Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor prezentácie, kultúry a cestovného ruchu

Vedúca odboru

Mgr. Ivana Piataková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167 298

mail: ivana.piatakova@msupoprad.sk

Marketing a komunikácia

Komunikačný manažér plní najmä tieto úlohy:

 • Komplexne koordinuje komunikačné aktivity MsÚ.
 • Monitoruje  činnosť  MsÚ,  jeho  jednotlivých  organizačných zložiek, výstupy z MsZ a komisií.
 • V súčinnosti s vedením mesta a vedúcimi jednotlivých organizačných zložiek spracúva informácie o činnosti MsÚ a primátora Mesta a zabezpečuje ich ďalšie šírenie.
 • Vytvára a udržiava efektívne komunikačné kanály zabezpečujúce šírenie informácií smerom k verejnosti.
 • Koordinuje médiá spadajúce do kompetencie samosprávy - web, televízia a noviny s cieľom vytvoriť čo najprofesionálnejšiu a najefektívnejšiu formu prezentácie činnosti MsÚ a samotného Mesta.
 • Pripravuje, organizuje, vedie a moderuje tlačové konferencie a besedy, brífingy.
 • Buduje, rozvíja a udržiava korektné vzťahy so zástupcami médií, zabezpečuje stretnutia s novinármi, ich účasť na dôležitých podujatiach  organizovaných Mestom   Poprad a primátorom Mesta.
 • Pripravuje tlačové správy a vyhlásenia, spracúva otázky a odpovede zo strany verejnosti a médií.
 • V prípadoch uverejnenia nepravdivých a špekulatívnych informácií zabezpečuje po konzultácii s vedením mesta alebo vedúcimi jednotlivých organizačných zložiek bezprostrednú reakciu.
 • Zastupuje vedenie Mesta Poprad a primátora mesta pred médiami a novinármi v prípade neprítomnosti vedenia Mesta Poprad a primátora mesta.
 • Spravuje evidenciu kontaktov novinárov, redaktorov, médií a tlačových agentúr.
 • Zabezpečuje televízne a rozhlasové vystúpenia vedenia mesta, ich dramaturgiu a réžiu.
 • Pomáha vytvárať pozitívny imidž mesta Poprad.

 

Oddelenie kultúry

 • zabezpečuje kultúrnu ponuku pre mesto Poprad s dôrazom na kvalitu umeleckých programov a ich umeleckú hodnotu,
 • zabezpečovaním kvalitnej kultúry vplýva na rozvoj intelektuálnej, emocionálnej, morálnej, duchovnej a kultúrnej úrovne obyvateľov,
 • vytvára a zachováva kultúrne tradície,
 • vyrovnáva ponuku medzi komerčnou a nekomerčnou sférou kultúry,
 • vytvára cielenú kultúrnu stratégiu zabezpečujúcu umelecký rast diváka, priestor pre nekomerčné a alternatívne umelecké smery a rozvoj multikultúrnej spoločnosti,
 • realizuje a zabezpečuje kultúrne programy pre verejnosť, aj v spolupráci s kultúrnymi, vzdelávacími a inými inštitúciami,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
 • spolupracuje pri ochrane kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov,
 • priebežne zabezpečuje a usmerňuje kultúrnu činnosť v kluboch dôchodcov v meste,
 • koordinuje a predkladá orgánom mesta ročný plán kultúrnych činností v meste,
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami, politickými  stranami,    právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti miestnej kultúry a organizuje miestne kultúrne aktivity.

 

Prezentácia mesta, cestovný ruch a občianske záležitosti

 • zabezpečuje tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a ich realizácia s miestnym, okresným, regionálnym resp. nadregionálnym zámerom (cezhraničným),
 • zabezpečuje samostatné spracúvanie podkladov z marketingových prieskumov cestovného ruchu, vytvára podklady pre zameranie propagácie cestovného ruchu,
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie marketingu a propagácie v oblasti cestovného ruchu na miestnej, regionálnej úrovni,
 • zabezpečuje koncepčnú činnosť v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu na miestnej, regionálnej úrovni,
 • koordinuje miestne, regionálne a cezhraničné systémy v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu,
 • zabezpečuje koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav,
 • zabezpečuje koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na miestnej úrovni,
 • vypracúva priority rozvojových programov verejných investícii v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
 • zabezpečuje tvorbu medzinárodných, miestnych zmlúv, alebo iných dokumentov v rámci spolupráce regionálneho rozvoja miest v oblasti ekonomického rozvoja,
 • zabezpečuje zber a spracúvanie informácii na tvorbu a obnovu propagačných materiálov mesta Poprad a regiónu v grafickej a číselnej forme,
 • obnovuje a aktualizuje súbor popisných informácii mesta Poprad,
 • pripravuje vstupné údaje pre hromadné spracovanie dát,
 • zabezpečuje grafické spracúvanie textu propagačných materiálov mesta Poprad,
 • vykonáva odbornú rešeršnú a inú informačnú agendu, spracúva záznamy, spracúva informácie,
 • zabezpečuje tvorivú odbornú publicistickú činnosť,
 • zabezpečuje spracovanie a sprístupňovanie získaných údajov o ekonomickom rozvoji.

 

Na úseku agendy pre občianske záležitosti:

 • zabezpečuje občianske obrady, slávnosti a prijatia primátorom mesta,
 • zabezpečuje vedenie kroniky mesta v náležitej kvalite,
 • spolupracuje s Pohrebno-cintorínskymi službami Poprad, s.r.o. pri príprave a organizácii občianskych pohrebov, rozlúčiek so zosnulými,
 • vedie evidenciu o účasti účinkujúcich na občianskych obradoch a vypracúva podklady pre vyplatenie mzdy,
 • prijíma, eviduje a predkladá žiadosti o finančné dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrno-spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta,
 • pripravuje  scenáre  na  obrady  a  slávnosti,  organizačne  sa  podieľa  na  ich  príprave     a priebehu a zabezpečuje potrebných účinkujúcich,
 • prijíma, eviduje, dokladuje písomné oznámenia (oznamovacia povinnosť) usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. NR SR o verejných kultúrnych podujatiach a vykonáva kontrolu o dodržiavaní podmienok usporiadaní verejných  kultúrnych  podujatí  na  verejných  priestranstvách.  Pri vydávaní rozhodnutí a povolení spolupracuje s odborom výstavby mestského úradu (vjazdy motorových vozidiel do pešej zóny, poriadok) a mestskou políciou.

 

Koncepcia kultúry v meste Poprad

Koncepcia kultúry v meste Poprad na rok 2008

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka