Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor sociálny

Vedúca odboru

Mgr. Petra Zavacká
Joliota Curie 3, Poprad
(bývalá budova katastra)

tel. 052/7160 373
e-mail: socialne@msupoprad.sk

petra.zavacka@msupoprad.sk

 

Oddelenie rodiny a marginalizovaných skupín

Vedúca oddelenia

Mgr. Gabriela Lompartová, tel.: 052/7160380
e-mail: gabriela.lompartova@msupoprad.sk

 • Rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi a o povinnosti občana vrátiť  jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila.
 • V prípade, ak sa dávka v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa, príspevok k prídavku na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom nevyužívajú na účel, pre ktorý boli poskytnuté, navrhuje orgánu príslušnému na rozhodovanie, aby v odôvodnených prípadoch zastavil ich výplatu a vykonáva funkciu osobitného príjemcu.
 • Vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb.
 • Organizuje výchovné a sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom, uložené výchovné opatrenie, ako aj programy na pomoc ohrozeným deťom a rodinám.
 • Spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom.
 • Poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.
 • Poskytuje štatistické údaje z oblasti výkonu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
 • Spolupôsobí pri úprave a zachovaní  vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov poskytuje rodičom príspevok na dopravu, na úpravu a obnovu rodinných pomerov a dieťaťu príspevok na podporu budúceho osamostatnenia (príspevok na tvorbu úspor).
 • Poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický alebo sociálny vývin.
 • Poskytuje pomoc dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb.
 • Poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého.
 • Vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti.
 • Vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom.
 • Vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Pripravuje podklady  pre poskytovanie dotácie pre právnické osoby, vedie ich evidenciu a sleduje, či tieto finančné prostriedky boli použité na účel, pre ktorý boli poskytnuté.
 • V Klube pre deti a mládež  vytvára podmienky pre prácu s komunitou, podporuje a organizuje záujmové a iné aktivity zamerané na vhodné využívanie voľného času detí a mládeže, aktivity zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v súlade s opatreniami sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo.
 • Poskytuje pomoc pri zabezpečovaní prístrešia.
 • Poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na základe zmluvy s prijímateľom.
 • Poskytuje sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa.
 • Poskytuje sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi - službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa v Detských jasliach.
 • Uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
 • Vytvára podmienky a participuje na distribúcii časopisu Notabene s občianskym združením Korene.
 • Riadi,  koordinuje  a  kontroluje  Zariadenie  sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, Detské jasle a Klub pre deti a mládež.
 • Priamo v teréne vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť  sociálnu službu a vykonáva sociálne poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov.
 • Vedie evidenciu prijímateľov sociálnych služieb.
 • Zabezpečuje pochovanie mŕtveho: v súlade s § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej  území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.
 • Spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti.
 • Podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb.
 • Administratívne zodpovedá za podmienky, ktoré vyplývajú z uzatvorenej  dohody  v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“.

 

Oddelenie seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Vedúca oddelenia

Mgr. Renáta Kostková, tel. 052/7160 370
e-mail: renata.kostkova@msupoprad.sk

 • Je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, zániku odkázanosti na sociálnu službu, o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti, o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť  úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
 • Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Poskytuje alebo zabezpečuje  poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby.
 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo.
 • Uzatvára zmluvu:
  • o poskytovaní sociálnej služby,
  • o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri pri úkonoch sebaobsluhy  a finančného   príspevku na   prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
 • Zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenia sociálnych služieb.
 • Môže poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej  osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
 • Kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom  na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
 • Ukladá  opatrenia  na odstránenie  zistených  nedostatkov  zistenej  pri  kontrole hospodárenia s finančným príspevkom a kontroluje ich  plnenie.
 • Vedie evidenciu:
  • posudkov o odkázanosti na sociálnu  službu  podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby,
  • ozhodnutí,
  • prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
 • Vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu.
 • Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom  sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
 • Uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
 • Poskytuje sociálnu službu v jedálni.
 • Utvára podmienky na sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť v denných centrách.
 • Metodicky riadi a koordinuje činnosť masážno-relaxačného centra pre seniorov.
 • Vykonáva sociálne šetrenia vo veci opatrovníctva.
 • Prijíma a eviduje žiadosti o umiestnenie v Dome s opatrovateľskou službou Xenón.
 • Na základe Memoranda o porozumení Spišská katolícka charita zabezpečuje občanom mesta hospicovú a paliatívnu starostlivosť v Hospici sv. Alžbety v Ľubici.
 • Spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti.
 • Podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka