Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor správy majetku

Vedúca odboru

Ing. Iveta Borňáková - vedúca odboru

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 292
e-mail: majetkove@msupoprad.sk

iveta.bornakova@msupoprad.sk
 

Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel: 052/7167 331

 

 • zabezpečuje údržbu, opravy a technické revízie budov v majetku mesta,
 • uzatvára zmluvy na dodávku vody, plynu a ostatných energií s dodávateľmi,
 • vedie evidenciu a dokumentáciu budov v majetku mesta,
 • zabezpečuje výkon OBP a PO budov v majetku mesta priamo alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • v rámci výkonu OBP a PO riadi dodávateľa týchto činností,
 • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, ďalších súvisiacich predpisov platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • pripravuje, eviduje a aktualizuje nájomné zmluvy na nebytové priestory a kontroluje ich dodržiavanie,
 • vykonáva výpočet a aktualizáciu mesačných zálohových splátok, vystavuje a zabezpečuje úhrady mesačných zálohových faktúr za služby nebytových priestorov,
 • zabezpečuje rozúčtovanie nákladov za služby spojené s nájmom,
 • vykonáva evidenciu a zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia mesta,
 • vedie evidenciu a zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 • zabezpečuje služby spojené s užívaním bytu,
 • zabezpečuje  činnosti  súvisiace  s  výpočtom  predpisu  nájomného  a  služieb  spojených s užívaním bytu, evidenciou a účtovaním platieb, vymáhaním nedoplatkov,
 • preberá požiadavky na údržbu a opravu bytov, zabezpečuje a kontroluje ich vykonanie,
 • spracováva ročné, vecné a finančné plány opráv a údržby bytového fondu, vrátane revízií vybraných zariadení, zabezpečuje plnenie plánov, kontrolu prác a fakturácie,
 • vybavuje agendu k nájmom bytov vo vlastníctve mesta, súhlasom k dohode o výmene bytu, k prechodu nájmu bytu, k zlúčeniu a rozdeleniu  bytu, k stanoviskám na vyňatie a zaradenie do bytového fondu, k trvalému a dočasnému používaniu bytu na iné ako bytové účely,
 • vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie mestského bytu, zostavuje miestny zoznam uchádzača o byt,
 •  spracováva podklady pre návrh užšieho zoznamu žiadateľov na pridelenie bytu,
 • pripravuje výzvy na  uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 • spolupracuje so správcami bytového fondu v otázkach ochrany a údržby bytového fondu mesta, dôvodoch k zrušeniu nájmu a podnájmu,
 • pripravuje  podklady pre právne oddelenie na podanie k zrušeniu nájmu a iné právne úkony,
 • vedie evidenciu bytov v majetku mesta a nájomcov v aktuálnom stave,
 • vypovedá nájom z bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka,
 • vykonáva šetrenia neoprávnených nájmov a podnájmov,
 • vykonáva ďalšie súvisiace činnosti.

Správa športových zariadení

Viacúčelová hala ARÉNA

Vedúca

Bc. Viera Gibalová
Viacúčelová hala - ARÉNA POPRAD
Uherova 4680
058 01 Poprad

tel: 052/7849 510
mobil: 0910 890 243
e-mail: arena@msupoprad.sk

 • zabezpečuje prevádzku a údržbu viacúčelovej haly ARÉNA Poprad, mobilnej ľadovej plochy a ľadovej plochy pri Viacúčelovej hale ARÉNA Poprad, zabezpečuje výkon OBP a PO viacúčelovej haly priamo alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo   zákona   č. 223/2001  Z. z.  o odpadoch,
 • v  platnom  znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, ďalších súvisiacich predpisov platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • v zmysle zákona zabezpečuje vykonávanie pravidelných revízií na technických zariadeniach,
 • zabezpečuje bezporuchovú prevádzku všetkých technologických zariadení,
 • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
 • zabezpečuje poskytovanie prenájmu priestorov viacúčelovej haly,
 • zabezpečuje a spracováva harmonogram športových, kultúrnych a iných podujatí,
 • technicky zabezpečuje a organizačne sa podieľa na príprave a priebehu všetkých podujatí konaných vo viacúčelovej hale.

Futbalový štadión

Futbalový štadión mesta Poprad

058 01 Poprad

 • zabezpečuje prevádzku a údržbu futbalového štadióna, tenisových kurtov a ostatných zverených športových zariadení v majetku mesta Poprad,
 • zabezpečuje výkon OBP a PO futbalového štadióna priamo alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo   zákona   č. 223/2001  Z. z.  o  odpadoch v  platnom  znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004   Z. z.  o  vodách  v  platnom znení,   ďalších   súvisiacich   predpisov  platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnomznení,
 • v zmysle zákona  zabezpečuje  vykonávanie pravidelných revízií na zverených  technických zariadeniach,
 • zabezpečuje bezporuchovú prevádzku všetkých technologických zariadení,
 • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
 • zabezpečuje poskytovanie prenájmu priestorov a plochy futbalového štadióna,
 • zabezpečuje a spracováva harmonogram športových, kultúrnych a iných podujatí,
 • technicky zabezpečuje a organizačne sa podieľa na príprave a priebehu všetkých podujatí konaných na futbalovom štadióne.

Zimný štadión

Vedúci

Bc. René Šoltés
Zimný štadión mesta Poprad
Štefánikova 890/46
05801 Poprad - Spišská Sobota

tel. 052/7721 405
e-mail: zimnystadion@msupoprad.sk

 • zabezpečuje prevádzku a údržbu Zimného štadiónu mesta Poprad, futbalového štadiónu, športovísk a zariadení vo vlastníctve mesta,
 • v zmysle zákona zabezpečuje vykonávanie pravidelných revízií na technických zariadeniach,
 • spracováva harmonogram tréningového procesu a stretnutí pre jednotlivé vekové kategórie,
 • v mimosúťažnom období plánuje, koordinuje a riadi činnosť spojenú s využitím zimného štadióna na kultúrne a iné podujatia,
 • zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie všetkých zákonov, vyhlášok a predpisov, ktorými sa riadi prevádzka zimného štadióna,
 • zabezpečuje výkon OBP a PO všetkých športových zariadení priamo alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • technicky zabezpečuje a organizačne sa podieľa na príprave a priebehu podujatí konaných v priestoroch zimného štadióna.

 

 

Správa priemyselného parku

Vedúci oddelenia:

Peter Zavatzký, tel. 052/7167 270
e-mail: peter.zavatzky@msupoprad.sk

 • Zabezpečuje opravy a údržbu spoločných mimo areálových a vnútro areálových cestných komunikácií, chodníkov a parkoviska za oplotením.
 • Zabezpečuje údržbu zelene – kosenie zelene minimálne 4 x ročne, uloženie, spracovanie a skladovanie pokosenej hmoty.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu rozvodov vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane revíznych šácht a požiarnych hydrantov v priemyselnom parku, ako aj na celej trase prípojok.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu zariadení vysokého a nízkeho napätia, trafostanice a verejného osvetlenia v priemyselnom parku a prípojky vysokého napätia až po rozvodňu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu zariadení na strednotlakovejej prípojke plynoregulačnej stanici vysokotlakovejej prípojke plynu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok.
 • Zabezpečuje ochranu parku oplotením, existujúcim kamerovým systémom so záznamom na digitálny videorekordér, pultom centrálnej ochrany a strážnou službou s elektronickou signalizáciou narušenia perimetra.
 • Zabezpečuje prevádzku dátovej centrály (telefón, internet).
 • Zabezpečuje letnú a zimnú údržbu spoločných plôch parku.
 • Zabezpečuje informačnú službu na vrátnici parku.
 • Zastupuje objednávateľa pri opakovaných úradných skúškach a revíziách technických zariadení, ktoré sú súčasťou spoločných priestorov parku, a ktoré podliehajú legislatíve SR.
 • Zabezpečuje činnosti pri odborných skúškach a revíziách v oblasti protipožiarneho zabezpečenia vyplývajúcich z legislatívy SR.
 • Zastupuje objednávateľa pri rokovaní s nájomcom v otázkach nájmu spoločných priestorov a ich technickej pripravenosti.
 • Zabezpečuje požadovanú kapacitu rozvodu pitnej a požiarnej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, trafostanice, VN a NN rozvodov, plynoregulačnej stanice a slaboprúdových rozvodov.
 • Zabezpečuje na základe písomnej požiadavky objednávateľa pred spustením prevádzky požadovaný a v žiadosti presne stanovený odber el. energie, plynu, vody, telekomunikačného signálu, dátového signálu a napojenie na dažďovú a splaškovú kanalizáciu

Správa mestského útulku

 • Zabezpečuje dočasné umiestnenie túlavého psa, pokiaľ sa neprihlási alebo nezistí držiteľ psa.
 • Zabezpečuje a vykonáva kŕmenie psov umiestnených v útulku, zabezpečuje psom pitnú vodu a koterce.
 • Spolupracuje pri odchyte psov.
 • Po odchytení psa zabezpečí základné vyšetrenie psa veterinárnym lekárom, ktorý určí dobu karantény psa.
 • Sprístupňuje útulok verejnosti a poskytuje občanom potrebné informácie o psoch umiestnených v útulku.
 • Zabezpečuje zverejnenie odchytených psov vhodným spôsobom prostredníctvom mestských a regionálnych médií.
 • Zabezpečuje odborné veterinárne činnosti poskytované v útulku veterinárnym lekárom.
 • Zabezpečuje odovzdanie utrateného alebo uhynutého psa kafilérii.
 • Vedie evidenciu odchytených psov i veterinárnych úkonov.
 • Realizuje vydávanie odchytených psov záujemcom.

 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka