Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor ekonomický

Vedúci odboru

Ing. Adriana Sedláková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Tel. 052/7167 226
e-mail: ekonomicke@msupoprad.sk

             

Oddelenie financií a rozpočtu

Vedúci oddelenia

Mgr. et Mgr. Marián Soliar
Tel. 052/7167 212
e-mail: marian.soliar@msupoprad.sk

 • spracováva návrh rozpočtu, po schválení v MsZ  rozpis rozpočtu a sleduje jeho plnenie, 
 • navrhuje  rozpočtové opatrenia,
 • realizuje úhrady bankou,
 • sleduje účet združených prostriedkov a účet osobitných prostriedkov,
 • zúčtováva príjmy  a výdavky na bežných účtoch mesta a v pokladni,
 • zabezpečuje vedenie a účtovanie fondu rezervného, rozvoja bývania a sociálneho,
 • zúčtováva poskytnuté  transfery na prenesený výkon štátnej správy voči ŠR,
 • účtovne sleduje a eviduje použitie prostriedkov poskytnutých mestom iným subjektom,
 • kontroluje oprávnenosť finančných operácií,
 • zabezpečuje účtovnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
 • zabezpečuje  inventarizáciu  záväzkov a  pohľadávok a  koordinuje práce súvisiace s ročnou inventarizáciou majetku mesta,
 • spracováva výkazy mesta vrátane RO  a  PO:  o  plnení  rozpočtu príjmov a výdavkov, súvahu a výkaz ziskov a strát za jednotlivé štvrťroky, ktoré predkladá daňovému úradu,
 • spracováva rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, ktorý predkladá MsZ  polročne,
 • vyhotovuje záverečný účet mesta za rozpočtový (kalendárny) rok,
 • zabezpečuje monitoring a hodnotenie programového rozpočtu.

 

Oddelenie daní a poplatku

Vedúca oddelenia

Mgr. Ľuboslava Duroňová

Tel. 052/7167 223
e-mail: danove@msupoprad.sk

luboslava.duronova@msupoprad.sk

 • vykonáva správu daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v členení:
  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje,
  • poplatky za komunálne odpady fyzických osôb,
  • poplatky za komunálne odpady právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb,   
 • vyrubuje na základe rozhodnutia z odboru výstavby daň za užívania verejného priestranstva,
 • vedie evidenciu psov,
 • vydáva licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v zmysle platných predpisov.

 

 

Oddelenie ekonomického zabezpečenia mesta

Tel. 052/7167 229

 • vykonáva ekonomické činnosti rozpočtových kapitol okrem mestskej polície:
  • objednávky,
  • sledovania stavu vybavenia dodávateľských faktúr,
  • kompletizácia faktúr na úhradu a vystavenie platobných poukazov,
  • sledovanie čerpania rozpočtu, v prípade potreby navrhuje rozpočtové opatrenia,
  • vykonávanie čiastkových rozborov hospodárenia podľa jednotlivých kapitol,
 • za  preddavkové organizácie (Zimný štadión, Aréna Poprad a detské jasle ) spracováva podklady pre  rozpočet   a  sleduje   jeho  plnenie,  na základe žiadaniek poskytuje preddavky, mesačne kontroluje vyúčtovanie preddavkov t.j. správnosť účtovania v pokladničných knihách a peňažnom denníku, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny,
 • vedie centrálnu evidenciu potvrdeniek, určených pre výber za služby v DOS, Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, prepravnej služby a iných príjmov,
 • v súlade s rozpočtom poskytuje transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám a dotácie právnickým osobám so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad,
 • vypracováva dokumenty k združovaniu prostriedkov a sleduje ich použitie,
 • zabezpečuje výkon:
 • zriaďovateľskej funkcie k príspevkovým organizáciám mesta (hospodárenie, výsledky, uzávierky),
 • zakladateľskej  funkcie a výkon    povinností   spoločníka   v   obchodných    spoločnostiach  s majetkovou účasťou mesta,
 • vykonáva správu dlhovej služby, pripravuje podklady na úhradu istiny a úrokov zúverov,
 • zabezpečuje zverejňovanie objednávok a faktúr na internetovej stránke mesta Poprad.

 

 

Pokladnica

tel. 052/7167 299

 • zabezpečuje pokladničnú službu MsÚ,
 • kontroluje cestovné účty zamestnancov MsÚ.

 


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka