útvar hlavného kontrolóra

 1. organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje mestské zastupiteľstvo v organizačnom poriadku
 2. zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra

 

Kontrolnej činnosti podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podlieha:

 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

 

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní podľa § 27.


 

Dokumenty

Položky 61-70 z 120
Správa o vykonaných kontrolách - november 2014
 MsZ november 2014 - Správa o vykonaných kontrolách.pdf (143 kB) (143 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2015 návrh
 plan.pdf (72.3 kB) (72.3 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - september 2014
 Správa o vykonaných kontrolách - september 2014.pdf (273.1 kB) (273.1 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - august 2014
 MsZ august 2014 - Správa o vykonaných kontrolách.pdf (139.5 kB) (139.5 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta POPRAD za rok 2013
 Stanovisko ZÚ 2013.pdf (401.5 kB) (401.5 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2014
 Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014 - schválený.pdf (80.8 kB) (80.8 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - máj 2014
 MsZ máj 2014 - Správa o vykonaných kontrolách.pdf (219.8 kB) (219.8 kB)

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2014.pdf (28 kB) (28 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - február 2014
 MsZ február 2014 - Správa o vykonaných kontrolách.pdf (132.6 kB) (132.6 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
 správa o kontrolnej činnosti za r. 2013.pdf (278.1 kB) (278.1 kB)

 
Položky 61-70 z 120

Uvítali by ste trasu cyklistického chodníka:

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka