Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor servisných činností

Vedúca odboru

Ing. Angela Františková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167253
e-mail: organizacne@msupoprad.sk

angela.frantiskova@msupoprad.sk

 

Správa registratúry a verejného obstarávania

Vedúca oddelenia:

Ing. Jana Petríková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167253
e-mail: jana.petrikova@msupoprad.sk

 

Podateľňa

 • zabezpečuje správu registratúry, organizuje manipuláciu so spismi a ich archiváciu, metodicky usmerňuje a kontroluje dodržiavanie registratúrneho poriadku.

 

Verejné obstarávanie

 • zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • vyhlasuje postupy verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou,
 • pripravuje a aktualizuje smernicu pre verejné obstarávanie,
 • spracováva podklady pre všetky postupy verejného obstarávania,
 • spravuje celú agendu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
 • pripravuje a realizuje všetky postupy verejného obstarávania v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
 • posudzuje výber postupu verejného obstarávania podľa výšky predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služby na základe podkladov z jednotlivých odborov úradu,
 • posudzuje a pripravuje odôvodnenia použitia postupov verejného obstarávania,poskytuje právne rady týkajúce sa zákona o verejnom obstarávaní zamestnancom úradu.

 

Oddelenie interných služieb

Vedúca oddelenia: 

Ing. Dagmar Nemčoková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167219
email: dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

Údržba

Administratíva

 • vykonáva správu hmotného majetku MsÚ,
 • vedie evidencie hnuteľného majetku, potrebného k zabezpečeniu činnosti MsÚ a MsZ,
 • zabezpečuje materiálne vybavenie pre prácu MsÚ, MsZ a MsR,
 • spravuje hnuteľný majetok mesta,
 • zabezpečuje prevádzku telefónnej ústredne,
 • zabezpečuje chod MsÚ (na úseku údržby budov, upratovania priestorov, prevádzky motorových vozidiel a podobne),
 • zabezpečuje rozmnožovanie písomností, vedenie podateľne MsÚ a pod.,
 • zodpovedá za príjem, expedíciu a archiváciu všetkých písomností mesta a jeho orgánov,
 • zodpovedá za krátkodobý prenájom priestorov v budove MsÚ a ostatných zariadeniach MsÚ.

 

Kontaktné občianske centrá

Vedúca oddelenia

Bc. Mária Kubičarová
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167248

 

Matrika

Tel. 052/7167 209, 7167 242, 7167 243
e-mail: matrika@msupoprad.sk


Územný obvod Matričného úradu Poprad tvoria obce:

 • Poprad
 • Gánovce
 • Spiššká Teplica

 

Matričný úrad:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach na nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečenie archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov.

 

Prvý kontakt

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

tel.: 052/7167 248

 • poskytuje informácie všestranného charakteru, súvisiace s agendou Mestského úradu v Poprade vo vzťahu k občanom
 • poskytuje pomoc pri vyplňovaní žiadostí, formulárov, dotazníkov a tlačív
 • vysvetľuje postupnosť krokov pri vybavovaní základných záležitostí a požiadaviek občanov
 • vybavuje priznanie k dani za psa, prihlasovanie psov na území Popradu, vydáva známky pre psov a vedie evidenciu prihlásených psov a vydaných (aj stratených) známok pre psa
 • vydáva rybárske lístky a vedie evidenciu žiadateľov na základe OP
 • overuje podpisy a listiny v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a občanmi v znení neskorších predpisov

 

Evidencia obyvateľstva

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 211

Oddelenie evidencie obyvateľstva:

 • vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt,
 • vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.),
 • vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia,
 • spracováva charakteristiky na občanov mesta podľa dožiadania súdov, polície, prokuratúry a ďalších inštitúcií.

 

Oddelenie informatiky

Vedúci oddelenia

Mgr. Jaroslav Maitner
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 277
e-mail: jaroslav.maitner@msupoprad.sk
 

 • zabezpečuje, zavádza a udržuje v spolupráci s vedúcimi odborov informačný systém mesta a MsÚ,
 • zodpovedá za archiváciu údajov a prístup k informáciám v systéme,
 • zodpovedá za prevádzku a údržbu počítačovej siete,
 • navrhuje a zabezpečuje inováciu technického a programového vybavenia systému,
 • zodpovedá za tvorbu, prevádzku a údržbu internetového portálu mesta,
 • organizuje a zabezpečuje školenie pracovníkov MsÚ k novým produktom.

 

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Koncepcia rozvoja informačných systémov na stiahnutie tu.

 

Správa bezpečnosti a ochrany

Ing. Martin Vaščura
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 271
fax. 052/7725 013
e-mail: martin.vascura@msupoprad.sk
 

Na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie

 • vypracováva návrhy na riešenie opatrení hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č.414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii,
 • vypracováva a aktualizuje riadiacu, plánovaciu a výkazovú dokumentáciu,
 • vypracováva a aktualizuje dokumentáciu prídelového hospodárstva, navrhuje výdajne odberných oprávnení,
 • spracováva a aktualizuje prednostné spojenie v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii na obdobie krízovej situácie,
 • plní úlohy v zmysle zákona NR SR č.319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky,
 • plní úlohy v zmysle zákona NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

 • vypracováva dokumentáciu civilnej ochrany mesta v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • vypracováva Plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na území mesta a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
 • podieľa sa na riadení záchranných prác, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území mesta,
 • zodpovedá za uskladňovanie a ošetrovanie špeciálneho materiálu CO a za výdaj jednotkám CO,
 • koordinuje a podieľa sa na spracovaní pánu evakuácie,
 • zabezpečuje vyrozumenie osôb, vybraných organizácií a varovanie obyvateľstva,
 • preveruje funkčnosť miestnych prostriedkov (elektrické sirény) na vyhlasovanie varovných signálov,
 • plánuje poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania evakuovaným,
 • navrhuje primátorovi mesta personálne obsadenie jednotiek civilnej ochrany,
 • zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a organizáciami na území mesta na úseku civilnej ochrany,
 • hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami; predkladá návrh na rozpočet, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročné rozbory hospodárenia,
 • vykonáva kontroly skladovania a ošetrovania špeciálneho materiálu CO, zabezpečuje redistribúciu a distribúciu podľa pokynov obvodného úradu,
 • podieľa sa na spracovaní a vedie dokumentáciu Krízového štábu mesta Poprad v súlade so zákonom NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

 

Na úseku požiarnej ochrany

 • podieľa sa na spracovaní Požiarneho poriadku mesta
 • zabezpečuje účasť veliteľov Dobrovoľných hasičských zborov a preventivára mesta na odbornej príprave,
 • hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami; predkladá návrh na rozpočet, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročné rozbory hospodárenia,
 • podieľa sa na inventarizácii majetku mesta v správe Dobrovoľných hasičských zborov
   

Na úseku BOZP, pracovnej zdravotnej služby

 • zabezpečuje pre novoprijatých a ostatných zamestnancov MsÚ školenie o BOZP a ďalšie pravidelné preškolenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • koordinuje a zabezpečuje v spolupráci s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby plnenie úloh PZS
 • zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
 • dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov,
 • podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom,
 • poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom najmä pri plánovaní a organizovaní práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie, ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany.
 • zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, na opatreniach pracovnej rehabilitácie, na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík, na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov.
 • školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
 • spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie,
 • dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou                                                                        


Na úseku ochrany osobných údajov a utajovaných skutočností

 • plní úlohy v zmysle zákona NR SR č.241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích vyhlášok (bezpečnostný zamestnanec),
 • plní úlohy na úseku ochrany osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zodpovedná osoba )

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Utorok 26.9.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Streda 27.9. - 28.9.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.9.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 30.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka