Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor servisných činností

VedúcI odboru

Ing. René Šoltés
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167282
e-mail: organizacne@msupoprad.sk

rene.soltes@msupoprad.sk

 

Správa registratúry a verejného obstarávania

 

Podateľňa

 • zabezpečuje správu registratúry, organizuje manipuláciu so spismi a ich archiváciu, metodicky usmerňuje a kontroluje dodržiavanie registratúrneho poriadku.

 

Verejné obstarávanie

 • zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje postupy verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou,
 • pripravuje a aktualizuje smernicu pre verejné obstarávanie,
 • spracováva podklady pre všetky postupy verejného obstarávania,
 • spravuje celú agendu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
 • pripravuje a realizuje všetky postupy verejného obstarávania v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
 • posudzuje výber postupu verejného obstarávania podľa výšky predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služby na základe podkladov z jednotlivých odborov úradu,
 • posudzuje a pripravuje odôvodnenia použitia postupov verejného obstarávania,
 • poskytuje právne rady týkajúce sa zákona o verejnom obstarávaní zamestnancom úradu.

 

Oddelenie interných služieb

Vedúca oddelenia: 

Ing. Dagmar Nemčoková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167219
email: dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

Údržba

Administratíva

 • zabezpečuje chod a prevádzku MsÚ,
 • zabezpečuje údržbu, opravy a technické revízie budovy MsÚ,
 • zabezpečuje OBP a PO spravovaných objektov priamo, alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • zabezpečuje  plnenie  povinností vyplývajúcich  zo zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom  znení,  zákona  č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, ďalších súvisiacich  predpisov  platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
 • uzatvára zmluvy s dodávateľmi na dodávku vody, plynu a ostatných energií a zabezpečuje telekomunikačné služby,
 • zabezpečuje zásobovanie materiálom a zariadením potrebným pre chod úradu a všetkých súvisiacich činností,
 • zabezpečuje kompletné skladové hospodárstvo,
 • spravuje hnuteľný majetok a vedie jeho evidenciu,
 • zabezpečuje činnosť a prevádzku autodopravy a vedie predpísanú evidenciu,
 • zabezpečuje upratovanie a upratovacie služby,
 • zabezpečuje chod telefónnej ústredne,
 • zabezpečuje  stravovanie  vlastných  pracovníkov, uzatvára  zmluvy o stravovaní, zabezpečuje stravné poukážky,
 • zabezpečuje krátkodobý prenájom priestorov v budove MsÚ a ďalších zariadeniach MsÚ,
 • vykonáva fakturáciu za prenájom, pripravuje a aktualizuje cenníky prenájmu,
 • zabezpečuje po technickej a materiálnej stránke všetky akcie a podujatia organizované  mestom, alebo v spolupráci s mestom.

 

Kontaktné občianske centrá

Vedúca oddelenia

Bc. Mária Kubičarová
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167248

 

Matrika

Tel. 052/7167 209, 7167 242, 7167 243
e-mail: matrika@msupoprad.sk


Územný obvod Matričného úradu Poprad tvoria obce:

 • Poprad
 • Gánovce
 • Spiššká Teplica

 

Matričný úrad:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • posudzuje doklady súvisiace s uzavretím manželstva pred orgánom štátu,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov cudzieho štátneho občana potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma  oznámenia  manžela  po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • určuje súhlasným vyhlásením rodičov otcovstvo k dieťaťu pred narodením a po narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva  oznámenie na súd v prípade, ak je rodič maloletý,
 • podáva  na súd návrh  na  určenie  mena  alebo   priezviska  dieťaťa,  ak sa  rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie  rodičov  o  dohode  voľby  štátneho  občianstva  pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie  zbierku listín  za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov,
 • zabezpečuje zápis matričných udalostí občanov SR do Osobitnej matriky v Bratislave,
 • v prípade nezrovnalostí zabezpečuje preverenie rodných čísel v REGOBe Banská Bystrica,
 • v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov prijíma žiadosti podľa § 7 a vydáva potvrdenia podľa § 8a o vykonaných zmenách.

 

Prvý kontakt

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

tel.: 052/7167 248

 1. poskytuje informácie občanom a zabezpečuje vybavenie prvotnej agendy delegovanej z odborov a oddelení MsÚ,
 2. poskytuje informácie súvisiace s vybavením požiadaviek občanov na jednotlivých oddeleniach MsÚ, vysvetľuje postup pri vybavovaní konkrétnej požiadavky občanov a je nápomocná pri vyplňovaní tlačív, formulárov a dotazníkov,
 3. osvedčuje podpisy a listiny podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v platnom znení,
 4. vydáva rybárske lístky a známky pre psov,
 5. zabezpečuje rozmnožovanie písomností pre potreby MsÚ,
 6. v prípade potreby zabepečuje občiansky pohreb,
 7. vybavuje základnú agendu nasledovných oddelení:
 • základná agenda stavebného poriadku:
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác,
  • žiadosť o stavebné povolenie,
  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • ŠFRB,
  • súhlasu na výrub drevín,
  • žiadosť o dadanie 120 1 KUKA nádoby na komunálny odpad,
  • žiadosti k malému zdroju znečisťovania ovzdušia,
  • žiadosti k činnostiam SHR,
 • žiadosti k vodným stavbám základná agenda životného prostredia:
  • žiadosť o vydanie,
 • základná agenda oddelenia dopravy:
  • žiadosti k vyshradenému parkovaniu OŤZP,
  • žiadosti k dopravným obmedzeniam miestných komunikácií,
 • základná agenda oddelenia daní a poplatkov:
  • daň za psa a nehnuteľnosť,
  • oznamovacia povinnosť k vzniku, zániku a zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyzické osoby, právnické osoby

V zmysle agendy pre občianske záležitosti:

 1. zabezpečuje občianske obrady, slávnosti a prijatia primátorom mesta,
 2. zabezpečuje vedenie kroniky mesta v náležitej kvalite,
 3. spolupracuje s Pohrebno-cintorínskymi službami Poprad, s.r.o. pri príprave a organizácii občianskych pohrebov, rozlúčiek so zosnulými,
 4. vedie evidenciu o účasti účinkujúcich na občianskych obradoch a vypracúva podklady pre vyplatenie mzdy,
 5. prijíma, eviduje a predkladá žiadosti o finančné dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrno-spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta,
 6. pripravuje  scenáre  na  obrady  a  slávnosti,  organizačne  sa  podieľa  na  ich  príprave     a priebehu a zabezpečuje potrebných účinkujúcich,
 7. prijíma, eviduje, dokladuje písomné oznámenia (oznamovacia povinnosť) usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. NR SR o verejných kultúrnych podujatiach a vykonáva kontrolu o dodržiavaní podmienok usporiadaní verejných  kultúrnych  podujatí  na  verejných  priestranstvách.  Pri vydávaní rozhodnutí a povolení spolupracuje s odborom výstavby mestského úradu (vjazdy motorových vozidiel do pešej zóny, poriadok) a mestskou políciou.

 

Evidencia obyvateľstva

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 211

Oddelenie evidencie obyvateľstva:

 • vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt,
 • vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla budov a iných objektov,
 • vedie evidenciu označenia názvu ulíc a eviduje ich zmeny a zabezpečuje ich fyzické označenie,
 • spracováva charakteristiky podľa dožiadania súdov, polície, exekútorov a ďalších inštitúcií,
 • vyhotovuje písomné potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov,
 • vyhotovuje  zoznamy  voličov  v  prípade  konania  volieb a  ich rozdelenie do jednotlivých okrskov.

 

Oddelenie informatiky

Vedúci oddelenia

Mgr. Jaroslav Maitner
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 277
e-mail: jaroslav.maitner@msupoprad.sk
 

 • zabezpečuje, zavádza a udržuje v spolupráci s vedúcimi odborov informačný systém mesta a MsÚ,
 • zodpovedá za archiváciu údajov a prístup k informáciám v systéme,
 • zodpovedá za prevádzku a údržbu počítačovej siete,
 • navrhuje a zabezpečuje inováciu technického a programového vybavenia systému,
 • spolu s príslušnými oddeleniami zodpovedá  za  tvorbu, prevádzku a údržbu web stránky mesta,
 • organizuje a zabezpečuje školenie pracovníkov MsÚ k novým produktom resp. nasadeným funkcionalitám informačného systému.

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Koncepcia rozvoja informačných systémov na stiahnutie tu.

 

Správa bezpečnosti a ochrany

Ing. Martin Vaščura
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 271
fax. 052/7725 013
e-mail: martin.vascura@msupoprad.sk
 

Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

 • vypracováva dokumentáciu civilnej ochrany mesta v  zmysle  zákona  NR SR  č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení,
 • vypracováva plán ochrany  obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na území mesta a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
 • podieľa sa na riadení záchranných prác, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy,  právnických osôb alebo  podnikateľov  na   území   mesta,  v zmysle Vyhlášky MV č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek CO,
 • koordinuje uskladňovanie a ošetrovanie špeciálneho materiálu CO a výdaj jednotkám CO,
 • zabezpečuje vyrozumenie osôb, vybraných organizácií a varovanie obyvateľstva,
 • preveruje funkčnosť miestnych prostriedkov (elektrické sirény) na vyhlasovanie  varovných signálov,
 • plánuje poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania evakuovaným,
 • navrhuje primátorovi mesta personálne obsadenie jednotiek CO z radov zamestnancov  mesta, zabezpečuje ich prípravu,
 • na pokyn primátora mesta spracováva dokumenty na vyhlasovanie a odvolanie mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,
 • vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obvodného úradu, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a organizáciami na území mesta,
 • hospodári   s   pridelenými   finančnými  prostriedkami;   predkladá  návrh  rozpočtu na civilnú ochranu, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročne rozbory hospodárenia,
 • vedie evidenciu špeciálneho materiálu CO v správe mesta (podsúvahový  účet), vykonáva     a spracováva inventarizáciu a predkladá ju obvodnému úradu,
 • vykonáva inventarizáciu majetku mesta civilnej ochrany,
 • vykonáva kontroly skladovania a ošetrovania špeciálneho materiálu CO, zabezpečuje redistribúciu podľa pokynov obvodného úradu,
 • vedie evidenciu všetkých písomností, vykonáva ich zapožičanie, odosielanie, evidenciu, ukladanie, prípravu na archiváciu a skartáciu,
 • vypracováva  a  vedie dokumentáciu Krízového štábu mesta Poprad v súlade so zákonom NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

Na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie:

 • vypracováva  návrhy  na  riešenie  opatrení  hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii,
 • vypracováva a aktualizuje riadiacu, plánovaciu a výkazovú dokumentáciu,
 • vypracováva  a aktualizuje dokumentáciu prídelového hospodárstva, navrhuje výdajne    odberných oprávnení,
 • aktualizuje a zasiela účelovú informáciu do Krízového plánu obvodného úradu,
 • navrhuje primátorovi mesta a zabezpečuje prednostné spojenie v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  č. 164/2003  Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie,
 • navrhuje primátorovi mesta a zabezpečuje dočasné oslobodzovanie vojakov v zálohe v zmysle zákona NR SR č. 570/2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vykonáva hlásenie evidenčných zmien zamestnancov Mesta Poprad - vojakov v zálohe,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy okresu a kraja.

Na úseku ochrany utajovaných skutočností:

 • plní úlohy v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích vyhlášok,
 • zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa a realizuje predkladanie  návrhov na určenie osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami  podľa príslušného stupňa utajenia v podmienkach mestského úradu,
 • vykonáva oboznámenie určených osôb s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností,
 • vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami na mestskom úrade,
 • predkladá žiadosť na certifikáciu jednotlivých mechanických zábranných prostriedkov  alebo technických zabezpečovacích prostriedkov slúžiacich na ochranu priestorov, v ktorých sa nachádzajú utajované skutočnosti, štátnemu orgánu alebo právnickej osobe, ktorej Národný bezpečnostný úrad vydal súhlas a autorizáciu (zákon č. 215/2004 Z. z.),
 • vypracúva metódy ochrany a bezpečnostný projekt na technické prostriedky, na ktorých sa vytvárajú, kopírujú alebo inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú utajované skutočnosti,
 • metodicky vedie, usmerňuje a kontroluje ochranu utajovaných skutočností v mestskom úrade, organizáciách v pôsobnosti mestského úradu pokiaľ sa tam nachádzajú utajované skutočnosti,
 • vedie evidenciu administratívnych pomôcok,
 • vedie evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia "Vyhradené" a evidenciu    zániku oprávnených osôb,
 • vedie zoznamy interných predpisov, ktoré obsahujú utajované skutočnosti,
 • vedie protokol utajovaných písomností MsÚ v Poprade, v plnom rozsahu v zmysle Vyhlášky č. 338/2004 o administratívnej bezpečnosti,
 • zabezpečuje prijímanie a odosielanie utajovaných písomností za MsÚ Poprad,
 • zabezpečuje archiváciu, vytrieďovanie a skartáciu utajovaných skutočností v zmysle zákona.

Na úseku požiarnej ochrany:

 • v spolupráci s preventivárom mesta spracováva požiarny poriadok mesta,
 • zabezpečuje účasť veliteľa, preventivára mesta a členov kontrolných skupín na odbornej príprave,
 • predkladá návrh na rozpočet mesta na požiarnu ochranu, vedie ekonomickú agendu o  jeho čerpaní a predkladá štvrťročne rozbory hospodárenia,
 • vykonáva a spracováva inventarizáciu majetku mesta v správe dobrovoľných hasičských zborov,
 • spolupracuje s preventivárom mesta pri organizácii preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • predkladá primátorovi mesta rozhodnutia na základe vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol.

Na úseku BOZP:

 • zabezpečuje školenia zamestnancov mesta v oblasti BOZP,
 • spolupracuje pri vedení agendy pracovných úrazov zamestnancov mesta,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní  pracovnej   zdravotnej   služby  v  zmysle Vyhlášky    MZ SR č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby.

Na úseku bezpečnosti detských ihrísk:

 • participuje na vizuálnej, prevádzkovej a hlavnej kontrole detských ihrísk.

SMS na číslo tiesňového volania - tu


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka