Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor organizačný

Vedúci odboru

Ing. René Šoltés

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167 282

e-mail: rene.soltes@msupoprad.sk

 

Oddelenie vnútornej správy:

Vedúca oddelenia

Ing. Katarína Cirbus, tel.: 052/7167 219
e-mail: katarina.cirbus@msupoprad.sk

 • zabezpečuje chod a prevádzku MsÚ,
 • zabezpečuje údržbu, opravy a technické revízie budovy MsÚ,
 • zabezpečuje OBP a PO spravovaných objektov priamo, alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení,  zákona  č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, ďalších súvisiacich  predpisov  platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
 • uzatvára zmluvy s dodávateľmi na dodávku vody, plynu a ostatných energií a zabezpečuje telekomunikačné služby,
 • zabezpečuje zásobovanie materiálom a zariadením potrebným pre chod úradu a všetkých súvisiacich činností,
 • zabezpečuje kompletné skladové hospodárstvo,
 • spravuje hnuteľný majetok a vedie jeho evidenciu,
 • zabezpečuje činnosť a prevádzku autodopravy a vedie predpísanú evidenciu,
 • zabezpečuje upratovanie a upratovacie služby,
 • zabezpečuje chod telefónnej ústredne,
 • zabezpečuje stravovanie vlastných pracovníkov, uzatvára zmluvy o stravovaní, zabezpečuje stravné poukážky,
 • zabezpečuje krátkodobý prenájom priestorov v budove MsÚ a ďalších zariadeniach MsÚ,
 • vykonáva fakturáciu za prenájom, pripravuje a aktualizuje cenníky prenájmu,
 • zabezpečuje po technickej a materiálnej stránke všetky akcie a podujatia organizované  mestom, alebo v spolupráci s mestom.

 

Podateľňa a registratúra:

 • Zabezpečuje chod podateľne, správu registratúry, organizuje manipuláciu so spismi a ich archiváciu, metodicky usmerňuje a kontroluje dodržiavanie registratúrneho poriadku.

 

Matričný úrad a evidencia obyvateľstva:

Na úseku matričného úradu:   

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • posudzuje doklady súvisiace s uzavretím manželstva pred orgánom štátu,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov cudzieho štátneho občana potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma  oznámenia  manžela  po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • určuje súhlasným vyhlásením rodičov otcovstvo k dieťaťu pred narodením a po narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva  oznámenie na súd v prípade, ak je rodič málolený,
 • podáva  na súd návrh  na  určenie  mena  alebo   priezviska  dieťaťa,  ak sa  rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie  rodičov  o  dohode  voľby  štátneho  občianstva  pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie  zbierku listín  za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov,
 • zabezpečuje zápis matričných udalostí občanov SR do Osobitnej matriky v Bratislave,
 • v prípade nezrovnalostí zabezpečuje preverenie rodných čísel v REGOBe Banská Bystrica,
 • v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov prijíma žiadosti podľa § 7 a vydáva potvrdenia podľa § 8a o vykonaných zmenách. 

 

Na úseku evidencie obyvateľstva:

 • vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt,
 • vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla budov a iných objektov,
 • vedie evidenciu označenia názvu ulíc a eviduje ich zmeny a zabezpečuje ich fyzické označenie,
 • spracováva charakteristiky podľa dožiadania súdov, polície, exekútorov a ďalších inštitúcií,
 • vyhotovuje písomné potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov,
 • vyhotovuje  zoznamy  voličov  v  prípade  konania  volieb a  ich rozdelenie do jednotlivých okrskov.

 

3. Správa bezpečnosti a ochrany

3.1  Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

 • vypracováva dokumentáciu civilnej ochrany mesta v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení,
 • vypracováva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na území mesta a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
 • podieľa sa na riadení záchranných prác, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na   území   mesta, v zmysle Vyhlášky MV č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek CO,
 • koordinuje uskladňovanie a ošetrovanie špeciálneho materiálu CO a výdaj jednotkám CO,
 • zabezpečuje vyrozumenie osôb, vybraných organizácií a varovanie obyvateľstva,
 • preveruje funkčnosť miestnych prostriedkov (elektrické sirény) na vyhlasovanie varovných signálov,
 • plánuje poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania evakuovaným,
 • navrhuje primátorovi mesta personálne obsadenie jednotiek CO z radov zamestnancov mesta, zabezpečuje ich prípravu,
 • na pokyn primátora mesta spracováva dokumenty na vyhlasovanie a odvolanie mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,
 • vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obvodného úradu, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a organizáciami na území mesta,
 • hospodári   s   pridelenými   finančnými prostriedkami; predkladá návrh rozpočtu na civilnú ochranu, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročne rozbory hospodárenia,
 • vedie evidenciu špeciálneho materiálu CO v správe mesta (podsúvahový účet), vykonáva     a spracováva inventarizáciu a predkladá ju obvodnému úradu,
 • vykonáva inventarizáciu majetku mesta civilnej ochrany,
 • vykonáva kontroly skladovania a ošetrovania špeciálneho materiálu CO, zabezpečuje redistribúciu podľa pokynov obvodného úradu,
 • vedie evidenciu všetkých písomností, vykonáva ich zapožičanie, odosielanie, evidenciu, ukladanie, prípravu na archiváciu a skartáciu,
 • vypracováva a vedie dokumentáciu Krízového štábu mesta Poprad v súlade so zákonom NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

 

3.2  Na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie:

 • vypracováva návrhy na riešenie opatrení hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii,
 • vypracováva a aktualizuje riadiacu, plánovaciu a výkazovú dokumentáciu,
 • vypracováva a aktualizuje dokumentáciu prídelového hospodárstva, navrhuje výdajne    odberných oprávnení,
 • aktualizuje a zasiela účelovú informáciu do Krízového plánu obvodného úradu,
 • navrhuje primátorovi mesta a zabezpečuje prednostné spojenie v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie,
 • navrhuje primátorovi mesta a zabezpečuje dočasné oslobodzovanie vojakov v zálohe v zmysle zákona NR SR č. 570/2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vykonáva hlásenie evidenčných zmien zamestnancov Mesta Poprad - vojakov v zálohe,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy okresu a kraja.

 

3.3 Na úseku ochrany utajovaných skutočností:

 • plní úlohy v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích vyhlášok,
 • zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa a realizuje predkladanie návrhov na určenie osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami  podľa príslušného stupňa utajenia v podmienkach mestského úradu,
 • vykonáva oboznámenie určených osôb s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností,
 • vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami na mestskom úrade,
 • predkladá žiadosť na certifikáciu jednotlivých mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov slúžiacich na ochranu priestorov, v ktorých sa nachádzajú utajované skutočnosti, štátnemu orgánu alebo právnickej osobe, ktorej Národný bezpečnostný úrad vydal súhlas a autorizáciu (zákon č. 215/2004 Z. z.),
 • vypracúva metódy ochrany a bezpečnostný projekt na technické prostriedky, na ktorých sa vytvárajú, kopírujú alebo inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú utajované skutočnosti,
 • metodicky vedie, usmerňuje a kontroluje ochranu utajovaných skutočností v mestskom úrade, organizáciách v pôsobnosti mestského úradu pokiaľ sa tam nachádzajú utajované skutočnosti,
 • vedie evidenciu administratívnych pomôcok,
 • vedie evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia "Vyhradené" a evidenciu    zániku oprávnených osôb,
 • vedie zoznamy interných predpisov, ktoré obsahujú utajované skutočnosti,
 • vedie protokol utajovaných písomností MsÚ v Poprade, v plnom rozsahu v zmysle Vyhlášky č. 338/2004 o administratívnej bezpečnosti,
 • zabezpečuje prijímanie a odosielanie utajovaných písomností za MsÚ Poprad,
 • zabezpečuje archiváciu, vytrieďovanie a skartáciu utajovaných skutočností v zmysle zákona.

 

3.4 Na úseku požiarnej ochrany:

 • v spolupráci s preventivárom mesta spracováva požiarny poriadok mesta,
 • zabezpečuje účasť veliteľa, preventivára mesta a členov kontrolných skupín na odbornej príprave,
 • predkladá návrh na rozpočet mesta na požiarnu ochranu, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročne rozbory hospodárenia,
 • vykonáva a spracováva inventarizáciu majetku mesta v správe dobrovoľných hasičských zborov,
 • spolupracuje s preventivárom mesta pri organizácii preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • predkladá primátorovi mesta rozhodnutia na základe vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol.

 

3.5 Na úseku BOZP:

 • zabezpečuje školenia zamestnancov mesta v oblasti BOZP,
 • spolupracuje pri vedení agendy pracovných úrazov zamestnancov mesta,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní pracovnej   zdravotnej   služby  v  zmysle Vyhlášky    MZ SR č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby.

 

3.6. Na úseku bezpečnosti detských ihrísk:

 • participuje na vizuálnej, prevádzkovej a hlavnej kontrole detských ihrísk.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka