Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Materiály na MsZ

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 8. decembra 2016

1. Pozvánka
 01-Pozvanka.pdf (71.4 kB) (71.4 kB)

 
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
 05-Kontrola plnenia uzneseni.pdf (357.5 kB) (357.5 kB)

 
6. Návrh na zmenu výšky ročného členského príspevku mesta Poprad v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
 06-Zmena vysky clenskeho-OO CR Region Vysoke Tatry.pdf (61.2 kB) (61.2 kB)

 
7.01. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Viacúčelovej haly súp. č. 4680 – FK Poprad, Športová 2, 058 01 Poprad
 07-01-Prenajom NP-FK Poprad.pdf (69.9 kB) (69.9 kB)

 
7.02. Návrh na prenájom rampy pri budove súp. č. 3288 na Francisciho ulici a úprava výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov – Dušan Lux, Kostolné námestie 1302/4, 060 01 Kežmarok
 07-02-Prenajom rampy-Dusan Lux.pdf (71.2 kB) (71.2 kB)

 
7.03. Návrh na schválenie prenájmu časti stavby komína nachádzajúceho sa pri budove kotolne súp. č. 4727 v katastrálnom území Matejovce - Orange Slovensko, a. s.
 07-03-Prenajom komina-Orange Slovensko.pdf (70.1 kB) (70.1 kB)

 
7.04. Návrh na schválenie spoločného zoznamu uchádzačov a náhradníkov na pridelenie uvoľneného bytu, postaveného s podporou finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 07-04-Zoznam uchadzacov o byt zo SFRB.pdf (133.6 kB) (133.6 kB)

 
8.01. Návrh na predaj  pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota na základe ukončenej obchodnej verejnej súťaže – TECHPETROL, s. r. o., Kukučínova 4245, 058 01 Poprad
 08-01-Predaj pozemku-TECHPETROL Poprad.pdf (312.2 kB) (312.2 kB)

 
8.02. Návrh na predaj nehnuteľností v katastrálnom území Poprad obchodnou verejnou súťažou – Ing. František Bukovinský, Kvetná 3572/21, 058 01 Poprad
 08-02-Predaj nehnutelnosti-Frantisek Bukovinsky.pdf (389.2 kB) (389.2 kB)

 
8.03. Návrh na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad obchodnou verejnou súťažou – Jozef Šavel, Nová 5101/71, 058 01 Poprad
 08-03-Predaj nehnutelnosti-Jozef Savel.pdf (486.5 kB) (486.5 kB)

 
8.04. Návrh na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Svit obchodnou verejnou súťažou – Martin Kozler, Ul. 9. mája 254/22, 059 51 Svit
 08-04-Predaj nehnutelnosti-Martin Kozler.pdf (483.2 kB) (483.2 kB)

 
8.05. Návrh na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad – bytu č. 74 v bytovom dome súp. č. 3670 na Šoltésovej ulici v Poprade obchodnou verejnou súťažou
 08-05-Predaj nehnutelnosti-byt-74-Soltesova.pdf (382.6 kB) (382.6 kB)

 
8.06. Návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Poprad – NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad
 08-06-Zamena nehnutelnosti-NORWIT SLOVAKIA.pdf (247.7 kB) (247.7 kB)

 
8.07. Návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Veľká – Štefan Kuna, Lúčna 368/6, 059 19 Vikartovce
 08-07-Zamena nehnutelnosti-Stefan Kuna.pdf (478.8 kB) (478.8 kB)

 
8.08. Návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Poprad – Ing. Marián Gavalier, Záhradnícka 299/35, 058 01 Poprad
 08-08-Zamena nehnutelnosti-Marian Gavalier.pdf (646.4 kB) (646.4 kB)

 
8.09. Návrh na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad – A1D, s. r. o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad
 08-09-Predaj nehnutelnosti-A1D.pdf (284.7 kB) (284.7 kB)

 
8.10. Návrh na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišská Sobota – Žofia Zábojníková, Palárikova 2594/22, 058 01 Poprad
 08-10-Predaj nehnutelnosti-Zofia Zabojnikova.pdf (240.6 kB) (240.6 kB)

 
8.11. Návrh na prenájom nehnuteľnosti – stavby „Zabezpečenie štôlne Strieborná“ v katastrálnom území Poprad – Mestské lesy, s. r. o. Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
 08-11-Prenajom nehnutelnosti-Mestske lesy.pdf (302.3 kB) (302.3 kB)

 
8.12. Návrh na prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad – Štefan Kollár, Mládeže 2351/12, 058 01 Poprad
 08-12-Prenajom nehnutelnosti-Stefan Kollar.pdf (124.9 kB) (124.9 kB)

 
8.13. Návrh na prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad – Centrum služieb, s. r. o., Strážske námestie 3291/28, 058 01 Poprad
 08-13-Prenajom nehnutelnosti-Centrum sluzieb.pdf (359.9 kB) (359.9 kB)

 
8.14. Návrh na prenájom nehnuteľnosti a návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Veľká – Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
 08-14-Prenajom nehnutelnosti-Hydrometeorologicky ustav.pdf (191.4 kB) (191.4 kB)

 
8.15. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad pre stavbu „Prestavba križovatky MK UL. L. Svobodu – MK Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku“
 08-15-Zriadenie VB-Prestavba krizovatky-L-Svobodu.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
8.16. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Stráže pod Tatrami pre stavbu „Stabilizácia svahu Ul. Kukučínova, Stráže pod Tatrami“
 08-16-Zriadenie VB-svah-Kukucinova.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
8.17. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Matejovce pre stavbu „Čerpacia stanica pohonných hmôt OMV Poprad – Matejovce“
 08-17-Zriadenie VB-Cerpacia stanica OMV PP-Matejovce.pdf (846 kB) (846 kB)

 
8.18. Návrh na prevzatie verejného osvetlenia do majetku mesta – stavba „IBV 16 samostatne stojacich rodinných domov“
 08-18-Prevzatie VO do majetku mesta.pdf (734.6 kB) (734.6 kB)

 
8.19. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 230/2016 zo dňa 21. 10. 2016 na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišská Sobota obchodnou verejnou súťažou
 08-19-Zrusenie uznesenia 230-2016.pdf (182.5 kB) (182.5 kB)

 
8.20. Návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Poprad a v katastrálnom území Mlynčeky – DANMIR, s. r. o., Nám. sv. Egídia 26/61, 058 01 Poprad
 08-20-Zamena nehnutelnosti-DANMIR Poprad.pdf (655.3 kB) (655.3 kB)

 
8.21. Návrh na predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišská Sobota na základe ukončenej obchodnej verejnej súťaže – Tenisový areál Spišská Sobota
 08-21-Predaj nehnutelnosti-Tenisovy areal Spisska Sobota.pdf (782.8 kB) (782.8 kB)

 
9.01. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 18/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad
 09-01-Navrh VZN o financovani skol.pdf (80.8 kB) (80.8 kB)

 
9.02. Návrh na zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva na rok 2016 v Programe 9: Vzdelávanie
 09-02-Zmena vecnej naplne vydavkov-Program 9.pdf (63.5 kB) (63.5 kB)

 
10.01. Návrh na zverenie dopravných stavieb do správy Správe mestských komunikácií Poprad
 10-01-Zverenie stavieb do spravy-SMK Poprad.pdf (75.4 kB) (75.4 kB)

 
10.02. Návrh na vybudovanie lávky pre peších a cyklistov
 10-02-Vybudovanie lavky pre pesich a cyklistov.PDF (586.5 kB) (586.5 kB)

 
11. Návrh na zriadenie Denného centra JUH
 11-Zriadenie Denneho centra JUH.pdf (88.3 kB) (88.3 kB)

 
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. …/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Poprad
 12-Navrh VZN-Prevadzkovy poriadok pre pohrebiska.pdf (120.3 kB) (120.3 kB)

 
13. Informatívna správa o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Poprad za rok 2015
 13-Sprava o hospodareni spolocnosti za rok 2015.pdf (193.4 kB) (193.4 kB)

 
14. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na funkčné obdobie 2014 – 2018 zo dňa 10. 12. 2014
 14-Dodatok-c-2 k Zasadam odmenovania poslancov.pdf (66.9 kB) (66.9 kB)

 
15. Návrh na úpravu platu primátora mesta podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 15-Uprava platu primatora mesta.pdf (64.3 kB) (64.3 kB)

 
16.01. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad
 16-01-Navrh VZN o poskytovani dotacii z rozpoctu mesta.pdf (187.4 kB) (187.4 kB)

 
16.02. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2016 o miestnom poplatku za rozvoj
 16-02-Navrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj.pdf (74.9 kB) (74.9 kB)

 
16.03. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019
 16-03-Stanovisko HK k rozpoctu na rok 2017.pdf (199.8 kB) (199.8 kB)

 
16.04. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019
 16-04-Navrh rozpoctu na rok 2017.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
16.05. Návrh vecnej náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2017
 16-05-Vecna napln-Rezervny fond.pdf (80.8 kB) (80.8 kB)

 
16.06. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016
 16-06-Navrh na zmenu rozpoctu Mesta Poprad.pdf (86.4 kB) (86.4 kB)

 
17.01. Správa o výsledkoch kontrol
 17-01-Sprava o vysledkoch kontrol.pdf (120.5 kB) (120.5 kB)

 
17.02. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017
 17-02-Plan kontrolnej cinnosti-1-polrok 2017.pdf (79.6 kB) (79.6 kB)

 
Kompletné materiály na 6. zasadnutie MsZ - 08.12.2016
 Kompletne materialy - 6. zasadnutie MsZ - 08.12.2016.pdf (10 MB) (10 MB)

 

Materiály na MsZ - archív

Položky 1-10 z 62
5. zasadnutie MsZ 21.10.2016
 5_zas_MsZ_20161021.pdf (11.2 MB) (11.2 MB)

 
Mimoriadne zasadnutie MsZ 31.8.2016
 mim_zas_MsZ_20160831.pdf (224.8 kB) (224.8 kB)

 
4. zasadnutie MsZ 26.8.2016
 4_zas_MsZ_20160826.pdf (17.8 MB) (17.8 MB)

 
3. zasadnutie MsZ 22.6.2016
 3_zas_MsZ_20160622.pdf (11.9 MB) (11.9 MB)

 
Mimoriadne zasadnutie MsZ 23.5.2016
 mim_zas_MsZ_20160523.pdf (6.2 MB) (6.2 MB)

 
2. zasadnutie MsZ 27.4.2016
 2_zas_MsZ_20160427.pdf (13.3 MB) (13.3 MB)

 
1. zasadnutie MsZ 24.2.2016
 1_zas_MsZ_20160224.pdf (19.5 MB) (19.5 MB)

 
Mimoriadne zasadnutie MsZ 20.1.2016
 mim_zas_MsZ_20160118.pdf (255.7 kB) (255.7 kB)

 
6. zasadnutie MsZ 16.12.2015
 6_zas_MsZ_20151216.pdf (10.2 MB) (10.2 MB)

 
Mimoriadne zasadnutie MsZ 18.11.2015
 mim_zas_MsZ_20151118.pdf (222.5 kB) (222.5 kB)

 
Položky 1-10 z 62

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 5.12.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 6.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 7.12.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 8.12.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 9.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od .....12.2016:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od .....12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka