Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Kontaktné občianske centrá

Vedúca oddelenia

Bc. Mária Kubičárová
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

tel.:  052/7167 248
mail: maria.kubicarova@msupoprad.sk

 

Oddelenie na úseku prvého kontaktu:

 1. poskytuje informácie občanom a zabezpečuje vybavenie prvotnej agendy delegovanej z odborov a oddelení MsÚ,
 2. poskytuje informácie súvisiace s vybavením požiadaviek občanov na jednotlivých oddeleniach MsÚ, vysvetľuje postup pri vybavovaní konkrétnej požiadavky občanov a je nápomocná pri vyplňovaní tlačív, formulárov a dotazníkov,
 3. osvedčuje podpisy a listiny podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v platnom znení,
 4. vydáva rybárske lístky a známky pre psov,
 5. zabezpečuje rozmnožovanie písomností pre potreby MsÚ,
 6. v prípade potreby zabepečuje občiansky pohreb,
 7. vybavuje základnú agendu nasledovných oddelení:
 • základná agenda stavebného poriadku:
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác,
  • žiadosť o stavebné povolenie,
  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • ŠFRB,
  • súhlasu na výrub drevín,
  • žiadosť o dadanie 120 1 KUKA nádoby na komunálny odpad,
  • žiadosti k malému zdroju znečisťovania ovzdušia,
  • žiadosti k činnostiam SHR,
 • žiadosti k vodným stavbám základná agenda životného prostredia:
  • žiadosť o vydanie,
  • základná agenda oddelenia dopravy:
  • žiadosti k vyshradenému parkovaniu OŤZP,
  • žiadosti k dopravným obmedzeniam miestných komunikácií,
 • základná agenda oddelenia daní a poplatkov:
  • daň za psa a nehnuteľnosť,
  • oznámovacia povinnosť k vzniku, zániku a zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyzické osoby, právnické osoby

 

V zmysle agendy pre občianske záležitosti:

 1. zabezpečuje občianske obrady, slávnosti a prijatia primátorom mesta,
 2. zabezpečuje vedenie kroniky mesta v náležitej kvalite,
 3. spolupracuje s Pohrebno-cintorínskymi službami Poprad, s.r.o. pri príprave a organizácii občianskych pohrebov, rozlúčiek so zosnulými,
 4. vedie evidenciu o účasti účinkujúcich na občianskych obradoch a vypracúva podklady pre vyplatenie mzdy,
 5. prijíma, eviduje a predkladá žiadosti o finančné dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrno-spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta,
 6. pripravuje  scenáre  na  obrady  a  slávnosti,  organizačne  sa  podieľa  na  ich  príprave     a priebehu a zabezpečuje potrebných účinkujúcich,
 7. prijíma, eviduje, dokladuje písomné oznámenia (oznamovacia povinnosť) usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. NR SR o verejných kultúrnych podujatiach a vykonáva kontrolu o dodržiavaní podmienok usporiadaní verejných  kultúrnych  podujatí  na  verejných  priestranstvách.  Pri vydávaní rozhodnutí a povolení spolupracuje s odborom výstavby mestského úradu (vjazdy motorových vozidiel do pešej zóny, poriadok) a mestskou políciou.

 

Evidencia obyvateľstva

 1. vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt,
 2. vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla budov a iných objektov,
 3. vedie evidenciu označenia názvu ulíc a eviduje ich zmeny a zabezpečuje ich fyzické označenie,
 4. spracováva charakteristiky podľa dožiadania súdov, polície, exekútorov a ďalších inštitúcií,
 5. vyhotovuje písomné potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov,
 6. vyhotovuje  zoznamy  voličov  v  prípade  konania  volieb a  ich rozdelenie do jednotlivých okrskov.

 

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167211
 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka