Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Kontakty a kompetencie mesta

Kontakt

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Ústredňa: +421 52 7167 111
Fax: +421 52 7721 218

e-mail: podatelna@msupoprad.sk

 

Identifikačné údaje

IČO 00326 470
DIČ 2021031144
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
BIC: SUBASKBX

 

Úradné hodiny

Mestský úrad:

Pondelok7.30 – 15.30 hod.
Utorok7.30 – 15.30 hod.
Streda7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok7.30 – 15.30 hod.
Piatok7.30 – 15.00 hod.

 

Oddelenie stavebného poriadku:

Pondelok7.30 – 15.30 hod.
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 – 16.00 hod.
Štvrtoknestránkový deň
Piatok7.30 – 15.00 hod.

 

Zóna prvého kontaktu:

Pondelok7.00 – 15.30 hod.
Utorok7.00 – 15.30 hod.
Streda7.00 – 16.00 hod.
Štvrtok7.00 – 15.30 hod.
Piatok7.00 – 15.00 hod.

 

Pokladňa:

Pondelok7.00 – 15.30 hod.
Utorok7.00 – 15.30 hod.
Streda7.00 – 16.00 hod.
Štvrtok7.00 – 15.30 hod.
Piatok7.00 – 15.00 hod.

 

Podateľňa

Mestský úrad Poprad, prízemie číslo dverí A018

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
e-mail: podatelna@msupoprad.sk
 

Kancelária prvého kontaktu

tel. 052/7167 247, 248

 • poskytuje informácie všestranného charakteru, súvisiace s agendou Mestského úradu v Poprade vo vzťahu k občanom
 • poskytuje pomoc pri vyplňovaní žiadostí, formulárov, dotazníkov a tlačív
 • vysvetľuje postupnosť krokov pri vybavovaní základných záležitostí a požiadaviek občanov
 • vybavuje priznanie k dani za psa, prihlasovanie psov na území Popradu, vydáva známky pre psov a vedie evidenciu prihlásených psov a vydaných (aj stratených) známok pre psa
 • vydáva rybárske lístky a vedie evidenciu žiadateľov na základe OP
 • overuje podpisy a listiny v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a občanmi v znení neskorších predpisov
   

Pracoviská MsÚ

JUH I., II., V., VI., Kvetnica

 

 
Dostojevského 25 Pondelok 7.30 - 15.30
  Utorok 7.30 - 15.30
  Streda 7.30 - 16.00
  Štvrtok 7.30 - 15.30
  Piatok 7.30 - 15.00
    Mgr. Júlia Watter Domaratzká (0910 890 305)
    julia.watterova@msupoprad.sk

Stráže

 

 
Strážske námestie 536/19 Pondelok 11.00 - 14.45
  Utorok 11.00 - 14.45
  Streda 11.00 - 15.30
  Štvrtok 11.00 - 14.45
  Piatok 11.00 - 14.00
    Mgr. Eva Mihová (052/7731 267)
    eva.mihova@msupoprad.sk

Veľká

 

 
Scherfelova 36 Pondelok 7.30 - 15.30
  Utorok 7.30 - 15.30
  Streda 7.30 - 16.00
  Štvrtok 7.30 - 15.30
  Piatok 7.30 - 15.00
    Mgr. Emília Ferková (052/7768 534) (0910 890 303)
    emilia.ferkova@msupoprad.sk

Spišská Sobota

 

 
Sobotské námestie 1744/38 Pondelok 11.00 - 14.45
  Utorok 11.00 - 14.45
  Streda 11.00 - 15.30
  Štvrtok 11.00 - 14.45
  Piatok 11.00 - 14.00
    Alice Šimčáková (0910 890 498)
    alice.simcakova@msupoprad.sk

Matejovce

 

 
Matejovské námestie 1547/22 Pondelok 11.00 - 14.45
  Utorok 11:00 - 14.45
  Streda 11.00 - 15.30
  Štvrtok 11.00 - 14.45
  Piatok 11.00 - 14.00
    Miriam Leščinská (0910 890 211)
    miriam.lescinska@msupoprad.sk

 

Kompetencie mesta

 • Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 • Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
 • Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.  Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 
 • Mesto má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.


Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi mesta sú:

 • Mestské zastupiteľstvo mesta
 • primátor mesta.


Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.  Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.  Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.

Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Zdroj: Zákon SNR o obecnom zriadení.

MsU.jpg

 


 

Zamestnanci mestského úradu - kontakty

PREDNOSTA

Ing. Oľga Netočná

prednosta@msupoprad.sk

+421 52 7167 203

 

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA

Ing. Lenka Miľovčíková

lenka.milovcikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 202
Mgr. Ivana Piataková

ivana.piatakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 202

Mgr. Lucia Kromka

lucia.kromka@msupoprad.sk

+421 52 7167 210

Ing. Barbora Puskajlerová

barbora.puskajlerova@msupoprad.sk

+421 52 7167 210

Andrea Kendrová

andrea.kendrova@msupoprad.sk

+421 52 7167 203

Ing. Katarína Cirbus

katarina.cirbus@msupoprad.sk

+421 52 7167 202
Mgr. Vladimíra Figlárová

vladimira.figlarova@msupoprad.sk

+421 52 7167 215
Martina Labajová

martina.labajova@msupoprad.sk

+421 52 7167 203

 

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Zita Kozlerová

zita.kozlerova@msupoprad.sk

+421 52 7167 272

Ing. Milan Tomáš

milan.tomas@msupoprad.sk

+421 52 7167 264

Ing. Mária Sabolová

maria.sabolova@msupoprad.sk

+421 52 7167 264

 

MARKETING A KOMUNIKÁCIA

Mgr. Marián Galajda

marian.galajda@msupoprad.sk

+421 52 7167 250

 

KANCELÁRIA KONTAKTU S OBČANMI

Mgr. Júlia Watter Domaratzká

julia.watterova@msupoprad.sk

+421 52 7896 573

Mgr. Lucia Knežníková

lucia.kneznikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 216

Mgr. Emília Ferková

emilia.ferkova@msupoprad.sk

+421 52 7731 267

Alice Šimčáková

alice.simcakova@msupoprad.sk

+421 52 7721 963

Mgr. Eva Mihová

eva.mihova@msupoprad.sk

+421 52 7731 267

Mgr. Miriam Leščinská

miriam.lescinska@msupoprad.sk

+421 52 7780 193

 

ODBOR SERVISNÝCH ČINNOSTÍ

Ing. René Šoltés

rene.soltes@msupoprad.sk

+421 52 7167 253

 

Podateľňa

Eva Hudačková

eva.hudackova@msupoprad.sk

+421 52 7167 245

Janka Zajacová

janka.zajacova@msupoprad.sk

+421 52 7167 245

 

Verejné obstarávanie

Mgr. Alena Uhrinová

alena.uhrinova@msupoprad.sk

+421 52 7167 259

Mgr. Michaela Galliková

michaela.gallikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 259

 

Oddelenie interných služieb

Ing. Dagmar Nemčoková

dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

+421 52 7167 219

 

Údržba

Andrej Borkovský ---

---

Gabriel Jucha ---

---

Ján Kundráč ---

---

Ĺudovít Nagy ---

---

Vladimír Hanečák ---

---

Zuzana Laskovičová ---

---

Gabriela Bizubová ---

---

Slavomíra Gájová ---

---

KvetoslavaGildeinová ---

---

Ľuboš Olevič ---

---

Mária Kokoruďová ---

---

Monika Havlíčková ---

---

Rudolf Kroščen ---

---

Helena Toporecová ---

---

Nina Polovková ---

---

Gejza Šavel ---

---

Martin Zeman ---

---

Drahomíra Leščáková ---

---

Lýdia Zemanová ---

---

Ján Pitoňák ---

---

Bc. Valér Ondrušek ---

---

Eduard Payerchin ---

---

Vladimír Zajac ---

---

Monika Kupčíková

---

---
Michal Šebek ---

---

Adam Joppa

---

---
Stanislav Tomajka

---

---
František Kalla

---

---

 

Administratíva

Mgr. Daniela Meltzerová

daniela.meltzerova@msupoprad.sk

+421 52 7167 257

Anna Švagerková

anna.svagerkova@msupoprad.sk

+421 52 7167 219

Martina Stučková

martina.stuckova@msupoprad.sk +421 52 7167 257

 

Kontaktné občianske centrá

Bc. Mária Kubičárová

maria.kubicarova@msupoprad.sk

+421 52 7167 248

 

Matrika

Silvia Hurajtová

silvia.hurajtova@msupoprad.sk

+421 52 7167 209

Jana Holodová

jana.holodova@msupoprad.sk

+421 52 7167 243

Mgr. Mária Ščurková

maria.scurkova@msupoprad.sk

+421 52 7167 242

 

Prvý kontakt

Lucia Javorská

lucia.javorska@msupoprad.sk

+421 52 7167 248

Tímea Plavcová

timea.plavcova@msupoprad.sk

+421 52 7167 248

Patrícia Ploščicová

patricia.ploscicova@msupoprad.sk

+421 52 7167 236

Ivana Zaťurová

ivana.zaturova@msupoprad.sk

+421 52 7167 248

Bc. Barbara Klaudia Greňová

barbara.grenova@msupoprad.sk

+421 52 7167 248

 

Evidencia obyvateľstva

Mgr. Mária Kmečová

maria.kmecova@msupoprad.sk

+421 52 7167 205

Ing. Dana Keresztényová

dana.keresztenyova@msupoprad.sk

+421 52 7167 206

PhDr. Barbora Brijová

barbora.brijova@msupoprad.sk

+421 52 7167 211

 

Oddelenie informatiky

Mgr. Jaroslav Maitner

jaroslav.maitner@msupoprad.sk

+421 52 7167 277

Peter Ridilla

peter.ridilla@msupoprad.sk

+421 52 7167 278

Slavomír Soľár

slavomir.solar@msupoprad.sk

+421 52 7167 290

 

Správa bezpečnosti a ochrany

Ing. Martin Vaščura

martin.vascura@msupoprad.sk

+421 52 7167 271

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Iveta Borňáková

iveta.bornakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 292

 

Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Adriana Balážová

adriana.balazova@msupoprad.sk

+421 52 7167 297

Vlasta Božoňová

vlasta.bozonova@msupoprad.sk

+421 52 7167 246

Ing. Daniela Dluhošová

daniela.dluhosova@msupoprad.sk

+421 52 7167 246

Anna Focková

anna.fockova@msupoprad.sk

+421 52 7167 244

Beáta Sekeráková

beata.sekerakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 293

Ing. Ivana Jurišová

ivana.jurisova@msupoprad.sk

+421 52 7167 281

Lucia Poľanovská

lucia.polanovska@msupoprad.sk

+421 52 7167 297

Ing. Anna Pichnarčíková

anna.pichnarcikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 281

Lenka Mokošová

lenka.mokosova@msupoprad.sk

+421 52 7167 244

 

Stredisko VÚH Aréna

Ing. Ladislav Gromovský

ladislav.gromovsky@msupoprad.sk

+421 52 7849 510
Bc. Miroslav Kalnaši

miroslav.kalnasi@msupoprad.sk

+421 52 7849 511
Stanislav Fedor

---

---
Peter Ivančák

---

---
Vincent Polomčák

---

---
Andrea Majerská

---

---
Helena Korbová

---

---
Štefan Dziak

---

---
Jaroslav Suržin

---

---
Martin Vnuk

---

---

 

Stredisko futbalový štadión

Ing. Július Mihálik

julius.mihalik@msupoprad.sk

+421 52 4468 433
Peter Hanzuš

---

---
Michal Ružbaský

---

---
Anna Kuchtová

---

---

 

Stredisko zimný štadión

Ing. Jaroslav Marušin

jaroslav.marusin@msupoprad.sk

+421 52 7721 405
Mgr. Michal Radačovský

michal.radacovsky@msupoprad.sk

+421 52 7721 405
Ján Slivoš

---

---
Peter Gatt

---

---
Ján Gvušč

---

---
Jozef Husár

---

---
Anna Ivančáková

---

---
Marek Jakubec

---

---
Viliam Kostolník

---

---
Magdaléna Molnárová

---

---
Renáta Pacigová

---

---
Richard Rusnačik

---

---
Vladimír Szücs

---

---
Jaroslav Duda

---

---
Ján Vitko

---

---
Vladimír Kostolník

---

---
Matúš Vatecha

---

---
Vendulka Gurecká

---

---

 

Správa energetiky a priemyselného parku

Peter Pemčák

peter.pemcak@msupoprad.sk

+421 52 7167 293

Peter Zavatzký

peter.zavatzky@msupoprad.sk +421 52 7167 270
Bc. Bibiana Horáková

bibiana.horakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 270

Ján Petruľa

---

---

 

Správa mestského útulku

Peter Greňa

peter.grena@msupoprad.sk

---
Lenka Michaláková

---

---
Michal Zaťura

---

---

 

ODBOR SOCIÁLNY

Mgr. Petra Závacká petra.zavacka@msupoprad.sk

+421 52 7160 373

 

Oddelenie seniorov a ŤZPO

Mgr. Renáta Kostková

renata.kostkova@msupoprad.sk

+421 52 7160 370
Mgr. Etela Lučivjanská

etela.lucivjanska@msupoprad.sk

+421 52 7160 374

Mgr. Margita Droppová

margita.droppova@msupoprad.sk

+421 52 7160 379

Igor Hreus

---

---
Mgr. Dagmar Kofroňová

dagmar.kofronova@msupoprad.sk

+421 52 7160 371

Daniela Majzelová

---

---
Mgr. Lucia Malecká

lucia.malecka@msupoprad.sk

+421 52 7880 362

Mgr. Mária Maličká

maria.malicka@msupoprad.sk

+421 52 7880 361

Bc. Ružena Reľovská

ruzena.relovska@msupoprad.sk

+421 52 7160 372

PhDr. Daniela Slivková

daniela.slivkova@msupoprad.sk

+421 52 7160 337

Mgr. Silvia Surík

---

---
Rastislav Juhás

---

---

 

Oddelenie rodiny a marginalizovaných skupín

Mgr. Gabriela Lompartová

gabriela.lompartova@msupoprad.sk

+421 52 7160 380
Mgr. Mária Hyblerová

maria.hyblerova@msupoprad.sk

+421 52 7160 378

Mgr. Adriána Jakubcová

adriana.jakubcova@msupoprad.sk

+421 52 7160 375

Ing. Marcela Michalková

marcela.michalkova@msupoprad.sk

+421 52 7160 378

Ing. Erika Mižigárová

erika.mizigarova@msupoprad.sk

+421 52 7160 369

Mgr. Lýdia Pištová

lydia.pistova@msupoprad.sk

+421 52 7160 375

Mgr. Ľudmila Lahetová

ludmila.lahetova@msupoprad.sk

+421 52 7160 378

 

ZSS Nocľaháreň

Mgr. Milan Vrana

---

---
František Kučkovský

---

---
Róbert Machovič

---

---
Mgr. Ľubomír Mišurda

---

---
Darina Hlaváčová

---

---
Tomáš Šimčák

---

---

 

Terénna soc. práca - projekt

Mgr. Július Ovšonka

julius.ovsonka@msupoprad.sk

+421 52 7880 363

Mgr. Ján Neupauer

---

---
Mgr. Zuzana Pechová

---

---

 

Terénna práca - projekt

Viera Mižigárová

---

---

 

Detské jasle

Ing. Alena Palgutová

alena.palgutova@msupoprad.sk

+421 52 7730 968

Mária Hvilová

---

---
Erika Kopačová

---

---
Kvetoslava Košárová

---

---
Jana Slebodníková

---

---
Bc. Miriam Zacharová

---

---
Eva Kovaľová

---

---
Mária Labisová

---

---

 

ODBOR VÝSTAVBY

Ing. Kristína Horáková

kristina.horakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 269

 

Oddelenie stavebného poriadku

Ing. Martin Pitoňák

martin.pitonak@msupoprad.sk

---
Bc. Michaela Vojtková

michaela.vojtkova@msupoprad.sk

+421 52 7167 283

Ing. Helena Chylová

helena.chylova@msupoprad.sk

+421 52 7167 295

Bibiána Bartošová

bibiana.bartosova@msupoprad.sk

+421 52 7167 267

Ing. Anna Gradzillová

anna.gradzillova@msupoprad.sk

+421 52 7167 267

Ing. Katarína Tóthová

katarina.tothova@msupoprad.sk

+421 52 7167 285

Martina Orjabincová

martina.orjabincova@msupoprad.sk

+421 52 7167 285

Ing. Tatiana Dučaiová

tatiana.ducaiova@msupoprad.sk

+421 52 7167 284

Ing. Slávka Čongvová

slavka.congvova@msupoprad.sk

+421 52 7167 267
Ing. Hana Paračková

hana.parackova@msupoprad.sk

+421 52 7167 269

 

Oddelenie životného prostredia

Ing. Monika Schmidtová

monika.schmidtova@msupoprad.sk

+421 52 7167 286

Ing. Anastázia Červáková

anastazia.cervakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 254
Ing. Zuzana Čakyová

zuzana.cakyova@msupoprad.sk

+421 52 7167 258

Mgr. Marián Bobák

marian.bobak@msupoprad.sk

+421 52 7167 254

Ing. Ján Rusnačko

jan.rusnacko@msupoprad.sk

+421 52 7167 258

 

ODBOR URBANIZMU A PRIESTOROVÉHO PLÁNOVANIA

Ing. Tibor Haluška tibor.haluska@msupoprad.sk

+421 52 7167 279

 

Oddelenie územného plánovania

Ing. Arch. Tibor Schmidt

tibor.schmidt@msupoprad.sk

+421 52 7167 274

Ing. Arch. Jarmila Vojtaššáková

jarmila.vojtassakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 274

 

Oddelenie dopravy

Ing. Branislav Daniel

branislav.daniel@msupoprad.sk

+421 52 7167 294

Ing. Jozef Krajč

jozef.krajc@msupoprad.sk

+421 52 7167 294
Ing. Monika Rontová

monika.rontova@msupoprad.sk

+421 52 7167 294

 

Oddelenie investičného rozvoja

Ing. Marián Rusnák

marian.rusnak@msupoprad.sk

+421 52 7167 262

Ing. Katarína Greisigerová

katarina.greisigerova@msupoprad.sk

+421 52 7167 261

Antónia Sabová

antonia.sabova@msupoprad.sk

+421 52 7167 286

Ing. Dagmar Kriššáková

dagmar.krissakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 262

Ing. Barbora Hoghová

barbora.hoghova@msupoprad.sk

+421 52 7167 261

 

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Adriana Sedláková

adriana.sedlakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 226

 

Oddelenie financií a rozpočtu

Mgr. et Mgr. Marián Soliar

marian.soliar@msupoprad.sk

+421 52 7167 212

Alica Blašková

alica.blaskova@msupoprad.sk

+421 52 7167 268

Ing. Martina Bednarčíková

martina.bednarcikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 227

Anna Budzáková

anna.budzakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 237

Alena Grajciarová

alena.grajciarova@msupoprad.sk

+421 52 7167 227

Marcela Páleniková

marcela.palenikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 228

Ing. Iveta Václavíková

iveta.vaclavikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 228

Ing. Slávka Kremnická

slavka.kremnicka@msupoprad.sk

+421 52 7167 229

Ing Milada Grúbelová

milada.grubelova@msupoprad.sk

+421 52 7167 237
Bc. Daša Fabianova

dasa.fabianova@msupoprad.sk

+421 52 7167 230

 

Oddelenie daní a poplatku

Mgr. Ľuboslava Duroňová

luboslava.duronova@msupoprad.sk

+421 52 7167 223

Ing. Anna Lešková

anna.leskova@msupoprad.sk

+421 52 7167 235

Ing. Helena Gerberyová

helena.gerberyova@msupoprad.sk

+421 52 7167 240

Mária Kurňavová

maria.kurnavova@msupoprad.sk

+421 52 7167 224

Martina Lapšanská

martina.lapsanska@msupoprad.sk

+421 52 7167 235

Ľubica Skokanová

lubica.skokanova@msupoprad.sk

+421 52 7167 225

Bc. Slávka Varhoľová

slavka.varholova@msupoprad.sk

+421 52 7167 231

Ing. Rastislav Kurian

rastislav.kurian@msupoprad.sk

+421 52 7167 240

Bc. Adriana Mervová adriana.mervova@msupoprad.sk

+421 52 7167 225

Ing. Zuzana Bajtoš Miškovská

bajtos.miskovska@msupoprad.sk

+421 52 7167 231

 

Oddelenie ekon.zabezpečenia

Mgr. Iveta Budajová

iveta.budajova@msupoprad.sk

+421 52 7167 230

Alena Pajpachová

alena.pajpachova@msupoprad.sk

+421 52 7167 233

Henrieta Pisarčíková

henrieta.pisarcikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 230

Johana Štefaňáková

johana.stefanakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 233

 

Pokladnica

Anna Lainczová

anna.lainczova@msupoprad.sk

+421 52 7167 299

Ing. Miroslava Budziňáková

miroslava.budzinakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 299

Lucia Čenščáková

lucia.censcakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 299

 

ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

PaedDr. Edita Pilárová

edita.pilarova@msupoprad.sk

+421 52 7167 220

Ing. Beáta Černáková

beata.cernakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 239

Mgr. Gabriela Rekeneiová

gabriela.rekeneiova@msupoprad.sk

+421 52 7167 239

PaedDr. Emil Turčan

emil.turcan@msupoprad.sk

+421 52 7160 239

Mgr. Mária Tomečková

maria.tomeckova@msupoprad.sk

+421 52 7167 238

Ing. Imrich Kiseľ

imrich.kisel@msupoprad.sk

+421 52 7167 273

Mgr. Peter Procházka

peter.prochazka@msupoprad.sk

+421 52 7167 234

PhDr. Jozef Pavlík

jozef.pavlik@msupoprad.sk

+421 52 7167 234

 

Oddelenie PMAM

Mgr. Stanislav Spišiak

stanislav.spisiak@msupoprad.sk

+421 52 7167 291

Anna Mišagová

anna.misagova@msupoprad.sk

+421 52 7167 252

Vilma Turzáková

vilma.turzakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 252

Martina Dominiková

martina.dominikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 252

 

Oddelenie právne

JUDr. Anna Gaborčíková

anna.gaborcikova@msupoprad.sk

+421 52 7167 222

Mgr. Anna Kellerová

anna.kellerova@msupoprad.sk

+421 52 7167 265

Mgr. Simona Hamaliarová

simona.hamaliarova@msupoprad.sk

+421 52 7167 249

Silvia Pejková

silvia.pejkova@msupoprad.sk

+421 52 7167 221

 

Oddelenie kultúry

Dana Liptáková

dana.liptakova@msupoprad.sk

+421 52 7722 255

Mária Jalovičiarová

maria.jaloviciarova@msupoprad.sk

+421 52 4281 933

Ľubomíra Salanciová

lubomira.salanciova@msupoprad.sk

+421 52 7883 557

 

Strategický rozvojový manažment

JUDr. Natália Hudáková

natalia.hudakova@msupoprad.sk

+421 52 7167 218
Ing. Jozef Durbák

jozef.durbak@msupoprad.sk

+421 52 7167 214

PhDr. Andrej Zreľak

andrej.zrelak@msupoprad.sk

+421 52 7167 275

Mgr. Daniela Ferková

daniela.ferkova@msupoprad.sk

+421 52 7167 217

Ing. Tomáš Klein

tomas.klein@msupoprad.sk

+421 52 7167 214

 


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka