Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

tel.: 052/7167 279

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Oddelenie územného plánovania

 

 • v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu mesta, mestských častí a vybraných priestorov, vrátane územnoplánovacích podkladov (urbanist. štúdie, generely a pod.), čiastkových zmien a doplnkov územných plánov,
 • vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie (štúdia, zadanie, projekt), koncepčným materiálom a podkladom,
 • poskytuje poradenské a konzultačné služby pre občanov pri ich investičných zámeroch na území mesta,
 • zúčastňuje sa rokovaní k problematikám územného rozvoja a územno - technického rozvoja dotýkajúcich sa záujmov mesta, zvolaných orgánmi štátnej správy, odbornými organizáciami, právnickými, či fyzickými osobami,
 • usmerňuje a koordinuje dobudovanie, reamináciu a rozvoj mestských častí, areálov, zón a súboru objektov s cieľom tvorby kvalitného urbanisticko – architektonického a funkčného riešenia,
 • účinne spolupracuje s orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami, odbormi MsÚ za účelom dosiahnutia vytýčených koncepčných zámerov a kvality riešenia,
 • zabezpečuje riadne uloženie schváleného ÚPN, ÚPD a všetky podklady k nej, ako aj doklady o zmenách a doplnkoch,
 • spracováva urbanistické a územno technické zásady a regulatívy rozvoja vybraných mestských častí podľa potreby a aktuálnosti,
 • vytvára koncepčné i realizačné podmienky pre reanimáciu voľnej krajiny za účelom umocnenia ekologickej stability územia,
 • spolupracuje na zabezpečovaní podkladov a podmienok pre verejné súťaže a konkurzy z hľadiska urbanistického a územno – technického,
 • na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle špeciálnych zákonov vedie informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta, uplatňuje záujmy mesta Poprad v regionálnych, nadregionálnych a celorepublikových koncepciách, dokumentoch a iných rozvojových strategických zámeroch,
 • spracováva územnoplánovacie podklady a uzemnoplánovaciu dokumentáciu.

 

Oddelenie dopravy

tel.: 052/7167266
 

Vykonáva činnosti vyplývajúce pre mesto z cestného zákona, zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o cestnej doprave a to najmä:

 • vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie,vyhradenie parkovacích miest pre ŤZPO a pod.),
 • udeľuje a odníma dopravnú licenciu na mestskú autobusovú dopravu, dáva súhlas na umiestnenie zastávok MHD, schvaľuje cestovné poriadky MHD, vykonáva kontrolnú činnosť v prevádzkových priestoroch dopravcu,
 • pripravuje zmluvu s dopravcom o službách vo verejnom záujme, kontrola fakturácie zálohových  platieb za služby a vyúčtovanie, vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v meste,  zabezpečuje    agendu   v   konaní   na   udelenie   dopr.  licencie   na     vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu (súhlas na zastavovanie dopravcom na zriadených zastávkach),
 • kontrola fakturácie za mestské čipové karty občanov mesta Poprad,
 • určuje použitie dopravných značiek na miestnych a účelových komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii dopravy v meste, spolupracuje s Okresným dopravným inšpektorátom na návrhoch zmien organizácie dopravy, dáva súhlas na prejazd pešou zónou,
 • posudzuje všetky druhy dokumentácie z hľadiska dopravy na úrovni záväzného stanoviska Mesta Poprad,
 • spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov - ÚPD, ÚPP, štúdii, generelov, koncepcií z hľadiska dopravy,
 • samostatne alebo v spolupráci so Správou mestských komunikácií v Poprade zabezpečuje údržbu a opravu komunikácií,
 • vedie pasport miestnych komunikácií, pasport dopravného značenia,
 • eviduje majetok mesta,
 • pripravuje zmluvy s investormi o odovzdávaní a prevzatí dopravných stavieb do majetku Mesta Poprad,
 • pripravuje podklady pre poisťovne na uplatnenie si nároku na náhradu škody vzniknutej na majetku Mesta Poprad (dopravné stavby a zariadenia),
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva (skládky, vozidlá),
 • rieši žiadosti, podnety a interpelácie vo veci cestnej dopravy na úseku miestnych komunikácií, dáva vyjadrenie k petíciám a sťažnostiam, vybavuje žiadosti v zmysle zákona č. 211/2001 Z. z. o slobode informácií,
 • pripravuje materiál do mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia,
 • vykonáva štátny dozor nad cestnou dopravou,
 • vyjadruje sa k využitiu pozemkov (pod komunikáciami),
 • vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi a účelovými komunikáciami,
 • rieši priestupky a správne delikty na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 

Oddelenie investičného rozvoja

 

 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta,
 • zabezpečuje  predpojektovú a projektovú dokumentáciu investícií mesta,
 • zabezpečuje vyjadrenia a stanoviska príslušných orgánov a organizácií k  predprojektovej  a projektovej dokumentácií investícií mesta,
 • zabezpečuje vydanie príslušných povolení pre investície mesta,
 • zabezpečuje podklady pre výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo,
 • vykonáva  technický dozor investora,
 • pripravuje a predkladá návrhy rozpočtu mesta, kontroluje čerpanie rozpočtu v príslušných programoch,
 • po ukončení stavieb zabezpečuje odúčtovanie stavieb a ich zaradenie do majetku mesta,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov.

 

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v úseku:

 • zabezpečuje  prenesený  výkon  štátnej  správy na úseku bývania podľa § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších  predpisov,
 • vykonáva činnosť v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
 • preberá a overuje úplnosť náležitostí žiadosti,
 • vedie evidenciu žiadostí podľa účelu,
 • u žiadateľa podľa § 7 písm. a) vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok,
 • vykonáva kontrolu čerpania podpory poskytnutej, z fondu pred jej úhradou bankou,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov.“

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka