Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu Mesta Poprad sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Mesto Poprad, Nábrežie Jana Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad. O odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Proti rozhodnutiu Mestského úradu v Poprade podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie na Mestský úrad v Poprade, Nábrežie Jana Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad. O odvolaní rozhoduje primátor mesta ako odvolací orgán.

Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané. Z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje.

Rozhodnutia po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa pre ne pripúšťajú, možno preskúmať súdom v zmysle § 247 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Žaloba musí byť podaná na Krajský súd v Prešove v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu.


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka