Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Odbor výstavby

VEDÚCI ODBORU

Ing. Kristína Horáková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167269
 

Oddelenie stavebného poriadku

tel.: 052/7167283
 

Úradné hodiny  
Pondelok 7.30 – 15.30 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 – 15.00 hod.

 

 

 

 

 

 

Zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa zákona č.    50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a to najmä:

 • vydáva oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe, stavebnej úprave, udržiavacím prácam,
 • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
 • zabezpečuje územné konania, vydáva územné rozhodnutia – o umiestnení stavby, využití územia, stavebnej uzávere, ochrannom pásme stavby,
 • zabezpečuje stavebné konania, vydáva stavebné povolenia ako miestne príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona,
 • rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením,
 • rozhoduje o dodatočnom povolení stavby, resp. zmeny stavby,
 • rozhoduje o odstránení stavby, vydáva nariadenie o odstránení stavby,
 • zabezpečuje kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia, predčasné užívanie, užívanie na skúšobnú prevádzku,
 • rozhoduje o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení, nariaďuje ich odstránenie, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
 • rozhoduje o povinnosti vytýčenia stavieb,
 • povoľuje terénne úpravy,
 • vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa vlastník stavby postaral v určenej lehote a za určených podmienok o nápravu pri udržiavaní stavby,
 • nariaďuje neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • nariaďuje užívateľovi stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • vydáva vyvlastňovacie rozhodnutia v pôsobnosti podľa stavebného zákona,
 • poverení pracovníci vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona,
 • v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vykonávaní informačných činností podľa osobitných predpisov, spracováva štatistické údaje o vydaných rozhodnutiach,
 • vedie evidenciu všetkých písomností týkajúcich sa vydaných rozhodnutí, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam,
 • sleduje všetku stavebnú činnosť v meste a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú v súlade s povolením, resp. nariadením a v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.

Vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znení neskorších predpisov, a to najmä:

 • stavebné a kolaudačné rozhodnutia,
 • vedie evidenciu podľa stavebného zákona ako aj podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami,
 • vydáva povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením,
 • dodatočné povolenia,
 • vydáva povolenia na zmenu účelu využitia stavieb,
 • vykonáva kontrolnú činnosť,
 • rieši priestupky a správne delikty v oblasti špeciálneho stavebného úradu.

 

Oddelenie životného prostredia

 

tel.: 052/7167258, 052/7167254
 

Všeobecné činnosti:

 • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov,
 • zabezpečuje organizáciu a koordináciu prác pracovníkov MOS,
 • prejednáva priestupky za porušenie príslušných záVZN platných právnych predpisov
 • vydáva súhlasy alebo záväzné stanoviska k podnikateľskej alebo inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 • vydáva vyjadrenie obce k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier
 • prijíma oznámenia podnikateľských subjektov
 • organizuje a zabezpečuje celoročnú prevádzku mestských trhovísk.
 • vydáva povolenia na ambulantný predaj
 • vykonáva povolenia na zábery verejného priestranstva spojených s podnikateľskou činnosťou a zábery verejného priestranstva na verejnej zeleni
 • vydáva povolenia k realizácii kultúrnych, spoločenských, športových a propagačných akcií
 • vydáva povolenia na realizáciu príležitostného ohňostroja a ohňostrojových prác.

 

Na úseku ochrany ovzdušia vykonáva činnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ovzduší a to najmä:

 • vedie evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vydáva stanoviská k povoleniu stavby a k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
 • vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 • vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na     zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo svojom vestníku.

 

Na úseku verejnej zelene vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny:

 • vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny,
 • vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, vydáva rozhodnutia na jej výrub,
 • vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami,
 • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka, alebo značná škoda na majetku,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • zadáva a preberá práce v rámci VPS, kontroluje fakturácie a čerpanie rozpočtu, pripravuje podklady pre tvorbu rozpočtu.

 

Na úseku odpadového hospodárstva zabezpečuje povinnosti, ktoré pre Mesto vyplývajú zo zákona o odpadoch a to najmä:

 • spracováva a aktualizuje program odpadového, hospodárstva mesta a zabezpečuje jeho plnenie prostredníctvom firmy, ktorá zabezpečuje pre mesto služby v odpadovom hospodárstve,
 • vedie rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto Poprad, vedie evidenčné listy,
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov,
 • kontroluje činnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom,
 • pripravuje podklady pre prípravu rozpočtu odpadového hospodárstva mesta.

 

Na úseku štátnej vodnej správy v prenesenom výkone pôsobností a v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách:

 • povoľuje odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov domácností), uskutočňovanie,  zmeny a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
 • v prípadoch v ktorých je príslušná povoľuje vodnú stavbu, ako aj iné vodohospodárske veci týkajúce sa tejto vodnej stavby,
 • rozhoduje vo veciach pochybností o určení hraníc pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch,
 • ukladá opatrenia na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
 • v prenesenom výkone pôsobností na úseku štátnej vodnej správy dáva vyjadrenia k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
 • vedie evidenciu o vodách
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť, upraviť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
 • môže všeobecne záväzným nariadením určiť inundačné územia pri drobných vodných tokoch.

 

Na úseku držania psov:

 • Prejednáva priestupky za poručenie zákon č. 282/2002 Z. z.  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v  znení neskorších predpisov.

 


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka