Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor školstva, mládeže a športu

Vedúca odboru

PaedDr. Edita Pilárová

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, pavilón B, 058 01 Poprad

Tel. 052/7167 220
e-mail: skolstvo@msupoprad.sk

edita.pilarova@msupoprad.sk

Vykonáva  prenesený  výkon štátnej správy na úseku základných škôl a originálny výkon vo vzťahu k základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom. Ďalej zabezpečuje úlohy a odborné činnosti pre základné školy v pôsobnosti Školského úradu Poprad.

 

Oddelenie školstva, Školský úrad

Vedúca oddelenia

Mgr. Gabriela Rekeneiová, tel.: 052/7167 239
e-mail: gabriela.rekeneiova@msupoprad.sk

 • Zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach:
  • odborných činností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 6  ods. 5 a ods. 8 písm. a) c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. v rámci Školského úradu Poprad,
  • zriaďovania, rušenia škôl a školských zariadení a ich zmeny podľa siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR,
  • výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka neplnením povinnej školskej dochádzky,
  • výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je  Mesto Poprad zriaďovateľom, (Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 5 ods. 3),
  • určenia školských obvodov pre jednotlivé školy a ďalších zmien a doplnkov o školských obvodoch formou VZN,
  • určenia miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  formou VZN,
  • určenia výšky príspevkov v základných umeleckých školách, materských školách, školských kluboch detí  formou VZN,
  • určenia výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, centra voľného času formu VZN,
  • oznámenia  obci, v ktorej má žiak  trvalé  bydlisko,  jeho  prijatie  do  základnej  školy      v príslušnom školskom obvode podľa § 8 ods. 4  zákona č. 596/2003 Z. z.,
  • určenia školského obvodu základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa § 8 ods. 5 zákona  č.596/2003 Z. z.,
  • plánu investícií a rozpisu finančných prostriedkov pre základné školy, materské školy, základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
  • spracovania a poskytovania informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
  • zabezpečovania agendy súvisiacej s vymenovaním riaditeľov škôl a školských zariadení,
  • zabezpečenia komplexnej agendy súvisiacej   s   úlohou   zriaďovateľa   pri  konštituovaní a činnosti obecnej školskej rady, rád škôl a rád školských zariadení,
  • činnosti základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení (školských jedální, centra voľného času, strediska služieb škole),
  •  poskytovania finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním,
  • poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov škôl,
  • poskytovania kultúrnych poukazov pre žiakov a pedagogických zamestnancov škôl,
  • poskytovania finančných prostriedkov na cestovné pre žiakov z iných obcí v spoločnom školskom obvode,
  • riešenia alebo spolupráce pri  riešení  sťažností, podnetov a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení,  resp. riešenia  žiadostí  občanov   podaných v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám za oblasť školstva,
  • komplexných štatistických prehľadov, výkazov, resp. iných podkladov požadovaných MŠVVaŠ  SR, KŠÚ a inými inštitúciami,
  • poskytovania dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre zúčtovanie so štátnym rozpočtom v spolupráci s ÚPSVaR,
  • evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej  školskej dochádzky, ktorí majú na území mesta Poprad trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
 • Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
 • Zabezpečuje vytváranie podmienok:
  • na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
  • na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
  • na  zabezpečenie  výchovy  a  vzdelávania  detí  a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
  • na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
  • pre vzdelávanie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.
 • Kontroluje:
  • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v  oblasti  výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly úloh prislúchajúcich štátnej školskej inšpekcii,
  • stravovanie v školách a v stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad,
  • efektívne využívanie nenormatívnych finančných prostriedkov,
  • správnosť poskytovaných štatistických údajov pre výpočet finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie,
  • dokumentáciu začlenených žiakov a žiakov s mimoriadnym nadaním. 
 • Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok.
 • Schvaľuje organizáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.
 • Prerokováva:
  • koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení s ich riaditeľmi,
  • školské vzdelávacie programy a výchovné programy,
  • štruktúru kariérových pozícií v škole a v školskom zariadení,
  • personálne, ekonomické a materiálne zabezpečenie činností škôl a školských zariadení.
 • Vyjadruje sa k :
  • návrhom na počty prijímaných detí/žiakov do materských škôl a do 1. ročníka základných škôl,
  • ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
  • návrhom školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
  • správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.,
  • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a školského zariadenia rozpracovaného najmenej na dva roky a k jeho každoročnému  vyhodnoteniu.
 • Vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
 • Rozhoduje o odpustení príspevku podľa § 28 ods. 8, § 49 ods. 6, § 114 ods. 8, § 116 ods. 8 
 • zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie:
  • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
  • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
  • návrhy na zriaďovanie a rušenie škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
  • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a pre žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.
 • Participuje  s  inými  organizáciami  pri  práci s talentovanými a nadanými žiakmi oblasti      vedomostných a predmetových súťaží a olympiád.
 • Spolupracuje s inými obcami, orgánmi štátnej správy, školskej samosprávy, strednými   školami, vysokými školami a občianskymi združeniami.
 • Zverejňuje informácie z oblasti školstva na webovej stránke mesta Poprad.

 

Referát mládeže a športu

 • Zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach:
  • koncepcie rozvoja telesnej kultúry a športu v meste,
  • evidencie TJ a telovýchovných organizácií pôsobiacich na území mesta ako aj prehľad o ich činnosti a členskej základni,
  • žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta pre telovýchovné jednoty, športové kluby, občianske združenia, právnické a fyzické osoby podnikajúce na úseku športu,
  • zabezpečuje spracovanie zmlúv o poskytnutí dotácie a kontrolu použitia finančných prostriedkov,
  • rozpočtu a vecnej náplne na úseku športu,
  • evidencie športovcov, ktorí dosiahli významné úspechy vo svojej disciplíne.
 • Koordinuje:
  • plnenie úloh spojených s prípravou a organizáciou športových a telovýchovných podujatí na území mesta,
  • všetky školské športové súťaže základných škôl na území mesta a zabezpečuje ďalšie dlhodobé športové súťaže.
 • Technicky a organizačne zabezpečuje úlohy Združenia Poprad – Tatry.
 • Spolupracuje:
  • s občianskymi združeniami, fyzickými a právnickými   osobami, ktoré   pôsobia v oblasti mládeže a športu,
  • s Mládežníckym parlamentom mesta Poprad, metodicky mu pomáha pri zabezpečovaní jeho činnosti a vedie jeho ekonomickú agendu,
  • so strednými školami na území mesta v   oblasti   činnosti študentských rád, pri   príprave a realizácii školských športových súťaží a iných projektov.
 • Poskytuje informácie z oblasti športu pre Noviny Poprad, TV Poprad a zverejňuje športové informácie na webovej stránke mesta Poprad.

 

Koncepcia rozvoja školstva v meste Poprad

Obecná školská rada


logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka