Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Mesto začína so zberom kuchynského odpadu

28.06.2021

"Zber kuchynského odpadu začína od 1.7.2021 "

Mesto začína so zberom kuchynského odpadu

Mesto Poprad od 1.7.2021 zavádza pri bytových domoch zber kuchynského odpadu. Na existujúcich stojiskách pri bytových domoch pribudli k nádobám na komunálny odpad a k zvonom na triedené zložky aj hnedé zberné nádoby - 1 100 litrové zvony. Povinnosť zbierať kuchynský odpad z domácností mestu vyplýva zo zákona o odpadoch a musia tak urobiť všetky mestá a obce na Slovensku. Pre naše mesto to však nie je úplná novinka.

„V meste je už od roku 2018 zabezpečený takzvaný spoločný zber pri rodinných domoch, kde obyvatelia obdržali 240 litrovú nádobu a môžu sa zbavovať tohto biologicky rozložiteľného materiálu a samozrejme i rastlinných - kuchynských zložiek,“ povedala vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Daniela Gerčák Polaštiková.

Hnedé nádoby sú určené výlučne na zber kuchynského odpadu z domácností od bytových domov a to najmä:

  • zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny; pokazené, nahnité ovocie a zelenina, pečivo, cestoviny, ryža, zemiaky, mäso, ryby, mliečne výrobky, zvyšky vareného jedla, vajcia, škrupiny z vajec a orechov, kávové a čajové zvyšky, scedené zvyšky z polievok, kosti, potraviny po záruke bez obalov, zvyšky izbových rastlín a kytíc.

Do nádob nepatria: 

  • tekuté potraviny ako polievky, omáčky, mlieko a pod., taktiež je do nich zakázané vhadzovať oleje a tuky, zvierací trus, uhynuté zvieratá, popol z uhlia, cigaretové ohorky, zelený odpad – tráva, lístie, konáre, iné odpady napr. plasty, kovy, papier, sklo, tetrapaky, zvyšky jedál v obaloch, komunálny a objemný odpad.

„Keďže ide o zavedenie zberu nového druhu odpadu, chceme požiadať obyvateľov, aby sa zapojili do systému zberu. Odporúčame Popradčanom začať zbierať tento odpad doma do vlastnej ľubovoľnej nádoby, ktorá sa dá opätovne použiť. Takto zozbieraný odpad z vlastnej nádoby je následne potrebné vyhodiť do hnedého zvona na stojisku,“ uviedla vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Daniela Gerčák Polaštiková.

Z dôvodu ochrany životného prostredia a minimalizácie množstva tohto odpadu, by sme sa mali správať bezobalovo, a preto Mesto Poprad zvolilo bezobalový systém zberu odpadu. Cieľom celej spoločnosti by malo byť zminimalizovať množstvo komunálneho odpadu, taktiež separovaného odpadu a v prvom rade predchádzať jeho vzniku. Každý z nás sa musí zamyslieť nad tým, ako odpad netvoriť a ako predchádzať jeho vzniku. Len takýmto myslením vieme zmeniť naše správanie. Správať sa ekologicky znamená odpad netvoriť vôbec.

Jedným zo záväzkov Slovenska voči Európskej únií je do roku 2035 recyklovať minimálne 65 % zmesového komunálneho odpadu, kedy miera recyklácie v súčasnosti je zhruba 40% a znížiť úroveň skládkovania komunálnych odpadov na 10 %.

„Tento odpad sa bude od bytových domov zberať raz týždenne, podľa lokality v priebehu dní, pondelok, utorok a streda. Odpad bude následne spracovaný na bioplynovej stanici a výsledným produktom bude vysoko koncentrované hnojivo určené pre poľnohospodárske účely a taktiež ako teplo na vykurovanie a elektrická energia,“ ozrejmil riaditeľ spoločnosti Brantner Poprad s.r.o. Martin Suchý.

Zavedením zberu kuchynského odpadu sa zníži množstvo komunálneho odpadu v čiernych nádobách, pretože doposiaľ kuchynský odpad bol jeho súčasťou. Uvedený odpad už nebude ukladaný na skládku ako komunálny odpad, ale bude zhodnotený. Zníži sa tak negatívny environmentálny dopad na životné prostredie, no zároveň sa zvýši množstvo triedených zložiek, a tým aj úroveň vytriedenia odpadov.

Galéria

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.