Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Oddelenie personálneho manažmentu a miezd

Vedúci oddelenia

Mgr. Stanislav Spišiak
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 291
e-mail: stanislav.spisiak@msupoprad.sk

 

Úsek personálneho manažmentu: 

 • zodpovedá za rozvoj, realizáciu a kontrolu personálnej politiky a vzdelávania,
 • navrhuje optimalizáciu pracovných miest v organizačnej štruktúre MsÚ,
 • zabezpečuje komplexnú personálnu agendu zamestnancov mesta, poslancov mestského          zastupiteľstva,
 • spolupracuje s úradom práce sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečovaní menších obecných služieb,
 • vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie,
 • zodpovedá za vedenie centrálnej evidencie zamestnancov mesta,
 • vedie register uzavretých dohôd o hmotnej zodpovednosti,
 • zodpovedá za správnosť spracovania   dohôd   o vykonaní    práce,    pracovnej   činnosti, brigádnickej práci študentov a vedie ich evidenciu,
 • spracováva podklady pre výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest,
 • zodpovedá za zabezpečenie výberových konaní a osobných pohovorov na obsadenie pracovných pozícií v pôsobnosti mesta,
 • predkladá personálne a mzdové návrhy súvisiace so vznikom, zmenami a ukončením pracovného pomeru primátorovi mesta,
 • koordinuje adaptačný proces nových zamestnancov na úrovni MsÚ ako celku a po jeho ukončení sa spolu s priamym nadriadeným podieľa na hodnotení realizovaného adaptačného procesu nových zamestnancov,
 • koordinuje proces hodnotenia zamestnancov, spracováva výsledky hodnotenia zamestnancov, vystavuje návrh na osobný príplatok a predkladá ho na schválenie primátorovi mesta,
 • zodpovedá za vedenie evidencie dochádzky, sledovanie nočnej práce, práce nadčas, pracovnej pohotovosti, dovoleniek, práceneschopnosti a iných pracovnoprávnych náležitostí,
 •  pracováva plán vzdelávania zamestnancov,
 •  koordinuje proces vzdelávania zamestnancov MsÚ, vedie evidenciu o absolvovaných školeniach a podieľa sa na plánovaní ďalšieho kvalifikačného a osobnostného rozvoja zamestnancov v spolupráci s organizačnými útvarmi MsÚ,
 • zodpovedá za prípravu, obsahovú a formálnu stránku materiálov predkladaných na rokovania MsZ.

 

Úsek miezd:   

 • zodpovedá za komplexné zabezpečenie mzdovej agendy zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
 • zostavuje rozbory v súvislosti s mesačným spracovaním miezd v členení podľa nákladových stredísk, zabezpečuje prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu podľa platnej legislatívy,
 • spracováva plánovaciu, rozpočtovú a štatistickú agendu v stanovených termínoch a predkladá ju príslušným orgánom,
 • mesačne sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa platnej rozpočtovej skladby a kontroluje plnenie rozpočtu v jednotlivých položkách,
 • spracováva podklady na určenie objemu mzdových prostriedkov pre spracovanie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu,
 • zodpovedá za vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR, Sociálnu poisťovňu, orgány štátnej správy, zdravotné poisťovne a iné organizácie,
 • spolupracuje s úradom práce sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečovaní menších obecných služieb a spracováva podklady pre úhrady mzdových prostriedkov z ESF a ŠR,
 • spracováva agendu súvisiacu s nemocenským, zdravotným, dôchodkovým poistením, príspevkom na poistenie v nezamestnanosti a ostatných odvodov zo mzdových prostriedkov pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,
 • spracováva agendu súvisiacu so zdaňovaním príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov,
 • spracováva agendu doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), vedie evidenciu príspevkov a spracováva výkazy pre jednotlivé DDS,
 • spracováva a odosiela evidenčné listy zamestnancov mesta sociálnej poisťovni,
 • zabezpečuje podklady pre likvidáciu dávok nemocenského poistenia a ostatných sociálnych dávok,
 • vedie evidenciu pohľadávok zamestnancov mesta voči zamestnávateľovi, resp. iným subjektom a vykonáva ich pravidelné zrážky,
 • zabezpečuje registráciu zamestnávateľa a zamestnancov v sociálnej poisťovni a jednotlivých zdravotných poisťovniach a hlási všetky zmeny v poistných vzťahoch,
 • zodpovedá za prípravu, obsahovú a formálnu stránku materiálov predkladaných na rokovania MsZ.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka