Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor ekonomický

Vedúca odboru

Ing. Adriana Sedláková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Tel. 052/7167 226
e-mail: ekonomicke@msupoprad.sk

Vedúci odboru na základe splnomocnenia primátora mesta zastupuje mesto (štatutára) vo finančných záležitostiach.

Oddelenie financií a rozpočtu

Vedúci oddelenia

Mgr. et Mgr. Marián Soliar, tel.: 052/7167 212
e-mail: marian.soliar@msupoprad.sk

 • spracováva návrh rozpočtu, po schválení v MsZ  rozpis rozpočtu a sleduje jeho plnenie, 
 • navrhuje  rozpočtové opatrenia,
 • realizuje úhrady bankou,
 • sleduje účet združených prostriedkov a účet osobitných prostriedkov,
 • zúčtováva príjmy  a výdavky na bežných účtoch mesta a v pokladni,
 • zabezpečuje vedenie a účtovanie fondu rezervného, rozvoja bývania a sociálneho,
 • zúčtováva poskytnuté  transfery na prenesený výkon štátnej správy voči ŠR,
 • účtovne sleduje a eviduje použitie prostriedkov poskytnutých mestom iným subjektom
 • kontroluje oprávnenosť finančných operácií,
 • zabezpečuje účtovnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
 • zabezpečuje  inventarizáciu  záväzkov a  pohľadávok a  koordinuje práce súvisiace s ročnou inventarizáciou majetku mesta,
 • spracováva výkazy mesta vrátane RO  a  PO:  o  plnení  rozpočtu príjmov a výdavkov, súvahu a výkaz ziskov a strát za jednotlivé štvrťroky, ktoré predkladá daňovému úradu,
 • spracováva rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, ktorý predkladá MsZ      polročne,
 • vyhotovuje záverečný účet mesta za rozpočtový (kalendárny) rok,
 • zabezpečuje monitoring a hodnotenie programového rozpočtu,
 • vykonáva ekonomické činnosti podľa programového rozpočtu okrem mestskej polície,
 • sleduje čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých kapitol,
 • vykonáva metodické usmernenie po stránke ekonomickej,
 • vystavuje objednávky na základe požiadaviek od jednotlivých odborov a oddelení,
 • preskúmava faktúry po formálnej stránke,
 • kontroluje správnosť funkčnej a ekonomickej klasifikácie vrátane programového rozpočtu,
 • vystavuje platobné poukazy, zabezpečuje podpisy k finančnej kontrole a kompletizuje faktúry na úhradu podľa rozpočtových kapitol,
 • vedie evidenicu došlých faktúr za jednotlivé kapitoly,
 • pripravuje podklady na úhradu istiny a úrokov z úverov,
 • v súlade s rozpočtom poskytuje transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám na základe žiadosti z právneho oddelenia a dotácie právnickým osobám,
 • vedie evidenicu potvrdeniek, určených pre výber za služby v Dome opatrovateľskej služby, Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, Prepravnej služby a Zberného centra.

 

Oddelenie daní a poplatku

Vedúca oddelenia

Mgr. Ľuboslava Duroňová, tel.: 052/7167 223
e-mail: luboslava.duronova@msupoprad.sk

 • vykonáva správu daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v členení:
 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • poplatky za komunálne odpady fyzických osôb,
 • poplatky za komunálne odpady právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb,   
 • vyrubuje na základe rozhodnutia z odboru výstavby daň za užívania verejného priestranstva,
 • vedie evidenciu psov,
 • vydáva licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v zmysle platných predpisov.

 

Pokladňa

 • zabezpečuje pokladničnú službu MsÚ,
 • kontroluje cestovné účty zamestnancov MsÚ.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka