Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor správy majetku

Vedúca odboru

Ing. Iveta Borňáková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 292
e-mail: majetkove@msupoprad.sk

iveta.bornakova@msupoprad.sk
 

Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta 

Vedúca oddelenia: 

Ing. Miroslava Schindlerová, tel.: 052/7167 331
e-mail: miroslava.schindlerova@msupoprad.sk  

 • zabezpečuje údržbu, opravy a technické revízie budov v majetku mesta,
 • uzatvára zmluvy na dodávku vody, plynu a ostatných energií s dodávateľmi,
 • vedie evidenciu a dokumentáciu budov v majetku mesta,
 • zabezpečuje výkon OBP a PO budov v majetku mesta priamo alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • v rámci výkonu OBP a PO riadi dodávateľa týchto činností,
 • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, ďalších súvisiacich predpisov platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • pripravuje, eviduje a aktualizuje nájomné zmluvy na nebytové priestory a kontroluje ich dodržiavanie,
 • vykonáva výpočet a aktualizáciu mesačných zálohových splátok, vystavuje a zabezpečuje úhrady mesačných zálohových faktúr za služby nebytových priestorov,
 • zabezpečuje rozúčtovanie nákladov za služby spojené s nájmom,
 • vykonáva evidenciu a zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia mesta,
 • vedie evidenciu a zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 • zabezpečuje služby spojené s užívaním bytu,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s výpočtom  predpisu  nájomného  a  služieb  spojených s užívaním bytu, evidenciou a účtovaním platieb, vymáhaním nedoplatkov,
 • preberá požiadavky na údržbu a opravu bytov, zabezpečuje a kontroluje ich vykonanie,
 • spracováva ročné, vecné a finančné plány opráv a údržby bytového fondu, vrátane revízií vybraných zariadení, zabezpečuje plnenie plánov, kontrolu prác a fakturácie,
 • vybavuje agendu k nájmom bytov vo vlastníctve mesta, súhlasom k dohode o výmene bytu, k prechodu nájmu bytu, k zlúčeniu a rozdeleniu bytu, k stanoviskám na vyňatie a zaradenie do bytového fondu, k trvalému a dočasnému používaniu bytu na iné ako bytové účely,
 • vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie mestského bytu, zostavuje miestny zoznam uchádzača o byt,
 • spracováva podklady pre návrh užšieho zoznamu žiadateľov na pridelenie bytu,
 • pripravuje výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 • spolupracuje so správcami bytového fondu v otázkach ochrany a údržby bytového fondu mesta, dôvodoch k zrušeniu nájmu a podnájmu,
 • pripravuje podklady pre právne oddelenie na podanie k zrušeniu nájmu a iné právne úkony,
 • vedie evidenciu bytov v majetku mesta a nájomcov v aktuálnom stave,
 • vypovedá nájom z bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka,
 • vykonáva šetrenia neoprávnených nájmov a podnájmov,
 • vykonáva ďalšie súvisiace činnosti.
 • Zabezpečuje správu verejného osvetlenia vrátane vianočného osvetlenia, kontroluje dodržiavanie zmluvy uzatvorenej na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad, zabezpečuje úhradu faktúr vyplývajúcich z uvedenej zmluvy.
 • Zabezpečuje vedenie účtovnej evidencie, inventarizáciu a poistenie verejného osvetlenia (VO).
 • Vydáva vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí – rozvodov VO v súvislosti s umiestňovaním stavieb.
 • Zabezpečuje obstaranie strategických (rozvojových) dokumentov v oblasti energetiky a povinnosti mesta v oblasti energetickej legislatívy.
 • Vykonáva vyhodnocovanie možností úspor energií a vody, vykonáva analýzy energetických úspor  v budovách a priestoroch v majetku mesta.
 • Vypracováva energetické a finančné analýzy spotreby energií v budovách a priestoroch v majetku mesta a spracováva návrhy na opatrenia, vedúce k zníženiu spotreby energií.

 

Správa priemyselného parku

 • Zabezpečuje opravy a údržbu spoločných mimo areálových a vnútro areálových cestných komunikácií, chodníkov a parkoviska za oplotením.
 • Zabezpečuje údržbu zelene – kosenie zelene minimálne 4 x ročne, uloženie, spracovanie a skladovanie pokosenej hmoty.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu rozvodov vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane revíznych šácht a požiarnych hydrantov v priemyselnom parku, ako aj na celej trase prípojok.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu zariadení vysokého a nízkeho napätia, trafostanice a verejného osvetlenia v priemyselnom parku a prípojky vysokého napätia až po rozvodňu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu zariadení na strednotlakovejej prípojke plynoregulačnej stanici vysokotlakovejej prípojke plynu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok.
 • Zabezpečuje ochranu parku oplotením, existujúcim kamerovým systémom so záznamom na digitálny videorekordér, pultom centrálnej ochrany a strážnou službou s elektronickou signalizáciou narušenia perimetra.
 • Zabezpečuje prevádzku dátovej centrály (telefón, internet).
 • Zabezpečuje letnú a zimnú údržbu spoločných plôch parku.
 • Zabezpečuje informačnú službu na vrátnici parku.
 • Zastupuje objednávateľa pri opakovaných úradných skúškach a revíziách technických zariadení, ktoré sú súčasťou spoločných priestorov parku, a ktoré podliehajú legislatíve SR.
 • Zabezpečuje činnosti pri odborných skúškach a revíziách v oblasti protipožiarneho zabezpečenia vyplývajúcich z legislatívy SR.
 • Zastupuje objednávateľa pri rokovaní s nájomcom v otázkach nájmu spoločných priestorov a ich technickej pripravenosti.
 • Zabezpečuje požadovanú kapacitu rozvodu pitnej a požiarnej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, trafostanice, VN a NN rozvodov, plynoregulačnej stanice a slaboprúdových rozvodov.
 • Zabezpečuje na základe písomnej požiadavky objednávateľa pred spustením prevádzky požadovaný a v žiadosti presne stanovený odber el. energie, plynu, vody, telekomunikačného signálu, dátového signálu a napojenie na dažďovú a splaškovú kanalizáciu.

 

Správa mestského útulku

Vedúci útulku

Peter Greňa
e-mail: peter.grena@msupoprad.sk

 • Zabezpečuje dočasné umiestnenie túlavého psa, pokiaľ sa neprihlási alebo nezistí držiteľ psa.
 • Zabezpečuje a vykonáva kŕmenie psov umiestnených v útulku, zabezpečuje psom pitnú vodu a koterce.
 • Spolupracuje pri odchyte psov.
 • Po odchytení psa zabezpečí základné vyšetrenie psa veterinárnym lekárom, ktorý určí dobu karantény psa.
 • Sprístupňuje útulok verejnosti a poskytuje občanom potrebné informácie o psoch umiestnených v útulku.
 • Zabezpečuje zverejnenie odchytených psov vhodným spôsobom prostredníctvom mestských a regionálnych médií.
 • Zabezpečuje odborné veterinárne činnosti poskytované v útulku veterinárnym lekárom.
 • Zabezpečuje odovzdanie utrateného alebo uhynutého psa kafilérii.
 • Vedie evidenciu odchytených psov i veterinárnych úkonov.
 • Realizuje vydávanie odchytených psov záujemcom.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka