Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Kontakty a kompetencie mesta

Kontakt

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Ústredňa: +421 52 7167 111
Fax: +421 52 7721 218

e-mail: podatelna@msupoprad.sk

 

Identifikačné údaje

IČO 00326 470
DIČ 2021031144
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
BIC: SUBASKBX

 

Úradné hodiny

 

Mestský úrad:

Pondelok7.30 – 15.30 hod.
Utorok7.30 – 15.30 hod.
Streda7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok7.30 – 15.30 hod.
Piatok7.30 – 15.00 hod.

 

Oddelenie stavebného poriadku:

Pondelok7.30 – 15.30 hod.
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 – 16.00 hod.
Štvrtoknestránkový deň
Piatok7.30 – 15.00 hod.

 

Zóna prvého kontaktu:

Pondelok7.00 – 15.30 hod.
Utorok7.00 – 15.30 hod.
Streda7.00 – 16.00 hod.
Štvrtok7.00 – 15.30 hod.
Piatok7.00 – 15.00 hod.

 

Pokladňa:

Pondelok7.00 – 15.30 hod.
Utorok7.00 – 15.30 hod.
Streda7.00 – 16.00 hod.
Štvrtok7.00 – 15.30 hod.
Piatok7.00 – 15.00 hod.

 

Podateľňa

Mestský úrad Poprad, prízemie číslo dverí A018

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
e-mail: podatelna@msupoprad.sk
 

Kancelária prvého kontaktu

tel. 052/7167 247, 248

 • poskytuje informácie všestranného charakteru, súvisiace s agendou Mestského úradu v Poprade vo vzťahu k občanom
 • poskytuje pomoc pri vyplňovaní žiadostí, formulárov, dotazníkov a tlačív
 • vysvetľuje postupnosť krokov pri vybavovaní základných záležitostí a požiadaviek občanov
 • vybavuje priznanie k dani za psa, prihlasovanie psov na území Popradu, vydáva známky pre psov a vedie evidenciu prihlásených psov a vydaných (aj stratených) známok pre psa
 • vydáva rybárske lístky a vedie evidenciu žiadateľov na základe OP
 • overuje podpisy a listiny v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a občanmi v znení neskorších predpisov
   

Pracoviská MsÚ

JUH I., II., V., VI., Kvetnica

 

 
Dostojevského 25 Pondelok 7.30 - 15.30
  Utorok 7.30 - 15.30
  Streda 7.30 - 16.00
  Štvrtok 7.30 - 15.30
  Piatok 7.30 - 15.00
    Mgr. Júlia Watter Domaratzká (0910 890 305)
    julia.watterova@msupoprad.sk

Stráže

 

 
Strážske námestie 536/19 Pondelok 11.00 - 14.45
  Utorok 11.00 - 14.45
  Streda 11.00 - 15.30
  Štvrtok 11.00 - 14.45
  Piatok 11.00 - 14.00
    Mgr. Eva Mihová (052/7731 267)
    eva.mihova@msupoprad.sk

Veľká

 

 
Scherfelova 36 Pondelok 7.30 - 15.30
  Utorok 7.30 - 15.30
  Streda 7.30 - 16.00
  Štvrtok 7.30 - 15.30
  Piatok 7.30 - 15.00
    Mgr. Emília Ferková (052/7768 534) (0910 890 303)
    emilia.ferkova@msupoprad.sk

Spišská Sobota

 

 
Sobotské námestie 1744/38 Pondelok zatvorené
  Utorok 7.30 - 15.30
  Streda zatvorené
  Štvrtok 7.30 - 15.30
  Piatok zatvorené
    Ing. Dagmar Nemčoková (0910 890 226)
    dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

Matejovce

 

 
Matejovské námestie 1547/22 Pondelok 7.30 - 15.30
  Utorok zatvorené
  Streda 7.30 - 16.00
  Štvrtok zatvorené
  Piatok 7.30 - 15.00
    Ing. Dagmar Nemčoková (0910 890 226)
    dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

 

Kompetencie mesta

 • Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 • Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
 • Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.  Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 
 • Mesto má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.


Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi mesta sú:

 • Mestské zastupiteľstvo mesta
 • primátor mesta.


Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.  Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.  Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.

Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Zdroj: Zákon SNR o obecnom zriadení.

MsU.jpg

 


 

Zamestnanci mestského úradu - kontakty

PREDNOSTA

Ing. Oľga Netočná prednosta@msupoprad.sk +421 52 7167 203

ODDELENIE PREZENTÁCIE MESTA, OBČIANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, SEKRETARIÁTY A KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU

Sekretariáty

Ing. Lenka Miľovčíková primator@poprad.sk +421 52 7167 202
Bc. Andrea Kramár andrea.kramar@msupoprad.sk +421 52 7167 202
Ing. Barbora Puskajlerová barbora.puskajlerova@msupoprad.sk +421 52 7167 210
Mgr. Vladimíra Figlárová vladimira.figlarova@msupoprad.sk +421 52 7167 215
Martina Labajová martina.labajova@msupoprad.sk +421 52 7167 203

Kancelária prvého kontaktu

Ing. Barbara Klaudia Greňová barbara.grenova@msupoprad.sk +421 52 7167 248
Jana Babjaková jana.babjakova@msupoprad.sk +421 52 7167 248
Lucia Javorská lucia.javorska@msupoprad.sk +421 52 7167 247
Tímea Plavcová timea.plavcova@msupoprad.sk +421 52 7167 247
Michaela Olevičová michaela.olevicova@msupoprad.sk +421 52 7167 247

Prezentácia mesta

Ing. Tomáš Klein tomas.klein@msupoprad.sk +421 52 7167 249
Ing. Barbora Hrošková barbora.hroskova@msupoprad.sk +421 52 7167 250
Mgr. Monika Balážová monika.balazova@msupoprad.sk +421 52 7167 250
Mgr. Dominika Bobulová dominika.bobulova@msupoprad.sk +421 52 7167 249

Marketing a komunikácia

Bc. Jarmila Hlaváčová jarmila.hlavacova@msupoprad.sk +421 52 7167 303

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Zita Kozlerová zita.kozlerova@msupoprad.sk +421 52 7167 272
Ing. Mgr. Milan Tomáš milan.tomas@msupoprad.sk +421 52 7167 264
Ing. Mária Sabolová maria.sabolova@msupoprad.sk +421 52 7167 264

ODBOR ORGANIZAČNÝ

Ing. René Šoltés rene.soltes@msupoprad.sk +421 52 7167 282

Oddelenie vnútornej správy

Ing. Katarína Cirbus katarina.cirbus@msupoprad.sk +421 52 7167 219
Andrej Borkovský --- ---
Gabriel Jucha --- ---
Ján Kundráč --- ---
Ľudovít Nagy --- ---
Vladimír Hanečák --- ---
Zuzana Laskovičová --- ---
Gabriela Bizubová --- ---
Slavomíra Gájová --- ---
Kvetoslava Gildeinová --- ---
Ľuboš Olevič --- ---
Mária Kokoruďová --- ---
Monika Havlíčková --- ---
Gejza Šavel --- ---
Lýdia Zemanová --- ---
Ján Pitoňák --- ---
Adam Joppa --- ---
Stanislav Tomajka --- ---
František Kalla --- ---
Božena Kroščenová --- ---
Ján Harhovský --- ---
Iveta Gattová --- ---
Oľga Gapčová --- ---
Mária Rózsová --- ---
Helena Štrauchová --- ---

Administratíva

Mgr. Daniela Meltzerová daniela.meltzerova@msupoprad.sk +421 52 7167 257
Anna Švagerková anna.svagerkova@msupoprad.sk +421 52 7167 219
Martina Stučková martina.stuckova@msupoprad.sk +421 52 7167 257

Podateľňa a registratúra

Janka Zajacová janka.zajacova@msupoprad.sk +421 52 7167 245
Mgr. Mária Kmečová maria.kmecova@msupoprad.sk +421 52 7167 245
Janka Dugasová janka.dugasova@msupoprad.sk +421 52 7167 245
Alice Šimčáková --- +421 52 7167 111
Zdenka Langová --- +421 52 7167 111
Ing. Jana Koštrnová --- +421 52 7167 111

Matrika

Silvia Hurajtová silvia.hurajtova@msupoprad.sk +421 52 7167 209
Jana Holodová jana.holodova@msupoprad.sk +421 52 7167 243
Mgr. Mária Ščurková maria.scurkova@msupoprad.sk +421 52 7167 242

Evidencia obyvateľstva

Ing. Eva Ihnačáková eva.ihnacakova@msupoprad.sk +421 52 7167 211
Ing. Dana Keresztényová dana.keresztenyova@msupoprad.sk +421 52 7167 206

Správa bezpečnosti a ochrany

Ing. Martin Vaščura martin.vascura@msupoprad.sk +421 52 7167 271

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Iveta Borňáková iveta.bornakova@msupoprad.sk +421 52 7167 292

Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Ing. Miroslava Schindlerová miroslava.schindlerova@msupoprad.sk +421 52 7167 331
Adriana Balážová adriana.balazova@msupoprad.sk +421 52 7167 297
Vlasta Božoňová vlasta.bozonova@msupoprad.sk +421 52 7167 246
Ing. Daniela Dluhošová daniela.dluhosova@msupoprad.sk +421 52 7167 246
Anna Focková anna.fockova@msupoprad.sk +421 52 7167 244
Beáta Sekeráková beata.sekerakova@msupoprad.sk +421 52 7167 293
Ing. Ivana Jurišová ivana.jurisova@msupoprad.sk +421 52 7167 281
Lucia Poľanovská lucia.polanovska@msupoprad.sk +421 52 7167 297
Ing. Anna Pichnarčíková anna.pichnarcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 281
Lenka Mokošová lenka.mokosova@msupoprad.sk +421 52 7167 244
Bc. Slavomíra Tudajová slavomira.tudajova@msupoprad.sk +421 52 7167 270

Správa priemyselného parku

Peter Zavatzký peter.zavatzky@msupoprad.sk +421 52 7167 270
Ján Petruľa --- ---
Peter Pemčák peter.pemcak@msupoprad.sk +421 52 7167 293

Správa mestského útulku

Peter Greňa peter.grena@msupoprad.sk ---
Lenka Michaláková --- ---
Ján Eliaš --- ---

ODBOR SOCIÁLNY

Mgr. Petra Závacká petra.zavacka@msupoprad.sk +421 52 7160 373

Oddelenie rodiny a marginalizovaných skupín

Mgr. Gabriela Lompartová gabriela.lompartova@msupoprad.sk +421 52 7160 380
Mgr. Mária Hyblerová maria.hyblerova@msupoprad.sk +421 52 7160 378
Mgr. Adriána Jakubcová adriana.jakubcova@msupoprad.sk +421 52 7160 376
Ing. Marcela Michalková marcela.michalkova@msupoprad.sk +421 52 7160 378
Ing. Erika Mižigárová erika.mizigarova@msupoprad.sk +421 52 7160 369
Mgr. Lýdia Pištová lydia.pistova@msupoprad.sk +421 52 7160 375
Mgr. Ľudmila Lahetová ludmila.lahetova@msupoprad.sk +421 52 7160 378
Mgr. Lucia Lučivjanská lucia.lucivjanska@msupoprad.sk +421 52 7160 374

ZSS Nocľaháreň

Mgr. Milan Vrana milan.vrana@msupoprad.sk +421 52 7724 209
Róbert Machovič --- ---
Mgr. Ľubomír Mišurda --- ---
Darina Hlaváčová --- ---
Tomáš Šimčák --- ---
Mgr. Jozef Kuboši --- ---

Detské jasle

Ing. Alena Palgutová alena.palgutova@msupoprad.sk +421 52 7730 968
Mária Hvilová --- ---
Erika Kopačová --- ---
Kvetoslava Košárová --- ---
Jana Slebodníková --- ---
Bc. Miriam Zacharová --- ---
Eva Kovaľová --- ---
Mária Labisová --- ---

Oddelenie seniorov a ŤZPO

Mgr. Renáta Kostková renata.kostkova@msupoprad.sk +421 52 7160 370
MUDr. Alena Urbanová --- ---
Mgr. Margita Droppová margita.droppova@msupoprad.sk +421 52 7160 379
Igor Hreus --- ---
Mgr. Dagmar Kofroňová dagmar.kofronova@msupoprad.sk +421 52 7160 371
Daniela Majzelová --- ---
Mgr. Lucia Malecká lucia.malecka@msupoprad.sk +421 52 7160372
Mgr. Mária Maličká maria.malicka@msupoprad.sk +421 52 7880 361
Bc. Ružena Reľovská ruzena.relovska@msupoprad.sk +421 52 7880 362
PhDr. Daniela Slivková daniela.slivkova@msupoprad.sk +421 52 7160 337
Ing. Ján Neupauer jan.neupauer@msupoprad.sk +421 52 7880 372
Mgr. Silvia Surík --- +421 52 77 44 971
Rastislav Juhás --- ---

Terénna komunitná sociálna práca

Mgr. Július Ovšonka julius.ovsonka@msupoprad.sk +421 52 7880 363
Mgr. Zuzana Pechová zuzana.pechova@msupoprad.sk ---
Viera Mižigárová --- ---
Bc. Peter Židek --- ---
Mgr. Jana Šoltésová jana.soltesova@msupoprad.sk ---

ODBOR VÝSTAVBY

Ing. Kristína Horáková kristina.horakova@msupoprad.sk +421 52 7167 276

Oddelenie stavebného poriadku

Ing. Hana Paračková hana.parackova@msupoprad.sk +421 52 7167 269
Ing. Martin Pitoňák martin.pitonak@msupoprad.sk +421 52 7167 269
Ing. Helena Chylová helena.chylova@msupoprad.sk +421 52 7167 295
Bibiána Bartošová bibiana.bartosova@msupoprad.sk +421 52 7167 284
Ing. Anna Gradzillová anna.gradzillova@msupoprad.sk +421 52 7167 267
Ing. Katarína Tóthová katarina.tothova@msupoprad.sk +421 52 7167 285
Martina Orjabincová martina.orjabincova@msupoprad.sk +421 52 7167 256
Ing. František Fecko frantisek.fecko@msupoprad.sk +421 52 7167 267
Ing. Eva Fedáková eva.fedakova@msupoprad.sk +421 52 7167 295
Mgr. Jozef Želonka jozef.zelonka@msupoprad.sk +421 52 7167 284
Ing. Igor Figuli igor.figuli@msupoprad.sk +421 52 7167 285

Oddelenie investícií mesta

Ing. Monika Rontová monika.rontova@msupoprad.sk +421 52 7167 279
Ing. Barbora Hoghová barbora.hoghova@msupoprad.sk +421 52 7167 261
Ing. Dagmar Kriššáková dagmar.krissakova@msupoprad.sk +421 52 7167 261
Peter Martinko peter.martinko@msupoprad.sk +421 52 7167 262
Antónia Sabová antonia.sabova@msupoprad.sk +421 52 7167 286
Ing. Monika Schmidtová monika.schmidtova@msupoprad.sk +421 52 7167 286

Oddelenie životného prostredia

Ing. Daniela Gerčák Polaštiková daniela.polastikova@msupoprad.sk +421 52 7167 258
Ing. Zuzana Čakyová zuzana.cakyova@msupoprad.sk +421 52 7167 258
Mgr. Marián Bobák marian.bobak@msupoprad.sk +421 52 7167 254
Ing. Jana Iždinská jana.izdinska@msupoprad.sk +421 52 7167 263
Rudolf Kroščen --- ---
Róbert Kelar --- ---

Oddelenie územného plánu a dopravy

Ing. Branislav Daniel branislav.daniel@msupoprad.sk +421 52 7167 294
Ing. Lukáš Matta lukas.matta@msupoprad.sk +421 52 7167 294
Ing. Arch. Tibor Schmidt tibor.schmidt@msupoprad.sk +421 52 7167 274
Ing. Arch. Jarmila Vojtaššáková jarmila.vojtassakova@msupoprad.sk +421 52 7167 274

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Adriana Sedláková adriana.sedlakova@msupoprad.sk +421 52 7167 226

Oddelenie financií a rozpočtu

Mgr. et Mgr. Marián Soliar marian.soliar@msupoprad.sk +421 52 7167 212
Ing. Martina Bednarčíková martina.bednarcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 227
Anna Budzáková anna.budzakova@msupoprad.sk +421 52 7167 237
Alena Grajciarová alena.grajciarova@msupoprad.sk +421 52 7167 228
Marcela Páleniková marcela.palenikova@msupoprad.sk +421 52 7167 251
Iveta Baluchová iveta.baluchova@msupoprad.sk +421 52 7167 251
Ing. Slávka Kremnická slavka.kremnicka@msupoprad.sk +421 52 7167 228
Ing Milada Grúbelová milada.grubelova@msupoprad.sk +421 52 7167 237
Bc. Daša Fabianova dasa.fabianova@msupoprad.sk +421 52 7167 233
Mgr. Iveta Budajová iveta.budajova@msupoprad.sk +421 52 7167 229
Alena Pajpachová alena.pajpachova@msupoprad.sk +421 52 7167 233
Henrieta Pisarčíková henrieta.pisarcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 230
Bc. Bibiana Horákova bibiana.horakova@msupoprad.sk +421 52 7167 260
Mgr. Andrea Lukáčová andrea.lukacova@msupoprad.sk +421 52 7167 260
Ing. Lýdia Oláhová lydia.olahova@msupoprad.sk +421 52 7167 229

Oddelenie daní a poplatku

Mgr. Ľuboslava Duroňová luboslava.duronova@msupoprad.sk +421 52 7167 223
Ing. Anna Lešková anna.leskova@msupoprad.sk +421 52 7167 235
Ing. Helena Gerberyová helena.gerberyova@msupoprad.sk +421 52 7167 240
Mária Kurňavová maria.kurnavova@msupoprad.sk +421 52 7167 224
Martina Lapšanská martina.lapsanska@msupoprad.sk +421 52 7167 225
Ľubica Skokanová lubica.skokanova@msupoprad.sk +421 52 7167 225
Bc. Slávka Varhoľová slavka.varholova@msupoprad.sk

+421 52 7167 231

Ing. Rastislav Kurian rastislav.kurian@msupoprad.sk +421 52 7167 240
Ing. Iveta Václavíková iveta.vaclavikova@msupoprad.sk +421 52 7167 231
Ing. Zuzana Bajtoš Miškovská zuzana.bajtos.miskovska@msupoprad.sk +421 52 7167 235
Ing. Monika Korenková monika.korenkova@msupoprad.sk +421 52 7167 224
Mgr. Anna Kellerová anna.kellerova@msupoprad.sk +421 52 7167 268
Ing. Eva Valková eva.valkova@msupoprad.sk +421 52 7167 225
Jarmila Mikolajová jarmila.mikolajova@msupoprad.sk +421 52 7167 225

Pokladnica

Anna Lainczová anna.lainczova@msupoprad.sk +421 52 7167 299
Ing. Miroslava Budziňáková miroslava.budzinakova@msupoprad.sk +421 52 7167 299
Lucia Čenščáková lucia.censcakova@msupoprad.sk +421 52 7167 299

ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

PaedDr. Edita Pilarová edita.pilarova@msupoprad.sk +421 52 7167 220

Oddelenie školstva, školský úrad

Ing. Beáta Černáková beata.cernakova@msupoprad.sk +421 52 7167 239
Mgr. Gabriela Rekeneiová gabriela.rekeneiova@msupoprad.sk +421 52 7167 239
Mgr. Mária Tomečková maria.tomeckova@msupoprad.sk +421 52 7167 238
Ing. Imrich Kiseľ imrich.kisel@msupoprad.sk +421 52 7167 239
PaedDr. Lenka Kocsisová lenka.macugova@msupoprad.sk +421 52 7167 239

Referát mládeže a športu

Mgr. Lukáš Tóth lukas.toth@msupoprad.sk +421 52 7167 234
Bc. Slavomír Šoltýs slavomir.soltys@msupoprad.sk +421 52 7167 234

Oddelenie kultúry

Mgr. Ivana Piataková ivana.piatakova@msupoprad.sk +421 52 4281 933

Dana Liptáková

dana.liptakova@msupoprad.sk +421 52 7722 255
Mária Jalovičiarová maria.jaloviciarova@msupoprad.sk +421 52 7722 255
Ľubomíra Salanciová lubomira.salanciova@msupoprad.sk +421 52 7883 557
Mgr. art. Martin Krigovský martin.krigovsky@msupoprad.sk  
Bc. Valér Ondrušek --- ---
Eduard Payerchin --- ---
Vladimír Zajac --- ---
Monika Kupčíková --- ---
Ctibor Bališ --- ---
Róbert Maličký --- ---

Referát právny

JUDr. Anna Gaborčíková anna.gaborcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 222
Silvia Pejková silvia.pejkova@msupoprad.sk +421 52 7167 221

Kancelárie kontaktu s občanmi mestských častí

Mgr. Júlia Watter Domaratzká julia.watterova@msupoprad.sk +421 52 7896 573
Mgr. Lucia Knežníková lucia.kneznikova@msupoprad.sk +421 52 7167 216
Mgr. Emília Ferková emilia.ferkova@msupoprad.sk +421 52 7731 267
Mgr. Eva Mihová eva.mihova@msupoprad.sk +421 52 7731 267
Ing. Dagmar Nemčoková dagmar.nemcokova@msupoprad.sk +421 52 7780 193

Strategický rozvojový manažment a cestovný ruch

Ing. Jana Bukovinová jana.bukovinova@msupoprad.sk +421 52 7167 218
Ing. Jozef Durbák jozef.durbak@msupoprad.sk +421 52 7167 214
Ing. Janka Sentpéteryová janka.sentpeteryova@msupoprad.sk +421 52 7167 214
JUDr. Diana Králiková diana.kralikova@msupoprad.sk +421 52 7167 217

Referát verejného obstarávania

Mgr. Alena Uhrinová alena.uhrinova@msupoprad.sk +421 52 7167 259
Mgr. Michaela Galliková michaela.gallikova@msupoprad.sk +421 52 7167 259

Oddelenie PMAM

Mgr. Stanislav Spišiak stanislav.spisiak@msupoprad.sk +421 52 7167 291
Anna Mišagová anna.misagova@msupoprad.sk +421 52 7167 252
Vilma Turzáková vilma.turzakova@msupoprad.sk +421 52 7167 252
Martina Dominiková martina.dominikova@msupoprad.sk +421 52 7167 241
Mgr. Martina Rennerová martina.rennerova@msupoprad.sk +421 52 7167 241
Bc. Radoslava Pacigová radoslava.pacigova@msupoprad.sk +421 52 7167 252

Oddelenie informatiky

Mgr. Jaroslav Maitner jaroslav.maitner@msupoprad.sk +421 52 7167 277
Peter Ridilla peter.ridilla@msupoprad.sk +421 52 7167 278
Slavomír Soľár slavomir.solar@msupoprad.sk +421 52 7167 290
Mgr. Dušan Orolín dusan.orolin@msupoprad.sk +421 52 7167 232

Zimný štadión

Ing. Jaroslav Marušin jaroslav.marusin@msupoprad.sk +421 52 7721 405
Ing. Štefan Kolcún stefan.kolcun@msupoprad.sk +421 52 7721 405
Ján Slivoš --- ---
Peter Gatt --- ---
Ján Gvušč --- ---
Jozef Husár --- ---
Anna Ivančáková --- ---
Marek Jakubec --- ---
Viliam Kostolník --- ---
Magdaléna Molnárová --- ---
Renáta Pacigová --- ---
Richard Rusnačik --- ---
Vladimír Szücs --- ---
Jaroslav Duda --- ---
Ján Vitko --- ---
Vladimír Kostolník --- ---
Matúš Vatecha --- ---
Bc. Zuzana Ganzová --- ---
Monika Ivančáková --- ---

Futbalový štadión

Ing. Július Mihálik julius.mihalik@msupoprad.sk +421 52 4468 433
Peter Handzuš --- ---
Michal Ružbaský --- ---
Anna Kuchtová --- ---

VÚH ARÉNA Poprad

Ing. Ladislav Gromovský ladislav.gromovsky@msupoprad.sk +421 52 7849 510
Bc. Miroslav Kalnaši miroslav.kalnasi@msupoprad.sk +421 52 7849 511
Stanislav Fedor --- ---
Peter Ivančák --- ---
Vincent Polomčák --- ---
Andrea Majerská --- ---
Helena Korbová --- ---
Štefan Dziak --- ---
Jaroslav Suržin --- ---
Martin Vnuk --- ---
Milan Rusnák --- ---
Peter Mědílek --- ---

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka