Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Materiály na MsZ

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 25. augusta 2016

1. Pozvánka
 01-Pozvanka.pdf (128.6 kB) (128.6 kB)

 
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
 05-Kontrola plnenia uzneseni.pdf (614.6 kB) (614.6 kB)

 
6.01. Návrh na prenájom nebytového priestoru v budove súp. č. 1308, v katastrálnom území Veľká - občianske združenie Asociácia slovenského centra pohybu a vzdelávania, Šoltésovej 7, 058 01 Poprad
 06-01-Prenajom NP-OZ Asociacia slovenskeho centra.pdf (65 kB) (65 kB)

 
6.02. Návrh na prenájom priestorov divotvornej scény v Dome kultúry súp. č. 99 v katastrálnom území Poprad - Matica slovenská - Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves
 06-02-Prenajom NP DK-Matica slovenska.pdf (64 kB) (64 kB)

 
6.03. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Viacúčelovej haly súp. č. 4680 v katastrálnom území Poprad – FK Poprad, Športová 2, 058 01 Poprad
 06-03-Prenajom NP VUH-FK Poprad.pdf (62.7 kB) (62.7 kB)

 
6.04. Návrh na prenájom 1-izbových bytov na Levočskej ulici súp. č. 5263
 06-04-Prenajom bytov-Levocska ulica.pdf (70 kB) (70 kB)

 
6.05. Návrh na prenájom 1-izbového bytu č. 78 na ulici Šoltésovej súp. č. 3670 pre Teréziu Pitorákovú
 06-05-Prenajom bytu na Soltesovej-Pitorakova.pdf (59.5 kB) (59.5 kB)

 
6.06. Návrh na prenájom 3-izbového bezbariérového bytu č. 58 na Rázusovej ulici, súp. č. 3824 pre Mgr. Mareka Dučáka
 06-06-Prenajom bytu na Razusovej-Ducak.pdf (61 kB) (61 kB)

 
6.07. Návrh na schválenie dodatku k zmluve o nájme 1-izbového bytu č. 54 na ulici Ludvika Svobodu súp. č. 3782 s Ing. Ivanou Žákovičovou
 06-07-Prenajom bytu na L-Svobodu-Zakovicova.pdf (61.1 kB) (61.1 kB)

 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Poprad
 07-Navrh VZN o pridelovani najomnych bytov.pdf (69.7 kB) (69.7 kB)

 
8.01. Návrh na schválenie zámeru prenajať pozemky v k. ú. Poprad verejnou obchodnou súťažou za účelom výstavby bytových domov
 08-01-Zamer prenajmu pozemkov v k-u-Poprad.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
8.02. Návrh na schválenie prípravných prác pre zistenie vykonateľnosti projektu jednoduchých pozemkových úprav na území mesta Poprad
 08-02-Pripravne prace-pozemkove upravy-Poprad.pdf (79.1 kB) (79.1 kB)

 
8.03. Návrh na predaj  novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Poprad na základe ukončenej obchodnej verejnej súťaže – Ing. Juraj Lipták, Komenského 584/13, 058 01 Poprad
 08-03-Predaj pozemku-Liptak.pdf (341.4 kB) (341.4 kB)

 
8.04. Návrh na predaj  nehnuteľností v  katastrálnom území Spišská Sobota na základe ukončenej obchodnej verejnej súťaže - Tenisový areál Spišská Sobota
 08-04-Predaj nehnutelnosti-Tenisovy areal.pdf (790.2 kB) (790.2 kB)

 
8.05. Návrh na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišská Sobota, pozemku časť parcely č. KN-C 917/1 obchodnou verejnou súťažou
 08-05-Predaj nehnutelnosti 917-1.pdf (509.9 kB) (509.9 kB)

 
8.06. Návrh na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Matejovce, pozemku parc. č. KN-C 824/301 obchodnou verejnou súťažou
 08-06-Predaj nehnutelnosti-824-301.pdf (457.5 kB) (457.5 kB)

 
8.07. Návrh na predaj nehnuteľnosti v  katastrálnom území Veľká – Bc. Renáta Kucová, Záhradná 1, 059 34 Spišská Teplica, Bc. Mária Palubjaková, Družstevná 1213/4, 058 01 Poprad
 08-07-Predaj nehnutelnosti-Kucova-Palubjakova.pdf (668.6 kB) (668.6 kB)

 
8.08. Návrh na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Stráže pod Tatrami - Zizak, s. r. o., Jilemnického 646/29, 058 01 Poprad
 08-08-Predaj nehnutelnosti-Zizak.pdf (726.3 kB) (726.3 kB)

 
8.09. Návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Poprad – Martin Poljak, Tatranská Lomnica 100, 059 60 Vysoké Tatry
 08-09-Zamena nehnutelnosti-Poljak.pdf (630.4 kB) (630.4 kB)

 
8.10. Návrh na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Poprad – Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Jednotka podpory Poprad, Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad
 08-10-Prenajom nehnutelnosti-MV SR.pdf (630.2 kB) (630.2 kB)

 
8.11. Návrh na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Poprad – Ing. arch. Viliam Kubovčík, Scherffelova 1341/74, 058 01 Poprad, Ing. Kamil Chudý, D. Tatraku 322/9, 058 01 Poprad
 08-11-Prenajom nehnutelnosti-Kubovcik-Chudy.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
8.12. Návrh na zmenu uznesenia č. 23/2016 zo dňa 24. 02. 2016 na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad - Mgr. Marek Šavel s manželkou, Komenského 4559/20, 058 01 Poprad, Mgr. Ivan Bednár, Partizánska 3263/14, 058 01 Poprad, Martin Klempa, Komenského 4559/20, 058 01 Poprad, Mgr. Milan Gerbery s manželkou, Huszova 264/15, 058 01 Poprad a MUDr. Michal Rusnák, Mierová 2296/5, 058 01 Poprad
 08-12-Zmena uznesenia-Savel-Rusnak.pdf (398.7 kB) (398.7 kB)

 
8.13. Návrh na zmenu uznesenia č. 213/2015 zo dňa 28. 10. 2015 na prevzatie nehnuteľností v  katastrálnom území Poprad – Multi Veste Slovakia 2 s. r. o., Ventúrska 12, 811 01 Bratislava
 08-13-Zmena uznesenia 213-2015-Multi Veste Slovakia.pdf (1 MB) (1 MB)

 
8.14. Návrh na kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Poprad - Miroslav Baďurík, 059 91 Mlynica č. 57
 08-14-Kupa nehnutelnosti-Badurik.pdf (209.1 kB) (209.1 kB)

 
8.15. Návrh na kúpu budovy súp. č. 2045 v katastrálnom území Veľká - Ing. František Lizák, Nálepkova 198, 059 35 Batizovce a JUDr. Milan Sivý, Hurbanova 3243/22, 058 01 Poprad
 08-15-Kupa budovy-Lizak-Sivy.pdf (576.2 kB) (576.2 kB)

 
8.16. Návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena v katastrálnom území Matejovce – MUDr. Pavel Oravec s manželkou, Koperníkova 1706/28, 059 51 Poprad
 08-16-Vecne bremeno-Oravec.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
8.17. Návrh na doplnenie uznesenia č. 28/2010 zo dňa 29. 09. 2010 - zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad – SPP – distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/b, 821 11 Bratislava
 08-17-Vecne bremeno-SPP.pdf (61 kB) (61 kB)

 
8.18. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad pre stavbu ,,Pešia lávka“ – RA INVESTMENT, s. r. o., Jégeho 12, 821 08 Bratislava
 08-18-Vecne bremeno-lavka-RA INVESTMENT.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
8.19. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad pre stavbu „Administratívno – obchodné centrum Moyzesova ul. Poprad“ – RA INVESTMENT, s. r. o., Jégeho 12, 821 08 Bratislava
 08-19-Vecne bremeno-siete-RA INVESTMENT.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
8.20. Návrh na darovanie umeleckého diela – smaltovanej kompozície umelca Jozefa Kornucika z budovy Zimného štadióna v Poprade občianskemu združeniu Art factory Elektráreň Poprad, Tatranská galéria, Alžbetina 30, 058 01 Poprad
 08-20-Darovanie-umelecke dielo-Kornucka.pdf (158.7 kB) (158.7 kB)

 
8.21. Návrh na zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov v programe 3 – Interné služby, v podprograme 3.3 – Správa nehnuteľného majetku, v prvku 3.3.2. – Výkup pozemkov
 08-21-Zmena vecnej naplne v programe 3.pdf (65.1 kB) (65.1 kB)

 
8.22. Návrh na udelenie súhlasu s vyňatím lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa a návrhna určenie výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv – Mestské lesy, s. r. o. Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
 08-22-Suhlas s vynatim pozemkov-Mestske lesy.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
8.23. Návrh na doplnenie rozsahu dohody o znášaní nákladov na správu a údržbu komunikácie so spoločnosťou TATRAKON spol. s r.o., Alžbetina 23, 058 01 Poprad
 08-23-Doplnenie dohody-TATRAKON.pdf (506.4 kB) (506.4 kB)

 
9.01. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad pre nájomcu Centrum voľného času, Ul. mládeže 2688/13, Poprad
 09-01-Prenajom NP ZS Dostojevskeho-CVC.pdf (65.1 kB) (65.1 kB)

 
9.02. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad pre nájomcu Centrum voľného času, Ul. mládeže 2688/13, Poprad
 09-02-Prenajom NP ZS Jarna-CVC.pdf (65.2 kB) (65.2 kB)

 
9.03. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad pre nájomcu Centrum voľného času, Ul. mládeže 2688/13, Poprad
 09-03-Prenajom NP ZS Komenskeho-CVC.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

 
9.04. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad pre nájomcu Basketbalový klub mládeže, Štefánikova 35, 059 21 Svit
 09-04-Prenajom NP ZS Komenskeho-BKM Svit.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

 
9.05. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad pre nájomcu Športový klub športovej gymnastiky GY-TA POPRAD, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
 09-05-Prenajom NP ZS Dostojevskeho-GY-TA.pdf (65.9 kB) (65.9 kB)

 
9.06. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad pre nájomcu TARGET Academy, n.o., Karpatská ulica 3256/15, Poprad
 09-06-Prenajom NP ZS Tajovskeho-TARGET.pdf (64.1 kB) (64.1 kB)

 
9.07. Návrh na prenájom nebytových priestorov v  Základnej škole s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - Matejovce pre nájomcu Športový klub VETERÁN Poprad, Mnoheľova ulica 19, Poprad
 09-07-Prenajom NP ZS Kopernikova-VETERAN.pdf (63.9 kB) (63.9 kB)

 
9.08. Návrh na zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva na rok 2016 v Programe 9: Vzdelávanie
 09-08-Zmena vecnej naplne-Program 9.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

 
9.09. Informatívna správa o priemernej výške základnej mzdy, osobných a nárokovateľných príplatkoch pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení financovaných z originálnych kompetencií Mesta Poprad
 09-09-Sprava o vyskach miezd zamestnancov skol.PDF (259.1 kB) (259.1 kB)

 
10.01. Návrh Zmeny a doplnku ÚPN - SÚ mesta Poprad, lokalita: ,,KN-C parc. č. 821/1, k. ú. Matejovce“
 10-01-Zmena UPN-SU-k-u-Matejovce.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
10.02. Návrh Zmeny a doplnku ÚPN - SÚ mesta Poprad, lokalita: ,,Ulica 29. augusta – Poprad - Západ“
 10-02-Zmena UPN-SU-Ulica 29-augusta.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
10.03. Návrh na zaradenie novej investičnej akcie ,,Odvodnenie časti pozemku KN-C parc. č. 107/1 k.ú. Matejovce“
 10-03-Odvodnenie pozemku k-u- Matejovce.pdf (313 kB) (313 kB)

 
10.04. Návrh na zaradenie novej investičnej akcie ,,Skatepark“
 10-04-Investicna akcia-Skatepark.pdf (148 kB) (148 kB)

 
10.05. Návrh na zaradenie novej investičnej akcie ,,Oplotenie Zariadenia pre seniorov Komenského ul.“
 10-05-Investicna akcia-Oplotenie Zariadenia pre seniorov.pdf (123.3 kB) (123.3 kB)

 
10.06. Návrh na zaradenie novej investičnej akcie ,,Komunitné centrum Matejovce“
 10-06-Investicna akcia-Komunitne centrum Matejovce.pdf (161.6 kB) (161.6 kB)

 
10.07. Návrh na zaradenie novej investičnej akcie ,,Futbalové ihrisko Stráže pod Tatrami - oplotenie“
 10-07-Investicna akcia-Futbalove ihrisko Straze.pdf (172.6 kB) (172.6 kB)

 
10.08. Návrh na navýšenie finančných prostriedkov na akciu ,,Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na Ul. Staré ihrisko“
 10-08-Akcia-Rekonstrukcia casti MK-Stare ihrisko.pdf (131.6 kB) (131.6 kB)

 
10.09. Návrh na navýšenie finančných prostriedkov na akciu ,,Parkovisko NTC“
 10-09-Investicna akcia-Parkovisko NTC.pdf (149.9 kB) (149.9 kB)

 
10.10. Návrh na navýšenie finančných prostriedkov na akciu ,,Cyklistický chodník Matejovce - Západ“
 10-10-Akcia-Cyklisticky chodnik Matejovce-Zapad.pdf (179.3 kB) (179.3 kB)

 
10.11. Návrh na zaradenie novej investičnej akcie ,,Architektonická súťaž – Vyhliadková veža Kvetnica“
 10-11-Investicna akcia-Vyhliadkova veza Kvetnica.pdf (91.5 kB) (91.5 kB)

 
11. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Poprad, Ceny mesta Poprad a Ceny primátora mesta Poprad
 11-Udelenie oceneni-rok 2016.PDF (107.3 kB) (107.3 kB)

 
12. Plán zasadnutí Mestskej rady mesta Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad do konca roku 2016
 12-Plan zasadnuti MsR a MsZ-2016.pdf (56.1 kB) (56.1 kB)

 
13. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku
 13-Navrh na vyradenie majetku.pdf (57.5 kB) (57.5 kB)

 
14. Návrh na vyradenie dvoch motorových vozidiel z účtovnej evidencie príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií Poprad a predaj vyradených motorových vozidiel formou inzercie
 14-Navrh na vyradenie motorovych vozidiel-SMK.pdf (62.3 kB) (62.3 kB)

 
15. Správa o činnosti Mestskej polície Poprad za obdobie od 01.04.2016 do 30.06.2016
 15-Sprava o cinnosti Mestskej policie Poprad.pdf (184.6 kB) (184.6 kB)

 
16. Správa o výsledkoch kontrol
 16-Sprava o vysledkoch kontrol.pdf (123.4 kB) (123.4 kB)

 
17.01. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2016
 17-01-Rozbor hospodarenia za I-polrok 2016.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
17.02. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016
 17-02-Navrh na zmenu rozpoctu mesta na rok 2016.pdf (99 kB) (99 kB)

 
Kompletné materiály na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 25.08.2016
 Kompletne materialy na 4-zasadnutie MsZ dna 25-08-2016.pdf (14.1 MB) (14.1 MB)

 
8.22. Návrh na udelenie súhlasu s vyňatím lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa a návrh na určenie výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv – Mestské lesy, s. r. o. Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad - doplnený geometrický plán
 08-22-Suhlas s vynatim pozemkov-Mestske lesy-doplneny GP.pdf (147.9 kB) (147.9 kB)

 
13. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku - prílohy o majetku
 13-Navrh na vyradenie majetku-prilohy o majetku.PDF (204.8 kB) (204.8 kB)

 
16. Správa o výsledkoch kontrol - oprava
 16-Sprava o vysledkoch kontrol-oprava.pdf (55.5 kB) (55.5 kB)

 
17.01. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2016 - 3. Stanovisko Finančnej komisie
 17-01-3-Stanovisko Financnej komisie.PDF (21.4 kB) (21.4 kB)

 
17.02. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 - 3. Stanovisko Finančnej komisie
 17-02-3-Stanovisko Financnej komisie.PDF (19.9 kB) (19.9 kB)

 
18.01. Informatívna správa o zavedení Digitálneho zastupiteľstva
 18-01-Sprava-Digitalne zastupitelstvo.pdf (68.2 kB) (68.2 kB)

 
18.02. Návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnych územiach Poprad, Veľká a Spišská Sobota - Ing. Lukáš Jusko, Novomeského 3391/1, 058 01 Poprad a spoluvlastníci
 18-02-Zamena nehnutelnosti-Lukas Jusko.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

 
18.03. Informatívne správy o rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., návrh na schválenie zástupcov obce do štatutárneho orgánu a do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
 18-03-Informativne spravy-Popradska energeticka spolocnost.pdf (72.6 kB) (72.6 kB)

 

Materiály na MsZ - archív

Položky 1-10 z 59
3. zasadnutie MsZ 22.6.2016
 3_zas_MsZ_20160622.pdf (11.9 MB) (11.9 MB)

 
Mimoriadne zasadnutie MsZ 23.5.2016
 mim_zas_MsZ_20160523.pdf (6.2 MB) (6.2 MB)

 
2. zasadnutie MsZ 27.4.2016
 2_zas_MsZ_20160427.pdf (13.3 MB) (13.3 MB)

 
1. zasadnutie MsZ 24.2.2016
 1_zas_MsZ_20160224.pdf (19.5 MB) (19.5 MB)

 
Mimoriadne zasadnutie MsZ 20.1.2016
 mim_zas_MsZ_20160118.pdf (255.7 kB) (255.7 kB)

 
6. zasadnutie MsZ 16.12.2015
 6_zas_MsZ_20151216.pdf (10.2 MB) (10.2 MB)

 
Mimoriadne zasadnutie MsZ 18.11.2015
 mim_zas_MsZ_20151118.pdf (222.5 kB) (222.5 kB)

 
5. zasadnutie MsZ 28.10.2015
 5_zas_MsZ_20151028.pdf (13.2 MB) (13.2 MB)

 
4. zasadnutie MsZ 10.9.2015
 4_zas_MsZ_20150910.pdf (6.5 MB) (6.5 MB)

 
3. zasadnutie MsZ 17.6.2015
 3_zas_MsZ_20150617.pdf (8.1 MB) (8.1 MB)

 
Položky 1-10 z 59

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 25.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 26.8.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 27.8.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 28.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 29.8.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Utorok 30.8.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 31.8.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka